De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013
Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013

2 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid
Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent bewijskracht van uw boekhouding Facturatie bij openbare werken Problematiek van bedrijfswagens, gsm, laptop Bouw en btw • 5 februari 2013

3 Nieuwe regels opeisbaarheid
Begrip opeisbaarheid De B.T.W. wordt geacht verschuldigd te zijn van zodra zij eisbaar wordt, d.w.z. van zodra de schatkist de B.T.W. van de belastingplichtige kan vorderen De bepaling van het ogenblik waarop de B.T.W. verschuldigd wordt is van belang voor: facturatietermijnen het ontstaan van het recht op aftrek de bepaling van het tijdstip van voldoening de bepaling van het toepasselijke BTW-tarief de bepaling van het aangiftetijdvlak Bouw en btw • 5 februari 2013

4 Nieuwe regels opeisbaarheid
Tijdstip opeisbaarheid Principe: Goed geleverd Dienst verricht Uitzonderingen: Subsidiaire opeisbaarheid: Ontvangen betaling/voorschot Uitreiken van een factuur – Afgeschaft Opeenvolgende afrekeningen: Verstrijken periode afrekening Bouw en btw • 5 februari 2013

5 Nieuwe regels opeisbaarheid
Tijdstip opeisbaarheid btw Gevolg voor recht op aftrek Geldige factuur op zich niet langer voldoende Bewijs leveren van: Betaling Voltooiing levering/dienst Overgangsregeling tot 31 december 2013 voor voorschotfacturen (E.T dd. 19/12/2012) Bouw en btw • 5 februari 2013

6 Vermeldingen Vroeger: verplichte verwijzing naar nationale of europese wettelijke bepaling: Medecontractant artikel 20, KB 1 Medecontractant artikel 51, § 2, 5° Nu: "Btw verlegd" - "Autoliquidation" Datum waarop belastbaar feit voor levering van goederen of de dienstverrichting heeft plaats gevonden of de datum van ontvangst van betaling indien die verschilt van de uitreikingsdatum factuur Bouw en btw • 5 februari 2013

7 Uitreikingstermijn factuur
Vroeger: Factuur op te maken uiterlijk 5de werkdag van maand volgend op maand waarin btw opeisbaar werd Nu: Factuur op te maken uiterlijk 15de dag van maand volgend op maand waarin btw opeisbaar werd Bouw en btw • 5 februari 2013

8 B2B (geen IC of verlegging)
Toepassing oude regels: leverancier kan de btw te vroeg voldoen op basis van voorschotfactuur: btw afzonderlijk vermelden datum verschuldigdheid btw niet vermelden Leverancier: onmiddellijk spontane betaling Belastingplichtige klant: btw onmiddellijk aftrekbaar OF Bouw en btw • 5 februari 2013

9 B2B (geen IC of verlegging)
Toepassing nieuwe regels inzake opeisbaarheid: Leverancier: dient btw nog niet te voldoen indien: Ander document dan een factuur + geen btw/btw-tarief vermelden De factuur volgt uiterlijk op de 15de van maand na opeisbaarheid btw Belastingplichtige klant: recht op aftrek pas na opeisbaar worden bij leverancier + bezit factuur Bouw en btw • 5 februari 2013

10 Handelingen met verlegging
Toepassing oude regels: belastingplichtige klant: voldoet de btw te vroeg in de periodieke aangifte na ontvangst voorschotfactuur onmiddellijk recht op aftrek Nieuwe: belastingplichtige klant: voldoening btw in de periodieke aangifte waarin de btw opeisbaar wordt (betaling of belastbaar feit) pas daarna recht op aftrek opmaak van wachtdocument als factuur nog niet ontvangen werd Bouw en btw • 5 februari 2013

11 Werken voor particulieren
Factuur In principe geen verplichting tot uitreiken factuur Factuur altijd verplicht voor werken in onroerende staat Opeisbaarheid Btw in principe opeisbaar naarmate incassering zelfs indien vrijwillige facturatie Overgangsregeling bij verplichte facturatie: belastingplichtige mag btw vrijwillig te vroeg te voldoen: bij uitreiking factuur wanneer het belastbaar feit zich voordoet Bouw en btw • 5 februari 2013

12 Toepassing Opeisbaarheid - Goederen
Bestelling van materialen op 1/2/2013 voor bedrag van € Voorschot van 10% moet betaald worden binnen de 8 dagen na bestelling Betalingsuitnodiging vertrekt op 1/2/2013 voor €, op document geen btw noch tarief vermelden Betaling wordt ontvangen per 10/2/2013 Verkoopfactuur voor ontvangen betaling op te maken uiterlijk 15/3/2013 voor bedrag € € btw met vermelding naast factuurdatum, datum betaling 10/2/2013 Materialen worden geleverd op 15/3/2013 Verkoopfactuur op te maken uiterlijk 15/4/2013 voor saldo € € btw Bouw en btw • 5 februari 2013

13 Toepassing Opeisbaarheid - Wet Breyne
5% voorschot bij ondertekening contract op 1/2/2013 Betalingsuitnodiging vertrekt op 1/2/2013 voor €, op document geen btw noch tarief vermelden Betaling wordt ontvangen per 1/3/2013 Verkoopfactuur voor ontvangen betaling op te maken uiterlijk 15/4/2013 voor bedrag € € btw met vermelding naast factuurdatum, datum betaling 1/3/2013 Opeenvolgende schijven: Verkoopfactuur per schijf: bedrag + btw Bouw en btw • 5 februari 2013

14 Toepassing Opeisbaarheid - Renovatiewerk
Opmaak offerte voor vervanging raam op 15/2/2013 voor € excl. btw 50% te voldoen bij aanvaarding offerte Uitvoering werk gepland in april 2013 Klant betaalt voorschot van 50% op 26/2/2013 Uitvoering werk op 20/4/2013 Overhandiging attest 6% op 20/5/2013 Bouw en btw • 5 februari 2013

15 Toepassing Opeisbaarheid - Renovatiewerk
Btw op voorschot opeisbaar 26/2/2013 Klant betaalt 500 €: btw uit 500 € halen (471 € + 29 € btw) Klant betaalt 530 €: € btw Factuur opmaken uiterlijk op 15/3/2013 Opname in btw-aangifte m.b.t. februari 2013 Btw op resterend bedrag opeisbaar wanneer werk verricht is op 20/4/2013 Factuur uitreiken uiterlijk op 15 mei attest nog niet ontvangen (!) Opname in btw-aangifte m.b.t. april 2013 Bouw en btw • 5 februari 2013

16 Toepassing - Verlegging
Vervanging ramen bij btw-plichtige Opmaak uitnodiging betaling voorschot op 15 augustus 2013 van € Betaling voorschot van € op 23 augustus Uitvoering werken op 20 september Betaling eindafrekening van € op 20 oktober 2013 Bouw en btw • 5 februari 2013

17 Toepassing - Verlegging
Vraag tot voorschot op 15 augustus: geen opeisbaarheid Betaling op 23 augustus: Btw opeisbaar en aftrekbaar bij klant (420 €) Aangifte m.b.t. augustus Indien factuur niet ontvangen zelf een stuk opmaken of ontvangen stuk aanvullen Uitvoering werken op 20 september: Btw opeisbaar en aftrekbaar bij klant (1.050 € aangifte m.b.t. september) Bouw en btw • 5 februari 2013

18 Toepassing Opeisbaarheid - Aftrek
Boekhouder factureert voorschot op laatste dag van elk kwartaal voor boekhouding 2013 Klant betaalt steeds binnen de 20 dagen Afrekening op 31/1/2014 Facturering van voorschotten einde kwartaal: geen opeisbaarheid Betaling van voorschotten volgende maand: opeisbaarheid Bijv: Factuur van 31/3/2013 wordt betaald op 15/4/2013 Boekhouder doorstorting btw: opname in btw-aangifte m.b.t. april Aftrek btw bij klant: niet in aangifte m.b.t. maart maar in aangifte m.b.t. april Betaling saldo in 2014 Boekhouding m.b.t. 2013: einde op 31/12/2013: factuur op 15/1/2014 loopt door in 2014 (?) Bouw en btw • 5 februari 2013

19 Toepassing Opeisbaarheid - Aftrek
Boekhouder factureert steeds op laatste dag van elk kwartaal geleverde prestaties van 2013 Klant betaalt steeds binnen de 20 dagen Facturering van doorlopende dienst Bijv. Afrekening voor 1ste kwartaal op 31/3/2013 Btw opeisbaar bij verstrijken 1ste kwartaal Factuur opmaken uiterlijk op 15/4/2013 Boekhouder btw doorstorten: aangifte m.b.t. maart Klant btw aftrek: aangifte m.b.t. maart Bouw en btw • 5 februari 2013

20 Elektronische facturatie
Verdere versoepeling: volledige gelijkschakeling papieren en elektronische factuur Vroeger: geen definitie "elektronische" factuur Nu: Factuur: elk document of bericht op papier of in elektronisch formaat dat voldoet aan de voorwaarden vastgesteld in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten Elektronische factuur: een factuur die de in het Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten voorgeschreven gegevens bevat en in om het even welke elektronische vorm wordt uitgereikt en ontvangen Bouw en btw • 5 februari 2013

21 Elektronische facturatie
In om het even welke elektronische vorm: Die worden uitgereikt (verzonden en ontvangen) in een elektronische vorm Een met bijlage (gestructureerde berichten in XML, FINVOICE, PDF, Word of ander formaat Een niet op papier ontvangen maar onmiddellijk op scherm Het downloaden via een website Ongeacht gebruikte werkwijze: USB-sleutel, streepjescode, elektronische chip Niet: factuur opmaken in Word, afdrukken en per post verzenden Bouw en btw • 5 februari 2013

22 Elektronische facturatie
Specifiek karakter van de elektronische factuur: Akkoord van klant om factuur elektronisch te ontvangen is nog steeds vereist: uitdrukkelijk stilzwijgend Waarborgen van authenticiteit herkomst, integriteit, inhoud en leesbaarheid zowel voor klant als voor leverancier Bouw en btw • 5 februari 2013

23 Elektronische facturatie
Authenticiteit van de herkomst: Leverancier: aantonen dat hij aan oorsprong van factuur ligt Klant: aantonen dat leverancier aan oorsprong van factuur ligt, dat de transactie werkelijk verricht werd Integriteit van de inhoud Voor klant en leverancier Waarborg dat inhoud van de factuur ongewijzigd blijft Leesbaarheid Leesbaarheid voor iedereen Op papier of op scherm tot het einde van de bewaartermijn Bouw en btw • 5 februari 2013

24 Elektronische facturatie
Plaats van bewaring: vrij te kiezen voorwaarde: "op ieder verzoek en zonder onnodig uitstel" ter beschikking kunnen stellen papieren bewaring: Belgisch grondgebied Termijn: 7 jaar vanaf 1 januari volgend op jaar van uitreiking Bouw en btw • 5 februari 2013

25 Elektronische bewaring
Wijze van bewaring Papieren facturen kunnen worden bewaard op papier of elektronisch (scanning) E-facturen kunnen ofwel elektronisch ofwel op papier bewaard worden Bewaring moet authenticiteit van de herkomst en integriteit van de inhoud waarborgen Bouw en btw • 5 februari 2013

26 Elektronische bewaring
E-facturen kunnen ook buiten België worden bewaard op voorwaarde dat "online" toegang mogelijk is in België Niet langer voorwaarde van server in België Recht van fiscus om facturen en kopieën van facturen in te zien te downloaden te gebruiken in een leesbare en verstane vorm voor te leggen verzoeken om kopieën te maken informaticabewerkingen verrichten om juiste btw-behandeling na te gaan Bouw en btw • 5 februari 2013

27 Bewijskracht - Bedrijfsproces
Intern bedrijfsproces en interne controle: diensten (bvb: aannemingen): Bestelbon Offerte en orderbevestiging Werkstaten - werfverslagen Invoice proposals Factuur Betaling Advies (mondeling of geschreven) Andere: … Bouw en btw • 5 februari 2013

28 Bewijskracht - Bedrijfsproces
Belang van het bedrijfsproces (ongeacht facturatiewijze): Verplichtingen inzake btw: facturatie- en bewaringsplicht Aftrek van btw: volledigheid van bedrijfsproces (en niet louter de factuur) Teruggaaf van btw: idem Analyse van de belastbare handelingen Bewijs vrijstellingen Vernieuwde controles door de Administratie: Bedrijfsproces: alle stukken moeten kunnen voorgelegd worden Datamining: gegevensvergelijking Bouw en btw • 5 februari 2013

29 Facturatie bij overheidsopdrachten
Sinds 2004 Btw is opeisbaar (verschuldigd) op het tijdstip van de voltooiing van het werk. Dit is op het tijdstip van de voorlopige oplevering Dit ongeacht het ogenblik dat overheid PV voor aanvaarding van de werken opstelt en overmaakt Bouw en btw • 5 februari 2013

30 Facturatie bij overheidsopdrachten
Gevolg Factuur opgemaakt voorafgaand aan voorlopige oplevering = voorschotfactuur => vanaf 1/1/2013 betalingsuitnodiging. Pas bij ontvangst van betaling wordt een verkoopfactuur opgemaakt voor ontvangen bedrag met vermelding van datum van ontvangst van de betaling Factuur opgemaakt n.a.v. voorlopige oplevering is factuur voor saldo (ongeacht ingehouden borg bedrag) + datum van voorlopige oplevering dient vermeld Bouw en btw • 5 februari 2013

31 Facturatie bij overheidsopdrachten
Sinds 1 juli 2012: overheid is opdrachtgever en het betreft werk in onroerende staat verricht op Belgisch grondgebied Overheid beschikt niet over een BE btw-nummer => facturatie met Belgische btw Overheid beschikt over een BE btw-nummer Vraag: dient overheid maand- of kwartaalaangiften in? Indien JA: facturatie met medecontractant Indien NEEN: facturatie met Belgische btw Bouw en btw • 5 februari 2013

32 Aftrek btw op bedrijfsmiddelen
Bedrijfswagens Gsm Laptop Gebruik van werfmaterialen Woning Bouw en btw • 5 februari 2013

33 Oude regeling bedrijfswagens
Beperking van btw-aftrek tot 50% voor alle autokosten (personenwagens): Aankoop Leasing Herstelling & onderhoud Brandstof Parking Heffing van btw (bij de werkgever) op VAA voor inkomstenbelastingen: Bedrag VAA - (VAA: 1,0855) = te betalen btw Indien werknemersbijdrage: Bijdrage - (bijdrage: 1,21) = te betalen btw Indien bijdrage < VAA: btw-heffing op deel volgens methode VAA Bouw en btw • 5 februari 2013

34 Wijzigingen Wijziging btw-Wetboek op 1 januari 2011
Artikel 45 § 1quinquies: ten aanzien van … bedrijfsmiddelen … die behoren tot het vermogen van de onderneming van de belastingplichtige en die zowel voor de doeleinden van zijn economische activiteit als voor zijn privédoeleinden of voor de privédoeleinden van zijn personeel … worden gebruikt, mag de belastingplichtige de belasting … slechts tot beloop van het gebruik voor de doeleinden van zijn economische activiteit in aftrek brengen. Bouw en btw • 5 februari 2013

35 Wijzigingen Beslissing van 20 oktober 2011 (ET 119.650):
Administratief standpunt omtrent beperking aftrek gemengd gebruikte bedrijfsmiddelen Focus op bedrijfswagens Beslissing 23 december 2011 (ET /2): niet-toepassing voor 2011, tenzij optie Beslissing van 11 december 2012 (ET /3): Praktische methodes gekoppeld aan principes van de beslissing 20 oktober 2011 Inwerkingtreding op 1 januari 2013, tenzij door optie reeds eerdere toepassing Bouw en btw • 5 februari 2013

36 Basisprincipes Geen aftrek van btw in verhouding tot het "werkelijke" privégebruik 3 methodes tot vaststelling van verhouding privé vs. bedrijfsmatig gebruik: Kilometeradministratie voor professioneel gebruik Forfaitaire berekeningswijze van het privégebruik Forfaitaire beperking van de aftrek tot 35% Btw-heffing op privégebruik volledig via beperking van de btw-aftrek op de autokosten Bouw en btw • 5 februari 2013

37 Basisprincipes Geen btw-heffing meer op het voordeel van alle aard
Maximum btw-aftrek op autokosten = 50% Geen onderscheid in aanpak wagens in eigendom vs. gehuurde wagens Bij verkoop slechts btw op 50% van verkoopprijs Bouw en btw • 5 februari 2013

38 Verschillende behandeling van gratis gebruik vs. werknemersbijdrage
Basisprincipes Verschillende behandeling van gratis gebruik vs. werknemersbijdrage Gratis gebruik: enkel beperkingvan de btw-aftrek bij de werkgever volgens één van de drie methodes geen btw in voordeel Werknemersbijdrage: Btw-aftrekbeperking van 50% bij de werkgever Btw-heffing (bij de werkgever) op de bijdrage betaald door de werknemer Minimum-maatstaf van heffing => doel: zelfde niveau van btw-kost als gratis gebruik Hoogte werknemersbijdrage maakt verschil Bouw en btw • 5 februari 2013

39 Geen bijdrage Methode 1: kilometeradministratie voor professioneel verkeer Vennootschap houdt register van dagelijkse ritten van de werknemers datum van de rit, begin- en eindadres, afgelegde kilometers per rit en totaal afgelegde kilometers per dag Register per bedrijfswagen Registratie kilometerstand bij begin en einde van kalenderjaar Aftrek toegestaan voor professioneel verkeer met maximum van 50% Principe: % aftrek voor kosten van elke bedrijfswagen afzonderlijk Toelating om gemiddeld % toe te passen voor alle autokosten som van percentages van alle wagens delen door aantal wagens Bouw en btw • 5 februari 2013

40 Geen bijdrage Methode 2: forfaitaire berekening van privégebruik
Berekening van privégebruik per wagen Forfaitaire formule van privégebruik: (200 dagen x woon/werk afstand x 2) km Totale jaarlijkse km Toelating om gemiddeld % toe te passen voor alle autokosten som van percentages van alle wagens delen door aantal wagens Aanpassing op einde van het jaar aan reële percentage: Voertuig in de loop van het kalenderjaar in gebruik (pro rata temporis) Wijziging afstand woon-werkverkeer (pro rata temporis) Bouw en btw • 5 februari 2013

41 Geen bijdrage Methode 3: forfaitaire aftrekbeperking
Professioneel gebruik wordt geacht = 35% Enkel mogelijk voor alle bedrijfswagens van de vennootschap (gehuurd en gekocht) Minimumduur van 4 jaar (uiterlijk tot en met 31 december van het derde jaar dat volgt op het jaar waarin methode voor het eerst werd toegepast) Enkel voor vennootschappen met minimum 4 bedrijfswagens Bouw en btw • 5 februari 2013

42 Praktische richtlijnen
Niet alle combinaties zijn mogelijk Methode 1 en 2 kunnen worden gecombineerd Methode 3 is exclusief en voor 4 jaar minimum Lichte vrachtwagens staan buiten het systeem - geen invloed op methode Jaarlijkse herziening bij methode 1 en 2 Herziening in aangifte april Speciale regels voor wagens aangekocht door belastingplichtige (geen lease) vóór 1 januari 2013: Aftrek van lopende kosten beperkt volgens één van de 3 methodes Btw op aankoopprijs (aftrek genoten à 50%) gedurende 5 jaar te herzien (50% min aftrekpercentage o.b.v. nieuwe methode) vanaf 2014 Bouw en btw • 5 februari 2013

43 Geen bijdrage - Voorbeeld
Cijfervoorbeeld 3 methoden Totale btw-kost wagen: € Totaal aantal km per jaar: km Beroepsverplaatsingen bepaald via rittenadministratie: km Woon-werkafstand enkel: 30 km Methode 1: / km = 40% beroep Btw-kost: € Methode 2: (200 dagen x 30 x 2) km = 24% beroep Btw-kost: € 30.000 Methode 3: € x 35% = 35% beroep Btw-kost: € Bouw en btw • 5 februari 2013

44 Met bijdrage Btw op autokosten in hoofde van werkgever: beperkte aftrek 50% 21% btw verschuldigd op de werknemersbijdrage Nieuw: berekening van minimumbijdrage ("normale waarde"): Jaarlijkse autokosten x (50% - werkelijk beroepsgebruik %) = minimumwaarde Werkelijk beroepsgebruik = te berekenen volgens de 3 methodes Indien methode 3: minimumwaarde = 15% van de jaarlijkse autokosten Minimumwaarde x 21% = minimum-btw Beslissing verplicht expliciet tot berekening minimumwaarde per wagen Bouw en btw • 5 februari 2013

45 Met bijdrage - Voorbeeld
Jaarlijkse kost wagen: € Btw-kost wagen: € VAA per jaar: € Woon-werkafstand enkel: 30 km Totaal aantal km per jaar: km Privé aantal kms per jaar incl. woon-werk: Bijdrage voor VAA Bouw en btw • 5 februari 2013

46 Met bijdrage - Voorbeeld
Bijdrage = VAA: € 50% aftrek van de btw op de autokosten 21% btw op de werknemersbijdrage Geen btw-heffing op het VAA voor zover de bijdrage >= VAA Totale btw 50% aftrek -beperking Btw op bijdrage Btw op VAA Btw-kost/jaar Vroeger 2.000 1.000 434 1.434 Nu (*) btw op werknemersbijdrage: € / 1,21 x 21% = 434 € (**) minimumwaarde: € x (50% - 35%) = € x 21% = 299 € Bouw en btw • 5 februari 2013

47 Met bijdrage - Voorbeeld
Bijdrage < VAA: 500 € 50% aftrek van de btw op de autokosten 21% btw op de werknemersbijdrage Geen btw-heffing op het VAA voor zover de bijdrage >= VAA Totale btw 50% aftrek -beperking Btw op bijdrage Btw op VAA Btw-kost/jaar Vroeger 2.000 1.000 87 110 (**) 1.197 Nu 212 (***) 1.299 (*) btw op werknemersbijdrage: 500 € / 1,21 x 21% = 87 € (**) VAA zoals in PB op basis 7.500km: (2.500 / 1,0855) = 197 verminderd met btw op bijdrage (87) = 110 (***) minimumwaarde: € x (50% - 35%) = € x 21% = 299 € - 87 = 212 Bouw en btw • 5 februari 2013

48 (Lichte) vrachtwagens
Btw-wetgeving maakt onderscheid: Lichte vrachtwagens met 50% maximum-aftrek (bijv. monovolume) Lichte vrachtwagens met 100% aftrek maar beperkt tot beroepsgebruik (bijv. type pick-up met enkele cabine) Vrachtwagens ( kg), minibussen (9+), speciale voertuigen met 100% aftrek maar beperkt tot beroepsgebruik Bouw en btw • 5 februari 2013

49 (Lichte) vrachtwagens
Lichte vrachtwagens met 50% aftrek: Indien geen privé-gebruik => 50% btw-aftrek Toepassing van de 3 methodes Lichte vrachtwagens met 100% aftrek: Indien geen privégebruik => 100% btw-aftrek Andere voertuigen met 100% aftrek: Toepassing van de 3 methodes uitgesloten Beroepsmatig gebruik vastgesteld op basis van de feitelijke omstandigheden (vb. aard van het vervoermiddel dat gebruik voor andere doeleinden dan deze van de economische activiteit uitsluit, enz.) Bouw en btw • 5 februari 2013

50 Vergelijking aangifte vroeger en nu
Boeking van onkosten en aankopen: 50% beperking VAA: 1x/jaar berekening van de verschuldigde btw => vak 61 Bijdrage: maandelijkse factuur aan personeel en afdracht btw op omzet Geen onderscheid lease/aankoop Bouw en btw • 5 februari 2013

51 Vergelijking aangifte vroeger en nu
Gratis gebruik Boeking van onkosten en aankopen: ofwel 35% beperking, ofwel voorlopig % aftrek (wagen vs. vloot) Aanpassing van % in methode 1 of 2 via herziening 20 april Y+1 Indien aangekochte wagen: jaarlijkse herziening gedurende 5 jaar van btw op 1/5de van de aankoopprijs indien % varieert van jaar tot jaar Bijdrage Boeking van onkosten en aankopen: 50% beperking Maandelijkse factuur aan personeel en afdracht btw op omzet Minimumwaarde berekening vóór 20 april Y+1 en eventuele rechtzetting indien bijdrage < minimumwaarde Bouw en btw • 5 februari 2013

52 Gsm, smartphone, laptop Bij privégebruik alleen aftrek btw van professioneel gebruik Keuze: werkelijk beroepsgebruik forfaitaire aftrek 75% Bouw en btw • 5 februari 2013

53 Contactgegevens: Marleen Porré Confederatie Bouw Lombardstraat 34-42
1000 Brussel Tel: 02/ Bouw en btw • 5 februari 2013


Download ppt "Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google