De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie

2 Paragraaf 1 Het Nederlandse rivierenlandschap
Van bron tot monding Nederland: stroomgebied van vier grote rivieren - Eems - Rijn - Maas - Schelde Meeste vervuiling bij riviermonding

3 Waterstand in de zomer hoger dan in de winter 2. Regenrivieren
Soorten rivieren 1. Gletsjerrivieren • Smeltwater van gletsjers Waterstand in de zomer hoger dan in de winter 2. Regenrivieren Laag waterpeil in droge tijden Meeste Nederlandse rivieren 3. Gemengde rivieren Smeltwater, regenwater en grondwater • Bovenloop: vooral smeltwater • Benedenloop: regenwater en grondwater

4 Variaties in afvoer 1. Debiet: hoeveelheid water per seconde 2. Regiem: verdeling van hoeveelheid water over een jaar

5 Paragraaf 2 De Nederlandse strijd tegen water
Wateroverlast in Nederland • Rivierenlandschap: vroeger jaarlijks overstromingen Stilstaand water: sedimentatie van grondsoorten - zand: oeverwallen - klei: komgronden Rivierenlandschap: risicogebied

6 - sommige polders: boezem Rivierdijken - zomerdijk - winterdijk
Strijd tegen water • Polders - westen en noorden - dijk eromheen - bemaling - sommige polders: boezem Rivierdijken - zomerdijk - winterdijk - uiterwaard • Overloopgebieden

7 Ook watertekorten Perioden van droogte - zomerdroogte - voorjaarsdroogte Irrigatiesystemen - risico op verzilting

8 Paragraaf 3 Waterbeheer en transport
Verdergaande strijd tegen water • Dijkverlegging • Dijkverhoging • Uiterwaardafgraving • Nevengeulen • Kribverlaging

9 Waterbeheer belangrijk voor transport - veel binnenvaartschepen
• Rijkswaterstaat is verantwoordelijk - veel binnenvaartschepen - afspraken met andere landen - soms: conflicten

10 - dijken waar geen duinen zijn (zeewering) Watersnoodramp - 1953
Kustverdediging • Getijden (eb en vloed) kunnen de kust beschadigen - dijken waar geen duinen zijn (zeewering) Watersnoodramp - 1953 - Zuidwest-Nederland - project voor kustverdediging: Deltawerken

11 Paragraaf 4 Drinkwaterwinning en watergebruik
Watergebruik in Nederland Verschillende functies - drinkwater - landbouw: irrigatie - industrie: proceswater, koelwater Dagelijks watergebruik per persoon: 120 liter - rijken gebruiken minder dan armere mensen - alleenstaanden gebruiken per persoon meer dan gezinnen Watergebruik in landbouw en industrie is afgenomen

12 Waterwinning in Nederland
Drinkwaterwinning door waterleidingbedrijven in een waterwingebied Grondwaterwinning - meest gebruikt - goede kwaliteit - nadeel: verdroging Oppervlaktewaterwinning - Maas, Amsterdam-Rijnkanaal, spaarbekkens - meer verontreiniging, dus duurder Duinwaterwinning - zoetwaterzak - filterende werking duinzand

13 Regionale verschillen
Landinwaarts: grondwater - zandgronden - goede kwaliteit - bereikbare diepte Langs de kust: oppervlaktewater - grondwater staat in contact met brak water - veel oppervlaktewater beschikbaar


Download ppt "Hoofdstuk 2 Nederlandse rivieren en waterproductie."

Verwante presentaties


Ads door Google