De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR"— Transcript van de presentatie:

1 BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR
Ontwikkelingen op Rijksniveau André Griffioen Directie Crisisbeheersing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 Waarom vitaal? De indeling van de lezing

3 Doelstelling Beschermen vitale infrastructuur tegen uitval
Waarborgen continuïteit Door middel van: Samenhangend pakket van maatregelen Verankering in de normale bedrijfsvoering

4 Wat is vitaal? (vanuit perspectief ‘Rijk’)
Uitgangspunten: Verstoring leidt tot ontwrichting op (inter-)nationale schaal Veel slachtoffers, veel economische schade De ontwrichting duurt lang, herstel kost veel tijd en geen reële alternatieven voorhanden Quick scan: 12 sectoren, 33 producten/diensten/processen

5 Wat is vitaal? (vanuit perspectief ‘Rijk’)
2003 Aanleiding rijksbeleid Rol BZK daarin (verantwoordelijkheid min BZK voor veiligheid) TNO in opdracht van BZK: een onderzoek verricht naar stand van zaken Met medwerking van andere departementen (coördinerende rol daarbij) Bevindingen quick scan in rapport gebundeld (ook voor uw beschikbaar) Wat zijn de conclusies:

6 Wat is vitaal? (vanuit perspectief ‘Rijk’)

7 Belangrijkste constateringen:
De vitale infrastructuren worden redelijk goed beschermd; Garanties worden niet afgegeven; Beveiliging tegen moedwillige verstoring staat op relatieve achterstand; Investeren in (aandacht voor) onderlinge afhankelijkheid vraagt nog veel aandacht; Aandacht voor de bovensectorale maatregelen, want die zijn ook oor u in uw regio merkbaar (voorbeelden noemen)

8 Film: “We houden contact”

9 Leerpunten: Weet welke producten/diensten voor je continuïteit van belang zijn; Weet wie daarvoor verantwoordelijk is; Weet wie van jou afhankelijk is; Maak afspraken met deze partijen;

10 Actuele situatie: Uitvoering toezeggingen uit rapportage vitaal aan TK: Sectorale maatregelen; Bovensectorale maatregelen, o.a.: Security initiatief; SOVI; Noodcommunicatie (Nood Net); Alerteringssysteem terrorisme; Oefenen; Nader ingaan op de zogenaamde gebiedsgerichte benadering Wat merkt u van dat landelijk beleid – heel specifiek In uw regio bevindt zich een object uit de lijst van ‘rijksobjecten’ Wat betekent dat voor u? Dat vraagt in ieder geval om afstemming (voorbeeld noemen) Zodra we die lijst hebben – ook discussie kort weergeven over zin/onzin van een dergelijke lijst – zullen we dat aan u berichten. Hoe? Dat is nu nog niet te zeggen. Als u dat wilt kunnen wij bij u en met u een bijeenkomst organiseren over de aandacht voor vitaal in uw regio. Maar: u neemt het initiatief!

11 Betekenis voor medeoverheden:
Bewustwording (afhankelijkheden, contacten kennen, afspraken maken) U kunt benaderd worden door organisaties uit vitale sectoren; Onderdeel van cyclus rond regionaal beleidsplan? Aanbod: met u in gesprek gaan, middels regionale bijeenkomsten. Faciliteren op gebied van oefenen Ik wil u even heel kort meenemen naar het regionale crsisbeheersingsplan. Waar kunt u dan de aandacht voor vitaal kwijt? Ik denk: met name in de eerste fase van een crisis: de voorbereidingsfase. Daar gaat het immers over: Inventarisweren van risico’s, dus ook vitale En het gaat om het in kaart brengen van het speelveld: dus ook de sleutelfiguren bij vitale objecten in uw regio. Nu ik het toch over ïn kaart brengen heb”: u gebruikt voor u inventarisatie natuurlijk de risicokaart van de provincie: er is al zeer veel in kaart gebracht! Met die sleutelfiguren maakt u afspraken: u kent elkaar. Al deze bovengenoemde gegevens werken dan door in de volgende fasen. Elkaar kennen. Afspraken maken. Een goede reden om u nu een korte film te laten zien over vitaal


Download ppt "BESCHERMING VITALE INFRASTRUCTUUR"

Verwante presentaties


Ads door Google