De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Wijzigingen wet- en regelgeving Werkgroep A Carolien de Vries & Martijn Boersma Professionalisering vergunningverlening 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Wijzigingen wet- en regelgeving Werkgroep A Carolien de Vries & Martijn Boersma Professionalisering vergunningverlening 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Wijzigingen wet- en regelgeving Werkgroep A Carolien de Vries & Martijn Boersma Professionalisering vergunningverlening 2007

2 Doel / eindproduct werkgroep A Wijzigingen wet- en regelgeving en consequenties voor het waterschap –Wabo –Waterwet –Wet gemeentelijke watertaken Opbouw:

3 Doelen en eindproducten werkgroep A: Kennisuitwisseling mbt omgang met Wabo, Ww en Wgw Inventariseren wijzigingen voor vergunningverlening door nieuwe wetgeving Opstellen stappenschema: wanneer welke acties? Opstellen handreikingen met tips / procesbeschrijvingen (organisatorisch / procedureel / inhoudelijk)

4 Wijzigingen wet- en regelgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Bundeling van diverse vergunningen nodig voor het realiseren van een fysiek project zodat één besluit overblijft Bevoegdheid indirecte lozingen vervalt en komt te liggen bij bevoegd gezag Wabo Voor alle emissies met water- relevante aspecten adviesrecht Vergunning A Reclame vergunning Vergunning B sloopvergunni ng Vergunning C Bouwvergunni ng voor pand Vergunning D Milieu vergunning voor bedrijf Omgevings- vergunning Vergunning voor nieuw bedrijf

5 Vervallen bevoegdheid indirecte lozingen Consequenties verminderde invloed doelmatige werking RWZI / oppervlaktewaterkwaliteit kennis- en competentieverlies indirecte lozingen

6 Vervallen bevoegdheid indirecte lozingen Mogelijke acties om nadelige consequenties tegen te gaan vroege betrokkenheid bij vergunningsproces (pro- actief adviesrecht) draagvlak creëren bij bevoegd gezag Wabo goede advisering aan Wabo-gezag emissiebeleid opnemen in toetsingskader investeren in kennisoverdracht zonodig juridische stappen

7 Wijzigingen wet- en regelgeving Waterwet De Waterwet vervangt de bestaande wetten voor het waterbeheer in Nederland Nieuwe bevoegdheid voor bepaalde grondwateronttrekkingen, bemalingen en infiltraties Eén integrale watervergunning Vergunning Vergunning voor nieuwe dijk of een lozing op oppervlakte- water enz. enz. Vergunning Vergunning voor nieuwe dijk of een lozing op oppervlakte- water enz. enz. Vergunning Vergunning voor nieuwe dijk of een lozing op oppervlakte- water enz. enz. Vergunning Vergunning voor nieuwe dijk of een lozing op oppervlakte- water enz. enz. Water- vergunning Vergunning voor nieuwe dijk of een lozing op oppervlakte- water enz. enz.

8 Nieuwe bevoegdheid onttrekkingen en infiltraties Consequenties kennisverlies van provincie naar waterschap aantal vergunningen benodigde menskracht (fte) Acties om nadelige consequenties tegen te gaan: goede afspraken met provincie over tijdstip / wijze van kennisoverdracht

9 Integrale Watervergunning Consequenties langere procedures tegenstrijdige overwegingen en voorschriften in 1 vergunning Acties om nadelige consequenties tegen te gaan: goede werkafspraken en procesbeschrijvingen integrale teams afh. van onderwerp onafhankelijke eindtoets op het eind standaard format voor aanvraag en vergunning (bij voorkeur landelijk)

10 Wijzigingen wet- en regelgeving Wet gemeentelijke watertaken Verankering regenwaterbeleid in bestaande regelgeving Gewenste afstemming waterschap – gemeente ivm het opnemen van hemelwaterzorgplicht en grondwaterzorgplicht in de gemeentelijke rioleringsplannen


Download ppt "Presentatie Wijzigingen wet- en regelgeving Werkgroep A Carolien de Vries & Martijn Boersma Professionalisering vergunningverlening 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google