De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lokale besturen en de Regierol in het woonbeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lokale besturen en de Regierol in het woonbeleid."— Transcript van de presentatie:

1 Lokale besturen en de Regierol in het woonbeleid

2 VVSG - Gemeente is de regisseur VWC, art 28. verantwoordelijk voor het uitwerken van haar woonbeleid op lokaal vlak 1. stimuleren van sociale woonprojecten 2. ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden 3. uitwerken van een bewaking van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving Afstemmen en overleggen Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid2 -5-3-2015

3 VVSG - Gemeente is de regisseur Van vrijwillig naar dwingend en concreet Vlaamse wooncode Decreet Grond- en pandenbeleid Lokaal woonoverleg Verschillende instrumenten Subsidies voor intergemeentelijke samenwerking Verduidelijkingen wat verwacht wordt van de gemeente (visie) Paritaire commissie decentralisatie werkgroep wonen Actieprogramma Procedure sociale woningbouw Leegstand Toewijzing Woningkwaliteit Verwaarlozing en o-o Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid3 -5-3-2015

4 VVSG - 1. Stimuleren van sociale woonprojecten BSO: minimaal aantal sociale kavels en huur- en koopwoningen Financiering via gewest BSO huur tegen 2025 machtiging voor 2015 met 15% verlaagd Subsidies koop en kavel afgeschaft Sociale last is vernietigd Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid4 -5-3-2015

5 VVSG - 1. Stimuleren van sociale woonprojecten Regisseursrol gemeente? Gemeente= verantwoordelijk voor BSO, maar vooral SHM (en SVK) als actor Vrijmaken/voorzien locaties voor sociale woningen Rol lokaal woonoverleg Actieprogramma 25% Sociaal wonen via RUP Voorkooprecht Weinig toegepast Sociaal beheersrecht Weinig toegepast (Antwerpen) Afvaardiging in SVK, SHM Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid5 -5-3-2015

6 VVSG - 2. Ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden Wie zijn de woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden? Aantal? Leeftijd? Noden en behoeften? Actoren? OCMW, CAW, SHM, SVK, lokale organisatie, private partner? Toeleiding naar Sociaal wonen Lokale toewijzingsreglementen Ondersteuning SVK en SHM Thuis- en daklozen Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid6 -5-3-2015

7 VVSG - 2. Ondersteunen van woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden Zorgen voor voldoende kwaliteitsvol, betaalbaar en divers woonaanbod in gemeente Leegstandsregistratie en heffing Register onbebouwde percelen en heffing Bescheiden woningen, woonwagenterreinen, nieuwe woonvormen Hoe worden de eigen gronden ingezet? Dienstverlening Gewestelijke en gemeentelijke premies Communicatie, informatie en gegevensuitwisseling Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid7 -5-3-2015

8 VVSG - 3. Woningkwaliteitsbewaking Gewestelijk kader, maar gemeente is de spil Reactief of proactief inzetten op kwaliteitsbewaking Vrijstelling adviesvereiste Gemeentelijk heffingsreglement (of opcentiemen) Kamerreglementering Conformiteitsattesten Informeren, zowel naar burger als naar andere actoren (vb OCMW) Samenwerking met andere actoren (vb herhuisvesting, vervuilde woningen) Uit beleidsnota: Gedeelde bevoegdheid van gewest en gemeente inzake woonkwaliteitsbewaking verder optimaliseren, met maximaal vertrouwen aan gemeenten Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid8 -5-3-2015

9 VVSG - Toekomst? Wat is er al gewijzigd? Afschaf subsidies koopwoningen fiscalisering renovatiepremie Hervorming woonbonus Bestuurlijk Minimale schaalgrootte voor de SHM’s (1000 huurwoningen) Intergemeentelijke samenwerking ondersteunen Paritaire commissie decentralisatie Evaluatie SVK besluit Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid9 -5-3-2015

10 VVSG - Toekomst? Uitbreiding aanbod sociale/betaalbare woningen voor iedereen Activeren van gronden Lokale besturen stimuleren om gronden op de markt te brengen (erfpacht, verkoop onder voorwaarden) Procedurebesluit: meer lokale autonomie, snellere doorloop Private actoren via aantrekkelijke formules betrekken bij sociale woningbouw Bescheiden woonaanbod uitbouwen Vereenvoudigen van onteigeningsprocedures Versterken van lokale besturen in het bestrijden van leegstand (en verwaarlozing) Besluiten toekenning subsidies woonwagenterreinen Sociaal wonen: Evaluatie & vereenvoudiging van kaderbesluit sociale huur Meer lokale autonomie, Huurprijsberekening Inkomensbegrip Afstappen van principe van levenslange huurovereenkomsten Taalbereidheid naar bewezen resultaat Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid10 -5-3-2015

11 VVSG - Vragen? Vragen staat vrij! joris.deleenheer@vvsg.be 02 211 55 28 Bedankt voor de aandacht. Gemeenten als regisseurs van het woonbeleid11 -5-3-2015


Download ppt "Lokale besturen en de Regierol in het woonbeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google