De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12."— Transcript van de presentatie:

1 A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12

2

3 AZULVERDEAMARELOVERMELLOVERDEAZULAMARELOVERMELLOAZUL Para comezar, imos cun pequeno experimento:

4 Outra proba irrefutable:

5 Transposición didáctica 1)Do sinxelo ao complexo 2)Os erros fíxanse 3)Avaliación vs ensino 4)Producto vs proceso 5)Intención 6)…

6 Tenslotte is de doorvoer – of transitohandel van groot belagn geworden. Dederland ligt tussen drie belangrijke industrie – en mijngebierden. El número creciente de macrofósiles del Pleistoceno tardío indica que un área boscosa de piceas en el sector boreal, similar a la taiga canadiense, se extendía al mismo tiempo por las llanuras septentrionales. 1.Canta máis información non visual ten vostede ao ler, menos información visual precisa 2.Canta menos información non visual ten vostede ao ler, máis información visual precisa RÚA DO PIORNO 2IO Textos en contextos: a importancia da vista

7 JLHYLPAJMRWKHMYOEZSXPESLMPATEAN FEO POTROS CUANDO OTRALAS HELADAS DAÑAN LOS CAMPOS Textos en contextos: un sorprendente golpe de vista

8 A visión encapsulada 1.O intento de ler calquera cousa que non teña moito sentido para vostede 2.A ausencia de coñecementos relevantes 3.As reticencias a utilizar a información non visual 4.Os hábitos de lectura deficientes

9 Deberiamos deixar de lado a idea de que a función da escola é ensinar e avaliar destrezas e informacións. As destrezas e informacións non son aprendizaxes, ainda que parezan ser o máis doado de ensinar para os mestres e o máis doado de avaliar para os avaliadores. Aprender é facer cousas, explorar, buscar, seleccionar, experimentar, marabillarse, sospeitar, cuestionar… A información que adquirimos é un subproducto da experiencia e a imaxinación, non a súa causa. F. Smith 1988

10 PROXECTOS DE LECTURA-ESCRITURA 1.Sentido 2.Proceso 3.Complexidade 4.Todo tipo de textos 5.Todo tipo de intencións 6.Todo tipo de soportes 7.Interacción 8.Equilibrio control- aprendizaxe 9.Procesos de mellora

11 Os estudantes non deberían ir á escola – ou á universidade – para adquirir coñecementos, así como non van ao ximnasio por comida e bebidas que sexan a base dos seus poderes físicos. O ximnasio é para a exercitación do corpo e as capacidades físicas. A parte intelectual da escola debería ser para o exercicio do cerebro e da imaxinación. As escolas deberían ser lugares interesantes para todas e todos os que están nelas. F. Smith (1988)

12 A competencia en comunicación lingüística. A competencia lectora A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12

13 Mellor estar en desacordo que… crer que estamos dacordo!

14

15 Lingüística Discursiva Sociolingüística MCERL Competencia en comunicación lingüística NON VERBAL

16 Entendemos por competencia comunicativa a capacidade de utilizar as linguas en situacións diferentes e variadas. Comprender e producir Textos Correctos Adecuados Coherentes Cohesionados Eficaces

17

18 ContinuosDiscontinuos NarrativoDiagramas e gráficos ExpositivoTáboas DescriptivoEsquemas Argumentativo e persuasivo Mapas Instrucionalformularios Anuncios Hipertexto Textos en contextos: os tipos de texto. PISA

19 Relacións sociais Medios de comunicación literarioacadémico Textos en contextos: os ámbitos de uso. PISA

20 Corresponden ás situacións concretas de comunicación Cada cultura ten os seus e os organiza dun xeito determinado É a clasificación máis específica Cando falamos dun texto referímonos, en primeiro lugar a: Xénero textual Reportaxe, cómic, presentación, lei, debate, esquela, novela, saúdo, informe, carta, anuncio, sermón, nota, recibo, receita, noticia, conto, e-mail, post, solicitude, canción, poema, guión, aviso, lista, instrucións, crítica, cartaz, podcast, artículo, tese, resumo, mapa, gráfica, sinopse… Textos en contextos: os xéneros textuais.

21 O MENÚ A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12

22 PROXECTOS DE LECTURA-ESCRITURA 1.TEXTOS 2.INTENCIÓNS 3.TIL 4.PROGRAMACIÓN ESPIRAL VS LINEAL

23 Relacións sociais Medios de comunicación literarioacadémico Narrativo Expositivo Descriptivo Argumentativo instrucional Textos en contextos: os xéneros. Clasificación

24

25 Como mellorar a competencia lectora. Eferente Estético USO A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12

26 Ámbito eferente da lectura. Estratexias de lectura en todas as áreas A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12

27 De cranta, un brosqui pidró las grascas y una murolla nascró filotudamente. No lo ligaron lligamente, pero lo sarretaron tan plam. Cuando el brosqui manijó las grascas, la murolla drinó priscamente. Al euridor suyo, los misclis lo desgliparon porque estaban glipando el brosqui. Nalón, la murolla, estaba gastardando frascamente los nisquis, acrollándose del esqueleto. Por eso se fraslió. 1.¿Qué pridó el brosqui? 2.¿Cómo nascró la murolla? 3.¿Cómo lo sarretaron? 4.¿Quién drinó? 5.¿Quién niplaba el brosqui? 6.¿Cómo se llamaba la murolla? 7.¿Qué hacía la murolla frascamente? 8.¿Por qué se fraslió la murolla? Adapt. De Serra e Caballer, El profesor de ciencias también es profesor de lengua, Alambique nº12

28 Ensinar a ler é unha tarefa imprescindible para impartir calquera área do currículum. Sen embargo, segundo diversos estudos (Durkin 78-79, Hodges 80, Pearson e Gallagher 83, Solé 87), as secuencias máis utilizadas nas escolas e nos materiais didácticos en torno á lectura son: 1.Lectura en voz alta dun texto por parte dos alumnos/as. 2.Formulación dunhas preguntas sobre o contido do texto (profesor) 3.Ficha de traballo con aspectos de morfosintaxe, ortografía, vocabulario. 4.Ocasionalmente, aspectos de comprensión da lectura. Adaptado das ideas de Isabel Solé; Estratexias de lectura. Graó

29 1. As estratexias de lectura máis importantes que deben ser ensinadas a) previas á lectura/durante ela: 1.COMPRENDER OS PROPÓSITOS DA LECTURA (¿Que teño que ler?, ¿Para que teño que lelo?) 2.ACTIVAR E APORTAR Á LECTURA OS COÑECEMENTOS PREVIOS (Que sei que me poida axudar a comprender o que hei de ler?) Adaptado das ideas de Isabel Solé; Estratexias de lectura. Graó

30 As estratexias de lectura máis importantes que deben ser ensinadas b) durante a lectura: 1.ELABORAR INFERENCIAS DE DIVERSO TIPO (¿Que suxeriría eu para solucionar o problema que aquí se plantexa?, ¿Cal podería ser o significado desta palabra?) 2.COMPROBAR SE SE COMPRENDEU(¿Que sei que me poida axudar a comprender o que hei de ler?, ¿Cal é a idea principal deste paragrafo?) 3.AVALIAR A CONSISTENCIA INTERNA DO CONTIDO (¿É coherente?) Adaptado das ideas de Isabel Solé; Estratexias de lectura. Graó

31 As estratexias de lectura máis importantes que deben ser ensinadas c) durante a lectura /despois dela: DIRIXIR A ATENCIÓN AO QUE RESULTA FUNDAMENTAL EN FUNCIÓN DOS PROPÓSITOS QUE SE PERSEGUE (¿Cal é a información esencial que o texto proporciona e que é necesaria para lograr o meu obxectivo de lectura?, ¿Cal podo considerar que é pouco relevante?) Adaptado das ideas de Isabel Solé; Estratexias de lectura. Graó

32 diversos tipos de texto Ademáis da importancia de ensinar distintas estratexias de lectura, I. Solé afirma que os alumnos/as deben ler distintos tipos de texto, polo que deben coñecer diversas superestructuras, coma son: TEXTO NARRATIVO / TEXTO DESCRIPTIVO / TEXTO EXPOSITIVO /TEXTO INSTRUCTIVO /INDUCTIVO Adaptado das ideas de Isabel Solé; Estratexias de lectura. Graó

33 Narrar Describir Resumir Definir Expoñer Xustificar Argumentar Demostrar Habilidades comunicativo-lingüísticas MATEMÁTICAS, CIENCIAS SOCIAIS, CIENCIAS NATURAIS, FILOSOFÍA, FÍSICA E QUÍMICA, TECNOLOXÍA, CIENCIAS PARA O MUNDO CONTEMPORÁNEO, EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA, EDUCACIÓN ARTÍSTICA, EDUCACIÓN FÍSICA, EDUCACIÓN MUSICAL, ETC.

34 Estratexias, esencias Visibilizar Valor, integración Contextualización curricular Realismo, autenticidade Experiencia de sentido Cómo ensinar comprensión lectora Insp. Artículo E. Sánchez Miguel

35 ResultadoProcesos Procesos fríosProcesos cálidos Comprensión superficial EXTRAER (PISA) a)Procesos locais *Decodificar *Extraer ideas *Integrar linealmente as ideas para non perder o fío b) Procesos globais *Identificar ou xerar ideas de resumo *Ordear as ideas importantes *Valorar a actividade como desexable *Considerar que a actividade é viable *Manter o compromiso coas metas de partida *Controlar as emocións que ameazan o éxito do proceso *Explicarse dun modo axeitado os resultados obtidos Comprensión profunda INTERPRETAR (PISA) Procesos de integración texto- coñecementos (realizar inferencias) Comprensión crítico- reflexiva REFLEXIONAR (PISA) Procesos de autoregulación *Crear metas e plans *Detectar erros de comprensión *Reparar os erros detectados Insp. Sánchez Miguel, E. La lectura en el aula. Grao. 2010. Cadro nº4

36 Ámbito estético da lectura. O desexo de ler. E, que ler? A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12

37 "Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo, y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección: mil veces ciento, cien mil, mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales.”

38 El cantar de Harry Potter Programa (pretensión enciclopédica, presentación cronolóxica) Literatura infantil e xuvenil (lectura placentera e autónoma) El cantar del Mío Cid La celestina garcilaso calderón moratín anónimo Laura gallego Ruíz zafón flannagan Sierra i fabra crepúsculo

39 Responsabilidade da escola 1.Crear entornos lectores 2.Ensinar a ler literariamente 3.Ofrecer libros que merezan a pena

40 “En el siglo XVIII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables de una época en que no escaseaban los hombres abominables y geniales…”

41 En materia de lectura, nós, lectores, permitímonos todos os dereitos, comezando por aqueles que negamos aos rapaces aos que pretendemos iniciar na lectura. 1.O dereito a non ler 2.O dereito a chimparnos páxinas 3.O dereito a non rematar un libro 4.O dereito a reler 5.O dereito a ler calquera cousa 6.O dereito ao bovarismo 7.O dereito a ler en calquer lugar 8.O dereito a follear 9.O dereito a ler en voz alta 10.O dereito a calar

42 Constelacións literarias Adaptado de G. Jover. Se está haciendo cada vez más tarde. (por una literatura sin fronteras). Biblioteca de textos nº249. Graó Do mesmo xeito que o ser humano, fascinado polo inmenso ceo estrelado e ávido de coñecer cada unha das estrelas, ten trazado vínculos imaxinarios entre unhas e outras, así os homes e mulleres imos enfiando uns títulos e outros, en función de criterios so perceptibles desde o noso preciso emprazamento e guiados, como os astrónomos, polo modo en que os diferentes puntos recrean algúns dos perfís do noso propio imaxinario. Luperini, 2006. Insegnare la letteratura oggi. Lecce. Manni editore.

43 Constelacións literarias Adaptado de G. Jover. Se está haciendo cada vez más tarde. (por una literatura sin fronteras). Biblioteca de textos nº249. Graó 1.Na procura do tesouro 2.Vingando ao tirano ou buscando ao criminal 3.A sangue frío 4.Sentirse raro/a 5.Querido diario 6.O amor e os seus arredores 7.Escribireiche 8.Hai golpes na vida, tan fortes… non sei! 9.Moverse de casa 10.En pé de guerra. En pé de paz 11.Amarrados á terra 12.Fronteiras da ciencia

44 A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 O PLAN LECTOR Proxecto – Compartido – Coherente 1.Mellora competencia lectora 2.Fomento da lectura (Biblioteca escolar) Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12

45 O home constrúe casas porque está vivo, pero escribe libros porque se sabe mortal. Vive en grupo porque é gregario, pero le porque se sabe solo. Esta lectura é para el unha compañía que non ocupa o lugar de ningunha outra pero que ningunha outra compañía podería substituír. Non lle ofrece ningunha explicación definitiva sobre o seu destino pero tece unha apretada rede de connivencias que expresan a paradóxica ledicia de vivir á vez que aluman a absurdidade tráxica da vida. De xeito tal que as nosas razóns para ler son tan extrañas coma as nosas razóns para vivir. E ninguén ten poderes para pedirnos contas sobre esa intimidade. Os escasos adultos que me teñen dado de ler sempre se borraron diante dos libros e se cuidaron moito de preguntarme que tiña entendido neles. A eses, evidentemente, falaba das miñas lecturas. Vivos ou mortos, eu dedícolles estas páxinas. Daniel Pennac, Como unha novela.

46

47 GRAZAS PacoDíaz Asesor de formación do ámbito das linguas francisco.cesardiaz@edu.xunta.es http://tilgalicia.blogspot.com http://lereescribir.blogspot.com http://galegoxdocentes.blogspot.com


Download ppt "A cociña da lectura Ingredientes, modo de preparación, receitas, menús… Pacodiaz –2011 Proxecto de mellora CEIP Froebel Pontevedra 2011-12."

Verwante presentaties


Ads door Google