De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.macdewalden.nl MAC "De Wâlden" Drachten Info: (0512) 511521 Lees het reglement goed door, voordat u van start gaat.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.macdewalden.nl MAC "De Wâlden" Drachten Info: (0512) 511521 Lees het reglement goed door, voordat u van start gaat."— Transcript van de presentatie:

1 www.macdewalden.nl MAC "De Wâlden" Drachten Info: (0512) 511521 Lees het reglement goed door, voordat u van start gaat.

2 Het bestuur van MAC “De Wâlden” heet u hartelijk welkom bij deze uitleg van haar Puzzelreglement. Het bestuur hoopt u middels deze voorstelling inzicht te geven in wat u zoal bij een puzzelrit kunt verwachten. Mocht u na het bekijken van deze uitleg nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met het bestuur. Tel.: (0512) 511521 Hoe werkt deze voorstelling: Na het bekijken van een dia kunt u verder gaan door op uw linker computermuisknop te drukken. Ook kunt u gebruik maken van het scrollwieltje van uw computermuis. Hiermede is het ook mogelijk om een vorige dia te bekijken. U kunt de uitleg ten alle tijden beëindigen door op de rechter computer- muisknop te drukken en vervolgens voorstelling beëindigen. Veel plezier met het bekijken van de uitleg. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

3 U bent tijdens de rit verplicht alle geldende verkeersregels in acht te nemen. De rit gaat uitsluitend over voor het openbare rijverkeer openstaande wegen en parkeerterreinen, welke met een motorfiets en een personenauto kunnen en mogen worden bereden. 1. 3 e weg rechts Weg 1: mag niet geteld worden. U mag deze weg immers niet berijden! Weg 2: mag niet geteld worden. U moet een weg kunnen berijden met een motorfiets en een auto. Weg 3: Parkeerterrein is uw 1 e weg. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

4 2. 3 e weg rechts Alleen wegen met een verhard wegdek mag u berijden en/of tellen. = onverhard wegdek (rest is asfalt) Weg 2: Deze weg gaat over in onverhard en mag niet geteld worden. Weg 3: Parkeerterrein is uw 1 e weg. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA Weg 1: Dit is een onverharde en mag niet geteld worden.

5 De gemiddelde snelheid is 24 km/uur. (Dit kan anders zijn. Zie altijd de kop van de routebeschrijving) KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

6 ROUTEBESCHRIJVING Drie minuten voor uw officiële starttijd ontvangt u een in de Nederlandse taal gestelde routebeschrijving. Een routebeschrijving bestaat uit genummerde opdrachten (1, 2, 3, enz.), welke u zoveel mogelijk punt voor punt af moet werken en moeten leiden tot een niet gedwongen afslag. 3. 2 e weg rechts3. 2 e weg rechts (hier niet uitvoeren, u gaat automatisch rechts) 3. 2 e weg rechts (hier pas uitvoeren) KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

7 Als u een opdracht krijgt, welke u niet kunt uitvoeren, rijdt u net zolang rechtdoor tot u een nieuwe opdracht krijgt die op een routecontrole is aangegeven. Routeopdrachten, waarbij geen problemen voorkomen (dus altijd uitvoerbaar), zijn: • neutrale opdrachten (A, B, C, enz.); bijvoorbeeld: B. op rotonde 2 e weg R • opdrachten, waar tussen haakjes een straatnaam achter staat; bijvoorbeeld: 10. asfaltweg R (Schoolweg) • opdrachten of delen van opdrachten welke onderstreept zijn. bijvoorbeeld: 20. na kerk en boom R De kerk is nu altijd goed. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

8 AFKORTINGEN In routeopdrachten kunnen alleen de volgende afkortingen gebruikt worden. 1 e ( 2 e )= eerste (tweede) enz.; R = rechts; L = links; H = huisnummerbord; WW = wegwijzer welke verwijst naar één of meerdere woonplaatsen in Nederland; P = verkeerspaddenstoel welke verwijst naar één of meerdere woonplaatsen in Nederland; VRW = voorrangsweg, -splitsing of -kruising komende vanuit de richting, dat U voorrang moet verlenen. Andere afkortingen mogen niet worden gebruikt. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

9 ROUTECONTROLES Zie voorbeeld bij de inschrijftafel. Alleen de controles die voor u rechts van de bereden weg of parkeerterrein staan, zijn voor u van belang. Wat moet u doen, als u een routecontrole passeert: 1. U schrijft alleen de letter of het getal dat in de linkerbovenhoek van het bord staat, in het eerstvolgende open vakje van de aan u meegegeven controlekaart. (Geen hokjes overslaan en kaart van links naar rechts invullen.) 2. U voert eventueel op het bord staande opdrachten eerst uit. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA A25 Dit rechter bord is fout, De 5 niet noteren

10 Invullen controlekaart A2 FOUT 2 GOED KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA A2

11 Op een routecontrole kunnen herstelopdrachten staan en de volgende afkortingen bevatten. 1L(R) = eerste weg links (rechts) 2L(R) = tweede weg links (rechts) 3L(R) = derde weg links (rechts) 4L(R) = vierde weg links (rechts) EL(R) = einde weg links (rechts) HK = hier keren VRW = zie afkortingen routeopdrachten Rondje om getal of letter = verder gaan met de aangegeven opdracht KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

12 Bij dit voorbeeld moet u • eerst de letter A noteren in het eerstvolgende open vakje van uw controlekaart • dan hier keren • dan 1 e weg rechts • daarna verder gaan met opdracht 5 Opmerking: Het kan zijn dat u één of meer opdrachten moet overslaan, dit geeft niets. U moet in de route blijven. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA A HK 1R

13 Blauwe vlag = startvlag. Witte vlag = tijdcontrole. Oranje vlag = bemande controle. Gele vlag = finishvlag. Bij een bemande controle moet u altijd stoppen en om een opdracht vragen. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA ANDERE CONTROLES

14 WELKE WEGEN MOET U ALS NIET AANWEZIG BESCHOUWEN • wegen voorzien van een verkeersbord aanduidende doodlopende weg; • zichtbaar doodlopende wegen en wegen voorzien van een bord met de tekst DLW; • kennelijke particuliere in- en uitritten (meestal voorzien van groene brievenbus); • onverharde wegen (ook bijvoorbeeld klinkerweg overgaand in zandweg). KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA DLW

15 ORIËNTERINGSPUNTEN (punten die u op moet zoeken) Oriënteringspunten zijn punten die in de routebeschrijving zijn genoemd en dienen altijd vaste punten te zijn welke zich rechts van de as van de bereden weg en/of rechts voor U bevinden. Wegen mogen zich zowel links als rechts van de bereden weg bevinden. 6. voor schrikhek R 7. voor schrikhek weg R Goed is door 2 e weg rechts te gaan. Goed is door 1 e weg rechts te gaan. (Omdat weg genoemd is moet u zodra u een schrikhek ziet de 1 e mogelijkheid nemen.) KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA U moet de laatste mogelijkheid nemen om voor een rechter schrikhek rechts te gaan.

16 Oriënteringspunten moeten in volgorde van de opdracht worden bereikt en moeten na elkaar komen. 8. na boom en bank R Goed is door 3 e weg rechts te gaan. Doordat de takken van de boom over de bank hangen komen de gevraagde oriënteringspunten niet na elkaar. Dus eerst alleen de boom aannemen en op zoek naar een andere bank. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

17 - oriënteringspunten, die in de vorige of dezelfde opdracht al als oriënteringspunt zijn gebruikt. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA Niet toegestaan zijn: - achterwaartse oriënteringspunten. - oriënteringspunten, die zich in een opstal of bouwsel bevinden. Voorbeeld: 9. na “BRINK” R Niet uitvoeren bij 1 e weg omdat de tekst BRINK achterwaarts is. Goed is 3 e weg rechts. Voorbeeld: 10. na viersprong 1 e weg L 11. 2 e weg R Bij opdracht 11 niet de weg tellen waar u bij opdracht 10 links ging. Wel mag u een weg van de viersprong tellen. Wel kan bij de 1 e weg uitgevoerd worden: 9a. “Brink” R omdat dan alleen de weg oriënteringspunt is.

18 Teksten moeten op uw routebeschrijving altijd in “HOOFDLETTERS” en tussen aanhalingstekens staan. De tekst moet altijd op één vast voorwerp staan, bijvoorbeeld op één bord of plank. De tekst die u zoekt, mag zowel hoofdletters als kleine letters of een combinatie hiervan zijn. 12. na “FLES” R Goed is door 3 e weg rechts te gaan. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA Bij de 1 e weg bent u nog niet na een tekst.Bij de 2 e weg staat de tekst op twee borden, moet op één bord of plank staan.

19 Voorwerpen zijn vaste objecten. en beelden.bruggen, kerken, scholen, bomenBijvoorbeeld: Motorfiets moet vast staan KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

20 Afbeeldingen zijn gelijk aan de werkelijke voorwerpen, bijvoorbeeld: na zowel een schoolgebouwals een afbeelding van een school vissen zijn. school rechts (links) kan KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

21 Wegen kunnen naar naam worden aangeduid bijvoorbeeld "Schoolweg", waarbij het straatnaambord in de betreffende weg moet staan. Een weg kan niet naar naam worden aangeduid als de weg meer dan één naam heeft. 13. “Schoolweg” L Goed is door 3 e weg links te gaan. (Zie ook dia 16) KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA Bij de 1 e weg staat het straatnaambord niet in de weg.De 2 e weg heeft twee namen.

22 Een weg kan ook naar soort wegdek worden aangeduid zoals asfaltweg of klinkerweg. Als het wegdek zichtbaar uit meer dan één soort bestaat, bijvoorbeeld asfalt overgaand in klinkers, kan men deze weg niet aanduiden naar soort. 14. klinkerweg R Goed is door 2 e weg rechts te gaan.. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA = klinkers (rest is asfalt) Hier niet uitvoeren, weg gaat over van asfalt in klinkers.

23 Onder einde weg wordt verstaan een samenkomst van drie wegen, waarbij de linker- en rechterweg in elkaars verlengde liggen en waar men niet rechtdoor kan rijden. 15. einde weg L Zowel in linker als rechter tekening is goed door 2 e weg L te gaan. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA Dit is geen einde weg, er is nog een mogelijkheid om rechtdoor te rijden.

24 STRAFPUNTEN • Voor elke gemiste of foute routecontrole krijgt u 30 strafpunten; • Voor elke minuut dat u te vroeg of te laat bent bij tijdcontrole of finish, krijgt u 1 strafpunt; • U mag maximaal 60 minuten (t.o.v. de officiële tijd) te laat aan de finish komen. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

25 Nog wat voorbeelden: 16. 2 e viersprong R1 e situatie geen viersprong, linkerweg mag niet geteld worden (is verboden voor motorvoertuigen). 2 e situatie geen viersprong, linkerweg mag niet geteld worden (niet vrij toegankelijk). Na de brug heeft u bij de klinkerweg uw 1 e viersprong bereikt. Na de brug heeft u bij de voorrangsweg uw 2 e viersprong bereikt. Hier opdracht uitvoeren. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA

26 18. voorrangsweg R Goed is door 2 e weg rechts te gaan. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA Een voorrangsweg (voluit geschreven) is alleen herkenbaar aan het verkeersbord B1. TIP! Lees altijd zeer goed wat er in de routebeschrijving staat (er is een verschil tussen VRW en voorrangsweg).

27 19. na 2 e brug R Goed is door 2 e weg rechts te gaan. KLIK HIER VOOR VOLGENDE DIA Ondanks de DLW mag de 1 e brug geteld worden.

28 20. na 2 e weg, 3 e weg L Daarna opnieuw gaan tellen (wegen aan de linkerzijde) om links te gaan. KLIK HIER VOOR HERHALING KLIK ESC VOOR AFSLUITING Goed is door eerst 2 wegen aan de rechterzijde te tellen. Goed is 3 e weg links. (De 2 e weg en de 3 e weg zijn niet dezelfde weg.)


Download ppt "Www.macdewalden.nl MAC "De Wâlden" Drachten Info: (0512) 511521 Lees het reglement goed door, voordat u van start gaat."

Verwante presentaties


Ads door Google