De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De toekomstige arbeidsmarkt: Samen werken in de regio

Verwante presentaties


Presentatie over: "De toekomstige arbeidsmarkt: Samen werken in de regio"— Transcript van de presentatie:

1 De toekomstige arbeidsmarkt: Samen werken in de regio
Colland, 22 september 2014 Ivo Kuijpers, Locus

2 Inhoud Waarom zou je dit willen? Locus Ervaringen
De participatiewet Aan de slag Ontwerpeisen Instrumenten

3 Doel Realiseren afspraken Sectorplan:
20 bedrijven gaan aan de slag met het plaatsen van mensen met een arbeidsbeperking Waarom? Voldoen aan de eisen van de Participatiewet Inspelen op toekomstige vraag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Randvoorwaarden: Duurzaam werk Geen verdringing ?

4 Locus Onafhankelijke stichting van Divosa en Cedris
Netwerk van uitvoerders en bedrijven/sectoren Bouwen partnerschappen tussen bedrijven/sectoren en uitvoerders Uitgangspunten Vraag van de bedrijven Duurzame arbeid Kennisdelen Innoveren en ontwikkelen

5 Ervaringen Veel misverstanden en beelden
Veelal geen onwil: bedrijven zien de noodzaak en/of de wens om een meer inclusieve arbeidsorganisaties zijn MvO doelen Maar: over het algemeen zijn de huidige plaatsingen Wajong & Sw-ers het resultaat van persoonlijke betrokkenheid managers, niet van bestaand beleid Inmiddels veel positieve ervaringen Kortom niet het wiel opnieuw uitvinden maar leren van experimenten

6 Context: participatiewet
Al een oude discussie 1927: Arbeid Voor Onvolwaardigen: recht op arbeid 1929 Staatscommissie: Geen speciale plaatsen maar werknemers geschikt maken voor werk in het particuliere bedrijf. Ambitie: verplichte tewerkstelling in bedrijven: 1 per 50 werknemers

7 Participatiewet (2) Een gemeentelijke regeling (samenvoegen wwb, Sw en Wajong) Wie: mensen die niet zelfstandig minimumloon kunnen verdienen Ambitie/doel: uitplaatsen van mensen met een beperking/afstand bij werkgevers Sociaal akkoord tot 2026: bij publieke werkgevers Quotumwet Boete (5000 euro per jaar per niet geplaatst persoon)

8 Participatiewet (3) Hoe: uitvoering
Voorrang voor Wajong en Sw op de achtlijst Detacheren kan Loonkostensubsidie No-risk, werkplek aanpassing Begeleiding UWV gaat registreren 35 nieuwe werkbedrijven/arbeidsmarktregio’s Hoe ga je als sector je belang in die bedrijven organiseren (hoe zorg je voor aansluiting?)

9 Hoe? Welke stappen moet je zetten?
Vertrekpunt is de vraag van de bedrijven 1e stap: Verkennen Wat zijn de ervaringen? Wat zouden bedrijven willen? Wat zouden bedrijven kunnen? Wat is nodig om die ambitie te realiseren (welke partijen daarbij betrokken, rol beslissers etc.) Afsluiten: realistische plannen maken 20 bedrijven en dan??

10 Stap 2. Experimenteren Ontwerpeisen voor experimenten:
Doel van de projecten is duurzame plaatsing. Het gaat om werkgelegenheid of functies die geschikt zijn voor mensen met een beperking, ongeacht de persoon. Toegevoegde waarde: Er moeten geen gesubsidieerde banen komen die weinig toegevoegde waarde hebben. ‘ Mensen moeten hun uren verdienen’. Vraaggericht: De vraag van bijvoorbeeld een afdeling is leidend. Geen verdringing van bestaande arbeid door de inzet van goedkopere SW-medewerkers. Stap voor stap: Kleinschalig beginnen en indien mogelijk stap voor stap gaan uitbreiden Niet blindstaren op een kwantitatieve doelstelling: Niet het aantal moet centraal staan maar leren van de ervaringen om mensen met een beperking in te zetten. Deelname van afdelingen of bedrijven op basis van vrijwilligheid. Experimenten/pilots moeten zicht geven op de mogelijkheden van verschillende instrumenten en aanpakken, zoals functiecreatie, social return, samenwerking met derden. Monitoring van de projecten en delen van kennis in de sector.

11 3e stap: instrumenten Welke aanpakken zijn wellicht interessant?
1. Jobcarving/ functiecreatie 2. Versterken bestaande structuren 3. Social Return on Investment (SROI) en groepsdetachering Randvoorwaarde voor experimenten: Draagvlak onder personeel is cruciaal. Nodig zijn actieve ambassadeurs.

12 Welke instrumenten Jobcarving/functieherontwerp Interne organisatie
onderzoek ervaren jobcarvers naar mogelijkheden van: Bestaande functies/afdelingen vacatures Interne organisatie Veel kennis over mogelijkheden van mensen met een beperking (gebruikmaken kennis en inzet preventie en verzuim) Verbreden takenpakket werving en selectie Uitbreiden met kennis over de doelgroep (ook financieel) Scholen medewerkers Aanpassen procedure vervullen vacatures

13 Welke instrumenten Social return ?
Mogelijkheden SROI meer benutten dan nu het geval is! Veel werk wordt gedaan door derden Veel mogelijkheden voor deze groepen Aandachtspunt: voorkomen van verdringing Detacheringsafspraken met sw-bedrijven

14 4 e stap: Aanpak Voor de uitvoering wenselijk om een makelaar in te zetten Makelen= het verbinden van alle deelnemende partijen met als doel concrete resultaten te boeken Werkgever is en blijft eindverantwoordelijk!


Download ppt "De toekomstige arbeidsmarkt: Samen werken in de regio"

Verwante presentaties


Ads door Google