De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oetgegeve umstreeks 1920 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1A Klikke um wijjer te goon Miert 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oetgegeve umstreeks 1920 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1A Klikke um wijjer te goon Miert 2010."— Transcript van de presentatie:

1

2 Oetgegeve umstreeks 1920 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1A Klikke um wijjer te goon Miert 2010

3 En v’r höbbe 'ne monika gevaange Vaan tra-la van tra-la Five-joes-joes-joes Five-jas-jas-jas ’t Is Murjenneke poes. Poes, poes, poes, miawwe geef miech 'ne nuijen tand daan krijgstiech d'n awwe. Oetgegeve umstreeks 1860 Sjele wip, sjele wap, boevaan kookste de pap? Vaan bookende-meel. Daovaan loerste zoe sjeel!

4 "Assepoester" oetgegeve in 1943 Meidske maag iech mèt diech verkiere daan zal iech diech de polka liere. Nein menier, iech daank uuch zier, polka is gein mode mie. Bove woent 'nen aand're maan dee miech de polka liere kaan. De kinder loupe in 'n rijj en hawwe ziech aon de rok vaan de mam vas: Sjok, sjok, sjok, wat höb iech kaajd, einentwintig bin iech aajd. Miene naom is Fellemien, iech zouw zoe gere getroud zien. Es de kinder in de rege lepe zónge ze: Hari fibberwarie, geef rege, geef wind. Es Hari getroud is daan krijg heer e keend.

5 Oetgegeve in 1901 Heija Popeija kook 't kinneke ins get pap. Höbste gein mèllek daan mèllek de kat. Höbste gein kat, daan mèllek de moes. Diech höbs altied wel get mèllek in hoes. Mèllekske zeuter es viege, 't kinneke moot slaope en zwiege. Deurke ope (ein ougdèkselke umhoeg trèkke) Deurke touw ('t aander ougdèkselke umlieg duije) Trepkes aof (mèt de vinger euver 't neuske sjievele) Veutekes vege (mèt de vinger euver 't bovelipke vrieve) Kemerke in (de vinger in 't munneke vaan 't kinneke steke)

6 Oetgegeve in 1910 Achter Haare hègke laog e hunneke mèt wègke. Dao kaome zeve vlege die wouwe 't hunneke bedrege. 't Hunneke pakde ziene linkerpoet en sloog ze alle zeve doed. Wègke zien wittebroejer. Dao achter bijj 't Wèlke dao laog e hunneke doed. Ze stertsje waor bevrore zien betskes laoge bloet. Dao kaom meerke sókkerstek die zag: "Die bies is hallef gek." Dao kaom meerke mèt water die zag: "Dat is 'ne kater!" Dao achter bijj 't Wèlke dao laog e hunneke doed.

7 Geer vraog uuch mesjiens aof boeveur vreuger in Mestreech zoeväöl Franse kinderleedsjes gezónge woorte. Veur e deil zien die in 1918 hijjgebrach door de Franstaolige vlöchtelinge die door de tröktrèkkende Duitse tróppe oet Noord-Fraankriek verdreve woorte. Mer daoveur al hadde Franse zusterkes ziech in Amie gevestig. Zie begóste e meidskespensjenaat in 1908 in ' Huize Nazareth ' en de gegoede börregerijj vaan Mestreech sjikde häör döchterkes dao nao touw. Die kinder lierde Frans en naturelik ouch Franse leedsjes. Es vekansie waor späölde ze op straot en zónge dees leedsjes die daan door de aander kinder, die gein Frans gelierd hadde,woorte euvergenómme. De Mestreechse kinder höbbe dees leedsjes errig verbasterd. Ze wiste gaar neet wát ze zónge en es me d'n oersprunkeliken teks neet bijj de hand heet kump me d'r ouch neet wies oet. Nog eve dit,tot umstreeks 1850 waor Frans spreke veur de get dèftiger Mestreechtenere gans gewoen. Daonao woort 't gebruuk vaan 't Frans minder.

8 Oetgegeve in 1896 Leedsje veur bijj 't kaoseleballe. 't Weurt steeds sneller gezónge. De Mestreechse kinder maakde d'r dit vaan: Manon petit petout qui va La-la-la-la-la-la-la Manon petit petout qui va La-la-la-la-la-al-la Dit leedsje woort steeds sneller gezónge. D'n oersprunkeliken teks waor zoe: Maman les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes?

9 Oetgegeve in 1944 Laozjewee sabbesee, saureeja, mmm... daoze mè, dao lootre mè, daoze pjee se lootre pjee aodevao, aodevriejaer aonoo, aoba aonotaoba, sure blaosj, tabliejee ee rondenee. Hijj is d'n echte Fransen teks: Allons jouer sans bouger, sans rire mmm... dans une main, dans l'autre main, sur un pied, sur l'autre pied, par devant, par derrière, en haut, en bas sur un blanc tablier en ronde tourner. 't Waor e kaoseleballeedsje en alle beweginge oet 't leedsje móste door 't keend gemaak weure: -sans bouger---stèl stoon -sans rire ---neet lache -mm --- niks zègke -dans une main --- in ein hand -dans l'autre main ---in de aander hand -sur un pied,sur l'autre pied ---wissele vaan voot -par devant --- veur ziech klappe -par derrière ---achter ziech klappe -en haut --- klappe bove de kop -en bas --- bijj de veuj klappe -en ronde tourner --- mèt de han rónddreijje

10 Oetgegeve in 1944Ma mère est à Paris, mon père est à Versaille. Me zwaoger is e bies, m'n tant is 'n kanalje. De kinder loupe in e kringske en bijj: "Ton moulin va trop vite" weurt steeds sneller gezónge en geloupe. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. Meunier, tu dors, ton moulin va trop fort. Ton moulin, ton moulin va trop vite } Ton moulin, ton moulin va trop fort } 2× Zjean Toerlezjoer, ma belle, ma belle. Zjean Toerlezjoer, mèt de kletskop tege de moer.

11 Ónbekind in wat veur jaor 't beukske is oetgegeve Slaop mer mie kinneke, slaop en doeg dien uigskes touw. Acherrem, acherrem, kinneke heet 't zoe werrem. Acherrem, acherrem kinneke heet 't zoe werrem. Slaop mer mie kinneke, slaop en doeg dien uigskes touw. Acherrem, acherrem, 't heet get in zienen derrem. Acherrem, acherrem, 't heet get in zienen derrem.

12 Douw, douw, kinneke douw, slaop en doeg dien uigskes touw. Wèlste daan neet zwiege, op 't vötteke zalste kriege. Douw, douw, kinneke douw. Oetgegeve in 1910

13 Oetgegeve umstreeks 1880 Dit is 'n hiel eigenaordig leedsje: Pimelo, pammelo, pom pom pimena, padenamino konkedo lavaja. Sjieng, sjieng sjieng en trèk m'ch aon me zjieleke. Ik wis van de liefde niet meer wat ik deed. O, o, o, pimelo pammelo,pom pom pimela padelamino konkordo lavaja.

14 Printebook oet 1947 Aoftèlveerske: Achter 't Vleishoes nómmer drijj ligke de stumpkes op 'n rijj. Stumpkes groet en stumpkes klein meh ze zien vaan marsepein. En este eint wèls kriege daan móste kinne zwiege! Aoftèlveerske: Aoke kraoke Boene baoke Ulleke bulleke boene bóf Eine sjoon en eine slóf! Af bent gij! Dao waor e buurke vaan petot, dat sjäörde zien brook en me zaog zien vot. Toen kaom e boerinneke aongeloupe. Zèk buurke, höbstiech sjink te verkoupe? Ben de gij zot! Dat is mien eige vot!

15 E spesjaol woord vaan daank aon Virg en Jo Caris Pierre Meertens Truus en Lam Daenen Zónder hunnen inbring had iech noets zoeväöl bijjein kinne zeumere. Ouch broeder Ananias de Vries (zaoliger) en Charles Thewissen (zaoliger) waore 'n ónoetpöttelike brón vaan aw Mestreechse kinderleedsjes en veerskes. Kómpleminte vaan TINY www.xs4all.nl/~hfeijwww.xs4all.nl/~hfeij tinyoetmestreech@xs4all.nltinyoetmestreech@xs4all.nl


Download ppt "Oetgegeve umstreeks 1920 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1A Klikke um wijjer te goon Miert 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google