De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorganger: ds. G. Rohaan Organist: Mans Kuipers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorganger: ds. G. Rohaan Organist: Mans Kuipers"— Transcript van de presentatie:

1 Voorganger: ds. G. Rohaan Organist: Mans Kuipers
Zondag 8 november 2015 Voorganger: ds. G. Rohaan Organist: Mans Kuipers

2 Mededelingen van de kerkenraad

3 Psalm 145, vers 3 en 5

4

5

6

7 Lied 130c, vers 1, 2 en 3

8

9

10

11 Gebod: Marcus 12 : 28 – 31 28 Een van de schriftgeleerden die naar hen geluisterd had terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hun correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg: ‘Wat is van alle geboden het belangrijkste gebod?’ 29 Jezus antwoordde: ‘Het voornaamste is: “Luister, Israël! De Heer, onze God, is de enige Heer; 30 heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” 31 Het op een na belangrijkste is dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 

12 Bijbellezing: Psalm 87

13 1-2 Van de Korachieten, een psalm, een lied.
Boven alle steden van Jakob heeft de HEER de poorten van Sion lief, zijn vesting op de heilige bergen. 3 Van u wordt met lof gesproken, stad van God.  4 ‘Ik noem Rahab en Babel mijn getrouwen. Filistea, Tyrus en Nubië zijn alle hier geboren.’ 5 Met recht kan men van Sion zeggen: ‘Welk volk ook, het is hier geboren, de Allerhoogste houdt Sion in stand.’

14 6 Bij de namen van de volken schrijft de HEER:
‘Dit volk is hier geboren.’  7 En dansend zingen zij: ‘Mijn bronnen zijn alleen in u.’

15 Psalm 87, vers 1 en 2

16

17 Bijbellezing: Romeinen 11 : 25 - 36

18 25Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. 26Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat: ‘De redder zal uit Sion komen, en wentelt dan de schuld af van Jakobs nageslacht. 

19 27Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem
27Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonden wegneem.’28Ze zijn Gods vijanden geworden opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd, maar God blijft hen liefhebben omdat hij de aartsvaders heeft uitgekozen. 29De genade die God schenkt neemt hij nooit terug, wanneer hij iemand roept maakt hij dat niet ongedaan. 

20 30Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, 31zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. 32Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat hij voor ieder mens barmhartig kan zijn.

21 33Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. 34‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? 35Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’36Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

22 Psalm 87, vers 3 en 4

23

24 De kinderen gaan naar de Kindernevendienst terwijl we samen zingen:

25 Wij geven Gods verhalen door: en wie zich openstelt  ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

26 3. Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
3. Straks zoeken wij elkaar weer op  en elk heeft zijn verhaal. het licht verbindt ons met elkaar: het is voor allemaal.

27 Lied 997

28

29

30

31

32

33

34

35 Collecte

36

37

38

39 Lied 386

40

41

42

43

44

45 Slotlied: Lied 425

46

47 Tot ziens en een prettige zondag


Download ppt "Voorganger: ds. G. Rohaan Organist: Mans Kuipers"

Verwante presentaties


Ads door Google