De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

managen van de doorstroom

Verwante presentaties


Presentatie over: "managen van de doorstroom"— Transcript van de presentatie:

1 managen van de doorstroom
verzuim verzuim-verzuim-verzuim-verzuim paragraaf 7.7.4 verzuim in de hand Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

2 regelgeving uit ARBOWET
formuleren van ziekteverzuimbeleid melden bij UWV: eerste ziekte dag hersteldatum re-integratiedossier Het ziekteverzuimbeleid moet vastgesteld worden in overleg met de ondernemingsraad of een meerderheid van het personeel. In ieder geval moet daarin worden aangegeven hoe de zieke werknemer wordt begeleid tijdens het verzuim. De leidinggevende dient een ziekmelding uiterlijk na 42 weken te melden aan het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). De leidinggevende moet onder andere de eerste dag van de ziekte aangeven. Ook de hersteldatum dient vastgelegd te worden. Tegelijk met het aanmelden van de zieke medewerker bij het UWV moet de leidinggevende een re-integratiedossier bijhouden, een plan van aanpak opstellen, evalueren en bijstellen. Het plan van aanpak moet binnen acht weken na de ziekmelding klaar zijn. Na 20 maanden ziekte moet de leidinggevende samen met de medewerker een re-integratieverslag opstellen. Dit verslag is een onderdeel van de aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De genoemde verplichtingen vloeien voort uit de Wet verbetering Poortwachter. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

3 ziekteverzuimbeleid medewerkers informeren wat te doen bij ziekte
ziekteverzuimgegevens registreren ongevallen die leiden tot ziekteverzuim registreren geregistreerde ziekteverzuimgegevens analyseren en indien nodig beleid bijstellen voldoen aan de re-integratieverplichtingen Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

4 soorten ziekteverzuim
lang en kort ziekteverzuim werkgerelateerd en niet-werkgerelateerd ziekteverzuim lichamelijke en niet-lichamelijke ziekte extern en intern arbeidsverzuim Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

5 70% extern ziekteverzuim wit ziekteverzuim, De medewerker is echt ziek
grijs ziekteverzuim De medewerker meldt zich ziek met een moeilijk aantoonbare ziekte zwart ziekteverzuim. De medewerker is niet ziek; hij spijbelt. 70% Extern arbeidsverzuim ontstaat door ziekte. In dit verband wordt ook wel een onderscheid gemaakt tussen: wit ziekteverzuim, De medewerker is echt ziek. grijs ziekteverzuim, De medewerker meldt zich ziek met een moeilijk aantoonbare ziekte. zwart ziekteverzuim. De medewerker is niet ziek; hij spijbelt. Ruim 70% van het totale ziekteverzuim is een vorm van grijs ziekteverzuim. Het ziekteverzuimbeleid in de organisatie zal dan ook afgestemd moeten worden op deze categorie “ziek” personeel. Van intern arbeidsverzuim is sprake, als het personeel wel lichamelijk aanwezig is, maar geen of te weinig werkzaamheden verricht. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

6 arbeids- omstandigheden
oorzaken verzuim persoons- gebonden verzuim- noodzaak verzuim- behoefte verzuim- gelegenheid werk- gebonden arbeids- omstandigheden arbeids- inhoud Kan ik het? Wil ik het? Durf ik het? De oorzaken van het verzuim in een organisatie kunnen liggen in de persoonsgebonden factoren of in de werkgebonden factoren. Persoonsgebonden factoren zijn moeilijk door de leidinggevende te beïnvloeden, omdat ze kenmerkend zijn voor die persoon. De persoonsgebonden factoren worden onder andere bepaald door de medische en maatschappelijke normen die de persoon in kwestie hanteert. In dit verband kan onderscheid gemaakt worden tussen: de verzuimnoodzaak, De medewerker is niet in staat te werken. Hij stelt zichzelf de vraag: “Kan ik het?” de verzuimbehoefte, De medewerker ziet er tegenop, veelal vanwege problemen in de privésfeer, naar het werk te gaan. Hij stelt zichzelf de vraag: “Wil ik het?” de verzuimgelegenheid. De medewerker ervaart het ziekmelden als gemakkelijk of moeilijk. Hij stelt zichzelf de vraag: “Durf ik het?” Bij de werkgebonden factoren spelen de arbeidsomstandigheden en de arbeidsinhoud een belangrijke rol bij het verzuim. De werkgebonden factoren zijn wel door de leidinggevende te beïnvloeden. Frequent (regelmatig kort)verzuim wordt vaak veroorzaakt door de werkgebonden factoren. Omdat ziekte de meest duidelijke vorm van verzuim is, is het wenselijk dat de leidinggevende regelmatig contact heeft met de zieke medewerkers. Van hen kan hij te horen krijgen of de oorzaak van de ziekte inderdaad in het werk ligt. Als dit het geval is, kan hij stappen ondernemen om de oorzaken weg te nemen of oplossingen te vinden. kort verzuim beïnvloedbaar Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

7 verzuimdrempel de ernst van een ziekte
medische en maatschappelijke normen die men hanteert bij het “thuisblijven” de omgeving (rol van familie, arts, collega’s, enzovoort) de verbondenheid met de organisatie de manier waarop en bij wie de werknemer het ziekteverzuim moet melden Afhankelijk van de normen die een personeelslid hanteert met betrekking tot de persoons- en werkgebonden factoren zal het ene personeelslid ten opzichte van het andere personeelslid zich eerder c.q. later ziek melden. Met andere woorden: elk personeelslid heeft een andere (ziekte)verzuimdrempel. De verzuimdrempel kan omschreven worden als het omslagpunt tussen wel of niet verzuimen. De verzuimdrempel wordt bepaald door: de ernst van een ziekte, medische en maatschappelijke normen die men hanteert bij het “thuisblijven”, de omgeving (rol van familie, arts, collega’s, enzovoort), de verbondenheid met de organisatie, de manier waarop en bij wie de werknemer het ziekteverzuim moet melden. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

8 omgaan met verzuim verzuimduur heeft invloed op de personeels-/werkplanning regelgeving uit WULBZ verzuimbeleid wel of niet uitbesteden protocol naleven verzuimregistratie Als gevolg van de Wet Uitbreiding Loondoorbetalingsplicht Bij Ziekte (WULBZ) heeft de werknemer recht op loondoorbetaling als hij, als gevolg van ziekte, niet meer het werk kan doen, waarvoor hij is aangenomen. Dit geldt ook als de oorzaak van de ziekte buiten de werksfeer ligt. Op grond van de WULBZ moet de werkgever tijdens ziekte van de werknemer gedurende maximaal twee jaar 70% van het loon doorbetalen (maar tenminste het minimumloon). In veel cao’s en andere arbeidsovereenkomsten is geregeld dat de werkgever bij ziekte het volle loon doorbetaalt, dus ook de resterende 30%. De werkgever is in die “ziekteperiode” verantwoordelijk voor het voeren van verzuimbeleid. Bij het uitvoeren van die taak kan hij zich op grond van de Arbowet laten bijstaan door een deskundige dienst. Uitbesteding van de controle aan de Arbodienst heeft als voordeel dat men niet zelf in actie hoeft te komen om na te gaan of het zieke personeel zich aan de voorschriften houdt. Ook hoeft men niet zelf een arts in te schakelen om te beoordelen of er medisch gezien sprake is van gehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

9 ziekteverzuim detailhandel
Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

10 verzuimgesprekken (telefonisch) ziekmeldingsgesprek
kort-frequent-verzuimgesprek langdurig verzuimgesprek rondetafelgesprek hervattingsgesprek Er zijn vijf soorten gesprekken die het ziekteverzuim van de medewerker als gespreksonderwerp hebben. Alle gesprekken hebben een ander doel. Het gaat in de meeste gevallen om een probleemoplossend of een corrigerend gesprek. De vijf soorten verzuimgesprekken zijn het: Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

11 langdurig verzuimgesprek
tonen van belangstelling opsporen van oorzaken zoeken naar mogelijke oplossingen onderzoeken van de mogelijkheden om het werk gedeeltelijk te hervatten houden van contact tussen de medewerker en de organisatie. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

12 gesprekstips doel van het gesprek moet duidelijk zijn
confrontatie met ziekteverzuim-gegevens op basis van feiten medewerker attenderen op mogelijke hulp bij privéproblemen van maatschappelijk werk, gezinszorg, enzovoort Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

13 tips ziekmelden medewerker vooraf duidelijk maken welke vragen door de leidinggevende bij een ziekmelding gesteld worden medewerker zichzelf (telefonisch) laten ziek melden bij de direct leidinggevende voor een bepaald tijdstip. bespreken welke actie de medewerker gaat ondernemen om te werken aan het herstel Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

14 tips ziekmelden inzicht krijgen in de te verwachten verzuimperiode.
bespreken welke werkzaamheden door de ziekte van de medewerker niet of door iemand anders gedaan moeten worden afspreken wie contact opneemt, wanneer en op welke manier. Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4

15 begeleidingstips bezoek en reden daarvan aankondigen
bezoek is geen controlebezoek ziek personeel volwassen behandelen gesprek moet gaan over ziekte langdurig ziek personeel vaker bezoeken Retailmanagement hoofdstuk 7, paragraaf 7.7.4


Download ppt "managen van de doorstroom"

Verwante presentaties


Ads door Google