De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsanalyse als beleidsinstrument Strategisch omgaan met gegevens Paul Mahieu & Jan Vanhoof.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsanalyse als beleidsinstrument Strategisch omgaan met gegevens Paul Mahieu & Jan Vanhoof."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsanalyse als beleidsinstrument Strategisch omgaan met gegevens Paul Mahieu & Jan Vanhoof

2 2 Inhoud Omdat gegevens belangrijk zijn 3 stellingen Een model 4 cases slotbeschouwing

3 3 Inhoud Omdat gegevens belangrijk zijn 2 stellingen Een model cases slotbeschouwing

4 4 Meten is weten Omdat De minister het zegt: “informatierijke schoolomgeving” De internationale trend heet: * evidence based management * data driven decision making * data driven development De inspectie er een zaak van maakt: “e / i / q” -scan

5 5 Voorontwerp van decreet betreffende de kwaliteit in het onderwijs § 2. Met het oog op het realiseren van de vermelde doelstellingen, moet een onderwijsinstelling ten minste: 1° de onderwijsreglementering respecteren (cf. minimumdoelen, erkenningsvoorwaarden, financiering- en subsidiëringsvoorwaarden; 2° beschikken over voldoende beleidsvoerend vermogen daartoe; 3° een eigen kwaliteitssysteem hanteren, met inbegrip van een vorm van zelfevaluatie waar de regelgeving dit vereist.

6 6 Implicaties voor schoolbeleid? Kortom: Om in een context van deregulering en het vergroten van de autonomie onderwijskwaliteit te waarborgen, moet de mogelijkheid van scholen om de beleidsruimte te benutten groot zijn. Vandaar de opkomst van termen als beleidsvoerend vermogen, beleidskracht, interne kwaliteitszorg en zelfevaluatie Vandaar de opkomst van geïnformeerde schoolontwikkeling

7 7 Meten is weten Omdat -Het een meerwaarde geeft aan het schoolbeleid -Het een antwoord is op een maatschappelijke vraag/verwachting -Het mogelijk is dank zij o.a. nieuwe wettelijke en technische opportuniteiten

8 8 Inhoud Omdat gegevens belangrijk zijn 2 stellingen Een model cases slotbeschouwing

9 9 2 stellingen Cijfers zeggen op zich niets Onderzoek is geen doel

10 10 Gegevens gegevens informatie kennis + code, legende, … + ervaring actie + wijsheid meten weten doen

11 11 Gegevens – informatie - kennis 7.52/ 8.38 8.52/ 9.38 9.52/10.38 … 8.22/ 9.08 9.22/10.08 10.22/11.08 …

12 12 Gegevens – informatie - kennis Antwerpen / Turnhout 7.52/ 8.38 8.52/ 9.38 9.52/10.38 … Turnhout / Antwerpen 8.22/ 9.08 9.22/10.08 10.22/11.08 …

13 13 Gegevens – informatie - kennis Antwerpen / Turnhout 7.52/ 8.38 8.52/ 9.38 9.52/10.38 … Turnhou / Antwerpen 8.22/ 9.08 9.22/10.08 10.22/11.08 …

14 Vraag: Welke gegevens / kennis / vormen van kennismanagement Zijn beschikbaar / nodig voor de uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs ?

15 15 2 stellingen Cijfers zeggen op zich niets Onderzoek is geen doel

16 16 Kwaliteitszorg als systematische en ge ï nformeerde beleidsvoering 16 P LANNEN D OEN C ONTROLEREN A ANPASSEN P LANNEN D OEN C ONTROLEREN A ANPASSEN

17 17

18 18

19 19 Ge ï nformeerde schoolontwikkeling: Beleidsgerichte invalshoek

20 20 Ge ï nformeerde schoolontwikkeling: onderzoeksgerichte invalshoek Een heldere vraag als uitgangspunt vooropstellen Relevant Gekaderd Werk maken van doelmatige gegevensverzameling Een gepaste strategie voor de gegevensverzameling kiezen Validiteit bewaken Betrouwbaarheid bewaken Bewaken van de efficiëntie en haalbaarheid Het beantwoorden van de vraag - Interpretatie

21 21 Bij de interpretatie: Een gepaste basis voor beoordeling Een normgericht referentiekader: Hoe goed doen wij het in vergelijking met anderen? Een criteriumgericht referentiekader: Hoe goed doen wij het in vergelijking met onze eigen verwachtingen/standaarden? Een schoolgericht referentiekader. Hoe goed doen wij het in vergelijking met voorheen?

22 22 Inhoud Omdat gegevens belangrijk zijn 2 stellingen Een model cases slotbeschouwing

23 23 Een model CIPO context (omgeving) input (wat komt binnen) proces (hoe doen we het) output (wat gaat uit

24 24 Meten is weten Een model MRMM macro (wereld tot Vlaanderen) regio (Antwerpen) meso (de school) micro (de klas)

25 25 C Context I Input P Proces O output Macro Regio Meso Micro Van Pisa tot ouderbezoek

26 26 C Context I Input P Proces O output Macro Regio Meso Micro 5 cases

27 27 Inhoud Omdat gegevens belangrijk zijn 2 stellingen Een model cases slotbeschouwing

28 28 C Context I Input P Proces O output Macro Regio Meso Micro 5 cases

29 29 Segregatiecurve in Antwerpen (2008)

30 30 In- en uitstromers SO in Antwerpen

31 31

32 32

33 33 C Context I Input P Proces O output Macro Regio Meso Micro

34 34 Meso-context bronnen: Het “café” om de hoek Eigen (markt)onderzoek Omgevingsanalyse (LOP) Desk research van eigen gegevens (personeel, publiek, leveranciers, …) Raden en organen Toekomstverkenning

35 35 3de jaar handel School1 School2 School3 School4 School5 School6 School7 School8 School9

36 36

37 37 Semantische differentiaal Groot Moeilijk Wit … Klein Gemakkelijk Zwart …

38 38 Toekomstverkenning Backcasting Scenario’s Gaming en simulatie Modellen Netwerk-analyse Delphi-onderzoek SWOT-analyse

39 39 C Context I Input P Proces O output Macro Regio Meso Micro

40 40 Meso-input Inhoud: GOK-indicatoren -Thuistaal -Trekkende bevolking -Opleiding moeder -Thuisloos -Vervangingsinkomen Recruteringskaarten Schoolachterstand Anderstalige nieuwkomers

41 41 Meso-input Bron LOP (schoolfiches) Interne gegevens CLB Marktonderzoek

42 42

43 43

44 44 C Context I Input P Proces O output Macro Regio Meso Micro

45 45 Meso-proces & output Inhoud: Voortgang leerlingen Voortgang onderwijsproces Doorstroming lln. Schoolontwikkelingsproces

46 46 Meso-proces & output Bron: Zelf-evaluaties Schooldoorlichting AGODI via LOP (zittenblijven, doorstroom BuO) SIBO (www.schoolfeedback.be)www.schoolfeedback.be Rapporten klassenraden

47 47

48 48 Schoolfeedbackproject als casus Ontwikkeling van een systeem voor geautomatiseerde aanmaak en distributie van schoolfeedback voor elke school die dat wil Voor de leergebieden / groepen naar keuze Op basis van toetsen & modellen ontwikkeld in wetenschappelijk onderzoek Ontwikkelingsperspectief

49 49 Voorbeeld feedbackrapport Feedback op schoolniveau -Concepten Leerwinst Corrigeren voor instroomkenmerken Toegevoegde waarde -Groeicurven -Kruistabellen -Representatie instroomkenmerken in diagrammen (cirkel, staaf, blokken) en boxplot -Toelichtingen gestandaardiseerd Feedback op leerlingniveau: -ruwe vaardigheidsscores -percentielzones

50 50 Om af te ronden

51 51 Inhoud Omdat gegevens belangrijk zijn 2 stellingen Een model cases slotbeschouwing

52 52 Gebruik Instrumenteel: Concrete actiepunten Conceptueel: anders kijken en een verfijnder beeld Symbolisch: Legitimatie voor keuzes Strategisch: basis voor verantwoording Motiverend en prikkelend Leerlinggericht

53 53 Barri è res Wantrouwen tegenover data Gebrek aan opleiding Werken met data geen deel van de job Leerkracht = vak- en handelingsgericht, niet datagericht Data leidt weg van onderwijzen … => geen datagerichte cultuur


Download ppt "Omgevingsanalyse als beleidsinstrument Strategisch omgaan met gegevens Paul Mahieu & Jan Vanhoof."

Verwante presentaties


Ads door Google