De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM. josnuytens 02.2011 2 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES www.btvacademy.be ©

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM. josnuytens 02.2011 2 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES www.btvacademy.be ©"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM

2 josnuytens VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES ©

3 josnuytens Wij melden u met fierheid de geboorte van ons éérste kindje “BA4 – BA5” Op 1 jan (K.B.) Materniteit: AREI Meter: art. 47 Peter: art ©

4 josnuytens NIET ALTIJD DUIDELIJK MEERDERE INTERPRETATIES VOLDOENDE INGELICHTE OF BEVOEGDE PERSONEN OM DE GEVAREN TE WIJTEN AAN DE ELEKTRICITEIT TE VERMIJDEN ©

5 josnuytens K.B. 25 april 2004 Nieuwe definitie, art. 47 AREI Wie, wat: art. 266 AREI ©

6 josnuytens CodeOmschrijvingVoorwaardenVoorbeelden BA1GewoneNiet hieronder geclassificeerde personenLokalen voor huishoudelijk of analoog gebruik, lokalen gewoonlijk toegankelijk voor het publiek, … BA2KinderenKinderen die zich bevinden in de voor hen bestemde lokalen Kinderbewaarplaatsen en kinderkribben,scholen … BA3GehandicaptenPersonen die niet over al hun mentale en fysische vermogens beschikken Rusthuizen voor invaliden, ouderlingen of mentaal gehandicapten, … BA4GewaarschuwdenPersonen die : -ofwel voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden -Ofwel permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden teneinde de aan elektriciteit verbonden risico’s tot een minimum te herleiden. Uitbatings- of onderhoudspersoneel van elektrische installaties, … BA5VakbewkamenPersonen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om de daaruit voortvloeiende specifieke risico’s te elimineren of tot een mimimum te beperken. Ingenieurs en technici belast met de uitbating van elektrische installaties, … BEKWAAMHEID ©

7 josnuytens GEWAARSCHUWD PERSOON : BA4 Voldoende onderricht welomschreven werkzaamheden ART GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ©

8 josnuytens OF permanent bewaakt door BA5 ART GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ©

9 josnuytens VAKBEKWAAM PERSOON BA5: GEVAREN ZELF KUNNEN INSCHATTEN EN MAATREGELEN NEMEN OM RISICO’S: TE ELIMINEREN TOT MINIMUM TE BEPERKEN + werkzaamheden volgens procedures ART GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST BA5 ©

10 josnuytens ART GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ENZOVOORT…….. BA5 ©

11 josnuytens ART GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ENZOVOORT…….. BA5 ©

12 josnuytens ART GEWONE RUIMTEN EN RUIMTEN VAN DE ELEKTRISCHE DIENST ENZOVOORT…….. BA5 ©

13 josnuytens Bekwaamheid personeel BA5 in: huishoudelijke installaties ©

14 josnuytens BA5 in: kleine industrie - KMO Bekwaamheid personeel ©

15 josnuytens BA5 in: KMO Bekwaamheid personeel © ?

16 josnuytens BA5 in: grote industrie (petrochemie) Bekwaamheid personeel ©

17 josnuytens BA5 in: grote industrie (specifieke eigenschappen) Bekwaamheid personeel ©

18 josnuytens VAN TOEPASSING OP ALLE WERKZAAMHEDEN AAN OF MET ELEKTRISCHE INSTALLATIES. © ART. 266 AREI

19 josnuytens ART. 266 AREI VAN TOEPASSING OP WERKZAAMHEDEN IN OMGEVING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES. ©

20 josnuytens www.btvacademy.be © 20 VAN TOEPASSING OP WERKZAAMHEDEN IN OMGEVING VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES. ART. 266 AREI

21 josnuytens TOEKENNING BA4 / BA5 WERKGEVER: • Voldoende, aangepaste opleiding, vorming. • Bekwaamheid in aanmerking nemen. ©

22 josnuytens TOEKENNING BA4 / BA5 DOOR DE WERKGEVER, waarbij: • De reikwijdte bepaald is. • De aard en de verscheidenheid van de elektrische installaties • De verscheidenheid aan activiteiten • Beoordeling traceerbaar. • Welke installaties. • ………………………….enz. • Wordt door de werkgever vastgelegd in een document, ©

23 josnuytens SPECIFIEKE opleiding ©

24 VEILIG WERKEN AAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES LAAGSPANNING, 1 ste categorie TYPE BA4/BA5 Datum opleiding: Docent: Plaats van opleiding: Aantal sessies: 4 x 3 uur Opleidingsmanager, De zaakvoerder, Jos Nuytens Herman Vanhee BTV ACADEMY, Jan Breydelstraat 100, 8530 HARELBEKE - BELGIE, Brevet wordt hierbij uitgereikt aan Dhr. voornaam en naam, geboren op datum te plaats voor het met vrucht voltooien van de initiële opleiding N° datum/nr. Geldig tot opleidingsdatum+ 5 jaar josnuytens ©

25 josnuytens BEDRIJF: B & B services, Lentedreef 5, 1234 Bommerskonte Datum van uitreiking: Bekwaamheidsattest BA5 Hiermee bevestigt de werkgever: Jan Jansens Dat de werknemer: Piet Pieters De codificatie: BA5 toegekend krijgt Voor volgende werkzaamheden: Herstellingen, wijzigingen en uitbreidingen Aan volgende elektrische installatie: laagspanningsverdeelborden vaste installaties voor spanningen van de 1 ste categorie AC Binnen volgende afdelingen: Produktiehal 1, 2 & 3 Behoudens: hoogspanning gevoed door laagspanning (NEON) © Voorbeeld attest

26 josnuytens Met als geldigheidsduur: 5 jaar na uitreiking. En met als voorwaarde voor het behoud van deze codificatie gedurende de geldigheidsduur: medisch geschiktheid en/of belangrijke AREI-wijzigingen Opschorting van de geldigheidsduur na : afwezigheid > 1 jaar. Bij de toekenning van de bevoegdheden wordt van de ondergetekende verwacht in al zijn activiteiten aan elektrische installaties steeds verantwoord zal handelen naar de dwingende veiligheidsvoorschriften en de interne werkprocedures op het gebied van veiligheid zal eerbiedigen. Gelezen en getekend door alle partijen, Naam / Handtekening v/d werkgeverNaam / Handtekening werknemer ©

27 josnuytens OPGEPAST VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN: RISICOANALYSE PROCEDURES OPSTELLEN INSTALLATIEVERANTWOORDELIJKE WERKVERANTWOORDELIJKE ©

28 josnuytens OPGEPAST EXTERNE OPLEIDINGEN DIENEN STEEDS AANGEVULD MET INTERNE OPLEIDINGEN, BEDRIJFSSPECIFIEKE EIGENSCHAPPEN & PROCEDURES CONTRACTORS: PROCEDURE WERKEN MET DERDEN ©

29 josnuytens K.B. 2 JUNI 2008: OUDE ARABINSTALLATIES Bijlage I §6. Werkgever > dossier opstellen: Lijst werknemers BA4/BA5 Voor welke activiteiten, delen en spanningsgebieden. Traceerbaarheid van de evaluatie ©

30 K.B. 2 JUNI 2008: OUDE ARABINSTALLATIES Art Reglementering en instructies kent. 2.Deze naleven (voorbeeldfunctie) 3.En doen naleven. Zich vergewissen > hiërarchische lijn: josnuytens ©

31 josnuytens Geachte heer, Gezien er wat onduidelijkheid heerst, graag uw deskundig advies. Verwijzend naar art. 266 AREI, punt , zie hieronder Specifieke opleiding, vorming en kwalificatie Enkel de personen die een specifieke opleiding en vorming gevolgd hebben mogen, na gunstige beoordeling van hun bekwaamheid, werkzaamheden onder spanning uitvoeren. De vaardigheid tot onder spanning werken moet op peil worden gehouden hetzij in de praktijk, hetzij door extra- of permanente educatie. Graag twee vragen. 1. Wat is de juiste definitie van "SPECIFIEKE OPLEIDING, VORMING", 2. Iemand met een technisch diploma (richting elektriciteit, elektro-mechanica, elektro technieken) hetzij HSTO, Bachelor, Ing. of Ir., is die automatisch BA4 of BA5? Met voorname hoogachting en dank bij voorbaat, ART. 266 – WERKZAAMHEDEN AAN EL. INSTALLATIES ©

32 josnuytens Geachte, Ik kreeg uw onderstaande vraag overgemaakt. Daarop het volgende : 1. Het eigene aan de BA4/BA5 kwalificatie is dat deze bevoegdheidsverklaring betrekking heeft op wel omschreven werkzaamheden aan een wel omschreven elektrische installatie (vb. een persoon die bevoegd is om aan een elektrische laagspanningsinstallatie buiten spanning te werken heeft een andere kwalificatie dan een persoon die bevoegd is om aan een LS-installatie onder spanning te werken alsook een andere kwalificatie dan iemand die werkzaamheden uitvoert aan een HS-installatie, en dan hangt het ook nog af van de specifieke werkzaamheden). Er bestaat niet zoiets als een “algemene BA-4 persoon” of een “algemene BA-5 persoon. De opleiding dient dan ook in deze context gezien te worden : de opleiding heeft betrekking op de specifieke werkzaamheden aan de specifieke elektrische installatie waarvoor de bevoegdheidsverklaring verleend wordt. Er worden in diverse instellingen allerhande opleidingen omtrent het BA4-BA5 gebeuren verstrekt, maar deze (algemene) opleidingen dienen steeds aangevuld te worden met het bedrijfsspecifieke aspect. Ik vestig uw aandacht erop dat er een schriftelijke bevoegdheidsverklaring dient opgesteld te zijn waarin de werkzaamheden en de installatie moeten beschreven zijn (art 47 vh AREI). 2. Uit het vorige volgt ook dat een diploma nooit automatisch aanleiding geeft tot een BA4-BA5 bevoegdheidsverklaring. Het bedrijfsspecifieke luik zit immers niet in de schoolse opleiding. Met hoogachting, ir Paul Van Haecke FOD WASO TWW Oost-Vlaanderen St Lievenslaan 33b, 9000 GENT ART. 266 – WERKZAAMHEDEN AAN EL. INSTALLATIES ©

33 josnuytens Doel van de opleiding: •Bewust maken van gevaren en risico’s, deze leren kennen, herkennen en evalueren •Kennis opdoen rond deze gevaren en risico’s •Leren omgaan met risico-analyses •Motivatie voor het gebruikt van beschermingsmiddelen ©

34 josnuytens Reglementering en wetgeving •A.R.A.B.(*) Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (*) •A.R.E.I Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties •CODEX Welzijn op het werk. Al deze voorschriften hebben kracht van wet en zijn dus bindend !!!! (*) K.B. 2 juni 2008 ARAB (elektriciteit) tot juni ©

35 josnuytens Toepassingsgebied •Productie, •Transport. ©

36 josnuytens A.R.E.I. uitzonderingen ©

37 josnuytens Risico’s ? •Voor het begin van ieder werk door iedereen! Gevaar opsporen en beoordelen ©

38 josnuytens Risico’s ? Zo mogelijk uitschakelen of vervangen door een minder gevaarlijk alternatief ©

39 josnuytens Risico’s ? Collectieve bescherming of persoonlijke bescherming? ©

40 josnuytens Veiligheid & ongevallen. •Voorkomen van ongevallen door:  Passieve houding.  Actieve houding. •Veilig werken:  Vraagstelling  Voorbereiding  Realisatie •Gevolgen van ongevallen:  Menselijk leed  Financiële gevolgen - Burgerrechtelijk (BA) - Strafrechterlijk ©

41 josnuytens Ongevallen met elektriciteit Gemiddeld 25% hoogspanning 75% laagspanning ©

42 josnuytens Ongevallen tijdsdruk ©

43 josnuytens Ongevallen improvisatie ©

44 josnuytens Ongevallen Niet geoorloofde praktijken ©

45 josnuytens Gereedschap ? Ongevallen ©

46 josnuytens www.btvacademy.be © 46 Ongevallen Toestellen

47 josnuytens Ongevallen Wetgeving ? ©

48 josnuytens PBM ??? Ongevallen ©

49 josnuytens www.btvacademy.be © 49 Ongevallen PROCEDURES: VERKEERD ACHTERHAALD ONOVERZICHTELIJK ………………….

50 50 Ongevallen met elektriciteit 2006 ? Voltijds equivalent: > ongevallen = +/- 11% 948 personen = +/- 53% 174 personen = +/- 10% ??????????????? josnuytens www.btvacademy.be ©

51 Brandwonden, vernietiging van weefsels Elektrocutie gevolgen josnuytens ©

52 Hartfibrillatie Hartstilstand Elektrocutie gevolgen josnuytens ©

53 Laattijdige gevolgen : nierblokkage !!! ! Elektrocutie gevolgen josnuytens © Ademhalingsstilstand

54 Elektrocutie invloeden 0,9 tot 1,2 mA De stroom is nog juist voelbaar Opletten voor verwondingen door schrikbewegingen 1,2 tot 4,5 mA Prikkeling van de hand leidt tot verstijving en lichte verdoving onderarm 4 tot 7 mA Er ontstaat een kramp welke tenstlotte het loslaten van de geleider verhindert 7 tot 16 mA Vrouwen kunnen het contact niet meer verbreken 14 tot 24 mA mA Mannen kunnen het contact niet meer verbreken 20 tot 40 mA Ernstige en pijnlijke samentrekking van de spieren Borstspieren = ademhaling wordt belet Zenuwstelsel = bewustzijn komt in vraag Stroomdoorgangen met een tijd groter dan 1 sec. Stroomsterkte beperken tot (25) 30 mA effectief josnuytens ©

55 50 tot 200 mA Het hart komt in fibrillatie Het gaat trillen en klapperen Bloedsomloop stopt > 200 mA Brandwonden Vernietiging van weefsel Vernietiging van zenuwen 1A Zeer grote warmteontwikkeling zodat eiwitstoffen gaan stollen Uit de spieren wordt een kleurstof afgescheiden Myoglobine is een zeer hevig gif voor de nieren Is doodsoorzaak onafhankelijk van de elektrocutie zelf Elektrocutie invloeden josnuytens ©

56 josnuytens Elektrocutie  Als er een gesloten stroombaan is  Er moet een potentiaal verschil zijn (spanningsverschil)  Stroom moet voldoende groot of langdurig zijn Beschermen? Minstens 1 van de factoren uitschakelen ©

57 josnuytens www.btvacademy.be © 57 Rechtstreekse aanraking

58 josnuytens Onrechtstreekse aanraking Toevallig onder spanning staande massa’s door een fout ©

59 josnuytens Joule-effect op de mens Pj = I².R Lichaamsweerstand BB2 = Ω 60 W LS 400 V /410V I = = P = 0,24² x = 57,6 W 240 V Ω 0,24 A ©

60 josnuytens Kortsluitingen op driefasig net Twee fasegeleiders Twee fasegeleiders via aarde Fasegeleider en nulgeleider Fasegeleider en aarde bij geaarde nulgeleider Drie fasegeleiders via aarde ©

61 josnuytens Brandgevaar Slechte contacten ©

62 josnuytens Brandgevaar  Beperkte afvoer van warmte (temperatuur) ©

63 josnuytens Brandgevaar ? ©

64 josnuytens Brandgevaar  Kortsluiting ©

65 josnuytens Ontploffingsgevaar ©

66 josnuytens Ontploffingsgevaar •Vaste en vloeibare explosieven (springstof) •Ruimtes met explosieve gasmengsels •Ruimtes met explosieve dampen •Ruimtes met explosieve stofconcentraties  Explosiegrens (lel%)  Zelfsontstekingstemperatuur  Vlampunt| temperatuur waarop een mengsel lucht-damp/  Glimtemperatuur| stof explosief wordt ©

67 josnuytens ©

68 josnuytens Automatische schakelaars MAGNETISCHE INSTELLING B: In x 5 C: In x 10 D: In x 20 ©

69 josnuytens Niet huishoudelijk ©

70 josnuytens www.btvacademy.be © 70 Veiligheidsafstanden DL DV Geleider onder spanning Werken onder spanning Enkel toegankelijk mits speciale maatregelen Zone zonder spanningsvoerende delen NBN-EN DL = afstand die de buitengrens bepaalt van de zone onder spanning DV = afstand die de buitengrens bepaalt van de nabijheidszone Deze afstanden moeten gemeten worden vanaf de dichtstbijzijnde geleiders of niet-geïsoleerde delen onder spanning kV m AREI art. 28 d12,5 2,62,733,84,56,1 d21,25 1,351,411,752,553,254,85 d30,75 0,850,911,252,052,754,35 Art 266 DLDL geen0,220,320,380,751,201,602,50 DVDV 0,51,221,321,381,753,203,604,50 

71 josnuytens www.btvacademy.be © 71 Veiligheidsafstanden volgens de norm NBN-EN Geleider onder spanning

72 josnuytens PICTOGRAMMEN ©

73 josnuytens PICTOGRAMMEN ©

74 josnuytens www.btvacademy.be © 74 BEELDEN

75 josnuytens www.btvacademy.be © 75 BEELDEN

76 josnuytens www.btvacademy.be © 76 BEELDEN

77 josnuytens www.btvacademy.be © 77 BEELDEN

78 josnuytens © BEELDEN

79 josnuytens © BEELDEN

80 josnuytens Hoofdregels Nooit werken uitvoeren waarin gevaar schuilt, Zelf ten koste van langere werktijd, materiële schade. ©

81 josnuytens DANK VOOR UW AANDACHT Back to skool ©

82 josnuytens www.btvacademy.be © 82 ALLE DIENSTEN

83 83 VRAAGSTELLING EINDE DANK U Deze power-pointpresentatie is eigendom van BTV Academy bvba en is auteursrechterlijk beschermd. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag niets uit deze powerpointpresentatie, geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden, in welke vorm of op welke wijze ook, zonder expliciete en schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van BTV Academy.bvba josnuytens www.btvacademy.be ©


Download ppt "WELKOM. josnuytens 02.2011 2 VEILIGHEID BIJ WERKZAAMHEDEN AAN OF IN DE NABIJHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES www.btvacademy.be ©"

Verwante presentaties


Ads door Google