De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vak maatschappijleer In klas 4: 2 uur in de week Het eindcijfer telt mee voor de overgang. Het eindcijfer van het PWS, het vak maatschappijleer en het.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vak maatschappijleer In klas 4: 2 uur in de week Het eindcijfer telt mee voor de overgang. Het eindcijfer van het PWS, het vak maatschappijleer en het."— Transcript van de presentatie:

1 Vak maatschappijleer In klas 4: 2 uur in de week Het eindcijfer telt mee voor de overgang. Het eindcijfer van het PWS, het vak maatschappijleer en het vak ANW vormen samen 1 cijfer, het zogeheten combinatiecijfer op de eindexamenlijst. Geen eigen boeken. Leerstof: de aantekeningen van de docent! Nodig: schrift en pen!

2

3

4 Programma Periode 1: de rechtsstaat (toets) Periode 2: de rechtstaat (project), o.a. bezoek aan rechtbank Periode 3: de pluriforme samenleving (project en toets) Periode 4: de verzorgingsstaat (toets), de maatschappelijke stage Periode 5: de parlementaire democratie (toets) Periode 6: de parlementaire democratie (project), o.a. bezoek aan Den Haag

5 De Rechtsstaat

6 1IDEE EN OORSPRONG VAN DE RECHTSSTAAT

7 1.1Beginselen van de rechtsstaat Nederland is een democratische rechtsstaat : A. A.Burgers hebben inspraak op het bestuur B.Burgers worden beschermd tegen de (gekozen) machthebbersook de overheid moet zich aan de regels houden Sociaal contract : burgers/overheid moeten zich aan regels houden ( maat/regel )

8 Leerplicht

9 Belastingplicht

10 Geen rechtsstaten

11 1.2 Ontstaan van de rechtsstaat 17de/18de eeuw: koning alle (staats)macht in handen ( absolute macht ) Montesquieumacht scheiden in drieën: -uitvoerend: koning/ministers -wetgevend: parlement (volk) -rechterlijk: onafhankelijke rechters De trias politica

12 1789 Franse Revolutie: 1776 1776 Amerikaanse Revolutie In West-Europa komt een einde aan het absolutisme (19de eeuw) De constitutionele monarchie : De grondwet beperkt de macht van de koning en geeft de burgers bepaalde vrijheden ( grondwettelijke bescherming )

13 De Amerikaanse revolutie

14 De trias politica

15

16 De 20e eeuw

17 Fascisme

18 Communisme

19 Na WO II: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948): UVRM Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (1950): EVRM Verbetering/bewustwording van de mensenrechten (grondrechten)

20 Dilemma's

21 Deel II Vervolg par.1 De rechtsstaat: Iedereen, burgers en overheid, heeft rechten en plichten. Ook de overheid moet zich aan de regels houdenIedereen, burgers en overheid, heeft rechten en plichten. Ook de overheid moet zich aan de regels houden De macht van de overheid wordt aan banden gelegd!De macht van de overheid wordt aan banden gelegd!Hoe? -De grondwet(constitutie)/grondrechten -De trias politica -democratie -Onafhankelijke rechtspraak

22 Minimale binding De rechtsstaat vormt de grondslag voor: -De parlementaire democratie -De verzorgingsstaat -De pluriforme samenleving

23 http://www.humanrights.com/#/what-are-human- rights (Mensenrechten/in het Engels!)http://www.humanrights.com/#/what-are-human- rights

24 2De grondwet en grondrechten Doel grondwet (constitutie): ABeperken macht van de staat/garanderen vrijheid burgers BVastleggen fundamentele rechten van de burgers CUitdrukken de eenheid van de staat DAangeven regels voor bestuur

25 Geschiedenis van de grondwet (herzieningen) 1798Staatsregeling van de Bataafse Republiek 1806Nederland wordt een constitutionele monarchie 18141 e grondwet: macht in handen van de koning 1848Grondwetswijziging (o.l.v. Thorbecke): -Macht verschuift van koning naar parlement (“volk”) -Ministeriële verantwoordelijkheid -Censuskiesrecht

26

27 1917Algemeen mannenkiesrecht 1922Algemeen vrouwenkiesrecht 1983Sociale grondrechten

28 Inhoud van de grondwet: Hoofdstuk 1: Klassieke grondrechten Sociale grondrechten Hoofdstuk 2 t/m 7: Inrichting van het bestuur Hoofdstuk 8: Wijziging van de grondwet

29 Klassieke grondrechten GelijkheidsbeginselGelijkheidsbeginsel Politieke rechtenPolitieke rechten VrijheidsrechtenVrijheidsrechten Bescherming van het individuBescherming van het individu Juridische beschermingJuridische bescherming Overheid stelt zich passief op Bij schending naar de rechter

30 Sociale grondrechten Werkgelegenheid/vrije arbeidWerkgelegenheid/vrije arbeid Bestaanszekerheid/welvaartBestaanszekerheid/welvaart Leefbaarheid/milieuLeefbaarheid/milieu VolksgezondheidVolksgezondheid OnderwijsOnderwijs Overheid treedt actief op Burger kan deze rechten niet afdwingen bij de rechter

31 Grondrechten Overheid Verticale werking (respecteren vrijheden en rechten)Burger(s) Horizontale werking Botsende grondrechten* *Geen rangorde/ontbreken objectieve criteria

32 Botsende grondrechten

33 http://www.schooltv.nl/project/2515225/dossier- maatschappijleer/2685818/afleveringen/http://www.schooltv.nl/project/2515225/dossier- maatschappijleer/2685818/afleveringen/http://www.schooltv.nl/project/2515225/dossier- maatschappijleer/2685818/afleveringen/http://www.schooltv.nl/project/2515225/dossier- maatschappijleer/2685818/afleveringen/ (Aanklikken de rechtsstaat in spagaat: relatie overheid burgers 15 minuten) http://www.youtube.com/watch?v=JcCOktdsz-0 (Teeuwen en meiden van Halal: botsende grondrechten 7 minuten) (Teeuwen en meiden van Halal: botsende grondrechten 7 minuten) http://www.teleblik.nl/media/4079261 (Grondwet/Thorbecke/vrijheid van mening 5 minuten)

34 De Trias Politica De (staats)macht kun je in drieën verdelen: Wetgevende macht: wetten maken (1 e macht) Uitvoerende macht:wetten uitvoeren (2 e macht) Rechterlijke macht: recht spreken (3 e macht) Dus de macht verdelen over drie organen Die houden elkaar in evenwicht/controleren elkaar/vullen elkaar aan (checks and balances)

35 Wetgevende macht: Ministers en parlement

36 Van wetsvoorstel naar wet Minister (s) komt met wetsvoorstelMinister (s) komt met wetsvoorstel Voor advies naar de Raad van StateVoor advies naar de Raad van State Naar de Tweede KamerNaar de Tweede Kamer Parlement Parlement Naar de Eerste Kamer KiestNaar de Eerste Kamer Kiest Volk

37 Een goede wet: Is algemeen: niet voor 1 persoon/situatieIs algemeen: niet voor 1 persoon/situatie Moet duidelijk zijn: begrijpelijk en bekendMoet duidelijk zijn: begrijpelijk en bekend Haalbaar en uitvoerbaar zijnHaalbaar en uitvoerbaar zijn

38 Uitvoerende macht De Trias Politica in Nederland niet zuiver doorgevoerd: De ministers wetgevende macht uitvoerende macht Controle Verantwoording afleggen (ministeriele verantwoordelijkheid) Controle Verantwoording afleggen (ministeriele verantwoordelijkheid)Parlement

39 De vierde macht: Ambtenaren op de ministeries

40 Rechterlijke macht: onafhankelijke rechters

41 Samenspel tussen de drie rechten Min. Van Justitie komt met wetsvoorstel Wet op de uitgebreide identificatieplicht (in kader van terreurbestrijding) Politie voert de wet uitdeelt boetes uit als iemand geen ID bij zich heeft Iemand rijdt door rood/heeft ook geen ID bij zich dubbele boete

42 Persoon kan naar de rechter stappen Was de aanhouding wel noodzakelijk voor bestrijding terreur/criminaliteit?

43 Rechters: Voor leven benoemd/niet ontslagen worden Worden niet gekozen Spreken recht op basis van bestaande wetten Kijken achterom naar wat gebeurd is Mogen advies geven over nieuwe wetten Rechters hebben in Nederland geen toetsingsrecht Het geheel van uitspraken door rechters noemen we jurisprudentie

44 De grondwet/grondrechten Trias Politica Constitutionele monarchie Verzekeren de rechtsstaat

45 http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/53 884http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/53 884http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/53 884http://web.teleblik.kennisnet.nl/tsr/player/vo/fid/53 884


Download ppt "Vak maatschappijleer In klas 4: 2 uur in de week Het eindcijfer telt mee voor de overgang. Het eindcijfer van het PWS, het vak maatschappijleer en het."

Verwante presentaties


Ads door Google