De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille."— Transcript van de presentatie:

1 Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille

2 Wet Werk en Zekerheid aangenomen Per 1 januari 2015 in werking
Veranderingen: (Flex)contracten (1 januari 2015) Ontslagroutes (1 juli 2015) Ontslagvergoeding (1 juli 2015) Eenvoudig: halfjaarcontract mag geen proeftijdbeding bevatten, voor het overige blijft het gelijk Dus: sluit contract af voor zes maanden + 1 dag, of veiliger: 8 maanden (min 1 dag, komt straks nog) betrokken professionals mr. Petra Wille

3 Wetswijzigingen flexibele arbeid
Proeftijd Concurrentiebeding Aanzegtermijn Oproepcontracten Ketenregeling Uitzendcontracten betrokken professionals mr. Petra Wille

4 Proeftijd NU Contract < 2 jaar : proeftijd 1 maand
1 januari 2015 NU Contract < 2 jaar : proeftijd 1 maand Contract > 2 jaar : proeftijd 2 maanden STRAKS Contract ≤ 6 maanden : geen proeftijd Contract > 6 maanden < 2 jaar : proeftijd 1 maand Eenvoudig: halfjaarcontract mag geen proeftijdbeding bevatten, voor het overige blijft het gelijk Dus: sluit contract af voor zes maanden + 1 dag, of veiliger: 8 maanden (min 1 dag, komt straks nog) betrokken professionals mr. Petra Wille

5 Concurrentiebeding NU
1 januari 2015 NU Concurrentiebeding mogelijk in tijdelijk en vast contract STRAKS Hoofdregel: ccb alleen in vast contract Uitzondering: ccb in tijdelijk contract alleen met schriftelijke motivering dat het beding noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen In principe geen ccb meer bij tijdelijke contracten Moet mogelijkheden op de arbeidsmarkt vergroten Regering: dubbel nadeel > (i) tijdelijk contract, (ii) ook nog concurrentiebeding In rechtspraak was tijdelijk contract al factor om te vernietigen of te beperken Inhoud motivering nog niet duidelijk, zal in rechtspraak ontwikkeld moeten worden Moet aan begin en aan het eind aanwezig zijn Zal voldoende onderscheidend moeten zijn (specifieke functie, veel klantcontact, toegang tot concurrentiegevoelige informatie) CCB kan ook in ontslagprocedure worden getoetst, maar niet door het UWV betrokken professionals mr. Petra Wille

6 Aanzegging einde tijdelijk contract
1 januari 2015 NU Tijdelijk contract loopt van rechtswege af STRAKS Aanzegtermijn bij contract van 6 maanden of langer Uiterlijk 1 maand voor einddatum schriftelijk aanzeggen Niet aangezegd? Eén maandsalaris extra. Te laat? Naar rato. Overgangsrecht: bij einde overeenkomst vanaf 1 februari 2015 Tip: alle tijdelijke contracten nu al aanzeggen! Uitgangspunt helder: niet meer einde van rechtswege, maar aanzegging nodig: OOK VOOR VERLENGING! Ratio: op tijd duidelijkheid over vervolg Overgangsrecht: op of na 1 augustus 2014, want dan pas van toepassing Verstandig om aanzegging op te nemen in de arbeidsovereenkomst, maar wellicht uiteindelijk niet houdbaar betrokken professionals mr. Petra Wille

7 Oproepcontracten 1 januari 2015 NU In CAO onbeperkt afwijken loondoorbetalingsverplichting In contract alleen voor eerste 6 maanden STRAKS Afwijking in CAO beperkt tot 78 weken voor uitzendwerk Verder alleen nog als functies (i) volgens CAO incidenteel van aard zijn en (ii) geen vaste omvang kennen Loonrisico: geen werk, wel loon (als voor rekening van de werkgever komt), kan nu nog uitgesloten worden In oproepcontracten wordt de loondoorbetalingsverplichting daarom vaak uitgesloten: contract eerste zes maanden, bij cao onbeperkt als oproepkracht niet wordt opgeroepen omdat er geen werk is, heeft hij geen recht op loon Straks: meer objectief criterium, afspraken in cao nodig betrokken professionals mr. Petra Wille

8 Ketenregeling NU 3 x 3 x 3 Afwijken bij CAO onbeperkt mogelijk STRAKS
1 juli 2015 NU 3 x 3 x 3 Afwijken bij CAO onbeperkt mogelijk STRAKS 3 x 2 x 6 Afwijken bij CAO beperkt mogelijk maximaal 3 contracten gedurende 3 jaar 3 maanden ertussen maximaal 3 contracten gedurende 2 jaar 6 maanden ertussen Tussenpoos 3 maanden was nog werkbaar (zomervakantie), 6 maanden niet meer Gevolg: minder investeringen in flexwerker? betrokken professionals mr. Petra Wille

9 Overgangsrecht ketenregeling
12 mnd 12 mnd 12 mnd Einde van rechtswege Nee, vanaf 1 juli 2015 zes maanden Dit mag! 12 mnd 12 mnd 3 mnd 12 mnd 12 mnd 9 mnd 3 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 12 mnd 1 juli 2015 betrokken professionals mr. Petra Wille

10 Uitzendovereenkomsten
1 januari 2015 NU Uitzendbeding kan op grond van CAO onbeperkt gelden Ketenregeling kan worden uitgesloten STRAKS Afwijkingsmogelijkheid tot maximaal 78 weken. Daarna ook ketenregeling van toepassing. Uitzendovereenkomst moet flexibel blijven; daarom ketenregeling aanpasbaar (conform EU-richtlijn) Via uitzend-cao maximaal 5,5 jaar voor uitzendovereenkomst (eerst 78 weken zonder ketenregeling, daarna verlengde ketenregeling 4 jaar mogelijk) betrokken professionals mr. Petra Wille

11 Ontslagroutes betrokken professionals mr. Petra Wille

12 Wijziging ontslagstelsel
1 juli 2015 NU Mogelijkheid om route voor ontslag zelf te kiezen UWV (geen vergoeding) Kantonrechter (vergoeding) STRAKS Of: via UWV of kantonrechter afhankelijk van de ontslaggrond Of: met instemming van de werknemer In alle gevallen een vergoeding ongeacht route Limitatieve opsomming gronden Nu: Twee wettelijke regimes: UWV procedure op basis van het BBA 1945 en het daarop gebaseerde Ontslagbesluit en beleidsregels - Ktr procedure op basis van het BW Bezwaren tegen huidig ontslagrecht: Weinig inzichtelijk Rechtsonzekerheid Ongelijke gevolgen voor werknemers afhankelijk keuze werkgever uitkomst bij dezelfde ontslaggrond afhankelijk van de route anders Pretentie wetgever: helder systeem, dat partijen houvast geeft met vaste ontslagvergoeding zodat de aanleiding tot procederen afneemt. Of dit ook gerealiseerd wordt is twijfelachtig. Transitievergoeding is standaard, stuk lager dan voorheen, alleen met procederen mogelijk een kans op meer. Nieuw ontslagrecht=breuk met huidige ontslagrecht in BW Gesloten ontslagstelsel. Redelijke grond zijnde één van de acht in de wet genoemde gronden. UWV niet bevoegd de gronden van de ktr te beoordelen en andersom betrokken professionals mr. Petra Wille

13 UWV-procedure NU Procedure 6-8 weken
Bij opzegging 1 maand aftrekken van opzegtermijn Vergunning 8 weken geldig Geen vergoeding STRAKS Procedure 4-5 weken Bij opzegging proceduretijd aftrekken van opzegtermijn Vergunning 4 weken geldig Vergoeding Voorbeeld: Werkgever vraagt op 10 januari aan UWV om toestemming om op te zeggen. De wettelijke opzegtermijn is drie maanden. UWV geeft één maand later, op 10 februari toestemming. NU Opzegging tegen de eerste van de maand per 1 mei (drie maanden min één maand aftrek in verband met UWV procedure STRAKS Opzegging per 1 april, opzegtermijn start op 10 januari en eindigt onder aftrek van één maand op 10 maart. Opzegging tegen de eerste van de maand is straks 1 april betrokken professionals mr. Petra Wille

14 Ontbindingsprocedure
NU Geen vastomlijnd kader voor ontbinding Vergoeding op basis van kantonrechtersformule Ontbinding op korte termijn STRAKS Eén van de in de wet genoemde gronden Bij onvoldoende dossier: risico weigering ontbinding Niet langer reparatie via hogere ontslagvergoeding mogelijk Ontbinding met opzegtermijn (met aftrek proceduretijd) Nu: - gewichtige reden bestaande uit een verandering van omstandigheden, op basis waarvan voortzetting van het dienstverband niet langer mogelijk moet worden geacht. - Verklaart huidige populariteit van de kantonrechtersroute en gebrek daaraan voor de UWV route waarbij bij veel ontslaggronden risico van weigering vergunning te groot is. - Termijn ontbinding vaak binnen twee weken of tegen de eerste van de volgende maand. Straks: Limitatieve opsomming van gronden Disfunctioneren (d-grond) Verwijtbaar handelen of nalaten (e-grond) - Grote mate van feitengevoeligheid: “afvinken”, bezwaar: vage criteria en open normen Bijv. “onaanvaardbare gevolgen”, “tijdig”, “in voldoende mate”, “in redelijkheid” Onduidelijk welke beleidsvrijheid de werkgever nog toekomt. Ligt open. - Beperkt de mogelijkheden van ontslag in nogal wat situaties (vgl in managementposities, bij gebrek aan vertrouwen, gebrek aan chemie, redenen die vaak voor buitenstaanders als UWV/ktr niet vallen te begrijpen) Geen dossiersopbouw, geen onderbouwing van de redelijke grond, geen ontbinding Meer schikkingen op de gang? Kantonrechter neemt straks opzegtermijn in acht (geen verschil meer met de UWV procedure) betrokken professionals mr. Petra Wille

15 Hoger beroep en cassatie
NU Geen beroep of cassatie bij Hoge Raad mogelijk STRAKS Beroep en cassatie wel mogelijk. Zowel van beslissing UWV als van kantonrechter. Vordering werknemer: Herstel van het dienstverband Billijke vergoeding Hoger beroepstermijn twee maanden Beroep en cassatie mogelijk tegen: Verleende als een onthouden toestemming door UWV Verleende of geweigerde ontbinding door kantonrechter Weigering van een billijkheidsvergoeding betrokken professionals mr. Petra Wille

16 Ontslagvergoeding betrokken professionals mr. Petra Wille

17 Transitievergoeding NU Kantonrechtersformule A x B x C
1 juli 2015 NU Kantonrechtersformule A x B x C A= dienstjaren per gewerkt jaar op basis van leeftijd (0≤34=0,5, 35≤44=1, 45≤54=1,5, 55+=2) B= beloning (bruto maandsalaris , 8% vakantietoeslag, 13e maand etc.) C= correctiefactor STRAKS Transitievergoeding A x B A= dienstjaren per periode 6 maanden in dienst (0≤10: 1/6e, dienstjaren 11<: 1/4e) betrokken professionals mr. Petra Wille

18 Voorbeeldberekening Wn 45 jaar, 15 jaar en 7 maanden in dienst. Salaris € bruto (incl.) NU Kantonrechtersformule: 13 x € x 1 = € STRAKS Transitievergoeding 20 x € x 1/6e = € 11 x € x 1/4e = € betrokken professionals mr. Petra Wille

19 Recht op transitievergoeding
1 juli 2015 Elke werknemer die tenminste 24 maanden in dienst is Bij een opzegging via UWV/ontbinding kantonrechter of het niet verlengen van een tijdelijk contract Dus ook bij ontslag wegens bedrijfseconomische reden Geen recht op vergoeding bij wederzijds goedvinden (mogelijk wel reflexwerking) Tip 1: zorg voor een financiële voorziening Tip 2: tijdelijke contracten van 1 jaar (8 maanden) min 1 dag betrokken professionals mr. Petra Wille

20 Aftrek van de vergoeding
Transitiekosten bij (dreigend) ontslag Kosten ter bekorting of voorkoming werkloosheid, zoals: a) scholing b) outplacement c) langere opzegtermijn en vrijstelling van werk Inzetbaarheidskosten tijdens dienstverband: Doel van kosten is een brede inzetbaarheid van werknemer op arbeidsmarkt: - opleiding die geen toegevoegde waarde voor werkgever heeft Kosten voor interne herplaatsing vallen hier dus niet onder De werknemer dient vooraf schriftelijk in te stemmen met verminderen kosten transitievergoeding betrokken professionals mr. Petra Wille

21 Geen transitievergoeding
Minderjarige werknemer (bij einde dienstverband 17 én die gemiddeld minder dan 12 uur per week werkt) Ernstig verwijtbaar handelen (ontslag op staande voet) AOW/pensioen Billijke vergoeding naast de transitievergoeding: als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld betrokken professionals mr. Petra Wille

22 Afwijken bij CAO Bij CAO zijn andere afspraken mogelijk.
Let dus goed op de tekst van uw CAO! betrokken professionals mr. Petra Wille

23 betrokken professionals
Vragen? Wille Donker advocaten Leidse Schouw 2 | 2408 AE Postbus 357 | 2400 AJ Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 – F +31 (0) E W betrokken professionals

24 betrokken professionals


Download ppt "Werk in uitvoering nieuw ontslagrecht 21 oktober 2014 mr. L.P. Wille."

Verwante presentaties


Ads door Google