De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. josnuytens 02.2011 2 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES www.btvacademy.be ©

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. josnuytens 02.2011 2 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES www.btvacademy.be ©"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 josnuytens 02.2011 2 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES www.btvacademy.be ©

3 josnuytens 02.2011 3 Wij melden u met fierheid de geboorte van ons éérste kindje “BA4 – BA5” Op 1 jan. 1983 (K.B.) Materniteit: AREI Meter: art. 47 Peter: art. 266 www.btvacademy.be ©

4 josnuytens 02.2011 4 NIET ALTIJD DUIDELIJK MEERDERE INTERPRETATIES VOLDOENDE INGELICHTE OF BEVOEGDE PERSONEN OM DE GEVAREN TE WIJTEN AAN DE ELEKTRICITEIT TE VERMIJDEN www.btvacademy.be ©

5 josnuytens 02.2011 5 K.B. 25 april 2004 Nieuwe definitie, art. 47 AREI Wie, wat: art. 266 AREI www.btvacademy.be ©

6 josnuytens 02.2011 6 CodeOmschrijvingVoorwaardenVoorbeelden BA1GewoneNiet hieronder geclassificeerde personenLokalen voor huishoudelijk of analoog gebruik, lokalen gewoonlijk toegankelijk voor het publiek, … BA2KinderenKinderen die zich bevinden in de voor hen bestemde lokalen Kinderbewaarplaatsen en kinderkribben,scholen … BA3GehandicaptenPersonen die niet over al hun mentale en fysische vermogens beschikken Rusthuizen voor invaliden, ouderlingen of mentaal gehandicapten, … BA4GewaarschuwdenPersonen die : -ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden -Ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden teneinde de aan elektriciteit verbonden risico’s tot een minimum te herleiden. Uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties, … BA5VakbewkamenPersonen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico’s te elimineren of tot een mimimum te beperken. Ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties, … BEKWAAMHEID www.btvacademy.be ©

7 josnuytens 02.2011 7 GEWAARSCHUWD PERSOON : BA4 Voldoende onderricht welomschreven werkzaamheden ART. 47 - GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST www.btvacademy.be ©

8 josnuytens 02.2011 8 OF permanent bewaakt door BA5 ART. 47 - GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST www.btvacademy.be ©

9 josnuytens 02.2011 9 VAKBEKWAAM PERSOON BA5: GEVAREN ZELF KUNNEN INSCHATTEN EN MAATREGELEN NEMEN OM RISICO’S: TE ELIMINEREN TOT MINIMUM TE BEPERKEN + werkzaamheden volgens procedures ART. 47 - GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST BA5 www.btvacademy.be ©

10 josnuytens 02.2011 10 ART. 47 - GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ENZOVOORT…….. BA5 www.btvacademy.be ©

11 josnuytens 02.2011 11 ART. 47 - GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ENZOVOORT…….. BA5 www.btvacademy.be ©

12 josnuytens 02.2011 12 ART. 47 - GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ENZOVOORT…….. BA5 www.btvacademy.be ©

13 josnuytens 02.2011 13 Bekwaamheid personeel BA5 in: huishoudelijke installaties www.btvacademy.be ©

14 josnuytens 02.2011 14 BA5 in: kleine industrie - KMO Bekwaamheid personeel www.btvacademy.be ©

15 josnuytens 02.2011 15 BA5 in: KMO Bekwaamheid personeel www.btvacademy.be © ?

16 josnuytens 02.2011 16 BA5 in: grote industrie (petrochemie) Bekwaamheid personeel www.btvacademy.be ©

17 josnuytens 02.2011 17 BA5 in: grote industrie (specifieke eigenschappen) Bekwaamheid personeel www.btvacademy.be ©

18 josnuytens 02.2011 18 VAN TOEPASSING OP ALLE WERKZAAMHEDEN AAN OF MET ELEKTRISCHE INSTALLATIES. www.btvacademy.be © ART. 266 AREI

19 josnuytens 02.2011 19 ART. 266 AREI VAN TOEPASSING OP WERKZAAMHEDEN IN OMGEVING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES. www.btvacademy.be ©

20 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 20 VAN TOEPASSING OP WERKZAAMHEDEN IN OMGEVING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES. ART. 266 AREI

21 josnuytens 02.2011 21 TOEKENNING BA4 / BA5 WERKGEVER: • Voldoende, aangepaste opleiding, vorming. • Bekwaamheid in aanmerking nemen. www.btvacademy.be ©

22 josnuytens 02.2011 22 TOEKENNING BA4 / BA5 DOOR DE WERKGEVER, waarbij: • De reikwijdte bepaald is. • De aard en de verscheidenheid van de elektrische installaties • De verscheidenheid aan activiteiten • Beoordeling traceerbaar. • Welke installaties. • ………………………….enz. • Wordt door de werkgever vastgelegd in een document, www.btvacademy.be ©

23 josnuytens 02.2011 23 SPECIFIEKE opleiding www.btvacademy.be ©

24 VEILIG WERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES LAAGSPANNING, 1 ste categorie TYPE BA4/BA5 Datum opleiding: Docent: Plaats van opleiding: Aantal sessies: 4 x 3 uur Opleidingsmanager, De zaakvoerder, Jos Nuytens Herman Vanhee BTV ACADEMY, Jan Breydelstraat 100, 8530 HARELBEKE - BELGIE, www.btvacademy.be Brevet wordt hierbij uitgereikt aan Dhr. voornaam en naam, geboren op datum te plaats voor het met vrucht voltooien van de initiële opleiding N° datum/nr. Geldig tot opleidingsdatum+ 5 jaar josnuytens 02.2011 24 www.btvacademy.be ©

25 josnuytens 02.2011 25 BEDRIJF: B & B services, Lentedreef 5, 1234 Bommerskonte Datum van uitreiking: 20.10.2008 Bekwaamheidsattest BA5 Hiermee bevestigt de werkgever: Jan Jansens Dat de werknemer: Piet Pieters De codificatie: BA5 toegekend krijgt Voor volgende werkzaamheden: Herstellingen, wijzigingen en uitbreidingen Aan volgende elektrische installatie: laagspanningsverdeelborden vaste installaties voor spanningen van de 1 ste categorie AC Binnen volgende afdelingen: Produktiehal 1, 2 & 3 Behoudens: hoogspanning gevoed door laagspanning (NEON) www.btvacademy.be © Voorbeeld attest

26 josnuytens 02.2011 26 Met als geldigheidsduur: 5 jaar na uitreiking. En met als voorwaarde voor het behoud van deze codificatie gedurende de geldigheidsduur: medisch geschiktheid en/of belangrijke AREI-wijzigingen Opschorting van de geldigheidsduur na : afwezigheid > 1 jaar. Bij de toekenning van de bevoegdheden wordt van de ondergetekende verwacht in al zijn activiteiten aan elektrische installaties steeds verantwoord zal handelen naar de dwingende veiligheidsvoorschriften en de interne werkprocedures op het gebied van veiligheid zal eerbiedigen. Gelezen en getekend door alle partijen, Naam / Handtekening v/d werkgeverNaam / Handtekening werknemer www.btvacademy.be ©

27 josnuytens 02.2011 27 OPGEPAST VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN: RISICOANALYSE PROCEDURES OPSTELLEN INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKE WERKVERANTWOORDELIJKE www.btvacademy.be ©

28 josnuytens 02.2011 28 OPGEPAST EXTERNE OPLEIDINGEN DIENEN STEEDS AANGEVULD MET INTERNE OPLEIDINGEN, BEDRIJFSSPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN & PROCEDURES CONTRACTORS: PROCEDURE WERKEN MET DERDEN www.btvacademy.be ©

29 josnuytens 02.2011 29 K.B. 2 JUNI 2008: OUDE ARABINSTALLATIES Bijlage I §6. Werkgever > dossier opstellen: Lijst werknemers BA4/BA5 Voor welke activiteiten, delen en spanningsgebieden. Traceerbaarheid van de evaluatie www.btvacademy.be ©

30 K.B. 2 JUNI 2008: OUDE ARABINSTALLATIES Art. 25 1.Reglementering en instructies kent. 2.Deze naleven (voorbeeldfunctie) 3.En doen naleven. Zich vergewissen > hiërarchische lijn: josnuytens 02.2011 30 www.btvacademy.be ©

31 josnuytens 02.2011 31 Geachte heer, Gezien er wat onduidelijkheid heerst, graag uw deskundig advies. Verwijzend naar art. 266 AREI, punt 05.3.2, zie hieronder. 05.3.2. - Specifieke opleiding, vorming en kwalificatie Enkel de personen die een specifieke opleiding en vorming gevolgd hebben mogen, na gunstige beoordeling van hun bekwaamheid, werkzaamheden onder spanning uitvoeren. De vaardigheid tot onder spanning werken moet op peil worden gehouden hetzij in de praktijk, hetzij door extra- of permanente educatie. Graag twee vragen. 1. Wat is de juiste definitie van "SPECIFIEKE OPLEIDING, VORMING", 2. Iemand met een technisch diploma (richting elektriciteit, elektro-mechanica, elektro technieken) hetzij HSTO, Bachelor, Ing. of Ir., is die automatisch BA4 of BA5? Met voorname hoogachting en dank bij voorbaat, ART. 266 – WERKZAAMHEDEN AAN EL. INSTALLATIES www.btvacademy.be ©

32 josnuytens 02.2011 32 Geachte, Ik kreeg uw onderstaande vraag overgemaakt. Daarop het volgende : 1. Het eigene aan de BA4/BA5 kwalificatie is dat deze bevoegdheidsverklaring betrekking heeft op wel omschreven werkzaamheden aan een wel omschreven elektrische installatie (vb. een persoon die bevoegd is om aan een elektrische laagspanningsinstallatie buiten spanning te werken heeft een andere kwalificatie dan een persoon die bevoegd is om aan een LS-installatie onder spanning te werken alsook een andere kwalificatie dan iemand die werkzaamheden uitvoert aan een HS-installatie, en dan hangt het ook nog af van de specifieke werkzaamheden). Er bestaat niet zoiets als een “algemene BA-4 persoon” of een “algemene BA-5 persoon. De opleiding dient dan ook in deze context gezien te worden : de opleiding heeft betrekking op de specifieke werkzaamheden aan de specifieke elektrische installatie waarvoor de bevoegdheidsverklaring verleend wordt. Er worden in diverse instellingen allerhande opleidingen omtrent het BA4-BA5 gebeuren verstrekt, maar deze (algemene) opleidingen dienen steeds aangevuld te worden met het bedrijfsspecifieke aspect. Ik vestig uw aandacht erop dat er een schriftelijke bevoegdheidsverklaring dient opgesteld te zijn waarin de werkzaamheden en de installatie moeten beschreven zijn (art 47 vh AREI). 2. Uit het vorige volgt ook dat een diploma nooit automatisch aanleiding geeft tot een BA4-BA5 bevoegdheidsverklaring. Het bedrijfsspecifieke luik zit immers niet in de schoolse opleiding. Met hoogachting, ir Paul Van Haecke FOD WASO TWW Oost-Vlaanderen St Lievenslaan 33b, 9000 GENT ART. 266 – WERKZAAMHEDEN AAN EL. INSTALLATIES www.btvacademy.be ©

33 josnuytens 02.2011 33 Doel van de opleiding: •Bewust maken van gevaren en risico’s, deze leren kennen, herkennen en evalueren •Kennis opdoen rond deze gevaren en risico’s •Leren omgaan met risico-analyses •Motivatie voor het gebruikt van beschermingsmiddelen www.btvacademy.be ©

34 josnuytens 02.2011 34 Reglementering en wetgeving •A.R.A.B.(*) Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (*) •A.R.E.I Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties •CODEX Welzijn op het werk. Al deze voorschriften hebben kracht van wet en zijn dus bindend !!!! (*) K.B. 2 juni 2008 ARAB (elektriciteit) tot juni 2013 www.btvacademy.be ©

35 josnuytens 02.2011 35 Toepassingsgebied •Productie, •Transport. www.btvacademy.be ©

36 josnuytens 02.2011 36 A.R.E.I. uitzonderingen www.btvacademy.be ©

37 josnuytens 02.2011 37 Risico’s ? •Voor het begin van ieder werk door iedereen! Gevaar opsporen en beoordelen www.btvacademy.be ©

38 josnuytens 02.2011 38 Risico’s ? Zo mogelijk uitschakelen of vervangen door een minder gevaarlijk alternatief www.btvacademy.be ©

39 josnuytens 02.2011 39 Risico’s ? Collectieve bescherming of persoonlijke bescherming? www.btvacademy.be ©

40 josnuytens 02.2011 40 Veiligheid & ongevallen. •Voorkomen van ongevallen door:  Passieve houding.  Actieve houding. •Veilig werken:  Vraagstelling  Voorbereiding  Realisatie •Gevolgen van ongevallen:  Menselijk leed  Financiële gevolgen - Burgerrechtelijk (BA) - Strafrechterlijk www.btvacademy.be ©

41 josnuytens 02.2011 41 Ongevallen met elektriciteit Gemiddeld 25% hoogspanning 75% laagspanning www.btvacademy.be ©

42 josnuytens 02.2011 42 Ongevallen tijdsdruk www.btvacademy.be ©

43 josnuytens 02.2011 43 Ongevallen improvisatie www.btvacademy.be ©

44 josnuytens 02.2011 44 Ongevallen Niet geoorloofde praktijken www.btvacademy.be ©

45 josnuytens 02.2011 45 Gereedschap ? Ongevallen www.btvacademy.be ©

46 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 46 Ongevallen Toestellen

47 josnuytens 02.2011 47 Ongevallen Wetgeving ? www.btvacademy.be ©

48 josnuytens 02.2011 48 PBM ??? Ongevallen www.btvacademy.be ©

49 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 49 Ongevallen PROCEDURES: VERKEERD ACHTERHAALD ONOVERZICHTELIJK ………………….

50 50 Ongevallen met elektriciteit 2006 ? Voltijds equivalent: 15.895 > 1.791 ongevallen = +/- 11% 948 personen = +/- 53% 174 personen = +/- 10% ??????????????? josnuytens 02.2011www.btvacademy.be ©

51 Brandwonden, vernietiging van weefsels Elektrocutie gevolgen josnuytens 02.2011 51 www.btvacademy.be ©

52 Hartfibrillatie Hartstilstand Elektrocutie gevolgen josnuytens 02.2011 52 www.btvacademy.be ©

53 Laattijdige gevolgen : nierblokkage !!! ! Elektrocutie gevolgen josnuytens 02.2011 53 www.btvacademy.be © Ademhalingsstilstand

54 Elektrocutie invloeden 0,9 tot 1,2 mA De stroom is nog juist voelbaar Opletten voor verwondingen door schrikbewegingen 1,2 tot 4,5 mA Prikkeling van de hand leidt tot verstijving en lichte verdoving onderarm 4 tot 7 mA Er ontstaat een kramp welke tenstlotte het loslaten van de geleider verhindert 7 tot 16 mA Vrouwen kunnen het contact niet meer verbreken 14 tot 24 mA mA Mannen kunnen het contact niet meer verbreken 20 tot 40 mA Ernstige en pijnlijke samentrekking van de spieren Borstspieren = ademhaling wordt belet Zenuwstelsel = bewustzijn komt in vraag Stroomdoorgangen met een tijd groter dan 1 sec. Stroomsterkte beperken tot (25) 30 mA effectief josnuytens 02.2011 54 www.btvacademy.be ©

55 50 tot 200 mA Het hart komt in fibrillatie Het gaat trillen en klapperen Bloedsomloop stopt > 200 mA Brandwonden Vernietiging van weefsel Vernietiging van zenuwen 1A Zeer grote warmteontwikkeling zodat eiwitstoffen gaan stollen Uit de spieren wordt een kleurstof afgescheiden Myoglobine is een zeer hevig gif voor de nieren Is doodsoorzaak onafhankelijk van de elektrocutie zelf Elektrocutie invloeden josnuytens 02.2011 55 www.btvacademy.be ©

56 josnuytens 02.2011 56 Elektrocutie  Als er een gesloten stroombaan is  Er moet een potentiaal verschil zijn (spanningsverschil)  Stroom moet voldoende groot of langdurig zijn Beschermen? Minstens 1 van de factoren uitschakelen www.btvacademy.be ©

57 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 57 Rechtstreekse aanraking

58 josnuytens 02.2011 58 Onrechtstreekse aanraking Toevallig onder spanning staande massa’s door een fout www.btvacademy.be ©

59 josnuytens 02.2011 59 Joule-effect op de mens Pj = I².R Lichaamsweerstand BB2 = 1.000 Ω 60 W LS 400 V /410V I = = P = 0,24² x 1.000 = 57,6 W 240 V 1.000 Ω 0,24 A www.btvacademy.be ©

60 josnuytens 02.2011 60 Kortsluitingen op driefasig net Twee fasegeleiders Twee fasegeleiders via aarde Fasegeleider en nulgeleider Fasegeleider en aarde bij geaarde nulgeleider Drie fasegeleiders via aarde www.btvacademy.be ©

61 josnuytens 02.2011 61 Brandgevaar Slechte contacten www.btvacademy.be ©

62 josnuytens 02.2011 62 Brandgevaar  Beperkte afvoer van warmte (temperatuur) www.btvacademy.be ©

63 josnuytens 02.2011 63 Brandgevaar ? www.btvacademy.be ©

64 josnuytens 02.2011 64 Brandgevaar  Kortsluiting www.btvacademy.be ©

65 josnuytens 02.2011 65 Ontploffingsgevaar www.btvacademy.be ©

66 josnuytens 02.2011 66 Ontploffingsgevaar •Vaste en vloeibare explosieven (springstof) •Ruimtes met explosieve gasmengsels •Ruimtes met explosieve dampen •Ruimtes met explosieve stofconcentraties  Explosiegrens (lel%)  Zelfsontstekingstemperatuur  Vlampunt| temperatuur waarop een mengsel lucht-damp/  Glimtemperatuur| stof explosief wordt www.btvacademy.be ©

67 josnuytens 02.2011 67 www.btvacademy.be ©

68 josnuytens 02.2011 68 Automatische schakelaars MAGNETISCHE INSTELLING B: In x 5 C: In x 10 D: In x 20 www.btvacademy.be ©

69 josnuytens 02.2011 69 Niet huishoudelijk www.btvacademy.be ©

70 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 70 Veiligheidsafstanden DL DV Geleider onder spanning Werken onder spanning Enkel toegankelijk mits speciale maatregelen Zone zonder spanningsvoerende delen NBN-EN 50110-1 DL = afstand die de buitengrens bepaalt van de zone onder spanning DV = afstand die de buitengrens bepaalt van de nabijheidszone Deze afstanden moeten gemeten worden vanaf de dichtstbijzijnde geleiders of niet-geïsoleerde delen onder spanning kV m 120303670150220380 AREI art. 28 d12,5 2,62,733,84,56,1 d21,25 1,351,411,752,553,254,85 d30,75 0,850,911,252,052,754,35 Art 266 DLDL geen0,220,320,380,751,201,602,50 DVDV 0,51,221,321,381,753,203,604,50 

71 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 71 Veiligheidsafstanden volgens de norm NBN-EN 50110-1 Geleider onder spanning

72 josnuytens 02.2011 72 PICTOGRAMMEN www.btvacademy.be ©

73 josnuytens 02.2011 73 PICTOGRAMMEN www.btvacademy.be ©

74 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 74 BEELDEN

75 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 75 BEELDEN

76 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 76 BEELDEN

77 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 77 BEELDEN

78 josnuytens 02.2011 78 www.btvacademy.be © BEELDEN

79 josnuytens 02.2011 79 www.btvacademy.be © BEELDEN

80 josnuytens 02.2011 80 Hoofdregels Nooit werken uitvoeren waarin gevaar schuilt, Zelf ten koste van langere werktijd, materiële schade. www.btvacademy.be ©

81 josnuytens 02.2011 81 DANK VOOR UW AANDACHT Back to skool www.btvacademy.be ©

82 josnuytens 02.2011www.btvacademy.be © 82 ALLE DIENSTEN

83 83 VRAAGSTELLING EINDE DANK U Deze power-pointpresentatie is eigendom van BTV Academy bvba en is auteursrechterlijk beschermd. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag niets uit deze powerpointpresentatie, geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder expliciete en schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van BTV Academy.bvba josnuytens 02.2011www.btvacademy.be ©


Download ppt "WELKOM. josnuytens 02.2011 2 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES www.btvacademy.be ©"

Verwante presentaties


Ads door Google