De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oetgegeve in 1870 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1 B Miert 2010 Klikke um wijjer te goon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oetgegeve in 1870 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1 B Miert 2010 Klikke um wijjer te goon."— Transcript van de presentatie:

1

2 Oetgegeve in 1870 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1 B Miert 2010 Klikke um wijjer te goon

3 Leesbook oet 1910 Adam en Eva die zaote in e kuupke Adam lufde e beinsje op en Eva leet e puupke. Adam en Eva die zaote in e kuupke Eva leet häör vötsje zien en Adam leet e puupke. Leugeveerske Adam en Eva späölde op d'n ölleger. D'n ölleger waos gebroke, ze späölde op e paar knoke. De knoke waore te laank, ze späölde op 'n plaank. Die plaank die waos te dik, ze späölde op 'n mik. Die mik die waos te dun, ze späölde op 'n un. Die un die waos te rot, Ze späölde op 't peerd z'n vot.

4 Beukske oet 1918 Ins gegeve blijf gegeve Aofgenómme is gestole Dee ziech zoe mer get heet gepak Dee verdwijnt strak in de zak. of Bijj 'ne ruil woort dit gezag en de kinder speijde debijj op de grónd um hun wäörd krach bijj te zètte: Ins gegeve blijf gegeve Aofgenómme is gestole Drijjmaol door de hèl gevloge. of Twie kanne water twie kanne blood 't Is mien eige speulgood.

5 Beukske oet 1847 Es de kinder vreuger sjäölke späölde beijde ze ouch. Onze Vader mikkelemik (mikkemik) snijj m'n botram neet te dik. Want 't is de lèste mik die hijj in 't keske lik. Wees gegroet m'ne nónk is doed. Wee heet 'm daan begraove? Zeve batteraove. Boe höbbe ze 'm daan gelag? Op 't heukske vaan de Kleine Grach. Appele pere priesters proeme Bizze-bizze-bame De kat zal krame D'n hónd zal spinne Bruudsje te winne Hamelsblok Pietersklok Slók alles op en d'n dèksel trop!

6 Printebook oet 1927 Dao kaom e menneke euver de brök mèt 'nen doedelzak op ziene rök. Dao kaom 'm e vruike tege. Vruike maag iech mèt wandele goon? Nein maan, iech höb 'ne maan, boe iech good mèt wandele kaan. (dee mèt miech al wandele kaan) Wie hèt dee maan? Knuipjaan. Wie hèt zien vrouw? Knuddel-in-de-mouw. Wie hèt zie keend? Snótsvink. 't Weurt ouch mèt dees wäörd gezónge: Dao kaom ins e menneke euver de brök Mèt 'nen doedelzak op ziene rök. Eus kinneke kaom 'm tege. Kinneke wèlstiech gedoedeld zien? Nein maan, iech höb 'ne maan dee miech beter doedele kaan. Wie hèt dee maan? Knuipjaan. Wie hèt zien vrouw? Knuddel-in-de-mouw. Wie hèt 't keend? Snótsvink!

7 Oetgegeve umstreeks 1870 De mam zóng dit leedsje mèt 't kinneke op sjoet. Robbe dobbe dob miene maan is kómme. Robbe dobbe dob wat heet heer gebrach? Robbe dobbe dob e sjeep vol wèkke. Robbe dobbe dob boe goon veer ze lègke? Robbe dobbe dob in 'nen iezere pot. Robbe dobbe dob mèt 'n dèksel d'r op. Twie kinder pakke de han vas en drage 'n aander keend rónd op 't "steulke" dat zoe gevörremp weurt. Bijj "vaan je ein twie" weurt 't gesjogkeld en bijj "drijj" weer op de grónd gezat. Kakkestole meije, veer zalle 't kinneke leije, vaan hijj tot aon 't brökske, 't kinneke is e krökske, vaan je ein twie drijj. Leedsje um te liere loupe: Boerinneke, boerinneke, vaan wee is daan dat hinneke? Vaan miech. Boerinneke, boerinneke, wieväöl kos dien hinneke? Vief sent.

8 Krinkspäölselke Lieske zaot in de kamer, op e steulke. Errem Lieske wat biste kraank totste neet mie springe kaans. Lieske spring! Alweer 'nen aandere krink. Plaogveerske Meister iech kóm uuch bedaanke Veur 't zitte in de baanke Veur 't liere oet 't book Veur 't stoon al in d'n hook Veur 't sloon op mien brook Veur 't stoete in miene rök Meister iech kóm vaan ze leve neet mie trök!

9 Oet 1926 Zjang Pielewie, Zjang Pielewie Zjang Pielewie z'n vrouw. Had e mötske op, had e mötske op, zoe zwart wie de sjouw! Mèt de erremkes euverein zege Hout zege panne vege klumpkes make tot ze krake. Sjele, sjele knech Maak Merieke häör klumpkes rech.

10 Beukske oet óngeveer 1880 Sjrèpkes zètte op e pepèrke en denao tèlle: Ein/ twie/ dao/ Viele/ viele/ vao/ Viele/ viele/ viele/ viele/ Viele/ viele/ vao/ De boer/ dee kaan/ gein twintig/ tèlle/ twintig/ stoon/ 'rs/ dao! Sjrèpkes zètte op e pepèrke en denao tèlle: Menneke/ menneke/ boe geis/ te nao touw/ Iech/ gaon nao/ mie vruike/ touw/ Wèdde/ veur/ e tönneke/ wien/ Dat/ dit/ zèstien/ sjrèpkes/ zien? Iech zal diech ins get vertèlle vaan twie mammezèlle, meh de maags 't neet verklappe aanders zal iech d'ch de neuske aofhappe! of Of iech zal diech bijj de neuske pakke Of iech zal diech um d'n oere lappe

11 Kinderbook oet 1870 Krinkspäölselke veur kleinekes. Bijj "meh" mote ze op de huukskes goon zitte of liet ederein ziech op de grónd valle. Ringele ringele (roeze) roze Sókker in de (doeze) doze Sókker in de tasse Mörrege goon veer wasse Euvermörrege 't sjäöpke slachte En daan zeet 't sjäöpke "mèh." Zege, zege menneke boter in 't penneke boter in 't kuupke En....... liet e puupke.

12 Kinderbook oet 1880 Iech höb d'n hik Iech höb de slik Iech höb 'm noe Iech höb 'm daan Iech geef 'm aon 'nen aandere maan Daan höb iech gein las mie devaan. Vollegens Endepols woort dit veerske gebruuk bijj 't digkele. Dat is e speul veur meidskes boebijj digkele (bikkels) en 'ne bal gebruuk woorte. Dee bal woort opgegoejd terwijl ein vaan de kinder 't veerske opzag. Bijj "bogkelebaj", dat waor es 2 digkele opein vele, waor me aof. Vaan ierste sjierke tot vijfde sjierke Look pans vörke stoke Ketelke opzètte Was wasse Striek strieke Bogkelebaj

13 Oetgegeve in 1867 Dao waor ins e menneke dat kroop in 't penneke. 't Kroop d'r weer oet! 't Vertèlselke is oet. Plaogveerske es d'n óndergood oet d'n bovekleijer stik. Mesjeel! D'n humme is langer wie d'ne keel. Soldere, soldere, de ketel is kepot. En dee 'm heet gebroke, kaan noe gein sop mie koke.

14 Bladzijj oet "Het baker en kniedeuntjes" (liedboek) oet ± 1850 Späölselke mèt de vingers Doemeling had 'nen os gekoch De wijze had 'm geslage De lange had 'm toesgebroch Ringske had de weurs gemaak En 't pinkske had alles opgegete! Op de bladzijj hijjneve zeet geer óngeveer 't zèllefde veerske oet ± 1850 in 't Nederlands stoon.

15 E spesjaol woord vaan daank aon Virg en Jo Caris Pierre Meertens Truus en Lam Daenen Zónder hunnen inbring had iech noets zoeväöl bijjein kinne zeumere. Ouch broeder Ananias de Vries (zaoliger) en Charles Thewissen (zaoliger) waore 'n ónoetpöttelike brón vaan aw Mestreechse kinderleedsjes en veerskes. Kómpleminte vaan TINY www.xs4all.nl/~hfeijwww.xs4all.nl/~hfeij tinyoetmestreech@xs4all.nltinyoetmestreech@xs4all.nl


Download ppt "Oetgegeve in 1870 Eus eige kinderleedsjes en kinderveerskes Deilke 1 B Miert 2010 Klikke um wijjer te goon."

Verwante presentaties


Ads door Google