De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Meer zicht, beter gericht’

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Meer zicht, beter gericht’"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Meer zicht, beter gericht’
Onderzoek naar beleid en uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest 12 november 2010

2 ‘Meer zicht, beter gericht’
Algemeen uitgangspunt voor de Rekenkamercommissie: Ondersteunen van de raden in hun kaderstellende en/of controlerende taak Op onderwerpen die (ook) de burgers raken Meer zicht, beter gericht

3 WMO: Doel en uitvoering
Iedereen kan meedoen Iedereen zo lang mogelijk zelfstandig Uitvoering door de gemeente Meer zicht, beter gericht

4 Meer zicht, beter gericht
Waarom keuze WMO? Behoefte bij de drie gemeenteraden 1e beleidscyclus ( ); Colleges en de (nieuwe) Raden staan voor de 2e cyclus Breed (9 prestatievelden) en mede daardoor vrij complex Integraal? Meer zicht, beter gericht

5 Invoeringsdatum Wmo is 2007 en vervangt een aantal wetten:
Wet voorziening gehandicapten (Wvg) (voorzieningen voor mensen met een beperking of handicap) Welzijnswet (welzijnswerk, zoals maatschappelijk werk, de peuterspeelplaats, jongerenwerk, buurthuizen en vrouwenopvang) Huishoudelijke hulp uit de AWBZ.  Meer zicht, beter gericht

6 Meer zicht, beter gericht
9 prestatievelden WMO Bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten. Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen en ouders m.b.t. opgroeien en opvoeden. Geven van informatie, advies en cliëntondersteuning Ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Bevorderen van deelname a/h maatschappelijke verkeer en zelfstandig functioneren van mensen met een beperking en/of andere (psychische) problemen Verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem. Bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang. Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychosociale hulp bij rampen. Bevorderen van verslavingsbeleid. Meer zicht, beter gericht

7 Meer zicht, beter gericht
RKC: Aanpak (1) Voorjaar 2009: Vooronderzoek tbv scopebepaling; Ronde tafelbijeenkomst (Wassenaar) Interviews met (o.a.) wethouders Zomer 2009: Opdracht en offerteprocedure Najaar 2009: Selectie onderzoeksbureau Febr.-Mei 2010: Uitvoering Vanaf juni 2010: Afronding Meer zicht, beter gericht

8 Meer zicht, beter gericht
Aanpak (2) Uitvoering onderzoek door Research voor Beleid Bureauonderzoek (raadstukken, etc.) onder meer t.b.v. bepalen normering Interviews met betrokkenen ‘Casussen’ – ‘mystery calls’ hoe gaat het nu in het echt? Meer zicht, beter gericht

9 Meer zicht, beter gericht
Probleemstelling In hoeverre vormen de doelstellingen, uitvoering, resultaten en effecten van het Wmo-beleid in de drie gemeenten onderdeel van een logische, consistente beleidscyclus? Wat merkt de burger van drie jaar Wmo? Meer zicht, beter gericht

10 Meer zicht, beter gericht
Met focus op Totstandkoming beleidscyclus en samenhang beleid (kaderstellende rol) Horizontale verantwoording Participatie bij de beleidsontwikkeling Beheersing en toezicht (controlerende rol Raad) Meer zicht, beter gericht

11 Meer zicht, beter gericht

12 Meer zicht, beter gericht
Bevindingen Algemeen Doeltreffendheid van beleid niet te bepalen Beleidsprobleem niet voldoende duidelijk Nauwelijks verband tussen probleemanalyse, doelstellingen en activiteiten Meten van effecten dan niet goed mogelijk Inzicht in kosten kan beter De burger ervaart de uitvoering van de Wmo als positief Meer zicht, beter gericht

13 Bevindingen Wassenaar (1)
Beleidsplan: Iedereen doet mee! Sterke wijken Participatie Zorg ` Sterke opzet: benadering vanuit de ‘ringen’, integrale aanpak Goede inbedding in de Planning en Control cyclus Gemeente ziet voor zichzelf de regierol Meer zicht, beter gericht

14 Bevindingen Wassenaar (2)
Uitvoering moeizamer: Beleidskeuzes nauwelijks gebaseerd op probleemanalyses Weinig relaties tussen activiteiten en speerpunten/doelstellingen Weinig effect-indicatoren/prestatie-eisen Invulling geven aan regierol (?) Inzicht in de kosten (?) ‘Pech’ met WMO raad (?) Meer zicht, beter gericht

15 Bevindingen Voorschoten (1)
Beleidsplan WMO (leefgebiedentheorie) Integrale opzet: Uitgangspunten: - Preventie - Handhaving voorzieningenniveau - Handhaving kwaliteit en kwantiteit van zorg - Burgerparticipatie - Actieve houding tav mantelzorgers - Onderdeel van de regio Gemeente ziet voor zichzelf een regierol Huisbezoeken Meer zicht, beter gericht

16 Bevindingen Voorschoten (2)
Is het beleid echt integraal? Weinig relaties tussen activiteiten en speerpunten/doelstellingen Beperkt inzicht in maatschappelijke effecten v/h beleid Invulling regierol: zou niet moeten betekenen dat ook de coördinatie op afstand zou moeten staan. Weinig heldere taakverdeling SWOV en Stichting Rondom Mantelzorg Inzicht in de kosten (op niveau van de Raad) Meer zicht, beter gericht

17 Bevindingen Oegstgeest (1)
WMO beleidsnota Maatschappelijke ondersteuning Vooral in deelnota’s op onderdelen systematisch en expliciet aandacht voor probleemanalyse Aandacht voor de landelijke trends Aandacht voor ook kleinere doelgroepen op lokaal niveau Doelen en activiteiten vanuit concreet benoemde problemen Voortdurende onderzoek naar het beroep op voorzieningen In samenwerking met lokale organisaties Enkele streefwaarden en doelstellingen concreet benoemd Meer zicht, beter gericht

18 Bevindingen Oegstgeest (2)
Voortzetting van ‘oud beleid’; integrale benadering kan krachtiger Regierol is wat beperkt ontwikkeld (wel UVOK’s) Streefwaarden geven een beperkt beeld van de te bereiken doelstellingen (cirkel is nog niet rond) Aanvullende acties op jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (bijv. klachtenrappartages bij aanbieders/clientenraden) Inzicht in de kosten (op niveau van de Raad) Meer zicht, beter gericht

19 Hoofdstuk 5: Vergelijking tussen gemeenten
Beleid Wassenaar heeft nieuwe opzet met aandacht voor integraliteit Oegstgeest heeft een duidelijke analyse van het beleidsprobleem Uitvoering Huish. hulp: Zeeuwse model (W), Veilingmodel (V+O) WMO loketten werken in de drie gemeenten anders (bijv. indicatiestelling nav telefonisch interview vs huisbezoek) Resulaten en effecten Rol van de raad – geef de raad keuzemogelijkheden Is het WMO loket echt één loket (AWBZ  ander loket) Klachten Meer zicht, beter gericht 19

20 Meer zicht, beter gericht
Aanbevelingen (1) Verbeter het inzicht in maatschappelijke effecten Verbeter inzicht in de kosten Wmo Verbeter de verantwoordingsinformatie Zorg voor bredere monitoring van de kwaliteit van voorzieningen Zoek/verbeter de samenwerking tussen verschillende partijen en vul de regierol in Verbanden leggen tussen beleidsprobleem, doelstellingen, integraliteit en activiteiten Maak duidelijke probleemanalyse en wat de keuzes kosten Formuleer heldere en meetbare prestatieindicatoren Maak duidelijk wat regierol betekent Betrek burgers en andere partners vooraf bij beleidsontwikkeling Meer zicht, beter gericht 20

21 Dank voor uw aandacht! Rapport is digitaal verkrijgbaar. U kunt dit aanvragen via overige informatie: websites gemeenten en secretaris RKC 21


Download ppt "‘Meer zicht, beter gericht’"

Verwante presentaties


Ads door Google