De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A SYSTEMS PERSPECTIVE OF EVOLUTION

Verwante presentaties


Presentatie over: "A SYSTEMS PERSPECTIVE OF EVOLUTION"— Transcript van de presentatie:

1 A SYSTEMS PERSPECTIVE OF EVOLUTION
Historische kijk op Sociale Evolutie helpt ons in een systeem perspectief van evolutie een miljoen jaar geleden

2 Beschrijving van de stappen:
De human consciousness human creation : speech Maakt het mogelijk om de grenzen te verleggen van menselijke ervaringen in tijd en ruimte. Stap 2. Na jaar Een nieuwe manier van communiceren en schrijven : ontstond in de Griekse Cultuur

3 Systems Perspective of Evolution
KEY WORDS: Conscious Evolution Evolution by Design Evolutionary competence Evolutionary consciousness step 3: 500 jaar geleden The Renaissance The Genisis As the new technology of communication Newtonian Science the Mechanistic-based deterministic worldview + science – based technology of the machine age emerged here the Industrial Revolution

4 Stap 4: In het midden van deze eeuw ontstaan Cybernetic technology; computers. Post Industrial Information/knowledge etno – centric racial and national boundaries, creating an Evolutionary Gap! Systems science has emerged as the new paradigm for knowledge production, organization and utilization. Our curent stage 50 jaar nu Het synergic effect van de snelheid & de intensiteit van deze ontwikkeling heeft voor een disbalans gezorgd.

5 We kunnen de Sociale Evolutie en systematische visie van evolutie zien
Hoe? Door verschillende lances. We kunnen haar op 5 verschillende manieren zien en begrijpen: 1. een fenomeen van het constant verleggen van grenzen in tijd en ruimte van de menselijke ervaringen 2. het bewust ontwerpen van nieuwe systemen in technologie van communicatie

6

7 3. © de nieuwe relaties in ons menselijke systeem die leiden tot hogere nivo,s van complexity.
4. d) het ontstaan ​​van nieuwe paradigma's van kennis organisatie en het gebruik en nieuwe manieren van geloven en denken, en, uit de systemische integratie van de bovengenoemde (e) de opkomst van nieuwe beelden van de mensheid op hogere niveaus van het collectieve bewustzijn. dergelijke opkomst is het ultieme kenmerk van een bepaald evolutionair stadium.

8 Wat hebben we te doen? Zoals Kathia al eerder vernoemde, in deze huidige evolutionaire fase, moeten we nog een collectief bewustzijn creëren Thus, today we are confronted with an evolutionary crisis, a crisis of consciousness. This crisis is a major source of the current societal predicament. This is a crisis that we created, and we are responsible for acting upon it. We can face the challenge of this responsibility by attaining the will and capabilityof conscious and purposeful evolution

9 FROM EVOLUTIONARY CONSCIOUSNESS TO CONSCIOUS EVOLUTION
Zo, vandaag zijn we geconfronteerd met een evolutionaire crisis, een crisis van bewustzijn. Deze crisis is een belangrijke bron van de huidige maatschappelijke situatie. Dit is een crisis die we gemaakt hebben, en we zijn verantwoordelijk voor het handelen daarop. We kunnen de uitdaging aangaan van deze geconfronteerd verantwoordelijkheid door het bereiken van de wil en het vermogen van bewuste en doelgerichte evolutie Onze wil = sturing geven Onze wilskracht = leiding geven

10 The human race The human race has profoundly changed the
evolutionary process. Our unlimited capacity for learning and the explosive rate at which we produce knowledge and artifacts and create systems have had an extraordinary impact on evolution. The question that now confronts us is: for what purpose are we going to use this unlimited capacity and our collective creative power? We can mobilize this capacity and power to create a better future and give a hopeful direction to our evolution. This, however, is dependent upon the development of evolutionary consciousness and the attainment of a will of conscious evolution. Dit is echter afhankelijk van de ontwikkeling van evolutionaire bewustzijn en het bereiken van een wilskracht, de eigen wil,van een bewuste evolutie.

11 evolution the most advanced state of existence is human consciousness.
It is best manifested in those who are most developed in terms of their relationship to others and in their ability to interact harmoniously with all else in their sphere of life. Its highest form is ‘conscious evolution’ which enables us to collaborate actively with the evolutionary process. Salk(1983) says that evolutionary consciousness can motivate action toward ‘conscious evolution’, by which we can guide our future. evolutie in de meest geavanceerde staat van bestaan is het menselijk bewustzijn. Het best tot uiting bij degenen die het best ontwikkeld zijn in hun relatie met anderen en in hun vermogen om harmonieus inter actie aan te gaan met al het andere in hun sfeer van het leven. Zijn hoogste vorm is 'bewuste evolutie ‘ die ons in staat stelt om samen te werken actief met het evolutionaire proces. Salk (1983) zegt dat evolutionair bewustzijn “actie” kan motiveren in de richting van 'bewuste evolutie', waarmee we onze toekomst kunnen leiden.

12 Conscious evolution enables us to use the creative power to guide our systems and our society toward the fulfillment of their potential. Laszlo (1987) highlight sour evolutionary responsibility as he says: ‘The evolution of our societies, and therewith the future of our species, is now in our hands. Only by becoming conscious of evolution can we make evolution conscious’ (p. 122). Bewuste evolutie stelt ons in staat om de creatieve kracht te gebruiken om onze systemen en onze samenleving te begeleiden in de richting van de vervulling van hun potentieel. Laszlo (1987) hoogtepunten onze evolutionaire verantwoordelijkheid als hij zegt: 'De evolutie van onze samenlevingen, en daarmee de toekomst van onze soort, is nu in onze handen. Alleen door zich bewust te zijn van de evolutie kunnen we evolutie bewust maken '(p. 122).

13 Conscious evolution is enabled by ‘self-reflective consciousness ’and it is activated by ‘creating consciousness’(Banathy, 1993a). Self-reflective consciousness is a process by which individuals, groups, organizations and societies contemplate and make presentations of their perceptions of the world, and their understanding of their place in the world, in their individual and collective minds. Bewuste evolutie wordt mogelijk gemaakt door het 'self-reflectieve bewustzijn‘ Het wordt geactiveerd door het "creëren van bewustzijn ' (Banathy, 1993a). Zelf-reflectief bewustzijn is een proces die individuen, groepen, organisaties en samenlevingen laten nadenken en presentaties laten maken van hun perceptie van de wereld, en hun begrip van hun plaats in de wereld, in hun individuele en collectieve geest

14 These representations are developed on the basis of values we hold and the ideas we have about how the world works, leading to the creation of a cognitive map of ‘what is’. Cognitive maps are developed,confirmed, elaborated, tested, disconfirmed,changed, and are redrawn. They are ‘alive’.These maps affect our behavior and our behavioraffects the maps.

15 Maps & representations
These representations are developed on the basis of values we hold and the ideas we have about how the world works, leading to the creation of a cognitive map of ‘what is’. Cognitive maps are developed, confirmed, elaborated, tested, disconfirmed, changed, and are redrawn. They are ‘alive’. These maps affect our behavior and our behavior affects the maps. deze voorstellingen worden ontwikkeld op basis waarden die wij vasthouden en de ideeën die we hebben over hoe de wereld werkt, wat leidt tot de oprichting van een cognitieve kaart van 'wat is'. Cognitieve kaarten zijn ontwikkeld, bevestigd, uitgewerkt, getest, ontkracht, veranderd, en zijn opnieuw getekend. Ze zijn 'leven'. Deze kaarten beïnvloeden ons gedrag en ons gedrag invloed op de kaarten.

16 Creating Consciousness
The genesis of creating consciousness is self reflection that brings forth aspirations and change of consciousness. It is a process by which individuals, groups, organizations and societies envision images of ‘what should be’. This creating thrust is based on the belief, that while the future is influenced by the past and present .it is not determined by what was or what is. It remains open to conscious and purposeful intervention that can be guided by an evolutionary image of the future Het ontstaan ​​van het creëren van bewustzijn is zelfreflectie dat aspiraties en verandering van bewustzijn voortbrengt. Het is een proces waarbij individuen, groepen, organisaties en samenlevingen beelden “envision”van 'wat zou moeten zijn'. Deze gecreëerde stuwkracht is gebaseerd op de overtuiging dat terwijl, de toekomst wordt beïnvloed door het verleden en heden, het niet wordt bepaald door wat was of wat is. Het blijft open tot bewuste en doelgerichte interventie die kan worden geleid door een evolutionair beeld van de toekomst.

17 Hoe en wat? A representation of that image is the normative cognitive map of a desired future, which we can create individually and collectively by design. Een voorstelling van deze afbeelding is de normatieve cognitieve kaart van een gewenste toekomst, die we individueel kunnen creëren en collectief door het te gaan ontwerpen.

18 DEVELOPING EVOLUTiONARY COMPETENCE THROUGH EVOLUTIONARY LEARNING
Conscious evolution is activated as we acquire Evolutionary Competence through Evolutionary Learning. Evolutionary Competence enables us to: give direction to our individual and collective evolution through purposeful design, provided we individually and collectively learn specific knowledge, ways of thinking, skills and dispositions that jointly and interactively constitute the domain of Evolutionary Learning. ONTWIKKELEN Van evolutionaire COMPETENTIE door evolutionaire LEREN

19 Bewuste Evolutie activeren
Bewuste evolutie wordt geactiveerd als wij evolutionaire competentie verwerven door evolutionaire leren. Evolutionaire competentie stelt ons in staat om richting te geven aan onze individuele en collectieve evolutie door doelbewust ontwerp, mits we: individueel en collectief specifiek leren en de kennis krijgen of vinden, manieren van denken, vaardigheden en disposities leren die gezamenlijk en interactief dit domein vormen van het Evolutionaire Leren. Individueel Collectief Doelbewuste ontwerpen creeren Specifiek leren door specifieke kennis Manier van denken Vaardigheden Disposities leren Gezamenlijk en interactief een domein vormen Evolutionair Leren “voelen” en “zijn” Bewuste Evolutie activeren is fun Evolutionaire competentie verwerven gebeurt door Evolutionair Leren.

20 The source of change in social systems
The greatest source of change in social systems is the process of learning. It is this source that we have to activate in order to attain conscious evolution and acquire evolutionary competence through evolutionary learning. Evolutionary learning is first explored here in the context of current practices in education. It will be shown that we face a major evolutionary task in education itself, namely, the redesign of the educational agenda so that it can engender the acquisition of evolutionary competence through evolutionary learning (Banathy, 1987). De grootste bron van verandering in sociale systemen is het proces van leren. Het is deze bron die we activeren om de bewuste evolutie te bereiken evolutionaire bekwaamheid te verwerven door het evolutionaire leren. Evolutionaire leren is hier voor het eerst verkend in de context van de huidige praktijken in het onderwijs. Men zal zien dat we geconfronteerd zijn nu met een belangrijke evolutionaire taak in het onderwijs zelf, namelijk, de herinrichting van de educatieve agenda dus dat het de overname gaat zijn van evolutionaire competentie door evolutionaire leren (Banathy, 1987).

21 Contrasting Maintenance Learning with Evolutionary Learning
Contrasterende Onderhoudend Leren met Evolutionaire Learning

22 A major hindrance to the development
A major hindrance to the development of evolutionary competence is inherent in our current practice of education, which focuses on‘ maintenance learning’. (Botnik, 1979) It involves the acquisition of fixed outlooks, methods and rules of dealing with known events and recurring situations. Facing massive societal changes and transformations, today we still promote al ready established ways of working and living. Een belangrijke belemmering voor de ontwikkeling van evolutionaire competentie is inherent aan onze huidige praktijk van het onderwijs, die zich richt op 'Onderhoudende leren' (Botnik, 1979). het gaat om de verwerving van vaste opvattingen, methoden en regels van het omgaan met bekende evenementen en terugkerende situaties. Geconfronteerd met enorme maatschappelijke veranderingen en transformaties, promoten we toch nog al diezelfde manieren van werken en leven die zijn opgericht.

23 Wat is het probleem nu? Maintenance learning is indispensable for the functioning of a society; but it is far from being adequate of turbulence, rapid change, Onderhoudende leren is onontbeerlijk voor het functioneren van een samenleving, maar het is verre van adequaat met deze turbulentie, snelle veranderingen,

24 Evolution Guided by Design
discontinuity and massive transformations —characteristics of our current era. Our present learning agenda should focus on another type of learning which is even more essential at the current evolutionary stage, namely, ‘evolutionary learning’. Evolutionary learning enables us to cope with change and complexity, renew our perspectives, and redesign our systems, often reorganizing them at higher levels of complexity. Evolutionary learning empowers us to anticipate and face unexpected situations. discontinuïteit en massale transformaties - kenmerken van onze huidige tijd. Onze huidige leeragenda moet zich richten op ander soort leren dat nog essentieel in de huidige evolutionaire fase, namelijk 'evolutionaire leren'. evolutionaire leren stelt ons in staat om te gaan met veranderingen en complexiteit, vernieuwen onze perspectieven, en herontwerpen onze systemen, waardoor ze vaak reorganiseren bij hogere complexiteit. evolutionaire leren geeft ons de kracht om te anticiperen op onverwachte situaties.

25 From systems thinking to systems being: The embodiment of evolutionary leadership Kathia Castro Laszlo Saybrook University and Syntony Quest

26 Pre--‐publication version
Pre--‐publication version. To be published in Organisational Transformation and Social Change, Winter 2012.

27 Abstract Abstract personal reflection meaning of evolutionary
leadership based on the learning derived from experiences The narrative that gives purpose and meaning To who we are Why we are here Where we are going as a global civilization

28 Call for participation
no matter how powerful this way of thinking is, there is more to the task of catalyzing evolutionary transformation towards life-­ affirming, future creating and opportunity increasing realities. Thus evolutionary leadership is a call for participation in the most important task of our time: to innovate a future of peace and abundance in partnership with all the living systems of our planet Earth. Het maakt niet uit hoe krachtig deze manier van denken is, er is meer dan de taak van katalyserende evolutionaire transformatie naar levens-bevestigende, toekomst creërende en kansen vergrotende realiteiten. Zo,n evolutionair leiderschap is een oproep voor deelname aan de belangrijkste taak van onze tijd: het innoveren van een toekomst van vrede en overvloed in samenwerking met alle levende systemen van onze planeet Aarde.

29 Sarah Verwei, living in the Netherlands
Catalyst Author Ambassador Facilitator for: Lubo Technics, Syntony Quest, The Giordano Bruno University , Mother of Arvin & Senna Married to Marcel Experiencing when there is trust and safety to be fully myself in this life..to awe of getting amazingly good work done when it didn,t feel like work

30


Download ppt "A SYSTEMS PERSPECTIVE OF EVOLUTION"

Verwante presentaties


Ads door Google