De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Frankelandgroep Een inleiding: Risicomanagement.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Frankelandgroep Een inleiding: Risicomanagement."— Transcript van de presentatie:

1 1 Frankelandgroep Een inleiding: Risicomanagement

2 FRANKELANDGROEP 100% riskfree 100% riskfree

3 3 Risico – Plotselinge gebeurtenis  Risico is de kans dat een gebeurtenis plaatsvindt vermenigvuldigd met het effect van die gebeurtenis en de kans dat een bepaald scenario waarin de eerder genoemde kans plaatsvindt voorkomt.  Risico = Kans x Gevolg

4 4 Risico ?

5 5 Risico – Langer termijn  Risico is de blootstelling vermenigvuldigd met het effect en de waarschijnlijkheid.  Risico = Blootstelling * Waarschijnlijkheid

6 6 Risicofactor(1)  Een risico is groter wanneer de kans van optreden en de gevolgen van optreden groter zijn.  Een groot gevolg gecombineerd met een minimale kans wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd.  Een grote kans met een minimaal gevolg. wordt in het algemeen als niet belangrijk beschouwd.

7 7 Beheersen van risico’s  Afhankelijk van de kans en het gevolg kan een risico op 4 manieren worden aangepakt: Voorkomen: één of beide van de factoren kans en gevolg wegnemen; Verminderen: één of beide van de factoren kans en gevolg afzwakken; Uitbesteden: risico's onderbrengen bij verzekeraars; Accepteren: alleen bij zeer kleine kans en/ of zeer kleine gevolgen.

8 8 Effect – voorbeeld#1 Poema op de veluwe KANS IS KLEIN GEVOLG IS KLEIN GEEN RISICO = accepteren

9 9 Effect – voorbeeld#2 Way of live KANS AANWEZIG GEVOLG IS GROOT RISICO = accepteren

10 10 Effect – voorbeeld#3 KANS AANWEZIG GEVOLG IS GROOT RISICO = voorkomen

11 11 Effect – voorbeeld#4 KANS AANWEZIG GEVOLG IS GROOT RISICO = verminderen

12 12 Effect – voorbeeld#5 KANS IS GROOT GEVOLG IS KLEIN GEEN RISICO = accepteren

13 13 Effect – voorbeeld#6 KANS IS GROOT GEVOLG IS GROOT RISICO = accepteren

14 14 Effect – voorbeeld#7 KANS AANWEZIG GEVOLG IS GROOT RISICO = uitbesteden

15 15 Risicoanalyse(1)  Een risicoanalyse is een techniek voor het uitvoeren van een analyse van een risico.  De term 'verzekeringswiskunde' wordt vaak gebruikt als synoniem.

16 16 Kans – discrete kansvariabele  De kans dat een gebeurtenis zal plaats vinden wordt uitgedrukt in: P = G/M  G = Gebeurtenis  M = Aantal mogelijkheden. Vb: De kans dat je in één worp met een dobbelsteen “6” gooit  P = 1/6 = 16,7%  Gebeurtenis = 1 maal een zes = 1 vlak  Mogelijkheden = 6 varianten = 6 vlakken

17 17 Kans – continue kansvariabele(1)  Een experiment Iemand geeft een flinke draai aan de wijzer van een klok Hoe groot is de kans dat de wijzer op precies 01:00 uur komt te staan ?  Het mogelijke aantal uitkomsten tussen o en 12 zijn oneindig !  De kans dat de wijzer op 1 blijft staan is dan ook nul ! P = G/M = 1/∞ = 0

18 18 Kans – continue kansvariabele(1)  Toch is het berekenen van een continue kansvariabele geen zinloze aangelegenheid, immers; De kans dat de wijzer tussen 3 en 6 blijft staan is ¼ De kans dat de wijzer tussen 0 en 6 blijft staan is ½  De continue kansvariabele wordt dus blijkbaar berekend met een kansdichtheidsfunctie

19 19 Mogelijkheden(1)  Het bepalen van het aantal mogelijkheden ligt niet altijd zo eenvoudig als bij een dobbelsteen met zes vlakken.  Uit 10 sollicitanten moeten er 3 functies getrokken worden, waarbij eerst het afdelingshoofd vervolgens een subhoofd en als laatste een verzorgende moet worden bepaald.

20 20 Mogelijkheden(2)  Hoeveel verschillende samenstellingen zijn mogelijk als de volgorde van kiezen belangrijk is ?  Om een afdelingshoofd te kiezen heeft men de mogelijkheid uit 10 gegadigden.  Om een subhoofd te kiezen heeft men dan nog de mogelijkheid uit 9 gegadigden.  En voor een verzorgende heeft men dan nog 8 keuzemogelijkheden.  Uit 10 man heeft men dan de mogelijkheid om 720 verschillende samenstellingen te maken. M = 10 * 9 * 8  Indien de volgorde van kiezen niet belangrijk is dan bedraagt het aantal mogelijkheden nog maar 120.

21 21 Risicoanalyse(2)  Een risicoanalyse kan gemaakt worden om te bepalen: Hoe groot de risico's zijn. Welke risico's verkleind kunnen worden. Welke risico's het meest urgent dienen te worden aangepakt.

22 22 Doel risicoanalyse(1)  Bij een risicoanalyse worden bedreigingen in kaart gebracht.  Per bedreiging wordt de kans van het optreden ervan bepaald en wordt vervolgens beoordeeld. Wat is de schade die op zou kunnen treden als een bedreiging daadwerkelijk optreedt.

23 23 Doel risicoanalyse(2)  De bedoeling van een risicoanalyse is dat: Er na de analyse wordt vastgesteld op welke wijze de risico's beheerst kunnen worden, of teruggebracht tot een aanvaardbaar niveau. Daarbij wordt naast een risicoanalyse ook een kosten en baten analyse uitgevoerd. Op voorhand hoeft niet ieder risico te worden afgedekt:  wanneer de kosten van de maatregelen om een risico te beperken hoger zijn dan de mogelijke schade, dan kan besloten worden het risico te accepteren.

24 24 Voorbeeld risicoanalyse  Blussen van branden gaat door het wegnemen van ėėn of meer van deze factoren: Als er geen brandstof meer is, zal de brand doven. Zuurstof kan verwijderd worden door de brand te smoren. Als laatste kan de temperatuur verlaagd worden. Bijvoorbeeld met water.

25 25 Bedreiging (risico)  Een bedreiging is een gevaarlijke gebeurtenis die wellicht ooit voorkomt. Het gevaar kan zowel van buiten komen, als binnenin opgesloten zijn. Hiervoor wordt ook de term dreiging wel gebruikt.  De mogelijkheid dat een bedreiging optreedt wordt bepaald door kansberekening. Deze bepaling is een van de stappen in een risicoanalyse.  Als de bedreiging daadwerkelijk optreedt, dan resulteert dat in schade.  Niet elke bedreiging is relevant voor het beschouwde object. Een bedreiging wordt pas relevant als er sprake is van een kwetsbaarheid waar de bedreiging op kan werken.

26 26 Het neerstorten van een vliegtuig is een bedreiging voor een gebouw. Een gebouw is kwetsbaar voor het neerstorten van een groot personenvliegtuig, maar nauwelijks voor neerstorten van een ultralight toestel. Bedreiging - voorbeeld

27 27 Schade  Schade is het gevolg van het optreden van een bedreiging. De schade wordt veelal uitgedrukt in een materiële waarde in de vorm van een geldbedrag. Een schade kan ook immaterieel zijn, bijvoorbeeld imagoschade.  Een schade is een waardevermindering van een zaak en daarmee een kostenpost voor de eigenaar van die zaak. Als een derde verantwoordelijk is voor het optreden van de schade, dan kan door de eigenaar van de zaak worden getracht de schade te verhalen op die derde door deze aansprakelijk te stellen.  Het is ook mogelijk om een verzekering af te sluiten om de mogelijke schade te verleggen naar een derde, de verzekeraar.  De berekening kans * schade levert in de regel een kwantitatieve benadering van het risico op. Deze berekening wordt uitgevoerd in een risicoanalyse

28 28 Risico management  Het permanent uitvoeren van risicoanalyses wordt Risico Management (ook wel Risk Management of Risk Control) genoemd.

29 29 Risicomanagement waarom ?  De kans dat een zorginstelling aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan derden door toedoen van: fouten van personeel Informatiesystemen. neemt steeds meer toe  De kosten die deze fouten veroorzaken en de eventueel daaruit voortkomende schadeclaims, zijn niet bekend, maar kunnen waarschijnlijk hoog oplopen.  Veelal is er geen beleids- en actieplan om risicos te kunnen beheersen en pro-actief te kunnen sturen op ongewenste ontwikkelingen.

30 30 Wat verstaan we er onder ?  Zodanig met de onderkende risicos om te gaan dat de doelen en het beleid van de organisatie op alle niveaus worden bereikt.  Risicomanagement is een systematisch, gefaseerd proces. OVERKILL

31 31 Methode  Er zijn verschillende standaardmethoden beschikbaar, veelal vanuit financiële en industriële omgevingen.  Kies dat risicomanagementsysteem dat het beste past bij de eigen doelen, bedrijfsprocessen en zelf geprioriteerde risicogebieden.

32 32 Stap 1 t/m 4

33 33 Stap 1 - Vaststellen doel  wat wordt met de risicoanalyse bereikt?  op welke beheersaspecten is de analyse gericht?  op welk projectdeel en op welke projectfase is de analyse gericht?  een kwalitatieve of een kwantitatieve risicoanalyse?  wie voert de risicoanalyse uit?  welke informatie is nodig ?

34 34 Stap 2 - In kaart brengen risico’s analyseren benodigde informatie  identificeren risico's met een risicomatrix  structureren risico's met een risicodiagram

35 35 Stap 3 - Vaststellen belangrijkste risico’s  kwalitatief (prioriteren)  kwantitatief

36 36 Stap 4 – In kaart brengen  maatregelen waarbij risico's zelf worden gedragen  maatregelen waarbij de risico's worden overgedragen aan een andere partij

37 37 Voorbeeld Risicomatrix(1)  Rechtshandhaving “ zwerfvuil”  6 soorten negatieve effect dat de overheid met gedrachtsvoorschriften tracht te voorkomen. 1. fysieke veiligheid (fys)  Letsel, al dan niet dodelijk 2. Kwaliteit (kwa)  Teruggang in sociaal aanvaardbare 3. Financieel-economische schade (finec) 4. Verlies van of schade aan natuurschoon (nat) 5. Schade aan de (volks)gezondheid (gez) 6. Schade aan imago (ima)

38 38 Voorbeeld Risicomatrix(2) Sommering van effecten = 15 Gemiddelde effect = 15/6 = 2.5 Grootste effect is “Finec” = 4 Risico = kans * gevolg Risico = 2.5 * 4 = 10  In woorden: Gemiddeld

39 39 Kwalificering cijfers  Hoe groot is groot ? Relatief  Bij 100 ton huisafval accepteren we bijv. 5 ton (5%) zwerfafval.  10 ton zwerfafval is dan een gemiddeld risico op overtreding. Absoluut  Na een marktdag is de kans op overtreding het grootst.  Subjectiviteit Beide kwalificaties zijn subjectief, maar de eerste is in tegenstelling tot de tweede in onderlinge verhouding geobjectiveerd.

40 40 Voorbeeld risicodiagram RISICO GEEN RISICO

41 41 Voorbeeld Warme maaltijden uit de Grootkeuken Hoe groot is de kans op voedselbederf ? Ondergrens: 62º Bovengrens: 82º

42 42 Informatie  Waarnemingen temperaturen KlassebreedteKlassemiddenWaarneming 50 < 555225 55 < 605775 60 < 6562125 65 < 7067150 70 < 7572175 75 < 8077150 80 < 8582125 85 < 908775 90 < 959235 95 < 1009725 960 Waarnemingen worden met een kansdichtheidsfunctie in een grafiek uitgezet. Door de klassebreedtes te verkleinen vergroot men de nauwkeurigheid. Hoe meer waarnemingen hoe nauwkeuriger

43 43 Kansdichtheidsfunctie 52º57º62º67º72º77º82º87º92º97º Normale verdeling – Kromme van Gauss Continue kansvariabele Gemiddelde temp. : 72º Std.spreiding : 10º Middels oppervlakteberekening kunnen we nu op eenvoudige wijze de percentages tussen de verschillende meetwaarden bepalen. 68% van alle waarnemingen liggen tussen de 62º en 82º. De kans dat een waarneming links of rechts van een grafiek valt is dus 16%. 68% 16%

44 44 Steekproef  Middels willekeurige steekproeven onder de afnemers kunnen we nu de kans bepalen of de temperatuur van de maaltijden binnen het 68%- tolerantiegebied van onze verdeling blijven

45 45 Waarneming uit de steekproef 52º57º62º67º72º77º82º87º92º97º47º42º37º102º107º112º Uit de steekproef blijkt dat het proces onnauwkeuriger is geworden. De spreiding is toegenomen, temperaturen beneden de 62º en boven de 82º vallen nu binnen het 68%-gebied. Dit is ontoelaatbaar. De kans dat maaltijden op een te laag temperatuursniveau worden uitgegeven is te groot, gevolgen kunnen niet uitblijven. Het proces vormt een RISICO 30% komt onder de ondergrens van 62º. 68% 30%

46 46 Risicoanalyse – Groot keuken risico 0 < 5nvt 5 < 10laag 10 < 20gemiddeld 20 < 25hoog Risicomatrix kwaliteit4 gezondheid5 financieel3 imago4 totaal16 gemid4 effect5 risico20  HOOG Schalen 0nvt 1Heel klein 2klein 3gemiddeld 4groot 5Heel groot

47 47 Risicodiagram – Groot keuken Beslisboom maaltijden

48 48 Opdracht  Voor het eerstvolgende “Hoofden van Dienstoverleg”: Indentificeer het aantal risico’s op je eigen afdeling. Benoem kwalitatief of kwantitatief Geef deze risico’s een prioriteitscijfer Geef aan hoe je deze risico’s zou kunnen terugbrengen tot een aanvaardbaar niveau.

49 49 Tot slot  Risicomanagement is: Een voortdurend proces. Een strategisch proces Een afweging van kansen en gevolg Een analytische methode Indentificeren en prioriteren Durven te ondernemen

50 50 EINDE ©M.J.Roos Beleidsdagen 2007 Maastricht


Download ppt "1 Frankelandgroep Een inleiding: Risicomanagement."

Verwante presentaties


Ads door Google