De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Who we are – Wie zijn we. Human Trafficking In the World Mensenhandel in de wereld Are we aware of what is happening around us? Zijn we bewust van wat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Who we are – Wie zijn we. Human Trafficking In the World Mensenhandel in de wereld Are we aware of what is happening around us? Zijn we bewust van wat."— Transcript van de presentatie:

1 Who we are – Wie zijn we

2 Human Trafficking In the World Mensenhandel in de wereld Are we aware of what is happening around us? Zijn we bewust van wat er gebeurt rondom ons?

3 Filmpje: dubbelklik op het zwarte scherm

4 What is Human Trafficking? Wat is mensenhandel? 2 Different types of Trafficking - Sex trafficking -Forced labor 2 Verschillende types in handeling -Sekshandel -Dwangarbeid

5 Sex Trafficking – Sekshandel -Someone who is being forced by fraud, coercion, lie or violence to perform sexual acts against their will - Iemand word gedwongen door fraude, misleiding, leugens of geweld om seksuele daden te verrichten tegen hun wil in.

6 Sex Trafficking – Sexhandel -Someone who is being forced by fraud, coercion, lie or violence to perform sexual acts against their will -When the person has to perform such act when they are under 16 or 18 years of age -Iemand word gedwongen door fraude, misleiding, leugens of geweld om seksuele daden te verrichten tegen hun wil in. -Als de persoon deze daden moet verrichten onder de leeftijd van 16 of 18 jaar.

7 Sex Trafficking – sekshandel -Someone who is being forced by fraud, coercion, lie or violence to perform sexual acts against their will -When the person has to perform such act when they are under 16 years of age - When the person is being held captive, transported or recruited for sexual exploitation. -Iemand word gedwongen door fraude, misleiding, leugens of geweld om seksuele daden te verrichten tegen hun wil in. -Als de persoon deze daden moet verrichten onder de leeftijd van 16 of 18 jaar. -Wanneer de persoon gevangen word gehouden, getransporteerd of aangeworven word voor seksuele uitbuiting.

8 Forced labor– Dwangarbeid -Someone who is being forced by fraud, coercion, lie or violence to work against their will -Iemand die gedwongen word door fraude, leugens of geweld om werk te verrichten tegen hun wil.

9 -Someone who is being forced by fraud, coercion, lie or violence to work against their will -When the person has to perform such act when they are under 16 years of age -Iemand die gedwongen word door fraude, leugens of geweld om werk te verrichten tegen hun wil. -Wanneer de persoon deze daden moet verrichten onder de leeftijd van 16 jaar. Forced labor– dwangarbeid

10 -Someone who is being forced by fraud, coercion, lie or violence to work against their will -When the person has to perform such act when they are under 16 years of age - When the person is being held captive, transported or recruited for forced labor -Iemand die gedwongen word door fraude, leugens of geweld om werk te verrichten tegen hun wil. -Wanneer de persoon deze daden moet verrichten onder de leeftijd van 16 jaar. -Wanneer de persoon gevangen gehouden word, getransporteerd of aangeworven word om gedwongen arbeid uit te voeren. Forced labor– dwangarbeid

11 Sold as a product for the price of a coffee Verkocht als een product voor de prijs van een koffie. 1.00 €

12 World Wide Traffic Routes – Wereld wijde handelsroutes

13 Some Numbers of the Trafficking Trade Enkele Nummers betreft de handels industrie. -Between 27 and 50 million people enslaved today -32 billion $ is being made per year on the profit of people -Humans are being sold for as less as 2R$ -Tussen 27 en 50 Miljoen mensen in slavernij vandaag -32 Biljoen $ word verdiend per jaar door de slachtoffers -Mensen worden verkocht voor een weinig als 1 €

14 Brazil Import Export América do norteEuropa América do sulAfrica - Asia

15 Brazil Source - Destination – Transition Country -Women and girls: Sexual exploitation to South America, Caribbean, Western Europe, Japan, The U.S. and the Middle East -Men: Trafficked within the country for forced labor in the coal mine or agriculture -Child sex tourism: Within the country, particularly in the resort areas and coastal cities of Brazil’s Northeast -Foreign victims: From Bolivia, Peru, China and Korea are trafficked into Brazil for labor in factories Bron-bestemming-verhandel land -Vrouwen en meisjes: Seksuele uitbuiting in Zuid- Amerika, Cariben, West-Europa, Japan, Verenigde Staten en Het midden Oosten. -Mannen: Verhandeld in het land voor dwang arbeid in de kolenmijnen en de landbouw. -Seks toerisme met kinderen: In het land, Bijzonder in de vakantie oorden en de kust steden van het Braziliaanse Noordoosten -Overzeese slachtoffers: Uit Bolivia, Peru, China en Korea verhandeld in Brazilië voor dwangarbeid in fabrieken.

16 Some statistics about Brazil Enkele statistieken betreft Brazilië Approximately -70.000 Brazilian women are forced into prostitution in Brazil -Girls are being sold from the age of 4 years -Some of them are forced to have up to 40 clients per day -25.000 Brazilian victims (Mostly men) are trafficked within the country for forced labor in agriculture (sugarcane) or in coalmines (amazon) Ongeveer -7o.ooo Braziliaanse vrouwen worden gedwongen in de prostitutie -Meisjes worden verkocht vanaf 4 jaar jong -Sommigen worden gedwongen om tot 40 “klanten” per dag te ontvangen. -Een geschatte 25.000 Braziliaanse slachtoffers (meestal mannen) worden verhandeld in het land voor dwangarbeid in de landbouw (Suikerriet) of in de kolenmijnen (in de amazone)

17 FIFA World Cup 2014 -What happens in big world events as the World Cup and Olympics? -Wat gebeurt er in grote wereld evenementen zoals de wereld beker en de olympische spelen?

18 Human beings are being sold Mensen worden verkocht Human beings are being trafficked Mensen worden verhandeld

19 South Africa 2010 -400.000 Tourists from overseas to participate the World Cup -40.000 girls and women trafficked for sexual exploitation -400.000 Overzeese toeristen bezochten de Wereldbeker -40.000 Meisjes en vrouwen werden verhandel voor seksuele uitbuiting.

20 We cannot wait!!! We kunnen niet wachten!!!

21 You know why? Weet je waarom? -Because traffickers are already working to make their business with the World Cup -Because millions of lives depend on it -Because it is Gods creation we are talking about. -Omdat handelaars al bezig zijn om hun verdiensten te maken met de Wereldbeker -Omdat duizenden levens er van afhangen -Omdat het Gods schepping is waarvan we spreken.

22 Factors that make it very easy for traffickers to make their “business” in Brazil Factoren die het zeer gemakkelijk maken voor handelaars om “hun zaken” te doen in Brazilië -241 Traffic routes -The World Cup will be hosted in 12 different cities -16 international airports -Brazil expects over 500.000 tourists -Poor areas; Where it is very easy to promise nice jobs overseas -241 Handels routes -De wereld beker word gehouden in 12 grote steden - 16 internationale luchthavens -Brazilië verwacht meer dan 500.000 overzeese toeristen -Arme streken: waar het zeer gemakkelijk is om iemand een mooie job kan aanbieden

23 What do we do – Wat doen wij

24 Working together with – in samenwerking met

25 What about the Church? What does the church know about this? What can the Church do? En wat de betreft de kerk? Wat weet de kerk over dit? Wat kan de kerk doen? ?

26 From Anger & Apathy to ACTION Van woede en onverschilligheid naar actie “ Speak up for those who cannot speak for themselves, for the rights of all who are destitute. Speak up and judge fairly, defend the rights of the poor and the needy”. Proverbs 31: 8-9 “ Doe uw mond open ten bate van de stomme, ten behoeve van het recht van allen die wegkwijnen; open uw mond, oordeel rechtvaardig, Verschaf de verdrukte en nooddruftige recht”. Spreuken 31:8-9

27 Seek Gods heart in this Zoek Gods hart in dit alles

28 God wants us to do what is right God dat we doen wat recht is “Learn to do good. Seek justice. Arrest oppressors. Defend orphans. Plead the case of the widow.” Isaiah 1:17 “Leert Goed te doen. Zoek gerechtigheid. Houd de geweldenaar in toom. Doet recht aan de wees, Verdedig de rechtszaak van de weduwe.” Jesaja 1:17

29 Not For Sale Campaign Niet te koop campagne

30 Discover what you can do to fight slavery Ontdek wat jij kan doen om slavernij te bestrijden.

31 Freedom Sunday - Vrijheid Zondag 5000 Churches involved all over the World – Is you Church doing something? 5000 Kerken betrokken over de ganse wereld

32 Breaking the spiritual – Het geestelijke verbreken

33 What can you do? Wat kan jij doen? -Pray for the victims, the families and the traffickers -Research & Connect -Bring awareness -Support a cause or people who fight for it -Learn more about the law and get updated about what happens in the world and in your own community -Seek God through fasting -Bid voor de slachtoffers, de families en de handelaars -Onderzoek en verbind met anderen -Breng bekendheid -Steun deze zaak of mensen die deze strijd vechten -Leer meer over de wet en informeer jezelf over wat er gebeurt in de wereld en je eigen gemeenschap -Zoek God door vasten

34 Isaiah 58:6-7 Jesaja 58:6-7 “ This is the kind of fasting that I have chosen; loosen the chain of the wickedness, untie the straps of the yoke, let the oppressed go free, and brake every yoke. Share your food with the hungry, take the poor and the homeless into your house and cover them with clothes when you see them naked. Don’t refuse to help your relatives”. “Is dit niet het vasten dat ik verkies: misdadige ketenen losmaken,de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden,en ieder juk breken? Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?”.

35 “The Spirit of the Lord is upon me (us) to bring the good news to the afflicted, to bind up the broken hearted, to proclaim freedom to the captives, to comfort all who mourn, that He may be glorified”. “De Geest des Heren Heren is op mij (ons) om omdat de Heere mij gezalfd heeft, Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedige, om te verbinden gebrokene van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen, dat de Heere grootgemaakt worde ”. Isaiah 61 Isaias 61

36 Our Contacts Onze Contacten Telephones (82) 9922 9698 (82) 9907 8320 Email: free4lifebrazil@gmail.com


Download ppt "Who we are – Wie zijn we. Human Trafficking In the World Mensenhandel in de wereld Are we aware of what is happening around us? Zijn we bewust van wat."

Verwante presentaties


Ads door Google