De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Voor je kiezen” Keuzebegeleiding in het eindexamenjaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Voor je kiezen” Keuzebegeleiding in het eindexamenjaar"— Transcript van de presentatie:

1 “Voor je kiezen” Keuzebegeleiding in het eindexamenjaar
Programma Ouders VWO-examenkandidaten 11 oktober 2012

2 Wat komt aan de orde? I Wat de valkuilen zijn in het keuzeproces en hoe wij uw zoon / dochter begeleiden II Wat je moet weten voor je kunt kiezen: een overzicht van trends en ontwikkelingen in het hoger onderwijs en op de arbeidsmarkt III Wat studeren kost en hoe deze kosten gefinancierd (kunnen) worden

3 I. Begeleiding bij beslissende keuzes
1 Kiezen is een complexe aangelegenheid 2 Veel onzekerheden zijn uit te sluiten 3 Op tijd kiezen is heel belangrijk 4 Kiezen als proces benaderen: inzicht- terugkoppeling-zekerheid

4 I. 1 Kiezen is complex Niveau: MBO+, HBO of WO?
Studierichting: alleen al honderden opleidingen in het hoger onderwijs (WO en HBO): Welke studierichting? Inhoud: Met komst BaMa-stelsel: veel Engelse namen. Soms dezelfde namen voor verschillende studies of verschillende namen voor dezelfde studies. Onderzoek is nodig! Vorm: Voltijd, deeltijd, duaal? Plaats: Welke studieplaats/universiteit/hogeschool? Soms grote inhoudelijke en/of kwaliteitsverschillen bij dezelfde studies in verschillende plaatsen.

5 I. 2 Onzekerheden uitsluiten
Het gaat om de aansluiting tussen jouw persoonlijkheid en een bepaald beroep / een bepaalde studie. Aan beide kanten liggen onzekerheden

6 I. 2.1 Onzekerheden bij jezelf:
Wat moet ik? Waar ligt mijn taak? (Roeping, bezinning) Wie ben ik? (Persoon, karakter) Wat kan ik? (Eigenschappen; sterke en zwakke punten Wat wil ik? (Interesses, ambities) Wat durf ik? (Moed, wilskracht) Wat zouden anderen er van zeggen? (Reflectie / kritiek, zelfbeeld, reactie) Tests brengen dit enigszins in beeld. Vooral veel over in gesprek gaan!

7 I. 2.2 Onzekerheden aan de kant van studie en beroep – met tips
Inhoud van het onderwijsprogramma (vakken, toelatingseisen) Verschil tussen instellingen (kwaliteit, invulling en niveau) Beroepsprofiel (competenties, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden). Beroepsperspektief (kansen op de arbeidsmarkt)

8 I. 2.3 Hoe ga je met onzekerheden om?
Inventariseer ze. Duw ze niet weg, maar zie ze onder ogen; zo mogelijk samen met je ouders / vrienden. Je moet er alles aan doen om onzekerheden uit te sluiten: onderzoek verrichten, aan de slag gaan! Je moet er tijd en energie in steken. Ga oordeel anderen (ouders/vrienden) niet uit de weg, maar laat je er ook niet geheel door leiden.

9 I. 2.4 Keuzepsychologie: Jonge adolescenten hebben nog relatief weinig reflectie-vermogen: dit hersengebied is nog in ontwikkeling tot de leeftijd van jr. Gevolg: voortgaande ontwikkeling van je persoonlijkheid en zelfbeeld leidt soms tot andere keuzes dan je op dit moment maakt. Strategie: Probeer zoveel mogelijk reflectie in te bouwen in je proces: eigen ervaringen spiegelen met mening van vrienden, ouders, docenten, etc. Zorg ervoor dat je tenminste alle onzekerheden aan de kant van studie en beroep hebt uitgesloten: onderzoek, investeer en maak een weloverwogen keus.

10 I. 3 Tijdpad Trend: steeds meer scholieren stellen studiekeuze uit tot zomervakantie of zelfs daarna Wens: Inschrijven voor januari = aan de laatste eindspurt (jan-mei 2013) beginnen met een gerust gevoel. Must: Voor studies met numerus fixus (loting): voor 15 mei Decentrale selectie (zie onder): al begin-januari 2013.

11 I. 4 Kiezen als proces benaderen
Vier fasen: Stap 1: Oriënteren Stap 2: Verkennen Stap 3: Verdiepen Stap 4: De knoop doorhakken.

12 I. 4.1 en I. 4.2 Stap 1 en 2 Oriënteren
Jezelf leren kennen en inzicht krijgen in de wereld van studie en beroep Verkennen Schrappen wat afvalt Welke sector(en)? (ook een optie in Keuzedossier) MBO+, HBO of WO, andere opties? (straks meer!)

13 I. 4.3 en 4.4 Stap 3 en 4 Verdiepen De mogelijkheden en beperkingen van enkele specifieke opleidingen met elkaar vergelijken De knoop doorhakken Aanmelden: streef naar 15 januari in het laatste examenjaar. Aanmelden kan via Tevens apart aanmelden bij de instelling. StuFi aanvragen: via studielink automatisch doorverwezen naar (wel invullen!).

14 I. 4.5 Waar staan de leerlingen op dit moment?
De meesten zijn aan het verdiepen. Neem de juiste stappen die passen bij die fase in het proces Inzicht in het proces (de vier fasen) en de plaats daarin geeft de mogelijkheid tot terugkoppeling: Je kunt altijd terug naar een eerdere fase als je niet vindt wat je zoekt. Achteraf: Als je alle fasen doorlopen hebt, weet je zeker dat je niets mist. Het geeft een goed gevoel als je je keuze gefundeerd maakt.

15 I. 4.6 De plaats van de decaan in het keuzeproces
Coach: geen antwoorden geven, maar helpen om de juiste vragen te stellen. Procesbewaker: Ik neem de verantwoordelijk-heid niet over, maar wijs je op het juiste moment op je eigen verantwoordelijkheid. Vraagbaak: Alle informatie is in principe via mij toegankelijk. Maak daar gerust gebruik van! Eventueel verwijs ik door.

16 II Keuzemogelijkheden
WO (universiteit) HBO (hogescholen, hoger beroepsonderwijs) MBO / MBO+ (zgn. “Sprint-trajecten”) Duale opleidingen Particuliere opleidingen Werkend leren / Werken en leren Brugjaar / basisjaar / algemene propedeuse / oriëntatiejaar / jaar buitenland / jaar werken

17 II.1 Ontwikkelingen in het WO
Sinds 2002 Ba-Ma structuur: brede bachelorsopleiding (3 jaar), aangevuld met verdieping in mastersopleiding (meestal 1, soms 2 jaar). Naar Europees model (Bologna-akkoord, 29 landen, 2001). Flexibeler dan vroeger: werken na Bachelor; overstap naar andere universiteit of master bij andere studierichting. Praktijk: doorstroom slechts gering! Advies: Kijk daarom nu ook alvast naar Masters! Decentrale toelating: universiteiten selecteren zelf. Vb.: EUR-geneeskunde: 100%! (loting vervalt) Aanmelden via gewone formulier op vóór 15 januari.

18 II. 2 Ontwikkelingen in het WO
Utrecht gaat alle studenten selecteren op basis Van traject: open dag- meeloopdag- proefstuderen. Uitslag is niet bindend Langstudeerboete lijkt door nieuw kabinet van de baan.

19 II.2 Ontwikkelingen in het HBO:
HBO-Bachelor: na vier jaar (met VWO vaak in 3 / 3,5 jaar mogelijk; vraag naar verkorte programma’s) Instroom in universitaire masters: “Inmiddels is er een breed scala aan deficiëntievoorzieningen voor hbo-bachelorstudenten. Deze voorzieningen vormen een goede voorbereiding op de betreffende masteropleidingen en de interne kwaliteitszorg ervan is geregeld. Doorstroom van hbo-bachelorstudenten naar een wetenschappelijke masteropleiding is goed op gang gekomen. 40% van de WO-Masterstudenten komt uit HBO.” [Inspectierapport Hoger Onderwijs, 2007] Knelpunten: instroomeisen Masters, selectie door Masteropleidingen; financiering deficiëntievoorzieningen

20 HBO WO

21 II.3 Ontwikkelingen rond duaal onderwijs
Combi van betaald werk en studeren, via contract werkgever en hogeschool. Studie en praktijk zijn op elkaar afgestemd. Heel verschillend georganiseerd. Pittig: vraagt veel doorzettingsvermogen. Positief: koppeling theorie en praktijk is beter. Je verdient vrijwel gelijk salaris. ‘Nieuw’: duale lerarenopleidingen via Hogeschool De Driestar / afd. LVO

22 II.4 De optie ‘particulier’:
Particulier onderwijs: vaak wel erkend (check dit!), niet gefinancieerd door de overheid Voordeel: vaak hoge kwaliteit, kleine groepjes studenten. Een goede naam op de arbeidsmarkt. Nadeel: hoge kosten! Je kunt hiervoor geld lenen (studielening). Evaluatie: Zet de kosten (korte termijn) af tegen de baten (lange termijn).

23 II.5 Werkend leren / werken en leren
Werkend leren: trajecten waarbij je (bijvoorbeeld) vier dagen werkt en een dag naar school gaat. Vb.: de accountancy. NB: Geen duaal traject! Werken en leren: Je studeert alleen tijdens avonduren en doet alles in je vrije tijd: NTI, LOI, etc. Evaluatie: Werkend leren vraagt doorzettingsvermogen. Bovendien ben je vaak beperkter opgeleid. Werken en leren is een traject dat ik VWO-ers niet aanbeveel.

24 II.6 MBO+ trajecten Korte, vaak eenjarige MBO-opleidingen die opleiden voor een gevraagd beroep. Vb.: (internationaal) secretariaat, magament-ondersteuning, office-management.

25 II.7.1 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Bevindingen ROA-rapport dec over economische malaise en gevolgen voor arbeidsmarkt: Lager opgeleiden zwaarder getroffen dan HBO- / WO-ers Door vergrijzing blijft er vraag naar hoogopgeleide professionals Regio West nu zwaarder getroffen dan N / O / Z De werkgelegenheid neemt de komende jaren af in alle sectoren, behalve in zorg, handel en zakelijke dienstverlening (Bron:

26 II.7.2 Trends in enkele sectoren
Tot 2016 in medische en paramedische beroepen (alle niveaus) groei van de werkgelegenheid, o.a. door vergrijzing vd bevolking. Door bezuinigingen komt er krapte in beroepen bij de overheid en in het lager onderwijs. (‘varkenscyclus’…) In de sector bèta-techniek is op HBO en WO-niveau een grote vraag naar nieuwe werknemers.

27 II.7.3 Advies ROA n.a.v. conclusies:
Scholieren kunnen zich meer ‘recessie-proof’ maken door grondige oriëntatie op studie en beroep, waardoor foute studiekeuze voorkomen kan worden goede cijfers te halen voor examen VWO en tijdens studie

28 II.8 Een knoop doorhakken?
Overweeg altijd minstens een tweede optie. Bedenk nog een keer goed: MBO+ , HBO of WO? Duaal, particulier of werkend leren? Vergelijk onderwijsprogramma’s van verschillende universiteiten / hogescholen. Let op kwaliteitscijfers. Open dagen: Doe er meer dan één. Organiseer meeloopdag of volg module proefstuderen. Neem vragenlijst mee. Bekijk studieboeken. Vaak mogelijk: open dag op zaterdag samen met je ouders bezoeken.

29 III Wat studeren kost en wat de studiefinanciering biedt
De kosten op een rij: cijfers NIBUD zijn slechts gemiddelden. Individueel bij te stellen. Inkomsten: studiefinanciering en OV-kaart Aanvragen Inkorten recht op studentenreisproduct Voor wie? Alle studenten aan hbo en universiteit die op of na 1 september 2012 gebruik kunnen maken van het studentenreisproduct. Wat houdt het in? Het recht op het studentenreisproduct wordt voor studenten met twee jaar ingekort. Het maximale recht wordt daarmee teruggebracht van ‘nominale studieduur plus drie jaar’ naar ‘nominale studieduur plus één jaar’. Voorbeeld: voor een wo-bachelor en master samen (meestal vier jaar) bestaat straks vijf jaar in plaats van zeven jaar recht op een studentenreisproduct. De wetswijziging moet ingaan per 1 september 2012, maar het beëindigen van het reisrecht voor studenten die onder deze maatregel vallen, gaat in vanaf 1 januari 2013. Is op het moment van invoering, dus 1 september 2012, de periode van de nominale studieduur plus één jaar voor jou al verstreken? Dan heb je vanaf 1 januari 2013 geen recht meer op een studentenreisproduct. Je moet je studentenreisproduct dan zelf tijdig stopzetten. De voorwaarden waaronder je gebruik hebt gemaakt van het studentenreisproduct, blijven hetzelfde. Heb je als gevolg van een handicap of functiestoornis recht op een extra jaar prestatiebeurs, dan heb je ook recht op een extra jaar studentenreisproduct.

30 III.1.1 Doorsnee-budget studerende jongere: / (cijfers vorig jaar)
Collegegeld (€1713,- / €1672,-): € 143,- / € 139,- / maand Studieboeken: € 84,- / € 37,- / maand Boodschappen € 152,- / € 231,- / maand Vervoer (naast OV-kaart!) € 48,- / € 82,- / maand Uitgaan € 130,- / € 111,- / maand Kleding / pers. verz.: € 58,- / € 102,- / maand Verzekeringen € 106,- / € 91 / maand [Kamerhuur € 341, / € 308,- / maand] Totaal nodig: -thuiswonend: gemiddeld € 721,- / maand -Uitwonend: gemiddeld € 1062,- / maand Bron: Nibud – sept / wwww.nibud.nl

31 III.2 Wat krijg je straks? Afhankelijk van je keuze
Afhankelijk van het inkomen van je ouders Afhankelijk van uitwonend/thuiswonend Afhankelijk van aantal studerende kinderen HBO/WO/vo Situatie uit te rekenen op (rekenvenster). NB: vanaf 18+ zelf alles regelen!

32 III.3 Overzicht StuFi: Basisbeurs Aanvullende beurs Lening OV-kaart
Basisgedachte: studiefinanciering is tegemoetkoming van de overheid. Daarnaast ouderlijke verantwoordelijkheid; als ouders niet (voldoende) kunnen bijdragen, dan evt. extra beurs. Student verdient bij en kan evt. extra lenen.

33 III.4 Basisbeurs Uitwonend: € 272,46 / maand
Thuiswonend: € 97,85 / maand Maximaal voor de duur van je opleiding (Meestal 4 jaar, soms 5-6 jaar). NB: onafhankelijk van inkomen ouders. Zelf mag je niet meer dan € ,53 / jaar netto bijverdienen. Prestatiebeurs: binnen tien jaar diploma, anders omgezet in lening die je moet terugbetalen.

34 III.5 Aanvullende beurs Maximaal € 250,33 / maand (uitwonend)
Maximaal € 229,94 / maand (thuiswonend) Prestatiebeurs: wordt gift als je binnen tien jaar je diploma in bezit hebt. Anders lening. Hoogte afhankelijk van: Inkomen ouders Eigen bijverdiensten boven € ,53 netto Aantal studerende/schoolgaande kinderen

35 III.6 Lening Maximaal € 290,50 / maand, tegen 1,39 %
Terugbetalen pas na je studie, in max. 15 jaar. Je kunt ook bij banken lenen. Informeer naar voorwaarden ‘studieleningen’. Handig bijv. bij particuliere opleiding. Na vier jaar prestatiebeurs niet klaar? Evt. nog drie jaar aanvullend lenen: in 2013 max. € 853,16 / maand.

36 III.7 OV-chipkaart Kiezen voor weekend- of weekkaart.
Wordt gegeven als ‘prestatie-kaart’: als je niet binnen tien jaar je diploma bezit, moet je er achteraf terugbetalen. Bijverdienen boven € ,53? Dan geen recht meer op basisbeurs en OV-chipkaart.

37 III.8 Collegegeldkrediet
Vanaf 1 sept kun je maximaal 147,58 / maand extra lenen voor betaling van je collegegeld (nu: € 1771,-). Moet worden terugbetaald na je studie (rente nu 1,39 % / jaar) Dit collegegeldkrediet wordt per maand uitgekeerd. Collegegeld kun je in maandelijkse termijnen betalen. Bij switch na 1-9: deel collegegeld kwijt!

38 III.9 Aanvragen StuFi Op tijd aanmelden via Voor StuFi doorklikken naar StuFi drie maanden van tevoren regelen om tijdig geld en OV-kaart te hebben! Voor 1 april a.s. 18 jaar? Dan stopt kinderbijslag en krijg je tegemoetkoming studiekosten VO 18+. N.B.: drie maanden aanvraagtermijn. Tussen 1 april en 1 juli 18 jaar: overbruggingsregeling

39 “Voor je kiezen” Keuzebegeleiding in het eindexamenjaar
Programma VWO-examenkandidaten 3 oktober 2012

40 Begeleiding bij beslissende keuzes
1 Kiezen is een complexe aangelegenheid 2 Veel onzekerheden zijn uit te sluiten 3 Op tijd kiezen is heel belangrijk 4 Kiezen als proces benaderen: inzicht- terugkoppeling-zekerheid

41 1 Kiezen is complex Niveau: MBO+, HBO of WO?
Studierichting: alleen al honderden opleidingen in het hoger onderwijs (WO en HBO): Welke studierichting? Inhoud: Met komst BaMa-stelsel: veel Engelse namen. Soms dezelfde namen voor verschillende studies of verschillende namen voor dezelfde studies. Onderzoek is nodig! Vorm: Voltijd, deeltijd, duaal? Plaats: Welke studieplaats/universiteit/hogeschool? Soms grote inhoudelijke en/of kwaliteitsverschillen bij dezelfde studies in verschillende plaatsen.

42 2 Onzekerheden uitsluiten
Het gaat om de aansluiting tussen jouw persoonlijkheid en een bepaald beroep / een bepaalde studie. Aan beide kanten liggen onzekerheden

43 2.1 Onzekerheden bij jezelf:
Wat moet ik? Waar ligt mijn taak? (Roeping, bezinning) Wie ben ik? (Persoon, karakter) Wat kan ik? (Eigenschappen; sterke en zwakke punten Wat wil ik? (Interesses, ambities) Wat durf ik? (Moed, wilskracht) Wat zouden anderen er van zeggen? (Reflectie / kritiek, zelfbeeld, reactie) Tests brengen dit enigszins in beeld. Vooral veel over in gesprek gaan!

44 2.2 Onzekerheden aan de kant van studie en beroep – met tips
Inhoud van het onderwijsprogramma (vakken, toelatingseisen) – “Studiewegen” (WO) / “Selectie” (HBO); Studieboeken: vraag om deze in te zien tijdens open dagen / proefstuderen. Verschil tussen instellingen (kwaliteit, invulling en niveau) – “Keuzegids Hoger Onderwijs”; bijlage “Thema Studeren”, Elsevier Magazine; “Studiewegen”. Beroepsprofiel (competenties, arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden) – advertenties. Beroepsperspektief (kansen op de arbeidsmarkt) – advertenties; arbeidsmarktanalyses ROA en RWI)

45 2.3 Hoe ga je met onzekerheden om?
Inventariseer ze. Duw ze niet weg, maar zie ze onder ogen; zo mogelijk samen met je ouders / vrienden. Je moet er alles aan doen om onzekerheden uit te sluiten: onderzoek verrichten, aan de slag gaan! Je moet er tijd en energie in steken. Ga oordeel anderen (ouders/vrienden) niet uit de weg, maar laat je er ook niet geheel door leiden.

46 2.4 Keuzepsychologie: Jonge adolescenten hebben nog relatief weinig reflectie-vermogen: dit hersengebied is nog in ontwikkeling tot de leeftijd van jr. Gevolg: voortgaande ontwikkeling van je persoonlijkheid en zelfbeeld leidt soms tot andere keuzes dan je op dit moment maakt. Strategie: Probeer zoveel mogelijk reflectie in te bouwen in je proces: eigen ervaringen spiegelen met mening van vrienden, ouders, docenten, etc. Zorg ervoor dat je tenminste alle onzekerheden aan de kant van studie en beroep hebt uitgesloten: onderzoek, investeer en maak een weloverwogen keus.

47 3 Tijdpad Trend: steeds meer scholieren stellen studiekeuze uit tot zomervakantie of zelfs daarna! (Tot 1 oktober 2013 kun je inschrijven voor cursusjaar ). Wens: Inschrijven voor januari = aan de laatste eindspurt (jan-mei 2013) beginnen met een gerust gevoel. Must: Voor studies met numerus fixus (loting): voor 15 mei Decentrale selectie (zie onder): al begin-januari (Meer over inschrijven komt straks).

48 4 Kiezen als proces benaderen
Vier fasen: Stap 1: Oriënteren Stap 2: Verkennen Stap 3: Verdiepen Stap 4: De knoop doorhakken.

49 4.1 Stap 1: oriënteren Jezelf leren kennen en inzicht krijgen in de wereld van studie en beroep Instrumenten: PZO-test in Keuzedossier. Evt. andere tests via internet Test extern adviesbureau Ervaringen en gesprekken Folders, websites, magazines, etc.

50 4.2 Stap 2: verkennen Schrappen wat afvalt
Welke sector(en)? (ook een optie in Keuzedossier) MBO+, HBO of WO, andere opties? (straks meer!) Instrumenten: - Folders, websites, etc. - Open dagen (m.n. in 5/6 VWO) - Stage (5 VWO)

51 4.3 Stap 3: verdiepen De mogelijkheden en beperkingen van enkele specifieke opleidingen met elkaar vergelijken Instrumenten: - Handboeken Selectie en Studiewegen: inhoud programma - Opleidingsbrochures (inzien bij decaan, aanvragen op site van de hogeschool / universiteit of via of op - Kwaliteitsonderzoeken: Keuzegids Hoger Onderwijs. Elsevier, bijlage ‘studeren’ (rond 15 oktober bij decaan / in boekhandel). Ook rapporten op sites VSNU, HBO-raad, studiekeuze123.nl - Open dagen en m.n. meeloopdagen / proefstuderen: websites instellingen en in de brochures VSNU en HBO-raad.

52 4.4 Stap 4: de knoop doorhakken
Aanmelden: streef naar 15 januari in het laatste examenjaar. Aanmelden kan via Tevens apart aanmelden bij de instelling. StuFi aanvragen: via studielink automatisch doorverwezen naar (wel invullen!).

53

54 4.5 Waar sta je op dit moment?
De meeste van je klasgenoten zijn aan het verdiepen. Neem de juiste stappen die passen bij die fase in het proces (zie voor tips de vorige dia’s!). Inzicht in het proces (de vier fasen) en de plaats daarin geeft de mogelijkheid tot terugkoppeling: Je kunt altijd terug naar een eerdere fase als je niet vindt wat je zoekt. Achteraf: Als je alle fasen doorlopen hebt, weet je zeker dat je niets mist. Het geeft een goed gevoel als je je keuze gefundeerd maakt.

55 4.6 De plaats van de decaan in het keuzeproces
Coach: geen antwoorden geven, maar helpen om de juiste vragen te stellen. Procesbewaker: Ik neem de verantwoordelijk-heid niet over, maar wijs je op het juiste moment op je eigen verantwoordelijkheid. Vraagbaak: Alle informatie is in principe via mij toegankelijk. Maak daar gerust gebruik van! Eventueel verwijs ik door.

56 Instructie Portfolio Open het document “Portfolio LOB 6 VWO” via: leerlingenweb > algemeen > Decanaat > VWO Sla dit document op bij je eigen documenten, met als bestandsnaam “Portfolio.[achternaam-voornaam].docx” Vul de vragen 1-17 in. Maak daarna de grondhoudingentest (op papier) en vul de uitkomst daarvan in bij vraag van het Portfolio. Sla op, maar sluit de PC niet af! Pauzeer van tot uur; om uur allemaal terug naar de aula. Om uur komen we terug bij de computers.

57 II Keuzemogelijkheden
WO (universiteit) HBO (hogescholen, hoger beroepsonderwijs) MBO / MBO+ (zgn. “Sprint-trajecten”) Duale opleidingen Particuliere opleidingen Werkend leren / Werken en leren Brugjaar / basisjaar / algemene propedeuse / oriëntatiejaar / jaar buitenland / jaar werken

58 II.1 Ontwikkelingen in het WO
Sinds 2002 Ba-Ma structuur: brede bachelorsopleiding (3 jaar), aangevuld met verdieping in mastersopleiding (meestal 1, soms 2 jaar). Naar Europees model (Bologna-akkoord, 29 landen, 2001). Flexibeler dan vroeger: werken na Bachelor; overstap naar andere universiteit of master bij andere studierichting. Praktijk: doorstroom slechts gering! Advies: Kijk daarom nu ook alvast naar Masters! Decentrale toelating: universiteiten selecteren zelf. Vb.: EUR-geneeskunde: 100%! (loting vervalt) Aanmelden via gewone formulier op vóór 15 januari.

59 II. 2 Ontwikkelingen in het WO
Utrecht gaat alle studenten selecteren op basis Van traject: open dag- meeloopdag- proefstuderen. Uitslag is niet bindend Langstudeerboete lijkt door nieuw kabinet van de baan.

60 Ontwikkelingen aan de Erasmus Universiteit
Nominaal is normaal: de EUR gaat de studievoortgang nauwkeurig bewaken. In het eerste jaar moeten alle 60 studiepunten worden behaald, anders mag je niet door naar jaar 2. University College: vanaf september 2013 start het UC in het huidige onderwijsmuseum: drie brede opleidingen strenge selectie, breed doorstroomprofiel;

61 Ontwikkelingen aan de Erasmus Universiteit II
Nieuwe studie Nano-biologie: combi van biomedische wetenschappen (EUR) en natuurkunde (TUD); Engelstalig Sinds september 2012 nieuwe opleiding Pedagogiek gestart. I.c.m. Hogeschool Rotterdam kan hier ook de academische Pabo worden gekozen. (PABO De Driestar heeft voor VWO-ers ook drie interessante extra mogelijkheden in huis!)

62 II.2 Ontwikkelingen in het HBO:
HBO-Bachelor: na vier jaar (met VWO vaak in 3 / 3,5 jaar mogelijk; vraag naar verkorte programma’s) Instroom in universitaire masters: “Inmiddels is er een breed scala aan deficiëntievoorzieningen voor hbo-bachelorstudenten. Deze voorzieningen vormen een goede voorbereiding op de betreffende masteropleidingen en de interne kwaliteitszorg ervan is geregeld. Doorstroom van hbo-bachelorstudenten naar een wetenschappelijke masteropleiding is goed op gang gekomen. 40% van de WO-Masterstudenten komt uit HBO.” [Inspectierapport Hoger Onderwijs, 2007] Knelpunten: instroomeisen Masters, selectie door Masteropleidingen; financiering deficiëntievoorzieningen Traject propedeuse HBO-WO wordt in de toekomst geblokkeerd.

63 HBO WO

64 II.3 Ontwikkelingen rond duaal onderwijs
Combi van betaald werk en studeren, via contract werkgever en hogeschool. Studie en praktijk zijn op elkaar afgestemd. Heel verschillend georganiseerd. Pittig: vraagt veel doorzettingsvermogen. Positief: koppeling theorie en praktijk is beter. Je verdient vrijwel gelijk salaris. ‘Nieuw’: duale lerarenopleidingen via Hogeschool De Driestar / afd. LVO

65 II.4 De optie ‘particulier’:
Particulier onderwijs: vaak wel erkend (check dit!), niet gefinancieerd door de overheid Voordeel: vaak hoge kwaliteit, kleine groepjes studenten. Een goede naam op de arbeidsmarkt. Nadeel: hoge kosten! Je kunt hiervoor geld lenen (studielening). Evaluatie: Zet de kosten (korte termijn) af tegen de baten (lange termijn).

66 II.5 Werkend leren / werken en leren
Werkend leren: trajecten waarbij je (bijvoorbeeld) vier dagen werkt en een dag naar school gaat. Vb.: de accountancy. NB: Geen duaal traject! Werken en leren: Je studeert alleen tijdens avonduren en doet alles in je vrije tijd: NTI, LOI, etc. Evaluatie: Werkend leren vraagt doorzettingsvermogen. Bovendien ben je vaak beperkter opgeleid. Werken en leren is een traject dat ik VWO-ers niet aanbeveel.

67 II.6 MBO+ trajecten Korte, vaak eenjarige MBO-opleidingen die opleiden voor een gevraagd beroep. Vb.: (internationaal) secretariaat, magament-ondersteuning, office-management.

68 II.7.1 Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
Beroepsperspektief na HBO vaak duidelijker dan na WO Bevindingen ROA-rapport dec over economische malaise en gevolgen voor arbeidsmarkt: Lager opgeleiden zwaarder getroffen dan HBO- / WO-ers Door vergrijzing blijft er vraag naar hoogopgeleide professionals Regio West nu zwaarder getroffen dan N / O / Z De werkgelegenheid neemt de komende jaren af in alle sectoren, behalve in zorg, handel en zakelijke dienstverlening (Bron:

69 II.7.2 Trends in enkele sectoren
Tot 2016 in medische en paramedische beroepen (alle niveaus) groei van de werkgelegenheid, o.a. door vergrijzing vd bevolking. Door bezuinigingen komt er krapte in beroepen bij de overheid en in het lager onderwijs. (‘varkenscyclus’…) In de sector bèta-techniek is op HBO en WO-niveau een grote vraag naar nieuwe werknemers.

70 II.7.3 Advies ROA n.a.v. conclusies:
Scholieren kunnen zich meer ‘recessie-proof’ maken door grondige oriëntatie op studie en beroep, waardoor foute studiekeuze voorkomen kan worden goede cijfers te halen voor examen VWO en tijdens studie

71 II.8 Een knoop doorhakken?
Overweeg altijd minstens een tweede optie. Bedenk nog een keer goed: MBO+ , HBO of WO? Duaal, particulier of werkend leren? Vergelijk onderwijsprogramma’s van verschillende universiteiten / hogescholen. Let op kwaliteitscijfers. Open dagen: Doe er meer dan één. Organiseer meeloopdag of volg module proefstuderen. Neem vragenlijst mee. Bekijk studieboeken. Vaak mogelijk: open dag op zaterdag samen met je ouders bezoeken.

72 Onafhankelijke studie-informatie online onafhankelijke studie-informatie over hogescholen en universiteiten: ( Op deze site: kwaliteitsgegevens van opleidingen slagingspercentages kwaliteit van de studiebegeleiding arbeidsmarktperspectieven links naar alle relevante instellingen / opleidingen

73 “De kost gaat voor de baat” – Over studiefinanciering
Presentatie III VWO-examenkandidaten 3 oktober 2012

74 III Wat studeren kost en wat de studiefinanciering biedt
De kosten op een rij: cijfers NIBUD zijn slechts gemiddelden. Individueel bij te stellen. Inkomsten: studiefinanciering en OV-kaart Aanvragen Inkorten recht op studentenreisproduct Voor wie? Alle studenten aan hbo en universiteit die op of na 1 september 2012 gebruik kunnen maken van het studentenreisproduct. Wat houdt het in? Het recht op het studentenreisproduct wordt voor studenten met twee jaar ingekort. Het maximale recht wordt daarmee teruggebracht van ‘nominale studieduur plus drie jaar’ naar ‘nominale studieduur plus één jaar’. Voorbeeld: voor een wo-bachelor en master samen (meestal vier jaar) bestaat straks vijf jaar in plaats van zeven jaar recht op een studentenreisproduct. De wetswijziging moet ingaan per 1 september 2012, maar het beëindigen van het reisrecht voor studenten die onder deze maatregel vallen, gaat in vanaf 1 januari 2013. Is op het moment van invoering, dus 1 september 2012, de periode van de nominale studieduur plus één jaar voor jou al verstreken? Dan heb je vanaf 1 januari 2013 geen recht meer op een studentenreisproduct. Je moet je studentenreisproduct dan zelf tijdig stopzetten. De voorwaarden waaronder je gebruik hebt gemaakt van het studentenreisproduct, blijven hetzelfde. Heb je als gevolg van een handicap of functiestoornis recht op een extra jaar prestatiebeurs, dan heb je ook recht op een extra jaar studentenreisproduct.

75 III.1.1 Doorsnee-budget studerende jongere: / (cijfers vorig jaar)
Collegegeld (€1713,- / €1672,-): € 143,- / € 139,- / maand Studieboeken: € 84,- / € 37,- / maand Boodschappen € 152,- / € 231,- / maand Vervoer (naast OV-kaart!) € 48,- / € 82,- / maand Uitgaan € 130,- / € 111,- / maand Kleding / pers. verz.: € 58,- / € 102,- / maand Verzekeringen € 106,- / € 91 / maand [Kamerhuur € 341, / € 308,- / maand] Totaal nodig: -thuiswonend: gemiddeld € 721,- / maand -Uitwonend: gemiddeld € 1062,- / maand Bron: Nibud – sept / wwww.nibud.nl

76 III.2 Wat krijg je straks? Afhankelijk van je keuze
Afhankelijk van het inkomen van je ouders Afhankelijk van uitwonend/thuiswonend Afhankelijk van aantal studerende kinderen HBO/WO/vo Situatie uit te rekenen op (rekenvenster). NB: vanaf 18+ zelf alles regelen!

77 III.3 Overzicht StuFi: Basisbeurs Aanvullende beurs Lening OV-kaart
Basisgedachte: studiefinanciering is tegemoetkoming van de overheid. Daarnaast ouderlijke verantwoordelijkheid; als ouders niet (voldoende) kunnen bijdragen, dan evt. extra beurs. Student verdient bij en kan evt. extra lenen.

78 III.4 Basisbeurs Uitwonend: € 266,23 / maand
Thuiswonend: € 95,61 / maand Maximaal voor de duur van je opleiding (Meestal 4 jaar, soms 5-6 jaar). NB: onafhankelijk van inkomen ouders. Zelf mag je niet meer dan € ,83 / jaar netto bijverdienen. Prestatiebeurs: binnen tien jaar diploma, anders omgezet in lening die je moet terugbetalen.

79 III.5 Aanvullende beurs Maximaal € 242,76 / maand (uitwonend)
Maximaal € 222,84 / maand (thuiswonend) Prestatiebeurs: wordt gift als je binnen tien jaar je diploma in bezit hebt. Anders lening. Hoogte afhankelijk van: Inkomen ouders Eigen bijverdiensten boven € ,83 netto Aantal studerende/schoolgaande kinderen

80 III.6 Lening Maximaal € 285,70 / maand, tegen 2,39 %
Terugbetalen pas na je studie, in max. 15 jaar. Je kunt ook bij banken lenen. Informeer naar voorwaarden ‘studieleningen’. Handig bijv. bij particuliere opleiding. Na vier jaar prestatiebeurs niet klaar? Evt. nog drie jaar aanvullend lenen: in 2010 max. € 853,16 / maand.

81 III.7 OV-chipkaart Kiezen voor weekend- of weekkaart.
Wordt gegeven als ‘prestatie-kaart’: als je niet binnen tien jaar je diploma bezit, moet je er achteraf voor betalen: € 83,97 voor iedere maand gebruik! Bijverdienen boven €13.215,83? Dan geen recht meer op basisbeurs en OV-chipkaart.

82 III.8 Collegegeldkrediet
Vanaf 1 sept kun je maximaal 142,75 / maand extra lenen voor betaling van je collegegeld (nu: € 1713,-). Moet worden terugbetaald na je studie (rente nu 2,39 % / jaar) Dit collegegeldkrediet wordt per maand uitgekeerd. Collegegeld kun je in maandelijkse termijnen betalen. Bij switch na 1-9: deel collegegeld kwijt!

83 III.9 Aanvragen StuFi Op tijd aanmelden via Voor StuFi doorklikken naar StuFi drie maanden van tevoren regelen om tijdig geld en OV-kaart te hebben! Voor 1 april a.s. 18 jaar? Dan stopt kinderbijslag en krijg je tegemoetkoming studiekosten VO 18+. N.B.: drie maanden aanvraagtermijn. Tussen 1 april en 1 juli 18 jaar: overbruggingsregeling


Download ppt "“Voor je kiezen” Keuzebegeleiding in het eindexamenjaar"

Verwante presentaties


Ads door Google