De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pascal van Schajik med/schpa

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pascal van Schajik med/schpa"— Transcript van de presentatie:

1 Pascal van Schajik schpa@hr.nl med/schpa
Organisatie en Beheer Pascal van Schajik med/schpa

2 programma introductie shl opdrachten context

3 De toets voor deze module bestaat uit een individuele opdracht
De toets voor deze module bestaat uit een individuele opdracht. Deze individuele opdracht bestaat uit drie onderdelen: 1. Je beschrijft de van de context van je stage-instelling. Dit heb je voor het grootste gedeelte al gedaan voor je stageverslagen en je mag die gegevens één op één overnemen voor deze toets. 2. Je maakt een karakterschets van het team waarin je functioneert. Hierin verwerk je de theorie uit het boek van Petra Verhagen, met name de hoofdstukken 3 en 4 over individuele kwaliteit en teamkwaliteit. Alles wat je hierover al eerder hebt uitgewerkt voor je stageverslagen mag je ook weer één op één overnemen in dit onderdeel van de toets. 3. Je beschrijft een organisatorisch vraagstuk binnen jouw stage praktijk. Bijvoorbeeld over de communicatie tussen management en team, over werkdruk, teamsamenwerking, overdracht etc. etc. Je past op deze situatie de PDCA of de IMWR cirkel toe. Dit zijn methodieken om een organisatorisch probleem te analyseren en te verbeteren die uitvoerig in het boek van Petra Verhagen worden beschreven.

4 a. visie, missie, doelstelling,doelgroep
b. organigram c. rechtsvorm d. financiële middelen e. beleids- en beoordelingscyclus

5 Een organisatie is een doelgerichte samenbundeling van kennis, vaardigheden en kracht tussen drie of meer personen die primair middelen en activiteiten aanwendt om te voorzien in de behoefte aan producten en/of diensten in haar omgeving. Formele en informele organisatie Er wordt onderscheid gemaakt in de formele organisatie en de informele organisatie. De formele organisatie is het geheel van de officieel vastgestelde procedures en gezagsverhoudingen, zoals vastgesteld in het organisatieschema. De informele organisatie is de sociale structuur van de werknemers, die het werk en de gedragscodes met elkaar afstemmen.

6 Organisatieschema Een organisatieschema, organogram of organigram is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming; Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat (eventueel wie het hoofd is en wie medewerkers), en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

7 Het belang van een visie
Succesvolle leiders en succesvolle bedrijven en instanties hebben een visie. De werknemers van het bedrijf of de leden van een groep kunnen zichzelf dat niet geven, dat moet een leider doen. Soms is een nieuwe visie nodig, als de groep op een dood spoor is belandt en er om een nieuwe koers of richting wordt gevraagd. Zonder visie gaat de groep of het bedrijf zwalken en weet men niet welke richting met uit moet. Zonder visie dobber je wat rond in een oneindige oceaan. Een visie geeft op beknopte wijze weer: waar een organisatie voor staat, de kernwaarden waarom een organisatie bestaat, hoger doel waar een organisatie heen gaat, gewaagd doel waarin een organisatie uitblinkt, de kernkwaliteiten

8 Missie Elke organisatie (of het nu een ziekenhuis, sportvereniging, supermarkt of politieke partij is) heeft een bepaalde eigen identiteit, de missie, die de medewerkers betekenis of zin geeft. In gewoon Nederlands: de missie zegt wat de organisatie wil zijn of 'waar we voor gaan'. In de missie wordt kwalitatief en soms enigszins filosofisch aangegeven wat de organisatie wil betekenen voor haar klanten, medewerkers, aandeelhouders of andere belanghebbenden. Ook maakt de missie duidelijk waarin de organisatie zich onderscheidt van andere, soortgelijke organisaties. Voor het bepalen van de missie is visie en durf nodig. De missie is de basis, waaruit de strategie en de organisatiedoelen worden afgeleid. De missie is bovendien richtsnoer voor integer handelen van managers en medewerkers. Mission statement Een missie wordt soms vastgelegd in een plechtige verklaring: een mission statement (door sommigen in goed Nederlands missiestatement genoemd). In de praktijk is zo'n mission statement nogal eens een zouteloos compromis, vol wollige taal, dat ter kennisname in het inbakje van alle medewerkers wordt gelegd.

9

10

11 Organisatie structuur
De organisatiestructuur is de wijze waarop taken binnen een organisatie zijn verdeeld en de wijze waarop vervolgens afstemming tussen deeltaken tot stand is gebracht. Het heeft dus te maken met de verdeling van activiteiten over afdelingen en de taken van de werknemers. De organisatiekunde is de theorie van het opzetten van organisaties. De organisatiestructuur is een hulpmiddel dat ervoor moet zorgen dat een organisatie zijn doelen kan bereiken. Het vraagstuk van de juiste organisatiestructuur speelt met name in grote organisaties. Daar moet men nadenken over zaken als taakverdeling, verdeling van verantwoordelijkheden en van bevoegdheden en daarmee samenhangend over het coördineren van die taken en verantwoordelijkheden. De meest bekende organisatie structuur zijn: Lijnorganisatie Lijn-staforganisatie Projectorganisatie Matrixorganisatie

12

13 There is no I in TEAM!

14 teamgeest Verzameling individuen->samenwerkende groep;gemeenschappelijk probleem/doel Vb wachten bus, wk voetbal;andere voorbeelden Succesvolle sport teams

15 definities Team=groep saamhorigheid combineert met een eenheid van handelen om een prestatie te leveren Groep= gemeenschappelijk doel Gerichte communicatie Identiteit Gedragsbeinvloeding bescherming

16 Gemeenschappelijk doel
Passief doel/primair doel Secundair doel ontwikkelt zich Team heeft zichtbare en concrete doelen/verantwoordelijkheid Geef voorbeelden

17 volgende week Verzamelen van alle relevante kerngegevens
over de stage-instelling Hoe komt de stage-instelling aan geld? De Wmo en de decentralisatie van de Jeugdzorg Bestuderen: Worstelenmet de staat van Jos van der Lans lezen hoofdstuk 2,3 en 4


Download ppt "Pascal van Schajik med/schpa"

Verwante presentaties


Ads door Google