De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO

Verwante presentaties


Presentatie over: "OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO"— Transcript van de presentatie:

1 OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO
Thea, Marloes, Annemieke & Nathalie

2 Inhoud BOSOS Demonstratie BOSOS PRAVOO Verschillen Overeenkomsten
Vragen?

3 Beredeneerd aanbod, Observeren, Signaleren, Opbrengst gericht & Specifiek voor jouw praktijk
Doel: - De ontwikkeling van peuters zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk te volgen en zo concreet mogelijk in kaart te brengen. - Komen tot een beredeneerd aanbod door gericht te observeren en signaleren en opbrengsten goed in kaart te brengen die specifiek zijn voor de dagelijkse praktijk. Doelgroep: Peuters van 2 tot 4 jaar. Werkveld: Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.

4 Ontwikkelingsgebieden:
Er zijn 15 ontwikkelingslijnen die geclusterd worden tot 3 hofdontwikkelingslijnen ; Sociaal-emotionele ontwikkeling Visueel-motorische ontwikkeling Cognitieve-taalontwikkeling Materialen/hulpmiddelen: Digitaal programma ; ieder moment kan er ingelogd worden en in het programma gewerkt worden. Website van BOSOS https://www.bosos2tot4.nl/ Kleurenschema “Opbrengstgericht werken VVE peuters” Voorbeeld van in de praktijk getoetst groepsplan en een toelichting bij elke observatie.

5 Werkwijze: Intakegesprek ; bespreken van thuissituatie en gezondheid van het kind. Benoemen wenperiode ; bij BOSOS 2 maanden. Observaties vinden plaats bij 2.3, 2.9, 3.3 en 3.9 jaar. Tussentijdse observaties bij 2.6, 3.0 en 3.6 jaar ; opnieuw observeren van niet gehaalde doelen uit de observatie er voor. Overgangsobservatie bij 4.0 jaar ; herhalen van de doelen van 3.9 en een zo up- to-date mogelijk beeld geven van de behaalde doelen. Leerlijn: basisobservatie en specificaties van die basisobservatie Nog niet behaalde doelen schuiven door naar de volgende observatie ; oranje is gericht volgen en rood is actie gewenst. Voor ouders is het programma erg inzichtelijk, zo kunnen ze gericht meewerken. Agenda ; mailtje over welk kind in welke maand geobserveerd moet worden.

6 Vaardigheden gebruiker:
Kennis van computers is handig, zo niet dan kan je het uitprinten. Vaardigheden observeren en registreren goed beheersen. Kosten: Per locatie €100,- voor de licentie en €1,- per kind per schooljaar. Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit: Er is geen onderzoek verricht maar de methode is wel gebaseerd op de tussendoelen van SLO.

7 PRAktijk Voor Orthopedagogische en Orthodidactische activiteiten.
Doel: De ontwikkeling van een kind in kaart brengen, hierbij staat voorop dat kinderen de gelegenheid moeten krijgen in hun ontwikkeling om te laten zien welke spontane ontwikkelingsmogelijkheden ze hebben. Ontwikkelingspsychologie als basis. Diagnostisering is nodig om tot begeleiding te komen van zwakkere kinderen. Doelgroep: Kinderen van 0-4 jaar Kinderen van 2-4 jaar Kinderen van groep 1,2 & 3 Kinderen in het speciaal basisonderwijs

8 Werkveld: Peuterspeelzalen, VVE-groepen, 0-groepen en peutergroepen op kinderdagverblijven. Ontwikkelingsgebieden: - Binnenkomst - Spelen - Werken - Kringactiviteiten - Sociaal-emotioneel gedrag - Taal - Motoriek - Zintuiglijke waarneming - Zelfredzaamheid

9 Materialen/hulpmiddelen:
Map met : - Achtergrondinformatie - Persoonlijk ontwikkelingsboekje - Diagnoselijst - Begeleidingsprogramma t.b.v. de ontwikkeling van het kind - Ouderbrieven voor de begeleiding thuis - Spiegelboekje Werkwijze: Aanmelding van de nieuwe peuter en aanbieden van opzet voor een intakelijst. Bepalen van beginsituatie van de peuter 1 maand na binnenkomst (peilpunt 1). Daarna observaties op vaste momenten van de hele groep ; in januari en juni (peilpunt 2,3 &4).

10 Werkwijze (vervolg): – Aan het einde van de peutertijd vindt de laatste scoring plaats (peilpunt 5). – Er wordt tijdens deze peilpunten gekeken naar de hele groep, nadien wordt bepaald of er per kind nog stappen ondernomen moeten worden – Per peilpunt wordt bij de 9 hoofdcategorieën aangegeven in hoeverre een kind het onderdeel beheerst, hierbij wordt gebruik gemaakt van signaleringshulpen. – Kind scoort een + als het gewenste gedrag zich altijd voordoet, een +- als het wisselend voorkomt en een – als het ongewenste gedrag zich steeds voordoet. – Opvallende dingen worden met pijlen aangegeven. – Bij kinderen met een opvallende ontwikkeling wordt een diagnose/handelingsplanblad ingevuld.

11 Vaardigheden gebruiker:
– Scholing is niet noodzakelijk en verplicht ; alleen goed bestuderen van de handleiding is een vereiste – Scholing is wel mogelijk : – Studiedagdeel (2,5 uur) €230,- – Studiedagdeel + terugkomdagdeel (2x 2,5 uur) €455 – Cursus (4 x 2,5 uur) €90,- Kosten: Peutervolgsysteem: €97,50 Persoonlijk ontwikkelingsboekje: per 10, €14,- per 100, €130,- Opbergmap: €21,- Eventueel: Informatieboek overdracht basisschool €22,50 Boek ontwikkelingslijnen VVE €37,75

12 Onderzoek betrouwbaarheid en validiteit:
– Geen onderzoek gedaan. – Wel kritiek geuit door SLO: * Aanduidingen voor het invullen van de ontwikkeling zijn heel summier. * Termen in de ontwikkelingslijnen van het spiegelboekje komen niet precies overeen met die van het instrument. * Ontbreken van normering. Verschillen: – Digitaal systeem versus systeem op papier. – Moment van observeren ; leeftijdsgebonden & individueel (BOSOS) versus op vaste tijden in het jaar & met de hele groep (PRAVOO). – Opbrengstgericht VVE versus gericht op de ontwikkelingspsychologie.

13 Verschillen (vervolg):
– BOSOS is goedkoper dan PRAVOO – BOSOS is overzichtelijker dan PRAVOO (kleurenschema & aandachtspunten voor aansluitende observatie) – PRAVOO heeft allerlei losse materialen ( spiegelboekje, persoonlijk ontwikkelingsboekje, overzichtskaarten, signaleringshulpkaarten, voorbeelden van ouderbrieven etc.) en BOSOS werkt met 1 digitaal systeem. – De tijd tussen de intake en de daarop volgende observatie ; 3 maanden versus een half jaar. Overeenkomsten: – Beide systemen observeren eens per half jaar. – Beide systemen hebben als doel om de ontwikkeling zo duidelijk en zorgvuldig mogelijk te volgen en indien nodig aansluitende begeleiding te bieden.

14 VRAGEN?


Download ppt "OBSERVATIEMETHODEN VVE BOSOS 2 tot 4 & PRAVOO"

Verwante presentaties


Ads door Google