De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De (T)OR en de bestuurder

Verwante presentaties


Presentatie over: "De (T)OR en de bestuurder"— Transcript van de presentatie:

1 De (T)OR en de bestuurder
samenwerkingsafspraken

2 Procedure adviesrecht
Aankondiging bespreking algemene gang van zaken= in de OV door de bestuurder (formeel) of in het agenda-overleg (informeel) Tijdige schriftelijke adviesaanvraag met informatie over: motieven gevolgen maatregelen ten aanzien van gevolgen Ten minste eenmaal overleg na de schriftelijke adviesaanvraag

3 Advies OR Schriftelijk en gemotiveerd besluit bestuurder: wat gaat hij met het advies doen? Eén maand opschorting als besluit afwijkt van advies van OR Beroepsmogelijkheid bij Ondernemingskamer

4 Wanneer moet de adviesaanvraag komen?

5 Tijdigheid: Keuze tijd
Vroegtijdige adviesaanvraag: grote speelruimte, weinig bekend over gevolgen Late adviesaanvraag: weinig speelruimte, veel bekend over gevolgen Ruimte voor alternatieven tijd

6 Tijdigheid in ieder geval:
Zodat je als OR nog invloed kunt uitoefenen: Het besluit moet dus nog beïnvloedbaar zijn Er moeten dus nog alternatieven denkbaar zijn Er moet wel een zeker inzicht zijn in de gevolgen Daarom is het van belang dat de bestuurder de OR ook los van de adviesaanvragen vaak informeert over wat er speelt in de organisatie.

7 Instemmingsrecht Over voorgenomen besluiten van de ondernemer omtrent instelling, wijziging en intrekking van nader omschreven regelingen sociaal beleid (opsomming in lid 1) Onderwerpen die inhoudelijk in de CAO zijn geregeld vallen buiten instemmingsrecht Kortom: het gaat over regelingen die personeel betreffen en die niet al zijn geregeld in de CAO

8 De procedure van het instemmingsrecht

9 Procedure instemmingsrecht
Ondernemer verschaft schriftelijk informatie over: voorgenomen besluit motieven te verwachten gevolgen opvang van de gevolgen Ten minste eenmaal overleg OR deelt beslissing schriftelijk en gemotiveerd mee

10 Ondernemer deelt schriftelijk definitief besluit mee
Zonder instemming kan OR besluit binnen één maand nietig verklaren Beroepsmogelijkheid of vervangende instemming via bedrijfscommissie bij Kantonrechter.

11 De inhoud van een advies- en instemmingsaanvraag en het advies van de OR

12 Wat moet er in een advies/instemmingsaanvraag staan?
Wat is het voorgenomen besluit? Wat zijn de veranderingen in de organisatie vergeleken met nu? Wat zijn de gevolgen voor de medewerkers? Hoe worden deze gevolgen opgelost?

13 Waar voldoet een advies/instemming aan?
De OR geeft schriftelijk en onderbouwd advies: Wat vind je van de wijziging, zie je de noodzaak en ben je het eens met de aanleiding die de bestuurder geeft voor het besluit? Waar ben je positief over? Waar maak je je zorgen over? Als je het eens bent met de bestuurder dat er iets moet gebeuren: vind je dan dat hij de goede keus heeft gemaakt of zie je een alternatief? Als je het eens bent, zijn er dan voorwaarden? (positief advies, mits…..) Als het niet eens bent met het voorgenomen besluit, wat moet de bestuurder dan doen zodat je het wel eens kunt worden (negatief advies, tenzij…)

14 Welke afspraken maken bestuurder en OR mbt advies en instemmingsaanvragen?
Voorgenomen besluit: eerst mondeling toelichten en schriftelijk? Plannen van het overleg erover? Binnen hoeveel tijd kan de OR redelijkerwijs adviseren?

15 Informatievoorziening
Het informatierecht is geregeld in artikel 31. De ondernemer is verplicht desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.

16 De vormen van overleg

17 Meepraten: serieuze gesprekspartner
Het recht op overleg is geregeld in artikel 23. De bestuurder en de ondernemingsraad komen met elkaar bijeen binnen twee weken nadat hetzij de ondernemingsraad hetzij de bestuurder daarom onder opgave van redenen heeft verzocht. De agenda bevat de onderwerpen die door de bestuurder of door de ondernemingsraad worden aangemeld. Voorzitter: afwisselend Or-voorzitter en bestuurder Daarnaast verplicht: aankondiging van voorgenomen besluiten (art. 25 en 27), minimaal 1 maal overleg over advies- en instemmingsaanvragen

18 Overleg over de algemene gang van zaken: artikel 24.
In de overlegvergadering wordt ten minste tweemaal per jaar de algemene gang van zaken van de onderneming besproken. De ondernemer doet in dit kader mededeling over besluiten die hij in voorbereiding heeft met betrekking tot de aangelegenheden als bedoeld in de artikelen 25 en 27. Daarbij worden afspraken gemaakt wanneer en op welke wijze de ondernemingsraad in de besluitvorming wordt betrokken. Een afgevaardigde van het bestuur is hier bij aanwezig

19 Hoe vaak komen OR en bestuurder bij elkaar?
Reguliere overlegvergadering? Agendaoverleg? Artikel 24 overleg?

20 Faciliteiten

21 Faciliteiten OR-leden
Recht op vrijstelling van uren: geen vaste tijd (gebruikelijk: 8 uur p/w voor bestuur, 4 uur voor OR-leden) Recht op scholing: 5 dagen per jaar Recht op inhuur van externen: kosten akkoord Recht op raadplegen achterban: geen bepalingen Wat spreken we hierover af?

22 Ondersteuning om het werk te doen
Computer en telefoon Kopiëren Post Vergaderruimte Overige wensen? Wat spreken we hier over af?


Download ppt "De (T)OR en de bestuurder"

Verwante presentaties


Ads door Google