De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARGUMENTATIELEER Prof. Dr. Rogier de Corte 3 de lic rechten UGent – academiejaar 2003-04 Argumentatieleer 1 9 januari 2004 Argumenteren & juridisch handelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARGUMENTATIELEER Prof. Dr. Rogier de Corte 3 de lic rechten UGent – academiejaar 2003-04 Argumentatieleer 1 9 januari 2004 Argumenteren & juridisch handelen."— Transcript van de presentatie:

1 ARGUMENTATIELEER Prof. Dr. Rogier de Corte 3 de lic rechten UGent – academiejaar 2003-04 Argumentatieleer 1 9 januari 2004 Argumenteren & juridisch handelen DEEL III. Synthese

2 waarover het ging?  problematiek van het vak  kader en achtergrond juridische argumentatie  juridisch betoog  synthese juridische argumentatieleer I II III

3 IV. REGEL EN NORM  wat doet een jurist  betekenistoekenning  toepassingsgebied: kern en periferie  vrijheid en gebondenheid

4 A. WAT DOET JURIST?  een geconceptualiseerd voorschrift  toepassen op een concreet conflict  met eerbiediging van de gemaakte belangenafweging  maatschappelijk aanvaardbaar rechtsregel verhaal normdoel aanvaardbaarheid

5 wat diefstal is het bedrieglijk wegnemen van een goed die iemand anders toebehoort een fabrieksarbeider neemt een keukenrestje mee uit fabriekskeuken voor zijn hond, een restje dat toch in de afvalcontainer zou zijn gestort

6 wat een rechtsnorm is een door de bevoegde overheid gemaakte afweging (keuze) op hoog niveau van abstractie gefomuleerd

7 wat een rechtsnorm is uitgedrukt in een rechtsregel de norm heeft een tijds- en omstandigheidsgebonden vorm aangenomen Art. 162. (6.3.1.1) 1. Hij die jegens een ander een onrechtmatige daad pleegt, welke hem kan worden toegerekend, is verplicht de schade die de ander dientengevolge lijdt, te vergoeden. 2. Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond. 3. Een onrechtmatige daad kan aan de dader worden toegerekend, indien zij te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak welke krachtens de wet of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. art. 1382. Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene dooer wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden

8 B. BETEKENISTOEKENNING aan elke regel moet betekenis worden toegekend bijzondere aspecten voor rechtscommunicatie

9 betekenistoekenning uitzondering de communicatie is dermate gestandardiseerd en geformaliseerd dat de betekenistoekenning onzichtbaar en spontaan gebeurt: - bij langdurige toepassing - bij evidente toepassing regel de betekenistoekenning geschiedt expliciet eist steeds het zich ontworstelen van de hermeneutische cirkel - nieuwe bepalingen - nieuw toepassingsgebied

10 C. TOEPASSINGSGEBIED  kern en periferie van een regel  typologie en modeleren  sluitende redenering elke abstracte norm heeft een duidelijk toepassingsgebeid (kern) en een periferie ? een techniek om de periferie adekwaat te kunnen verwerken

11 toepassingsgebied  kern en periferie van een regel  typologie en modeleren  sluitende redenering een sluitende regeling (verminderen of uitsluiten van periferie) bouwen kan niet perifere toepassing wordt gemaximaliseerd door het normdoel van een regeling in een preambule expliciet op te nemen

12 D. VRIJHEID - GEBONDENHEID  beleid  le gouvernement des juges  vage begrippen er is gebonden

13 V. REGEL EN FEIT  het verhaal  de feiten  het bewijsrecht

14 A. het verhaal  het verhaal is de aanvang  wat?

15 het verhaal subjectieve intersubjectieve werkelijkheid verhaal2 verhaal bepaalt norm de opbouw van het verhaal de verankering van het verhaal topos verhaal1

16 B. de feiten relatieve / niet-relatieve feiten subjectieve / intersubjectieve buiten / in de context kwalificatie van de feiten

17 feiten

18 C. bewijsrecht  functie  inhoud  bewijssysteem  materiële en formele waarheid  onderzoek Crombag

19 het bewijsrecht historische werkelijkheid

20 V. ARGUMENTEREN IN FUNCTIONELE OMGEVING uitgangspunten constructie van een beslissing beoordeling

21 A. uitgangspunten hoe los ik een maatschappelijk conflict op, waarbij de oplossing maatschappelijk aanvaardbaar is argumenteren en redeneren recht is beslissen

22 B. constructie van een beslissing evenwicht tussen juridisch veld meta-juridisch veld proto-juridisch veld

23 § 1. proto-juridisch veld

24 proto-juridisch veld (2) 1. opbouw van het verhaal aan de hand van de intersubjectieve gegevens 2. feiten worden maximaal in hun reële context geplaatst 3. het bewijsrecht moet de gelijkheid van partijen garanderen

25 § 2. juridisch veld  keuzemogelijkheden  attentiepunten bij de keuzemogelijkheden  anticipatief beslissen/recursief denken  backtracking  inzet juridische expertise  bronopsporing  normdoel  beperkingen door rechtsdogmatiek

26 anticipatief beslissen en recursief denken wat?

27 anticipatief beslissen en recursief denken

28 backtracking

29 beperkende werking van de rechtsdogmatiek

30 § 3. meta-juridisch veld

31 meta-juridisch veld (2) zichtbaar maken wat tot dan onzichtbaar was

32 § 4. de beslissing

33 de beslissing (2) juridisch veld meta-juridisch veld proto-juridisch veld casuïstiek - systeemincensistent wereldvreemde rechtspraak klasserechtspraak Corr. rb. Gent 12 februari 1988

34 C. beoordeling rechtszekerheid ?

35 VI. TOETSEN AAN MATERIAAL


Download ppt "ARGUMENTATIELEER Prof. Dr. Rogier de Corte 3 de lic rechten UGent – academiejaar 2003-04 Argumentatieleer 1 9 januari 2004 Argumenteren & juridisch handelen."

Verwante presentaties


Ads door Google