De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Limburg (NL) Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Limburg (NL) Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari."— Transcript van de presentatie:

1 De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie
Limburg (NL) Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari 2013

2 Centrale vraag in deze presentatie
Welke investeringsagenda hoort bij het verbeteren van de concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Limburg (NL)?

3 Hoe meten we internationale concurrentie?
In de studie nemen we twee typen concurrentie mee: De concurrentie die bedrijven ervaren bij het internationaal exporteren van hun producten en diensten; De concurrentie die regio’s ervaren bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven / investeringen; De belangrijkste concurrenten voor een regio zijn dus: De regio’s met bedrijven die in dezelfde markten proberen hun producten of diensten te verkopen; De regio’s die in dezelfde vijver vissen van internationale investeringen; Met andere woorden: marktoverlap staat centraal. De belangrijkste concurrenten verschillen daarom per regio en per sector. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

4 Belangrijkste concurrenten o.b.v. marktoverlap (voorbeeld van export)
Amsterdam export Parijs export Wenen export Grootste overlap in de export markten van Amsterdam en Parijs Meeste concurrentie tussen Amsterdam en Parijs Zie Raspe e.a. (2012) pagina 49 e.v. en 181 e.a. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van het meten van internationale concurrentie

5 Hoe zijn de concurrentiebenchmarks opgebouwd?
De benchmarks in deze studie vergelijken per sector en per type concurrentie (export en aantrekken buitenlandse bedrijven) de vestigingsplaatsfactoren (kenmerken van het vestigingsklimaat) in Limburg (NL) met die van de belangrijkste concurrerende Europese regio’s; Vestigingsplaatsfactoren zijn o.a.: bevolkingsomvang en -dichtheid, concentratie van (gerelateerde) sectoren, netwerkoriëntatie van bedrijven, connectiviteit (over de weg, door de lucht en via havens), kennisinfrastructuur (publiek en privaat) en Bruto Regionaal Product per inwoner; In totaal: 29 vestigingsplaatsfactoren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 47 e.v. en 178 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van als deze vestigingsplaatsfactoren

6 Welke sectoren nemen we mee in het onderzoek?
Landbouw Voedingsmiddelenindustrie Materialenindustrie Hightechindustrie Chemie Energie Groothandel Logistiek Financiële diensten Zakelijke diensten Zie Raspe e.a. (2012) pagina 172 voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van deze sectoren

7 Welke regio’s nemen we mee in het onderzoek?
Onder regio’s verstaan we 256 Europese NUTS-2 regio’s. In Nederland zijn dit de provincies. De NUTS-indeling is een standaard van de EU en is door Eurostat opgesteld; De NUTS2-indeling beslaat meestal een of enkele centrale steden met hun ommeland, zodat deze regio’s vaak overeenkomen met agglomeraties of metropolitane gebieden; Basis voor deze keuze is de wens om zo veel mogelijk regionale differentiatie mee te kunnen nemen op het niveau van regio’s en aan te sluiten bij de internationale literatuur over regio’s. Voorwaarde was dat er betrouwbare data waren. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 46 e.v. voor een inhoudelijke en methodische beschrijving van de regio’s die we in het onderzoek meenemen

8 Wilt u meer weten? Deze presentatie is gebaseerd op drie PBL-studies.
In deze studies vindt u een overzicht van de relevante literatuur (waarom regio’s cruciaal zijn in een globaliserende economie) en een motivatie van alle keuzes over indicatoren, data en methodiek. Vragen? Neem dan contact op met: Otto Raspe of

9 We beantwoorden vier vragen voor de provincie Limburg (NL)
Welke Europese regio’s zijn de belangrijkste concurrenten? Welke vestigingsplaatsfactoren zijn belangrijk voor een goede concurrentiepositie? Hoe verhouden deze vestigingsplaatsfactoren zich tot haar belangrijkste concurrenten? Op welke factoren bestaat er een 'gat' met de concurrentie en welke factoren zijn goed op orde? We beantwoorden deze vragen voor elke combinatie van sector en type concurrentie (export en buitenlandse investeringen). Zie Raspe e.a. (2012) pagina 50 voor een toelichting op deze vier vragen

10 Leeswijzer van de benchmarks
De benchmarks zijn gebaseerd op de belangrijkste concurrenten op basis van marktoverlap (zie sheet 3 & 4); De benchmarks laten de 10 belangrijkste vestigingsplaatsfactoren zien (van de totaal 29 die we meenemen in het onderzoek), afgeleid van de belangrijkste concurrenten en dus verschillend per sector en type concurrentie. Dit zijn de concurrentiefactoren; De concurrentiefactoren zijn geordend naar mate van belangrijkheid: de bovenste is het belangrijkste, de onderste het minst belangrijk (van de 10 weergegeven factoren); De stippellijn geeft de gewogen score weer van de belangrijkste concurrenten; De eigen score op een concurrentiefactor is relatief ten opzichte van de belangrijkste concurrenten. Hierbij geldt: hoe hoger de score, hoe beter je scoort t.o.v. je belangrijkste concurrenten. Enkel voor congestie en connectiviteit (nabijheid tot) zeehavens geldt het tegenovergestelde: hoe lager de score, hoe beter. Zie Raspe e.a. (2012) pagina 69 voor een methodische toelichting op de benchmarks

11 We laten nu voor Limburg (NL) de benchmarks zien voor de volgende sectoren
De benchmark op basis van het aantrekken van buitenlandse bedrijven voeren we voor een sector enkel uit wanneer wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Er moeten voldoende buitenlandse bedrijven (minimaal 10) binnen de regio zich hebben gevestigd voor een zinvolle vergelijking; De regio huisvest meer dan 2% van alle buitenlandse bedrijven binnen de sector in heel Nederland EN/OF de regio heeft een relatieve specialisatie qua buitenlandse bedrijven in de sector (locatiequotiënt > 1). Aantrekken buitenlandse bedrijven Export goederen en /of diensten 1. Landbouw 2. Voedingsmiddelenindustrie 3. Materialen 4. Hightech 5. Chemie 6. Energie 7. Groothandel * 8. Logistiek 9. Financiële diensten 10. Zakelijke diensten Wel meegenomen Niet meegenomen * Voor de sectoren groothandel en financiële diensten voeren we om data-technische redenen in plaats van de benchmark op basis van export een benchmark uit op basis van het opzetten van een buitenlandse vestiging, mits we ook de benchmark voor het aantrekken van buitenlandse bedrijven hebben uitgevoerd. Zie Raspe e.a. (2012) pagina’s 126, 143 en 174 voor een inhoudelijke toelichting.

12 1. Landbouw Niet van toepassing
Limburg (NL) is de 11e regio van de 256 in Europa Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

13

14

15 Conclusies Landbouw in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De efficiëntie van het netwerk van de sector is iets ondergemiddeld. * Let op, in de Landbouw zijn er over het algemeen weinig buitenlandse bedrijven

16 2. Voedingsmiddelenindustrie
Limburg (NL) is de 219e regio van de 256 in Europa Limburg (NL) is de 23e regio van de 256 in Europa Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

17

18

19

20

21 Conclusies Voedingsmiddelenindustrie in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde en de concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets boven het gemiddelde.

22 3. Materialen Limburg (NL) is de 47e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

23

24

25

26

27 Conclusies Materialen in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

28 4. Hightech Limburg (NL) is de 59e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

29

30

31

32

33 Conclusies Hightech in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De mate van clustering van de sector is relatief beperkt.

34 5. Chemie Limburg (NL) is de 65e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

35

36

37

38

39 Conclusies Chemie in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De mate van clustering van de sector is relatief beperkt.

40 6. Energie Niet van toepassing
Limburg (NL) is de 23e regio van de 256 in Europa Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

41

42

43 Conclusies Energie in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt sterk onder het gemiddelde.

44 7. Groothandel Limburg (NL) is de 59e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

45

46

47

48

49 Conclusies Groothandel in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt sterk onder het gemiddelde.

50 8. Logistiek Limburg (NL) is de 64e regio van de 256 in Europa
Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

51

52

53

54

55 Conclusies Logistiek in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt sterk onder het gemiddelde en de concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt iets onder het gemiddelde.

56 9. Financiële Diensten Limburg (NL) is de 32e regio van de 256 in Europa Limburg (NL) is de 42e regio van de 256 in Europa Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

57

58

59

60

61 Conclusies Financiële Diensten in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt sterk onder het gemiddelde en de concentratie van de zakelijke dienstverlening ligt onder het gemiddelde.

62 10. Zakelijke Diensten Limburg (NL) is de 75e regio van de 256 in Europa Limburg (NL) is de 51e regio van de 256 in Europa Zie Raspe e.a. (2012) pagina 56 en 57 voor de relatieve positie van Limburg (NL) binnen Nederland

63

64

65

66

67 Conclusies Zakelijke Diensten in Limburg (NL)
Ten opzichte van de belangrijkste concurrenten: De concentratie van de financiële dienstverlening ligt sterk onder het gemiddelde.

68 Het vestigingsklimaat van Limburg (NL) samengevat 1
Alle topsectoren overziend, concluderen we t.a.v. de belangrijkste vestigingsplaatsfactoren dat: Goed op orde zijn: Aandeel buitenlandse bedrijven in de landbouw (sterk ondergemiddeld)* Positie universiteit (sterk bovengemiddeld) Connectiviteit over de weg (bovengemiddeld) en de mate van congestie (ondergemiddeld) * Let op, in de Landbouw zijn er over het algemeen weinig buitenlandse bedrijven

69 Het vestigingsklimaat van Limburg (NL) samengevat 2
Verdere conclusies t.a.v. de vestigingsplaatsfactoren: Minder goed op orde zijn: Urbanisatievoordelen Massa (sterk ondergemiddeld) en dichtheid (ondergemiddeld) Private kennisinfrastructuur Private R&D en patenten (ondergemiddeld) Internationalisering Aandeel buitenlandse bedrijven (sterk ondergemiddeld) Europees exportaandeel (ondergemiddeld) Concentratie Financiële en Zakelijke Dienstverlening (ondergemiddeld)

70 Resumé De investeringsagenda voor Limburg (NL) bestaat vooral uit het handhaven van de goede factoren en het inlopen of compenseren van het gat wat er is t.o.v. de belangrijkste concurrenten. Strategieën om dit te bewerkstelligen: Zie Notitie "Werken aan de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse regio's".


Download ppt "De internationale concurrentiepositie van de topsectoren in de provincie Limburg (NL) Otto Raspe, Anet Weterings, Mark Thissen & Frank van Dongen Februari."

Verwante presentaties


Ads door Google