De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kind in ontwikkeling deel A

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kind in ontwikkeling deel A"— Transcript van de presentatie:

1 Kind in ontwikkeling deel A
voortgang piaget-opdracht 9.30 – johan en jans fysieke en cognitieve ontwikkeling en opdracht vergelijking piaget, vygotsky, informatieverwerkingstheorie sociale ontwikkeling en opdracht genderidentiteit focus taalontwikkeling pauze 12.30 oetsiekoetsie kijken nabespreken afsluiting en voorbereiding week 3 Kind in ontwikkeling deel A Thema 2 Jonge Kind

2 Terugblik babies: welke dingen moet de baby leren/ontwikkelen in de eerste 2 jaar van zijn leven?
Lichamelijke ontwikkeling Groeien, met name de hersens, veel verbindingen, staan open voor ervaringen van buitenaf, gevoelige periodes Zintuigen en reflexen gericht op overleven en leren kennen van de wereld Cognitieve ontwikkeling Eerste tekenen van logisch redeneren, informatie verwerken Sociaal-emotionele ontwikkeling Scheidingsangt en angst voor vreemden, hechting, zelfbesef, temperament

3 Hoe kan de ontwikkeling van babies op de verschillende gebieden gestimuleerd worden?
Lichamelijke ontwikkeling Cognitieve ontwikkeling Sociaal-emotionele ontwikkeling

4 Belangrijke wetenschappers over de baby-tijd
Piaget: theorie over hoe het denken zich ontwikkelt. De baby leert begrip van object-constantie Erikson: theorie over de persoonlijkheids ontwikkeling De baby leert vertrouwen te hebben in zijn belangrijkste verzorger (fase van wantrouwen vs. vertrouwen)

5 Thema Jonge kind Peuter en Kleuter: fysieke, cognitieve en sociale ontwikkeling Actualiteit beeldmateriaal Focus Taalontwikkeling

6 Fysieke ontwikkeling – Peuter/kleuter
Zwaarder, langer, slanker, sterker Hersenen: meer verbindingen en betere isolatie, lateralisatie Ontwikkeling motoriek door oefenen! Genderverschillen Grootste bedreiging; ongelukken!

7 Fysieke ontwikkeling - Schoolleeftijd
Langzame maar gestage groei, afhankelijk van genetische aanleg en maatschappelijke omstandigheden Verdere verbetering grove en fijne motoriek, fysieke competentie vergroot zelfvertrouwen en eigenwaarde. Bedreigingen door grotere beweginsruimte (fysiek en virtueel)

8 Hoe kunnen ouders de fysieke ontwikkeling van kinderen bevorderen?
Vraag voor pedagogen Hoe kunnen ouders de fysieke ontwikkeling van kinderen bevorderen?

9 Cognitieve ontwikkeling – Peuter/kleuter
Verschillende visies op de cognitieve ontwikkeling verloopt: Piaget: verschillende stadia, kind leert door omgang met materiaal In deze leeftijd: intuitief denken en rudimentair redeneren Informatieverwerkingstheorie: focus op opslag en verwerking van informatie. Hoe werkt het geheugen / aandacht? Vygotsky: aard en voortgang van de cognitieve ontwikkeling van kinderen is afhankelijk van sociale en culturele context: je leert door sociale omgang met anderen.

10 Cognitieve ontwikkeling – schoolleeftijd
Piaget: eerste logische gedachtenpatronen in concrete situaties Informatieverwerkingstheorie: toename geheugen en complexere ‘verwerkingsprogramma’s. Vygotsky: actief leren via kind-volwassene en kind- kindinteracties

11 Piaget: De pre-operationele fase (tot ongeveer 7 jaar)
De naam pré-operationeel wordt gebruikt omdat het kind nog geen echte 'denkhandelingen’ (operaties) kan verrichten. Het denken van het kind in deze fase noemt Piaget egocentrisch. Het mist het vermogen zich in de situatie van iets of iemand te verplaatsen. Mountain-test, False belief test of Sally-Ann test

12 Sally-Ann test

13 De concreet operationele fase (tot ongeveer 11-12 jaar)
In deze fase verwerft het kind verschillende nieuwe datastructuren, maar deze blijven beperkt tot concreet materiaal en zijn nog niet gericht op abstracte zaken. Conservatie en reversibiliteit Piaget heeft verschillende belangrijke experimenten gedaan. Het preoperationele kind beheerst deze concepten nog niet. In de concreet-operationele periode leert het kind hiermee omgaan.

14 Vygotsky Sociale leertheorie Leren door observeren
Zone van naaste ontwikkeling Scaffolding

15 Informatie verwerkingingtheorie: focus op Intelligentie
Hoe kan je meten hoe intelligent je bent? Hoe kunnen etnische verschillen verklaard worden? Wat is het Flynn-effect?

16 Opdracht: hoe meet je intelligentie?
Onderzoek de verschilllende visies op intelligentie verschillende wetenschappers: Binet (inclusief Stanfort-Binet test) Gardner Sternberg Spearman (g-factor) Etnische verschillen in IQ en Flynn-effect

17 Een vergelijking...

18 Piaget, Vygotsky of informatieverwerkingstheorie?
Vergelijk de verschillende visies met elkaar. Met welke theorie heb jij het meeste affiniteit? Noem 3 inhoudelijke argumenten. Ga uit van die visie: hoe zouden ouders en hoe zou het onderwijs vanuit deze visie de cognitieve ontwikkeling kunnen stimuleren? Licht toe met concrete voorbeelden. Vergelijk je voorbeelden met medestudenten die zijn uitgegaan van een andere visie. Waar zitten de verschillen?

19 Sociale en persoonlijkheidsontw. Peuters / kleuters
Zelfbeeld volgens Erikson Seperatie vs. Individuatie Autonomie vs. Schaamte/twijfel Initiatief vs. Schuld Besef van gender: sociale stereotypen en verwachtingen over genderrol Sociale relaties: eerste echte vriendschappen en meer samenspelen Moreel besef Piaget: moreel realisme met externe, onveranderbare regels Sociale leertheorie: interacties tussen gedrag en omgeving

20 Sociale en persoonlijkheidsontw. Schoolleeftijd
Zelfbeeld volgens Erikson Vlijt vs. Minderwaardigheid Beoordeling van jezelf op verschillende gebieden  eigenwaarde Relaties en vriendschappen Van gedeelde interesses naar waardering voor de persoon

21 Focus Taalontwikkeling
Baby - Wortels van de taal (6.3) Peuter en kleuter - Taalontwikkeling (9.2) Schoolleeftijd - Betekenis van woorden en tweetaligheid (12.1) en Lezen (12.3)

22 Wortels van de taal – van geluiden naar symbolen
Fonologie – basisklanken Morfemen – kleinste taaleenheid met betekenis. Morfologie – vervoegingen van bijvoorbeeld werkwoorden Semantiek – betekenis van woorden en context

23 Wortels van de taal – vroege geluiden en communicatie
0-3 mnd prelinguistische communicatie – geluiden, gebaren, imitatie, non-verbale communicatie 3-12 mnd brabbelen – steeds complexere klanken, rond 6 mnd taalspecifieke klanken 10-12 mnd eerste woordje – holofrasen, eenwoordzinnen 16-24 mnd uitbreiding woordenschat van 50 naar 400 woorden Onderextensie – woorden te beperkt gebruiken Overextensie – woorden te algemeen gebruiken

24 Ontstaan van taalontwikkeling: Nature of nurture?
Leertheorie – taal is aangeleerd, en wordt bekrachtigd door beloningen. Taal wordt gemodelleerd. Nativistische benadering – Noam Chomsky – aangeboren taalverwervingsmechanisme (LAD) Interactionele benadering – combinatie van nature en nurture; sociale interactie

25 Taalontwikkeling in Peuter en Kleutertijd
Syntaxis breidt zich uit – zinsopbouw Fast-mapping - woordenschat – 10 woorden per dag – woorden op 6-jarige leeftijd Egocentrisch taalgebruik - om eigen gedachten en gedrag te sturen Sociaal taalgebruik – meer nadruk op pragmatiek (effectief communiceren met anderen)

26 Taalontwikkeling in de schoolleeftijd
Woordenschat blijft groeien – 11 jr +/ woorden Grammatica verbetert Luisteren kunnen ze nog niet goed, conversaties langs elkaar heen Metalinguistisch bewustzijn – besef van eigen taalgebruik, opheldering vragen bij ondeuidelijkheid, is de boodschap wel goed overgekomen? Tweetaligheid – cognitieve voordelen; grotere woordenschat, groter metalinguistisch bewustzijn, hogere score intelligentietests, hersenactiviteit

27 Oetsiekoetsie Bekijk de documentaire en noteer hoe je de besproken / gelezen begrippen terugziet.

28 Donderdag Expertgroep Sociale ontwikkeling Praktijkopdracht


Download ppt "Kind in ontwikkeling deel A"

Verwante presentaties


Ads door Google