De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling"— Transcript van de presentatie:

1 Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling
Veiligheidsinstructie voor stobbenbehandeling met handapparatuur gevuld met glyfosaat in gewassen en natuurgebieden. . Dit is een powerpoint presentatie voor een erkende veiligheidsinstructie voor stobbenbehandeling met handapparatuur gevuld met glyfosaat in gewassen en natuurgebieden. Het aanmaken van de vloeistof, het vullen en schoonmaken van de apparatuur mag niet gedaan worden door iemand die alleen een veiligheidsinstructie heeft ontvangen. Dit moet altijd worden gedaan door een medewerker die een bewijs van vakbekwaamheid uitvoering of bedrijfsvoeren heeft. De veiligheidsinstructie moet gegeven door een houder van een: bewijs van vakbekwaamheid Uitvoeren, bewijs van vakbekwaamheid Bedrijfsvoeren, De instructeur of de werkgever van de persoon die de instructie heeft gevolgd, ondertekent en dagtekent de presentielijst of het deelnameformulier, geeft een kopie aan betrokkene, en bewaart het origineel gedurende vijf jaren nadat de instructie is gegeven in verband met het toezicht. De kopie geldt als bewijs dat de werknemer de instructie heeft gevolgd. De werknemer moet de kopie bij zich hebben bij de stobbenbehandeling. Of de kopie moet ergens in de buurt van het werk zijn (bijv. in de auto o.i.d.), zodat hij eventueel direct gepakt kan worden. De houder van de spuitlicentie geeft ook uitleg over het juiste gebruik van de plantenspuit en kwast (bijv. afdruipen van het middel voorkomen). Tijdens dit deel komt aan de orde hoe de apparatuur werkt en welke handelingen wel en niet door de persoon die de instructie volgt gedaan mag worden. Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

2 Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling
Geldigheid Het bewijs dat de instructie is gevolgd is 5 jaar geldig Het is alleen geldig voor stobbenbehandeling met handapparatuur (plantenspuit of kwast) met behulp van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat Dus: Niet geldig voor het aanmaken van de vloeistof. Niet geldig voor het vullen van de apparatuur. Niet geldig voor het schoonmaken van de apparatuur. Zorg dat je de kopie van de instructie bij je hebt bij het bij de stobbenbehandeling De instructie voor de stobbenbehandeling is vijf jaar geldig. De werknemer krijgt een kopie van het bewijs en de werkgever bewaart het origineel. Na vijf jaar (of eerder als de werkzaamheden wijzigen) moet de instructie weer worden herhaald De veiligheidsinstructie is alleen geldig voor stobbenbehandeling met handapparatuur (plantenspuit of kwast) met behulp van gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat. Voor alle andere handelingen zoals aanmaken/verdunnen van het middel, het vullen van de apparatuur en het naderhand schoonmaken van de apparatuur heb je minimaal een bewijs van vakbekwaamheid uitvoeren of bewijs van vakbekwaamheid bedrijfsvoeren nodig. In de instructie moet ook duidelijk uitleg gegeven worden hoe de apparatuur werkt en welke handelingen door de houder van de veiligheidsinstructie wel en niet gedaan mogen worden. Doe alle andere handelingen, hoe handig het op dat moment ook is om het even zelf te doen, niet. Want je bent in overtreding en strafbaar. Om bij een controle door bijvoorbeeld de NVWA aan te kunnen tonen dat je een instructie hebt gehad moet je een ondertekende kopie van de instructie bij je hebben. De medewerker die deze veiligheidsinstructie volgt mag dus alleen met een plantenspuit of kwast stobben insmeren of besproeien van de stobben. Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

3 Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling
Algemene maatregelen Voorkom contact met het middel Werk volgens de afgesproken werkwijze Gebruik goed werkende apparatuur, meld storingen direct bij de leidinggevende Zorg dat je de alarmnummers kent en hebt voorgeprogrammeerd in je telefoon Voorkom beschadiging / morsen / lekken tijdens transport. Niet roken, eten of drinken tijdens het werk Was de handen voor het eten, etc. en voor en na toiletbezoek Draag indien nodig de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen Neem een kopie van instructie vakbekwaamheid gewasbescherming mee Houd rekening met omstanders Bij het werken met gevaarlijke stoffen gelden altijd een aantal standaard maatregelen: De beste methode om nadelige gevolgen van schadelijke stoffen te voorkomen is: om niet of zo weinig als mogelijk is in contact te komen met de gevaarlijke stoffen (in dit geval Gyfosaat). Met name als gewerkt wordt met een plantenspuit bestaat het risico om nevel in te ademen. Let bij het spuiten op de windrichting (niet tegen de wind in spuiten) en houdt de spuit zover mogelijk weg. Stel de spuit zo in dat de druppels zo grof mogelijk zijn (druk en stand van de spuitdop). Kleine druppeltjes waaien/zweven sneller weg en kunnen dus gemakkelijk ingeademd worden. Bij gewasbeschermingsmiddelen is vastgesteld op welke wijze veilig gewerkt kan worden. Werk dus volgens deze voorgeschreven werkwijze(n). Check altijd of de apparatuur goed werkt. Is dit niet het geval en je weet niet hoe je de storing veilig op kunt lossen neem dan contact op met je leidinggevende en bespreek wat gedaan moet worden om de storing te verhelpen. Zorg dat je naast het algemene alarmnummer 112 ook weet wie je moet waarschuwen op het bedrijf als er iets misgaat. Programmeer bij voorkeur deze nummers in je telefoon, zodat je bij noodsituaties direct de juiste persoon kunt bellen. Door middelen die aanwezig kunnen zijn op handen of in de lucht zitten , kan door het eten, roken of drinken op de werkplek de opname van gevaarlijke stoffen in het lichaam toenemen. Roken kan bovendien het effect van gevaarlijke stoffen versterken of omgekeerd. Was daarom altijd eerst de handen voor het eten en om besmetting van de huid te voorkomen was de handen niet alleen na het toiletbezoek, maar ook voor het toiletbezoek. Als je om wat voor reden dan ook toch contact moet hebben met de gevaarlijke stof of de mogelijkheid redelijk aanwezig is dat je in aanraking komt met de stof: draag dan de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen. Bij Glyfosaat: Stofmasker minimaal P2; Veiligheidsbril; Lange broek, lange mouwen (kleding na gebruik wassen); Kunststof handschoenen (bijv. nitril, neopreen of PVC); Rubber laarzen. Neem een kopie van de getekende instructie mee, want je kunt altijd gecontroleerd worden door bijvoorbeeld de nVWA. In bos en natuur kun je altijd te maken krijgen met geïnteresseerde toeschouwers. Zorg dat zij niet blootgesteld kunnen worden. Behandel even niet. Ook om (op dat moment) onnodige discussies over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in bos en natuur te voorkomen. Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

4 Gevaren voor mens, dier en milieu
Glyfosaat kan de ogen beschadigen en is irriterend voor de huid Er zijn geen bijzondere gevaren voor mensen en milieu als er gewerkt wordt volgens de gebruiksaanwijzingen op het etiket en deze veiligheidsinstructie Glyfosaat is voordat het is toegelaten in Nederland beoordeeld door College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) in Wageningen. Hierbij is vastgesteld dat het middel veilig en gezond toegepast kan worden. Uiteraard is het dan wel belangrijk dat wordt gewerkt volgens de instructies. Glyfosaat kan wel erg schadelijk zijn voor ogen als het in de ogen komt. Glyfosaat kan de huid irriteren. Bij normaal en zorgvuldig gebruik zal hier geen sprake van zijn en lopen de gebruikers dit risico dus niet. Het is dus belangrijk dat je goed op je collega’s let en hun dus niet per ongeluk of met opzet aanstipt of besproeit met glyfosaat. Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

5 Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling
Wat als het misgaat (1) Algemene maatregelen Direct een bedrijfshulpverlener inschakelen Buiten de gevaarlijke zone brengen Ligging en vervoer in stabiele zijligging Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en veilig verwijderen Zorg dat je een etiket of veiligheidsinformatieblad bij de hand hebt als er een arts geraadpleegd moet worden Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan er altijd toch iets misgaan, waardoor iemand per ongeluk aan grote hoeveelheden Glyfosaat blootgesteld wordt. Wat moet je doen en wat moet je niet doen. Algemene maatregelen zijn: Waarschuw direct de bedrijfshulpverlener (BHV-er) of de leidinggevende die weet wat hij/zij moet doen; Zorg dat je uit het gebied bent waar je blootgesteld kunt worden aan het middel. Laat iemand die onwel is geworden van Glyfosaat in een stabiele zijligging liggen (de BHV-er kan uitleggen hoe dat moet) en vervoeren. Als je het over de kleding heen krijgt, trek die uit en verwijder het middel van en uit de kleding. Waarschuw altijd de medewerker die in het bezit is van een bewijs van vakbekwaamheid. Als derden, zoals een arts, gewaarschuwd moeten worden is het handig om een veiligheidsinformatieblad van het gewasbeschermingsmiddel bij de hand te hebben, omdat dit informatie bevat die een hulpverlener nodig kan hebben. Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

6 Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling
Wat als het misgaat (2) Inademing: Onmiddellijk een arts raadplegen In de frisse lucht brengen Het slachtoffer warm en rustig houden Contact met de huid: Met veel water wassen. Als de klachten aanhouden, een arts raadplegen Als iemand het middel heeft ingeademd: Raadpleeg onmiddellijk een arts. (Zorg dat je het etiket en bij voorkeur ook het veiligheidsinformatieblad bij de hand hebt.) Ga in de frisse lucht of breng de persoon in de frisse lucht. Houdt het slachtoffer warm en rustig. Als iemand glyfosaat op de huid krijgt: Wassen met water en zeep Als er klachten ontstaan en dezen gaan niet snel over een arts raadplegen. (Zorg dat je het etiket en bij voorkeur ook het veiligheidsinformatieblad bij de hand hebt.) Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

7 Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling
Wat als het misgaat (3) Contact met de ogen: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met veel water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen Contactlenzen verwijderen Onmiddellijk een arts raadplegen Inslikken: GEEN braken opwekken Mond spoelen Als iemand Glyfosaat in de ogen krijgt: Direct met veel water afspoelen (niet te zuinig met water). Onmiddellijk een arts raadplegen. (Zorg dat je het etiket en bij voorkeur ook het veiligheidsinformatieblad bij de hand hebt.) Als iemand per ongeluk Glyfosaat inslikt: GEEN braken opwekken. Vaak wordt gedacht dat dit goed is om de gevaarlijke stof uit de maag te krijgen. In dit geval dus NIET doen. Spoel de mond uit. Bij voorkeur met schoon water, maar als dat niet voorhanden is eventueel met koffie, melk, frisdrank. Na het spoelen het water of de drank uiteraard uitspugen en niet doorslikken. Neem direct contact op met een arts Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling

8 Noodmaatregelen bij lekkages, verspilling, etc.
Persoonlijke (voorzorgs)maatregelen Vermijd contact met het product In overleg met de leidinggevende bepalen of het middel opgeruimd moet worden Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken Milieu(voorzorgs)maatregelen Niet in oppervlaktewater, riolering en grondwater laten terecht komen Zonder dat je zelf met Glyfosaat in aanraking komt, kan het middel ook door lekkage, verspilling, etc. op een ongewenste manier vrijkomen. Voordat je aan slag gaat om het op te ruimen moet je een aantal maatregelen nemen. Waarschuw altijd eerst de leidinggevende en onderneem niet op eigen houtje allerlei acties. Vermijd contact met het Glyfosaat. Zorg eerst voor de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen en ruim dan pas de Glyfosaat op. De juiste persoonlijke beschermingsmiddelen zijn: Stofmasker minimaal P2; Veiligheidsbril; Lange broek, lange mouwen (kleding na gebruik wassen); Kunststof handschoenen (bijv. nitril, neopreen of PVC); Rubber laarzen. Als de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen niet aanwezig zijn -> niets doen. Maatregelen om milieuverontreiniging te voorkomen: Laat het middel niet in de sloot, het riool of in de grond terechtkomen. Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling


Download ppt "Veiligheidsinstructie stobbenbehandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google