De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

29 okt. 2015 Rotterdam. 1000500 1500 2000 1 *Adam, 1 *Seth, 129,5 *Enos, 234 *Kenan, 323,5 *Lamech, 870 *Henoch, 619 *Metusalach 683,5 *Mahalalel, 393.

Verwante presentaties


Presentatie over: "29 okt. 2015 Rotterdam. 1000500 1500 2000 1 *Adam, 1 *Seth, 129,5 *Enos, 234 *Kenan, 323,5 *Lamech, 870 *Henoch, 619 *Metusalach 683,5 *Mahalalel, 393."— Transcript van de presentatie:

1 29 okt. 2015 Rotterdam

2

3 1000500 1500 2000 1 *Adam, 1 *Seth, 129,5 *Enos, 234 *Kenan, 323,5 *Lamech, 870 *Henoch, 619 *Metusalach 683,5 *Mahalalel, 393 *Noach, 1051,5 *Jered, 457,5 begin vloed, 1651 *Sem, 1554,5 van Adam tot de vloed

4 *Arfachsad, 1654 *Selah, 1688,5 *Heber, 1718 *Peleg, 1751,5 *Rehu, 1781 *Serug, 1812,5 *Nahor, 1840 *Terah, 1870,5 *Abram, 2000 Noach † 1500 1600 1700 180019002000 eind vloed, 1652 van de vloed tot Abram

5 2000 2100 2200 230024002500 geboorte Abram, 2000 van Abram tot de uittocht belofte aan Abram, 2070 wetgeving Sinaï, 2500 430 jaar ; Gal.3:17; Ex.12:40 LXX

6 2000 2100 2200 230024002500 geboorte Abram, 2000 van Abram tot de uittocht geboorte Izaak, 2100uittocht, 2500 400 jaar ; Gen.15:13 de uittocht uit het slavenhuis van Egypte in 2500: het vijftigste jubeljaar (50x50) sinds Adam

7 2100 2200 2300 240025002600 450 jaren; Hand.13:20 verdeling land, 2550 geboorte Izaak, 2100uittocht Egypte, 2100 400 4010

8 2500 2600 2700 280029003000 uittocht Egypte, 2500 start bouw van de tempel, 2980 480 jaar, 1Kon.6:1

9 2500 2600 2700 280029003000 uittocht Egypte, 2500 start bouw van de tempel, 2980 tempel en paleis gereed, 3000 2Kron.8:1 500 jaar

10

11 2Kronieken 7 11 Toen Salomo het huis des HEREN en het huis des konings voltooid had, en alles wat Salomo in de zin gekomen was, in het huis des HEREN en in zijn eigen huis te maken, voorspoedig tot stand gebracht had... = 20 jaar na de start van de bouw & 500 jaar na de uittocht; 1Kon.6:1; 2Kron.8:1

12 2Kronieken 7 12 verscheen de HERE aan Salomo des nachts en zeide tot hem: Ik heb uw gebed gehoord en deze plaats voor Mij tot een huis der offeranden verkoren.

13 2Kronieken 7 (...) 17 Wat jou aangaat, indien jij voor mijn aangezicht wandelt, zoals jouw vader David gewandeld heeft, en doet naar alles wat Ik jou geboden heb, en mijn inzettingen en mijn verordeningen in acht neemt, enkelvoud

14 2Kronieken 7 18 dan zal Ik jouw koningstroon bevestigen, zoals Ik Mij jegens jouw vader David verbonden heb met de woorden: nimmer zal jou een man ontbreken, die over Israel heerst. > het lot van de dynastie ligt in handen van Salomo...

15 2Kronieken 7 19 Maar indien gij u afkeert en mijn inzettingen en verordeningen die Ik u voorgehouden heb, verlaat, andere goden gaat dienen en u voor hen nederbuigt, meervoud = jullie > Salomo & zijn volk 1Kron.28:7; 1Kon.11:1-13

16 2Kronieken 7 20 dan zal Ik hen uitrukken uit mijn land dat Ik hun gegeven heb; dit huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik dan van mijn aangezicht wegwerpen, en Ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken. > ballingschap

17 2Kronieken 7 20 dan zal Ik hen uitrukken uit mijn land dat Ik hun gegeven heb; dit huis dat Ik aan mijn naam geheiligd heb, zal Ik dan van mijn aangezicht wegwerpen, en Ik zal het tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken maken. > verwoesting van de tempel

18 2Kronieken 7 21 Dit huis, dat hoog verheven was; ieder die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en zeggen: Waarom heeft de HERE alzo aan dit land en aan dit huis gedaan?

19 2Kronieken 7 22 Dan zal men zeggen: Omdat zij de HERE, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten, zich aan andere goden gehecht, zich voor die nedergebogen en die gediend hebben, daarom heeft Hij al dit onheil over hen gebracht. > Salomo & zijn volk

20

21 4 Het geschiedde namelijk, toen Salomo oud geworden was, dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden, zodat zijn hart de Here, zijn God niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. 5 Zo liep Salomo Astarte, de godin der Sidoniers, achterna, en Milkom, de gruwel der Ammonieten, 6 en Salomo deed wat kwaad is in de ogen des HEREN, en hij volgde de HERE niet ten volle, zoals zijn vader David. 1Koningen 11

22 7 Toentertijd bouwde Salomo een hoogte voor Kemos, de gruwel van Moab, op de berg ten oosten van Jeruzalem, en voor Moloch, de gruwel der Ammonieten. 8 Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen, die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten. 9 Derhalve werd de HERE vertoornd op Salomo, omdat zijn hart zich afgewend had van de HERE, de God van Israel, die hem TWEEMAAL verschenen was, 1Koningen 11

23 (...) 11 Toen zeide de HERE tot Salomo: Omdat het zo met u gesteld is, dat gij mijn verbond en mijn inzettingen, die Ik u geboden had, niet in acht genomen hebt, zal Ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren en het uw knecht geven. 12 Maar bij uw leven zal Ik dat niet doen, ter wille van uw vader David; uit de hand van uw zoon zal Ik het afscheuren. 13 Evenwel zal Ik niet het gehele koninkrijk afscheuren, een stam zal Ik aan uw zoon geven ter wille van mijn knecht David en ter wille van Jeruzalem, dat Ik verkoren heb. 1Koningen 11

24 de scheuring van het koninkrijk na Salomo

25  beide koninkrijken (Israël/ Efraïm & Juda) krijgen twintig opeenvolgende koningen;

26  het noordelijke rijk van Israël heeft niet één Godvrezende koning gehad: het rijk eindigt in deportatie naar Assur;

27  beide koninkrijken (Israël/ Efraïm & Juda) krijgen twintig opeenvolgende koningen;  het noordelijke rijk van Israël heeft niet één Godvrezende koning gehad: het rijk eindigt in deportatie naar Assur; het huis van David Jeruzalem  het zuidelijke rijk o.l.v. het huis van David in Jeruzalem eindigt in de verwoesting van Jeruzalem door Nebukadnezar > de Babylonische ballingschap.

28 We volgen de lijn vanaf Salomo tot aan de verwoesting van de tempel & de ballingschap...

29 2Kronieken 9 30 Veertig jaar regeerde Salomo te Jeruzalem over geheel Israel. 2980 AH = 4e regeringsjaar van Salomo 1Koningen 6:1 Salomo regeerde dus van 2977 t/m 3017

30 2Kronieken 9 30 Veertig jaar regeerde Salomo te Jeruzalem over geheel Israel. 31 Daarna ging Salomo bij zijn vaderen te ruste en men begroef hem in de stad van zijn vader David; zijn zoon Rechabeam werd koning in zijn plaats.

31 Alleen volle regeringsjaren (=kalenderjaren) worden gerekend:  Regeringsjaren worden vermeld, zonder cijfer achter de komma;  De jaren van troonwisseling worden niet gerekend:

32 Regeringsjaren worden niet pars pro toto (=een deel voor het geheel) gerekend:  Twee koningen hebben slechts drie maanden geregeerd (Joachaz en Jojakin). Er wordt niet gezegd: één jaar.

33 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718

34 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718

35 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34

36 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142

37 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526

38 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89

39 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12

40 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67

41 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041

42 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930

43 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253

44 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617

45 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617

46 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930

47 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556

48 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556 2Kron.33:21Amon23

49 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556 2Kron.33:21Amon23 2Kron.34:1Josia3132

50 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556 2Kron.33:21Amon23 2Kron.34:1Josia3132 2Kron.36:2Joahaz-1 ?

51 geen extra jaar voor Joachaz' troonwisseling wel extra jaar voor Joachaz' troonwisseling

52 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556 2Kron.33:21Amon23 2Kron.34:1Josia3132 2Kron.36:2Joahaz-1 ? 2Kron.36:5Jojakim1112

53 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556 2Kron.33:21Amon23 2Kron.34:1Josia3132 2Kron.36:2Joahaz-1 ? 2Kron.36:5Jojakim1112 2Kron.36:9Jojakin-1 ?

54 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556 2Kron.33:21Amon23 2Kron.34:1Josia3132 2Kron.36:2Joahaz-1 ? 2Kron.36:5Jojakim1112 2Kron.36:9Jojakin-1 ? 2Kron.36:11Zedekia11 in Zedekia's 11e jaar wordt Jeruzalem verwoest

55 koningen Judavolle jarenincl. troonw. 1Kon.11:40; 2Kron.7:11Salomo +1718 2Kron.12:13Rehabeam1718 2Kron.13:1,2Abia34 2Kron.16:13Asa4142 2Kron.20:31Josafat2526 2Kron.21:5Joram89 2Kron.22:2Ahazia12 2Kron.22:12; 23:1Athalia67 2Kron.24:1Joas4041 2Kron.25:1Amazia2930 2Kron.26:3Uzzia5253 2Kron.27:1Jotham1617 2Kron.28:1Achaz1617 2Kron.29:1Hizkia2930 2Kron.33:1Manasse5556 2Kron.33:21Amon23 2Kron.34:1Josia3132 2Kron.36:2Joahaz-1 ? 2Kron.36:5Jojakim1112 2Kron.36:9Jojakin-1 ? 2Kron.36:11Zedekia11 totaal410± 430

56 Ezechiël 4 1 Gij, mensenkind, neem u een tichelsteen, leg die voor u en teken daarop een stad, Jeruzalem. 2 En breng haar in staat van belegering: bouw een schans tegen haar, werp een wal op tegen haar, sla legerkampen tegen haar op, breng aan alle kanten stormrammen tegen haar in stelling.

57 Ezechiël 4 3 En gij, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Richt uw blikken vast op haar, zodat zij in staat van belegering komt; en beleger haar. Dit zal voor het huis Israels een teken zijn. = heel Israël, de twaalf stammen > het tienstammenrijk bestond al lang niet meer

58 Ezechiël 4 4 En gij, ga op uw linkerzijde liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis Israels; naar het getal der dagen dat gij daarop liggen zult, zult gij hun ongerechtigheid dragen.

59 Ezechiël 4 5 En Ik leg u de jaren van hun ongerechtigheid op, naar het getal der dagen: driehonderd en negentig dagen. Zo zult gij de ongerechtigheid van het huis Israels dragen.

60 Ezechiël 4 6 Als gij dit hebt volbracht, zult gij opnieuw gaan liggen, op uw rechterzijde; dan zult gij de ongerechtigheid dragen van het huis van Juda: veertig dagen; VOOR ELK JAAR LEG IK U EEN DAG op. 390 dagen + 40 dagen = 430 dagen > 430 jaar ongerechtigheid van Israël en Juda eindigend in de verwoesting van Jeruzalem. > de laatste 40 dagen staan voor de 40 jaar die Jeremia profeteerde over Juda tot aan de verwoesting van Jeruzalem (Jer.1:1-3)

61 3000 3100 3200 330034003500 2e verschijning van de HERE aan Salomo; 3000 verwoesting stad & tempel, 3430 390 & 40 jaar 430 jaar

62 2Kronieken 36 11 Sedekia was eenentwintig jaar oud, toen hij koning werd, en hij regeerde elf jaar in Jeruzalem. 12 Hij deed wat kwaad is in de ogen van de HERE, zijn God. Hij verootmoedigde zich niet voor de profeet Jeremia, die in opdracht van de HERE sprak.

63 2Kronieken 36 13 Ook kwam hij in opstand tegen koning Nebukadnessar, die hem bij God een eed had doen afleggen; hij verhardde zijn nek en verstokte zijn hart, zodat hij zich niet bekeerde tot de HERE, de God van Israel.

64 2Kronieken 36 14 Eveneens maakten al de oversten van de priesters en het volk zich voortdurend aan ontrouw schuldig, naar al de gruwelen der volken; zij maakten het huis des HEREN onrein, dat Hij in Jeruzalem geheiligd had.

65 2Kronieken 36 15 De HERE, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning,

66 2Kronieken 36 15 De HERE, de God hunner vaderen, zond wel zijn boden tot hen, vroeg en laat, want Hij ontfermde Zich over zijn volk en zijn woning, 16 maar zij bespotten de boden Gods, verachtten zijn woorden en hoonden zijn profeten, totdat de gramschap des HEREN zich zozeer tegen zijn volk verhief, dat geen herstel meer mogelijk was.

67 2Kronieken 36 17 Hij deed de koning der Chaldeeen tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht.

68 2Kronieken 36 17 Hij deed de koning der Chaldeeen tegen hen optrekken, deze doodde hun jongelingen met het zwaard in hun heiligdom, en hij spaarde jongeling noch maagd, oude noch grijsaard; alles gaf Hij in zijn macht. 18 Al het gerei van het huis Gods, het grote en het kleine, de schatten van het huis des HEREN en de schatten van de koning en van zijn vorsten, alles bracht hij naar Babel.

69 2Kronieken 36 19 Zij verbrandden het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij.

70 2Kronieken 36 19 Zij verbrandden het huis Gods en braken de muur van Jeruzalem af; al zijn paleizen verbrandden zij met vuur en alle kostbaarheden vernietigden zij. 20 Ook voerde hij hen die aan het zwaard ontkomen waren, naar Babel, en zij werden hem en zijn zonen tot slaven, totdat het koninkrijk van Perzie de heerschappij verkreeg;

71 2Kronieken 36 21 om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. die de laatste veertig jaar had geprofeteerd...

72 2Kronieken 36 21 om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. = elk zevende jaar rust voor het land; Lev.25

73 2Kronieken 36 21 om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. 70 sabbatsjaren representeren 500 jaar! 7 sabbatsjaren in 50 jaar & 10 x 7 (= 70) sabbatsjaren in 500 jaar

74 3000 3100 3200 330034003500 2e verschijning van de HERE aan Salomo verwoesting stad & tempel, 3430 70 jaar 430 jaar 500 jaar

75 2Kronieken 36 21 (...) Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. 22 Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzie, wekte de HERE, opdat het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken, de geest van Kores, de koning van Perzie, op, om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte, deze oproep te doen uitgaan:

76 2Kronieken 36 23 Zo zegt Kores, de koning van Perzie: alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels, mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda. Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort, de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op.


Download ppt "29 okt. 2015 Rotterdam. 1000500 1500 2000 1 *Adam, 1 *Seth, 129,5 *Enos, 234 *Kenan, 323,5 *Lamech, 870 *Henoch, 619 *Metusalach 683,5 *Mahalalel, 393."

Verwante presentaties


Ads door Google