De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stage 2 SPH/ project in stage 18-05-15 Instituut voor Sociale Opleidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stage 2 SPH/ project in stage 18-05-15 Instituut voor Sociale Opleidingen."— Transcript van de presentatie:

1 Stage 2 SPH/ project in stage 18-05-15 Instituut voor Sociale Opleidingen

2 o Vorm o Stageplaatsen SPH o Stage SPH 2 prestatie-indicatoren o Stagebegeleiding/ projectbegeleiding o En nu… o Vragen? Opbouw

3 SPH curriculum, praktijklijn SPH Voltijd 2 e jaar 2015 - 2016 Kwartaal 1 Methodisch en ondernemend leren werken Kwartaal 2 Methodisch en ondernemend leren werken Kwartaal 3 Inzoomen op de sociale omgeving Kwartaal 4 Inzoomen op de sociale omgeving Project 1: Activerend werken 6 EC Project 2: Project in stage 3 EC Stage 2: Beroepsvoorbereiding 10 EC

4 Vorm Opbouw van de stages Vrijwilligersstage = beroepsoriënterend Stage 2 = beroepsvoorbereidend Stage 3 = beroepsvormend Lintstage 1 dag in de week, verdeeld over 34 weken Stagedag: Donderdag Via Hint en banner SPH jaar 1 Alleen solliciteren op het aanbod van Hint. Er zijn nu 120 stageplaatsen beschikbaar deze worden in de komende weken verder aangevuld tot 200 stageplaatsen.

5 Stageplaatsen SPH  SPH doelgroep  34 weken, 7 uur per week  HBO opgeleide stagebegeleider  Ruimte voor eigen leerplan binnen de stageplaats  Nadruk ligt op cliëntcontact  Student krijgt ruimte om activiteiten uit te voeren  Student is gericht op begeleiden en activeren van de SPH doelgroep

6 Stageplaatsen SPH jaar 2 In het huidige aanbod van stageplekken zijn de volgende doelgroepen/ sectoren vertegenwoordigd: Cultureel werk, club en buurthuizen; Informele dienstverlening; Welzijnswerk; Ouderenzorg; Gehandicaptenzorg; GGZ; Mentorproject bij EMI; Cluster 4 scholen, speciaal onderwijs; In de komende periode gaat de aandacht nog meer uit naar: M aatschappelijke opvang – dak en thuislozen; Jeugdhulpverlening; Cluster 4 scholen; GGZ.

7 Stageplaatsen aanmelden. Stage gevonden? Vul op hint het stage opgaafformulier in en mail het formulier naar BEBISO. Zorg voor begin- en einddatum (kloppend!) Zorg voor een zo concreet mogelijke uitwerking van de taken en verantwoordelijkheden! Laat je stage overeenkomst 3x ondertekenen en lever deze bij de frontoffice in! Je stage is na deze stappen pas definitief! Voor 1 juli 2015 moet de stage opgaaf en de stage overeenkomst in orde zijn.

8 Je leert het incidentele handelen om te zetten in intentioneel en doelgericht handelen.

9 De student kan: 1.2;4.2;7.2;12.2 Competentie 1 en 2: Methodisch hulpverlenen en het ontwerpen van programma’s In dialoog met cliënt, cliëntsysteem en eventueel andere hulpverleners de leefsituatie verkennen en analyseren om zo te komen tot het (her) formuleren van de hulpvragen, het vaststellen van doelen, aan de hand hiervan een programma ontwerpen waarbij rekening wordt gehouden met complexiteit en diversiteit en een daarbij aansluitend methodisch hulpverleningsaanbod realiseren, evalueren en bijstellen. Het present zijn is hierbij uitgangspunt, desgewenst wordt een muzisch agogische, innovatieve en creatieve handelswijze gehanteerd. SPH stage 2 prestatie indicatoren 1.2.1 De student heeft kennis van meervoudige problematiek en ziektebeelden 1.2.2 De student past de plancyclus toe in een eenvoudige praktijksituatie 1.2.3 De student kan verschillende methodes toepassen bij een doelgroep 1.2.4 De student experimenteert met verschillende vormen en modellen, passend bij de omgeving en de cliënt en hij vergroot hiermee zijn handelingsarsenaal

10 De student kan: 1.2;4.2;7.2;12.2 Competentie 4: Hanteren van de relatie Communicatieve vaardigheden hanteren in complexe situaties, waarbij de waarden, normen en belangen van de cliënt, het cliëntsysteem en de omgeving divers en strijdig kunnen zijn. Professionele nabijheid, durf en creativiteit worden ingezet om de relatie met de cliënt op te bouwen, te hanteren en te beëindigen. SPH stage 2 prestatie indicatoren 4.2.1 De student past gespreksmodellen toe die aansluiten bij de cliënt(engroep) 4.2.2 De student gebruikt creativiteit bij het opbouwen van een relatie met een cliënt(engroep) 4.2.3 De student benoemt en verkent eigen grenzen met betrekking tot afstand en nabijheid bij de cliëntengroep 4.2.4 De student is in staat om een professionele relatie op te bouwen met een of meerdere cliënten

11 De student kan: 1.2;4.2;7.2;12.2 Competentie 7: Professioneel samenwerken Aansluitend bij het instellingsbeleid en herkenbaar als sociaal pedagogisch hulpverlener samenwerken in het kader van hulpverlening met: collega's, vrijwilligers, vertegenwoordigers van andere disciplines en organisaties, vertegenwoordigers van cliënten- en belangenorganisaties en zich daarbij positioneren als initiatiefrijk vertegenwoordiger van de eigen organisatie gericht op samenwerkingsmogelijkheden en ketenafspraken. SPH stage 2 prestatie indicatoren 7.2.1 De student kan verschillende samenwerkingsvaardigheden toepassen in een complexe omgeving. 7.2.2 De student heeft kennis van de hulpverleningsketen en kan de verschillende rollen hierin benoemen

12 De student kan: 1.2;4.2;7.2;12.2 Competentie 12: Kritisch reflecteren Kritisch reflecteren op eigen beroepsmatig handelen en beroepshouding, gericht op de persoonlijke ontwikkeling als beroepsbeoefenaar in relatie tot normatieve kaders. SPH stage 2 prestatie indicatoren 12.2.1 De student kan terugkijkend het eigen handelen bijstellen (reflectie op actie) en is in staat om vanuit theoretische, ethische en normatieve kaders te reflecteren op het eigen beroepshandelen en de eigen beroepshouding 12.2.2 De student reflecteert op het eigen referentiekader en het referentiekader van de ander

13 ▸ Begeleiding op de instelling. ▸ De stagebegeleider heeft een agogisch HBO- diploma ▸ Praktische informatie en ondersteuning ▸ Kritisch advies bij rapportages ▸ Minimaal 1x in de maand een begeleidingsgesprek ▸ Actief betrokken bij de formulering van een projectopdracht. ▸ Adviserende rol in de beoordeling van de stage en de projectopdracht. ▸ Stagebegeleiding op de opleiding. ▸ De stagedocent geeft om 3x per kwartaal begeleiding aan groepen van 8 á 9 studenten. ▸ Begeleiding bij je praktijkplan, ondersteunen van het reflecteren. ▸ 1 instellingsbezoek en telefonisch contact over de eindbeoordeling. ▸ De stagebijeenkomsten zijn gebaseerd op werkinbreng van jullie zelf. Daarnaast zijn er gespreksonderwerpen vanuit de opleiding die besproken kunnen worden. ▸ Vanaf het 3 e kwartaal zal er door de stagedocent ook projectbegeleiding worden gegeven. Indien mogelijk op locatie van de stageverlenende organisatie. Stagebegeleiding jaar 2

14 o Start nu met solliciteren! o Gebruik het aanbod op Hint o Kijk op de banner van jaar 1, waar het nieuwe aanbod onder de aandacht wordt gebracht o Richt je op maximaal 2 instellingen o Als je “Ja” zegt tegen een organisatie, blijf je bij je besluit. o Je stelt de andere organisatie op de hoogte dat je een andere stage keuze hebt gemaakt. En nu….

15


Download ppt "Stage 2 SPH/ project in stage 18-05-15 Instituut voor Sociale Opleidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google