De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TIJDVAKKEN CONCREET In dit programma worden de kenmerken van de tijdvakken met voorbeelden concreet gemaakt. Deze voorbeelden zijn bedacht door: [zet hier.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TIJDVAKKEN CONCREET In dit programma worden de kenmerken van de tijdvakken met voorbeelden concreet gemaakt. Deze voorbeelden zijn bedacht door: [zet hier."— Transcript van de presentatie:

1 TIJDVAKKEN CONCREET In dit programma worden de kenmerken van de tijdvakken met voorbeelden concreet gemaakt. Deze voorbeelden zijn bedacht door: [zet hier je naam / namen] Naar een ontwerp van Instituut voor Geschiedenisdidactiek IVGD Amsterdam 2005

2 KLIK OP EEN TIJDVAK of op de knop rechts om te stoppen

3 TIJDVAK 1 Tijd van jagers en boeren Andere namen voor deze tijd: Prehistorie Het pictogram: Op de achtergrond een grotschildering van een jagersvolk. Op de voorgrond een pot van aardewerk. Die is van een boerenvolk. Aardewerk is door boeren uitgevonden. 1 Jagers-verzamelaars 2 Ontstaan van landbouw 3 Ontstaan van steden Dit tijdvak hoort bij de PREHISTORIE

4 1 JAGERS-VERZAMELAARS De levenswijze van jagers- verzamelaars.jagers- verzamelaars

5 2 HET ONTSTAAN VAN LANDBOUW Het ontstaan van landbouw en landbouw- samenlevingen. landbouw- samenlevingen

6 3 HET ONTSTAAN VAN STEDEN Het ontstaan van de eerste stedelijke gemeenschappen.

7 TIJDVAK 2 Tijd van Grieken en Romeinen Andere namen voor deze tijd: Oudheid Het pictogram: Op de achtergrond een Romeinse inscriptie in Latijnse letters. Op de voorgrond een Griekse tempel 4 De Griekse stadstaat 5 De klassieke stijl 6 Het Romeinse wereldrijk 7 Romeinen en Germanen 8 Jodendom en christendom Dit tijdvak hoort bij de OUDHEID

8 4 DE GRIEKSE STADSTAAT De ontwikkeling van wetenschappelijk denken en het denken over burgerschap en politiek in de Griekse stadstaat. wetenschappelijk burgerschap politiekstadstaat

9 5 DE KLASSIEKE STIJL De klassieke vormentaal van de Grieks-Romeinse cultuur.klassieke vormentaal cultuur

10 6 HET ROMEINSE WERELDRIJK De groei van het Romeinse imperium, waardoor de Grieks-Romeinse cultuur zich in Europa verspreidde. imperium Grieks-Romeinse cultuur

11 7 ROMEINEN EN GERMANEN De confrontatie tussen de Grieks- Romeinse cultuur en de Germaanse cultuur van Noordwest- Europa.Grieks- Romeinsecultuur

12 8 JODENDOM EN CHRISTENDOM De ontwikkeling van het jodendom en het christendom als de eerste monotheïstische godsdiensten.jodendom christendom monotheïstische

13 TIJDVAK 3 Tijd van monniken en ridders Andere namen voor deze tijd: Vroege Middeleeuwen Het pictogram: Op de achtergrond een zuil uit een romaanse kloostergang. Op de voorgrond een vroeg- middeleeuwse ridderhelm. 9 De kerstening van Europa 10 De islam 11 Hofstelsel en horigheid 12 Feodaliteit Dit tijdvak hoort bij de MIDDELEEUWEN

14 9 DE KERSTENING VAN EUROPA De verspreiding van het christendom in geheel Europa. christendom

15 10 DE ISLAM Het ontstaan en de verspreiding van de islam.islam

16 11 HOFSTELSEL EN HORIGHEID De vrijwel volledige vervanging in West- Europa van de agrarisch-urbane cultuur door een zelfvoorzienende agrarische cultuur, georganiseerd via hofstelsel en horigheid. agrarisch-urbane zelfvoorzienende agrarische hofstelsel horigheid

17 12 FEODALITEIT Het ontstaan van feodale verhoudingen in het bestuur. feodale

18 TIJDVAK 4 Tijd van steden en staten Andere namen voor deze tijd: Hoge en Late Middeleeuwen 13 Opkomst van handel en ambacht 14 Steden met stadsrecht 15 Strijd tussen kerk en staat 16 De kruistochten 17 Het begin van staten Het pictogram: Op de achtergrond het interieur van een stedelijke kathedraal. Op de voorgrond een stadspoort, symbool van onafhankelijkheid van steden. Kerk en staat in de stad. Dit tijdvak hoort bij de MIDDELEEUWEN

19 13 OPKOMST HANDEL EN AMBACHT De opkomst van handel en ambacht die de basis legde voor het herleven van een agrarisch- urbane samenleving. ambachtagrarisch- urbane

20 14 STEDEN MET STADSRECHT Opkomst van de stedelijke burgerij en toenemende zelfstandigheid van steden.burgerij

21 15 STRIJD TUSSEN KERK EN STAAT Het conflict in de christelijke wereld over de vraag de wereldlijke of de geestelijke macht het primaat behoorde te hebben. wereldlijke geestelijkeprimaat

22 16 DE KRUISTOCHTEN De expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten.expansiekruistochten

23 17 HET BEGIN VAN STATEN Het begin van staatsvorming en centralisatie. staatsvorming centralisatie

24 TIJDVAK 5 Tijd van ontdekkers en hervormers Andere namen voor deze tijd: Renaissancetijd 16e eeuw Het pictogram: Op de achtergrond een tekening van Leonardo da Vinci: de mens als volmaakt wezen. Op de voorgrond een schip van ontdekkers zoals Columbus 18 Ontdekkingsreizen 19 Mens- en wereldbeeld van de renaissance 20 Herleving van de Oudheid 21 De Reformatie 22 De Nederlandse Opstand Dit tijdvak hoort bij de VROEGMODERNE TIJD

25 18 ONTDEKKINGSREIZEN Het begin van de Europese overzeese expansie. expansie

26 19 MENS- EN WERELDBEELD VAN DE RENAISSANCE Het veranderende mens- en wereldbeeld van de renaissance en het begin van een nieuwe wetenschappelijke belangstelling. menswereldbeeldrenaissance wetenschappelijke

27 20 HERLEVING VAN DE OUDHEID Een hernieuwde oriëntatie op het erfgoed van de klassieke Oudheid. erfgoed klassieke

28 21 DE REFORMATIE De protestantse reformatie die splitsing van de christelijke kerk in West-Europa tot gevolg had.protestantse reformatie

29 22 DE NEDERLANDSE OPSTAND Het conflict in de Nederlanden dat resulteerde in de stichting van een Nederlandse staat.conflictstaat

30 TIJDVAK 6 Tijd van regenten en vorsten Andere namen voor deze tijd: Gouden Eeuw (Nederland) 17e eeuw Het pictogram: Op de achtergrond de Herengracht in Amsterdam, symbool voor de woonplaats van stedelijke burgers: de regenten. Op de voorgrond een koningskroon, symbool voor koninklijke macht van absolute vorsten buiten Nederland. 23 Het absolutisme 24 De Gouden Eeuw 25 Handelskapitalisme 26 De wetenschappelijke revolutie Dit tijdvak hoort bij de VROEGMODERNE TIJD

31 23 ABSOLUTISME Het streven van vorsten naar absolute macht.absolute macht

32 24 DE GOUDEN EEUW De bijzondere plaats in staatkundig opzicht en de bloei in economisch en cultureel opzicht van de Nederlandse Republiek. staatkundigeconomischcultureel

33 25 HANDELSKAPITALISME Wereldwijde handelscontacten, handelskapitalisme en het begin van een wereldeconomie. handelskapitalisme wereldeconomie

34 26 DE WETENSCHAPPELIJKE REVOLUTIE De wetenschappelijke revolutie.wetenschappelijke revolutie

35 TIJDVAK 7 Tijd van pruiken en revoluties Andere namen voor deze tijd: Eeuw van de Verlichting 18e eeuw Het pictogram: Op de achtergrond een proef met een elektriseermachine door gepruikte heren, leden van een wetenschappelijk genootschap: symbool voor Verlichting. Op de voorgrond de guillotine, symbool voor de Franse Revolutie. 27 De Verlichting 28 Verlicht absolutisme 29 Plantages en slavernij 30 Democratische revoluties Dit tijdvak hoort bij de VROEGMODERNE TIJD

36 27 DE VERLICHTING RationeelRationeel optimisme en een ‘verlicht denken’ dat werd toegepast op alle terreinen van de samenleving: godsdienst, politiek, economie en sociale verhoudingen.verlicht denkenpolitiek economiesociale verhoudingen

37 28 VERLICHT ABSOLUTISME Voortbestaan van het ancien régime met pogingen om het vorstelijk bestuur eigentijdse verlichte wijze vorm te geven (verlicht absolutisme). ancien régimeverlichtabsolutisme

38 29 PLANTAGES EN SLAVERNIJ Uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel en de opkomst van het abolitionisme. plantagekoloniën transatlantische abolitionisme

39 30 DEMOCRATISCHE REVOLUTIES De democratische revoluties in westerse landen met als gevolg discussies over grondwetten, grondrechten en staatsburgerschap.democratische revoluties grondwetten grondrechten staatsburgerschap

40 TIJDVAK 8 Tijd van burgers en stoommachines Andere namen voor deze tijd: Eeuw van de industrialisatie 19e eeuw Het pictogram: Op de achtergrond een grand café in een grote stad, symbolisch voor het leven van de rijkere burgerij (bourgeoisie). Op de voorgrond een fabriek, symbool voor de industrialisatie. 31 Politieke stromingen 32 Democratisering 33 De industriële revolutie 34 De sociale kwestie 35 Emancipatiebewegingen 36 Modern imperialisme Dit tijdvak hoort bij de MODERNE TIJD

41 31 POLITIEKE STROMINGEN De opkomst van de politiek- maatschappelijke stromingen nationalisme, liberalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme. politiek maatschappelijke nationalisme liberalisme socialisme confessionalisme feminisme

42 32 DEMOCRATISERING Voortschrijdende democratisering met deelname van steeds meer mannen en uiteindelijk ook vrouwen aan het politiek proces. democratisering politiek

43 33 DE INDUSTRIËLE REVOLUTIE De industriële revolutie die in de westerse wereld de basis legde voor een industriële samenleving.industriëlerevolutieindustriële samenleving

44 34 DE SOCIALE KWESTIE Discussies over de ‘sociale kwestie’.socialekwestie

45 35 EMANCIPATIEBEWEGINGEN / VERZUILING De opkomst van emancipatiebewegingen. emancipatiebewegingen

46 36 MODERN IMPERIALISME De moderne vorm van imperialisme die verband hield met de industrialisatie. imperialisme industrialisatie

47 TIJDVAK 9 Tijd van de wereldoorlogen Andere namen voor deze tijd: Eerste helft van de 20e eeuw 37 Massaorganisatie 38 Totalitaire systemen 39 De economische wereldcrisis 40 Wereldoorlogen 41 De volkenmoord 42 De Duitse bezetting 43 Totale oorlog 44 Opkomst van nationalisme in koloniën Het pictogram: Op de achtergrond een demonstratie van werklozen in de jaren dertig, symbool voor de economische crisis. Op de voorgrond een tank, symbool voor de wereldoorlogen. Dit tijdvak hoort bij de MODERNE TIJD

48 37 MASSA-ORGANISATIE De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie. propaganda communicatiemiddelen massaorganisatie

49 38 TOTALITAIRE SYSTEMEN Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme / nationaal- socialisme.totalitaire ideologieën communisme fascismenationaal- socialisme

50 39 DE ECONOMISCHE WERELDCRISIS De crisis van het wereldkapitalisme.crisis wereldkapitalisme

51 40 WERELDOORLOGEN Het voeren van twee wereldoorlogen. wereldoorlogen

52 41 DE VOLKENMOORD RacismeRacisme en discriminatie die leidden tot genocide, in het bijzonder op de joden. discriminatiegenocide

53 42 DE DUITSE BEZETTING De Duitse bezetting van Nederland.bezetting

54 43 TOTALE OORLOG Verwoestingen op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burgerbevolking bij oorlogvoering. massavernietigingswapens

55 44 OPKOMST VAN NATIONALISME IN KOLONIËN Vormen van verzet tegen het West- Europese imperialisme.imperialisme

56 TIJDVAK 10 Tijd van televisie en computer Andere namen voor deze tijd: Tweede helft van de 20e eeuw 45 Dekolonisatie 46 Koude Oorlog 47 Europese eenwording 48 De ‘jaren zestig’ 49 Pluriforme samenlevingen Het pictogram: Op de achtergrond een ‘kaart’ met elektronische schakelingen uit een computer. Op de voorgrond een televisietoestel met in beeld een intercontinentale raket, symbool voor de wapenwedloop van de Koude Oorlog. Dit tijdvak hoort bij de MODERNE TIJD

57 45 DEKOLONISATIE De dekolonisatie die een eind maakte aan de westerse hegemonie in de wereld.dekolonisatie hegemonie

58 46 KOUDE OORLOG De verdeling van de wereld in twee ideologische blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. ideologische wapenwedloop

59 47 EUROPESE EENWORDING De eenwording van Europa.

60 48 DE ‘JAREN ZESTIG’ De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw aanleiding gaf tot ingrijpende sociaal- culturele veranderingsprocessen.sociaal culturele

61 49 PLURIFORME SAMENLEVINGEN De ontwikkeling van een pluriforme en multiculturele samenlevingen.pluriforme multiculturele


Download ppt "TIJDVAKKEN CONCREET In dit programma worden de kenmerken van de tijdvakken met voorbeelden concreet gemaakt. Deze voorbeelden zijn bedacht door: [zet hier."

Verwante presentaties


Ads door Google