De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sturen op kwaliteit juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sturen op kwaliteit juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 1."— Transcript van de presentatie:

1 Sturen op kwaliteit juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 1

2 Huidige situatie Gepland 500 controles. In december 240 controles gedaan! Toezichtactie bedrijventerrein X, BWT en BRW verschijnen niet Een groep burgers spreekt de wethouder aan over asbest op scholen. Zij wil een controle op alle scholen. Hier gaat 200 uur in zitten. De gemeente controleert de energieprestatienorm bij de bouwaanvraag maar voor de toezichthouder heeft het geen prioriteit, ook heeft hij de kennis niet. De gemeente controleert volgens het handhavingsbeleid alle wijken systematisch op illegale bouw. In de praktijk komt hier niets van terecht. juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 2 2

3 Grip krijgen op wat je mensen doen
Welke informatie heb je dan nodig? Wat heeft nu prioriteit bij mijn bestuur ? Wat heeft inhoudelijk prioriteit vanuit veiligheid, milieubelasting etc. Welke middelen heb ik beschikbaar? Welke strategie volg ik om het beste rendement te halen. Wat doe ik met incidenten? Aantallen en kengetallen om te monitoren en bij te stellen. Samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de kleursporen. Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak etc. juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

4 Best veel dus!!!! Hoe krijg je de informatie Houd je overzicht
Zonder bureaucratie? juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

5 Help Hoe kan het iTP jou als manager helpen Met deze vraagstukken
juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

6 Het iTP is Een hulpmiddel voor het goed kunnen - prioriteren - plannen
- uitvoeren - rapporteren - monitoren Van het toezien op de naleving van de regelgeving via het uitvoeren van controle’s juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

7 Hoe is het opgebouwd? Objectcategorieën verzameling van objecten met een zelfde controleprofiel Toezichtmatrix aansturend hart van het toezichtprotocol beschrijving diepgang en aandachtpunten inspectie vaststelling door bestuur Checklist werkinstrument: checklist voor de inspectie aandachtspunten en bevindingen integraal en sectoraal en toch maatwerk 7

8 Objectcategorie Een kenmerkende groep van objecten met een gelijk controle profiel. Eigen objectcategorieën per vakdiscipline (BWT, milieu en brandweer) per fase per objectcategorie een eigen checklist samen vormen ze de integrale checklist 8 8

9 Diepgang S. Steekproef Visuele controle Hoofdlijnen
Hoofdlijnen en kenmerkende details Volledige detailcontrole Voorbeeld: Controle brandblussers S. De controle van de brandblussers wordt maar bij een deel van de te controleren panden uitgevoerd. Is er een brandblusser ? + Zijn er voldoende brandblussers ? + Controleer één brandblusser in detail (druk, datum etc.) + Controleer alle brandblussers in detail 9 9

10 Verschil bouwfase, gebruiksfase en sloopfase
Bouwfase: procesgeoriënteerd processtappen in de uitvoering Gebruiksfase: momentopname ordening op thema’s Sloopfase: procesgeoriënteerd 10 10

11 u vroeg er zelf om Waarom het ?
Roep om efficiency en uitwisselbaarheid van controleonderdelen welke zaken voor en door elkaar te beoordelen? hoeveel tijd moet ik hiervoor rekenen? Eénduidigheid bij stellen van prioriteiten en kwaliteit van controles wat is een acceptabel controleniveau? hoe kan ik onderbouwd prioriteren? welke informatie is beschikbaar? juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht u vroeg er zelf om 11 11

12 Even terug; de geschiedenis
Vereniging BWT Nederland begon in 2005 met de bouwfase PMGG ging met VBWTN en NVBR bij het Activiteitenbesluit (Barim) verder met de gebruiksfase Nu in ontwikkeling de laatste 3 van de 9 kolommen binnen het iTP juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 12 12

13 Hoe is het tot stand gekomen?
Het iTP ontwikkelen we op basis van uw wensen Vanuit De inspecteur /toezichthouder Het management Het bestuur juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 13 13

14 Wensen vanuit de toezichthouders
helpt controles voorbereiden, uitvoeren en bij het opstellen van rapporten en brieven Gemakkelijk te gebruiken Tijdens de controle kun je kiezen op basis van praktische argumenten en vakdeskundigheid Het heeft meerwaarde en is geen extra administratieve belasting Het fungeert ook als kennisbank linken naar achterliggende wet- en regelgeving juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 14 14

15 Wensen vanuit het management
Beter managen van de controles over naleving Verdelen van (onderdelen van) controles over specialisten en generalisten op basis van het benodigde kennisniveau Bepalen van de diepgang per stukje controle op actuele landelijk met elkaar bepaalde standaardniveaus Verzamelen van nalevings- of monitoring informatie volgens de structuur van de gestelde prioriteiten Integreren van het protocol in informatiesystemen Voorkom dat aparte applicaties nodig zijn juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 15 15

16 Wensen vanuit het bestuur
Kan ik als bestuurder met een gerust hart gaan slapen ! juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 16 16

17 Het zorgt ervoor dat De regel-/wetgeving is opgedeeld in de kleinst zinvolle controle elementen of controlepunten die je tijdens een controle kunt onderscheiden. Per controle element de diverse gegevens uniform en meetbaar worden vastgelegd. juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 17 17

18 Voordelen Uitvoering naar bestuurlijke prioriteit
Inzet capaciteit meetbaar Uitvoering naar bestuurlijke prioriteit Ontwikkeling landelijke kengetallen Kwaliteit en transparantie Werkzaamheden inzichtelijk maken Leren en verbeteren De zwakke plekken blootgelegd Monitoring op echte cijfers Bestuurlijke dekking juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 18

19 Wat is de ambitie? Het laten uitgroeien tot DE landelijke standaard voor het omgevingstoezicht ter ondersteuning van eenduidige beleidsontwikkeling een professionele uitvoering van het omgevingstoezicht het éénduidig en landelijk kunnen monitoren van de toezichtresultaten juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 19 19

20 Het is nu opgebouwd op basis van
Sectoren > bouw, milieu, brandweer. Fasen > realisatie, gebruik, sloop. Het iTP kunt u toepassen per kolom en/of integraal Hoe integraal hangt af van uw Organisatie Ambitie Prioritering juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 20 20

21 De kolommen van het juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

22 Bouwfase juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

23 Bouwfase: de toezichtmatrix
23

24 Bouwfase: urenraming 24 Urenraming toetsmomenten:
De diepgang per toetsmoment en prjectcategrorie in de geel gekleurde cellen invullen. Een rekenformule gebaseerd op de rekenwaarde genereert urenraming per onderdeel. Rekenwaarde is obv. gemiddelde urenbesteding (kengetallen) Tijdstip + diepgang: Benoem hier nogmaals de controlemomenten in combinatie met de diepgang. Genereren urenraming: Nadat de gehele matrix is ingevuld genereert de matrix een gemiddelde kengetal per projectcategorie. Door aantallen in te voeren ontstaat een volledige overzicht van urenraming Onder aan de streep ziet u 3009 uur. Heeft u die uren beschikbaar? Als je niet uitkomt, kunt u de prioritering bijstellen of extra mankracht inzetten. 24

25 Bouwfase: checklisten op maat volgens prioritering
Checklist klein gebouw Checklist publiek gebouw groot 25

26 Bouwfase: integrale checklist
juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

27 Gebruiksfase juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

28 Gebruiksfase: indeling op integrale thema’s
Binnen het toezichtprotocol is een landelijk standaardniveau bepaald door de verschillende gemeenten die het hebben ontwikkeld en het hebben getest in de praktijk. Dit landelijk niveau staat vast als gebruik wordt gemaakt van toezichtprotocol.nl maar er kan op de cheklist zelf wel worden afgeweken. 28

29 Gebruiksfase: checklist per branche
Er zijn ook voor negen veelvoorkomende branches (zoals bijvoorbeeld bouwmarkten) papieren checklisten gemaakt. Deze negen checklisten zijn gemaakt voor de meest voorkomende branches. Deze zijn ook voor u beschikbaar. De papieren checklist voor de gebruiksfase ziet er wel anders uit. De disciplines zijn hier naast elkaar aangegeven. 29

30 Gebruiksfase: Vertaald naar checklisten op maat
30

31 Sloopfase juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

32 Sloopfase: de toezichtmatrix
32

33 Sloopfase: urenraming
Ook hier bepaald de diepgang van de controles, de benodigde capaciteit. En ook hier geldt als de diepgang niet overeenkomt met de benodigde capaciteit dan moeten er keuzes worden gemaakt. Of we gaan minder controleren, of we moeten meer capaciteit inzetten. De keuze is aan het bestuur. 33

34 Sloopfase: Checklisten op maat volgens prioritering
En ook hier in de sloopfase een op maat gegenereerde checklist voor sloop op maat omdat uw keuzes bepalen waar de inspecteur op behoort te controleren. 34

35 Het iTP heeft als voordeel dat
De oog en oor functie verbetert Je mensen efficiënter werken Er minder afwijkend en tegenstrijdig wordt toegezien Er integrale risicobeheersing plaatsvindt Wat je zelf ziet tijdens een controle blijft hetzelfde. Wat verandert is de wijze waarop je het vastlegt en laat zien aan een ander juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 35 35

36 Waaruit bestaat het Het is een integrale controle lijst op basis van standaard kantoortoepassingen Voordeel Het is gratis te gebruiken Het is nu beschikbaar Maar.. nog niet in uw applicatie juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 36 36

37 Dit lijkt wel reclame ! Maar, dat is het niet ! 37 37 juni 2010
Verdiepingsdag Toezicht 37 37

38 Reclame voor uzelf! Het is van u de inhoud is van uw vakorganisaties
Door u gemaakt toezichthouders van verschillende gemeenten Door u onderhouden aanpassingen komen uit de praktijkervaringen U geeft verbeteringen aan alleen met uw inbreng kan het zijn doel bereiken juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 38 38

39 Waarom zou u het willen ? Het iTP faciliteert een eenduidige, goed te managen uitvoering van het toezicht op omgevingswetten Vakverenigingen (PMGG, NVBR, VBWTN) ontwikkelen en beheren de inhoud en bewaken de kwaliteit van het iTP Leveranciers bouwen het iTP in hun V&H applicaties Bedrijven die het iTP op correcte wijze inbouwen in de applicatie ontvangen het keurmerk iTP -Proof De beheerorganisatie stuurt op de kwaliteit, de actualiteit, en de ervaringen van u als gebruiker. Denk nog even aan de BIG-8 ! juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 39 39

40 De toekomst van het juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht

41 Bij deze doorontwikkeling van het ;
Bent u de belangrijkste schakel voor! draagvlak de praktijkkennis die u opdoet de kengetallen en indicatoren die u ontwikkelt inbreng om het iTP te verbeteren juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 41 41

42 Is het af ? Nee nog niet helemaal!
Gebruik het, en kom met suggesties We werken aan nog slimmere checklisten met een betere verhouding eigen discipline <->andere discipline De regelgeving is en blijft complex, de winst zit in het beter toepasbaar maken

43 Workshopvragen Hoe komt u nu aan informatie over controles en hoe krijgt u dit aangeleverd? deelgebieden, integraal, op papier, digitaal etc Wanneer wilt u informatie krijgen en wat zou u er mee doen? Hoe stelt de toezichthouder nu bestuurlijke prioriteiten? Welke informatie heeft u extra nodig na invoering van de Wabo en van wie? juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 43

44 Workshopvragen Hoe gaat u dit organiseren?
Hoe pakt u gecoördineerd toezicht aan en hoe kan het hierbij helpen? Hoe maakt u de kwaliteit van het toezicht concreet voor het bestuur? Welk deel van de Big 8 is het beste geregeld in uw gemeente en welke het minst? juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 44


Download ppt "Sturen op kwaliteit juni 2010 Verdiepingsdag Toezicht 1."

Verwante presentaties


Ads door Google