De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitvoering Adviezen Commissie Dekker

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitvoering Adviezen Commissie Dekker"— Transcript van de presentatie:

1 Uitvoering Adviezen Commissie Dekker
Tjitske de Haas Ministerie BZK Wonen, Bouwen en Integratie 27 september 2012

2 BZK/Wonen, Bouwen en Integratie
Vanaf oktober 2010 bij BZK Thema’s: Wonen en leefbaarheid Bouwkwaliteit (bouwregelgeving) Even voorstellen. Sinds oktober 2010 maakt het DG WWI deel uit van het ministerie van BZK en niet meer bij VROM! Het ministerie van VROM is opgeheven. DG Veiligheid (waaronder de brandweer) zit nu bij het ministerie van VenJ (voorheen BZK) We zijn o.a. op de volgende beleidsterreinen actief: wonen, leefbaarheid, bouwregelgeving 5 april 2017

3 Bouwregelgeving BZK Voorschriften voor bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken Alle bouwwerken (woningen, utiliteitsbouw, tunnels, viaducten etc.) Nieuwe en bestaande bouwwerken Veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, milieu Doel: waarborgen van de minimumkwaliteit, zorgen voor goed functionerend stelsel 5 april 2017

4 Uitvoering adviezen commissie Dekker
Regeerakkoord 2010  adviezen uitvoeren 5 april 2017

5 Privaat wat kan, publiek wat moet
Geeft marktpartijen vertrouwen en ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor bouwprojecten private kwaliteitsborging  overheid stapje terug 5 april 2017

6 Aanbevelingen Dekker Privaat wat kan, publiek wat moet Laat gemeenten niet meer toetsen aan de technische voorschriften Geen lokale “kop” op landelijke regelgeving Garandeer de uitvoerbaarheid van nieuwe regelgeving Bevorder vereenvoudiging van bestemmingsplannen Creëer experimenteerruimte voor gebiedsconcessies Professionalisering marktpartijen 5 april 2017

7 Doelstellingen Bouwproces: marktpartijen verantwoordelijk, overheid stelt juridische kaders Analyse Dekker: procedure bouwvergunning vermenging verantwoordelijkheden/vertroebeling Doel daarom: bouwpartners stellen zelf kwaliteitsborging op orde Kortom: bouw stap erbij, overheid stap terug 5 april 2017

8 Uitgangspunten Brief Tweede Kamer 15 december 2011:
I.p.v. preventieve bouwplantoets- private kwaliteitsborging Twee sporen: keuze aan de initiatiefnemer; privaat of publiek Geen instrumenten aanwijzen maar kaders stellen Reikwijdte: van initiatief tot en met oplevering 5 april 2017

9 Hoe werkt het stelsel Vergunninghouder kiest: publiek of privaat
Publiek geen verandering Privaat vergunning voor het bouwen verdwijnt Stappen: Kies passend instrument Vraag omgevingsvergunning “beperkte toets-bouw” aan Start bouw en zorg zelf voor eindresultaat dat aan de voorschriften voldoet. 5 april 2017

10 (Stap 1) Wat is een passend instrument
Toegelaten door in te stellen beoordelingsinstantie passend voor type bouwwerk (laag, midden, hoog risico) Basiseisen voor private kwaliteitsborging: Waarborgen dat eindresultaat aan technische Bouwbesluit 2012 voldoet Duidelijk wie verantwoordelijk Duidelijk wie aansprakelijk Criteria voor private kwaliteitsborging: onderzoek SBK Nader uit te werken 5 april 2017

11 (Stap 1) Voorbeelden van private instrumenten
Erkenningsregeling Erkende architect Lid van beroepsvereniging, permanente educatie Fouten: verlies erkenning, boete Ontwerpen onder certificaat Eigen verklaring dat plan voldoet Gekoppeld aan verzekerde garantie met onafhankelijk toezicht en opleveringskeuring Gecertificeerd toezicht Onafhankelijk toezicht op ontwerp en uitvoering Aansprakelijkheid bij toezichthouder 5 april 2017

12 Samenvattend 5 april 2017

13 (Stap 2) Omgevingsvergunning beperkte toets bouw
Definitie: huidige omgevingsvergunning voor het bouwen m.u.v. bouwtechnische aspecten Bouwbesluit 2012 Bevoegd gezag: checkt aanwezigheid instrument en toepassing voor bouwwerk ruimtelijke/welstandstoets/veiligheid derden tijdens bouw oplevering: bij correcte toepassing  toestemming in gebruik nemen Na oplevering: onveranderde rol toezicht bestaande voorraad 5 april 2017

14 (Stap 3) Voordelen marktpartijen
Onderzoek “Motieven van marktpartijen voor de toepassing van een privaat stelsel in het bouwtoezicht “(Spekkink C&R) Conclusie: voorkomen van stagnatie bouwproces, zekerheid over start bouw effect doordat toetsing geen momentopname halverwege bouwproces is maar met het ontwerp meeloopt Soms ook lagere kosten (direct of indirect) Vervolg: Maatschappelijke Kosten Baten Analyse 5 april 2017

15 Nader uit te werken t.b.v. rol gemeenten
Ondermeer: Verhouding publieke-private spoor Indieningsvereisten Financiering (leges) Positie brandweer VBWTN,VNG,NVBR 5 april 2017

16 Aansprakelijkheid Onderzoek Crisislab: “Risicoaansprakelijkheid als vervanging van overheidstoezicht in de bouw”. Verplichte verzekerde garantie op bouwwerken Sluitstuk private kwaliteitsborging: voor alle bouwwerken Versterking positie consument! Instituut voor Bouwrecht werkt uit 5 april 2017

17 Hoe verder Uitwerken in conceptwetsvoorstel
Overlegplatform bouwregelgeving Politieke besluitvorming Verwachting: 1 januari 2015 in werking 5 april 2017

18 Meer informatie Dank u voor uw aandacht! Meer informatie:
Infoblad Private kwaliteitsborging plus onderzoeken   Reacties 5 april 2017


Download ppt "Uitvoering Adviezen Commissie Dekker"

Verwante presentaties


Ads door Google