De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Marc Pröpper (DNB) 26 september 2006

Verwante presentaties


Presentatie over: "Marc Pröpper (DNB) 26 september 2006"— Transcript van de presentatie:

1 Marc Pröpper (DNB) 26 september 2006
BOUWSTENEN VAN HET FTK Marc Pröpper (DNB) 26 september 2006

2 AGENDA doelstellingen / kader FTK actuele waarde
vereist eigen vermogen continuïteitsanalyse voorbeeld: indexatierealisatie volledig herverzekerde fondsen korting is geen stuurinstrument

3 DOELSTELLINGEN FTK inzicht in financiële positie
adequate waardering van beleggingen en verplichtingen risicogebaseerde waardering financiële eisen afstemmen op risicoprofiel bevordering van professioneel risicobeheer gebruik van intern model voor toets op vereist eigen vermogen naar voren halen interventiemoment continuïteitsanalyse op sturingskracht van beleidsinstrumenten

4 ALGEMEEN KADER FTK DE DRIE TE BEANTWOORDEN VRAGEN
Beschikt de instelling over voldoende: 1. waarden ter dekking van de verplichtingen? actuele waarde marktrente, geen vaste rekenrente 2. eigen vermogen om 1-jaars risico’s te doorstaan (97,5%)? toetsing eigen vermogen aan vereist eigen vermogen ‘eens in de veertig jaar’ 3. flexibele beleidsinstrumenten voor lange termijn risico’s? continuïteitsanalyse beleggings-, premie- en indexatiebeleid korting is geen beleidsinstrument

5 ACTUELE WAARDE activa:
marktwaarde, bij afwezigheid: ‘marking-to-model’ waardering derivaten, embedded opties (hypotheken) bepaling kredietrisico via credit spread ook in vordering op herverzekeraar technische voorzieningen: verwachte kasstromen op realistische grondslagen discontering met rentetermijnstrctuur FTK (swapcurve) sterftetrend meenemen geen risico-opslagen (langlevenrisico, negatieve afwijkingen) geen voorwaardelijke kasstromen (nominaal stelsel) achtergestelde leningen: beperkt toepasbaar

6 VEREIST EIGEN VERMOGEN 1 JAAR, 97½% ZEKERHEID
1. vereenvoudigde methode, toelatingeisen: eenvoudige regeling, risicomijdend minimale dekkingsgraad 130%, zakelijke waarden <25% 2. gestandaardiseerde methode, voorgeschreven scenario’s risico’s: rente (S1), aandelen en vastgoed (S2), valuta (S3), grondstoffen (S4), krediet (S5), verzekering (S6) parameters, bijvoorbeeld: aandelen mature markets 25% wortelformule: 3. intern model acceptatietraject, validatie

7 RANDVOORWAARDEN INTERN MODEL
organisatie omgeving administratie risicobeheersing interne controle model input portefeuillegegevens Marktgegevens Model instrumenten adequate risicofactoren adequate stochastische processen modelgebruik voor risico-beheersing risicolimieten management Informatie stresstesten 29

8 CONTINUÏTEITSANALYSE “HET BEHEERSEN VAN DE FINANCIELE POSITIE OVER DE LANGE TERMIJN DOOR PERIODIEK EEN CA TE MAKEN” (PW 131) eens per drie jaar ook bij aanzienlijke wijzigingen stochastisch, 15 prognosejaren alternatief: deterministisch tot drie jaar na aanvang FTK additionele, niet-publieke informatie (‘slecht weer’ scenario) lange termijn herstelplan bevat CA (gestaag, lineair herstel) BEELD: DENK AAN EEN ALM-MODEL DOEL: “VOLDOEN AAN VERPLICHTINGEN OP LANGE TERMIJN” HANDVAT: FINANCIËLE REGELS SOLVABILITEIT GELDEN OOK VOOR DE VERWACHTE FINANCIËLE POSITIE GEDURENDE IEDER VAN DE 15 PROGNOSEJAREN

9 CONTINUÏTEITSANALYSE: GEEN TOETS, WAT WEL?
inzicht bestuur, verbetering risicobeheer lange termijn, kwantitatief solvabiliteitsratio (eigen vermogen/vereist eigen vermogen) dynamisch: premies, asset-mix, indexatie, deelnemers functies: ontwikkeling balans en w&v, solvabiliteitsratio verwachte indexatierealisatie effectiviteit beleidsinstrumenten geïntegreerde premie herstelplannen vervroegen interventiemoment “De LAT LIGT LAGER DAN BIJ EEN INTERN MODEL”

10 VOORBEELD INDEXATIE: VERWACHTE INDEXATIEREALISATIE
standaardfonds, ambitie: looninflatie stochastisch, uitkomsten zijn verwachtingswaarden grote verschillen, verstrekkende implicaties

11 VOORBEELD INDEXATIE: 5% PERCENTIEL
GEWENST: EEN RISICOMAATSTAF STOCHASTIEK CA ONONTBEERLIJK

12 VOLLEDIG HERVERZEKERDE FONDSEN (GARANTIECONTRACTEN)
volledig herverzekerde fondsen vallen onder FTK tweede nota van wijziging geen minimum vereist vermogen, indien volledige herverzekering, én instemming toezichthouder overdracht risico’s, wel kredietrisico vordering herverzekeraar vereist eigen vermogen kredietrisico credit spread, rating herverzekeraar van belang in acht nemen achterstelling bij bepaling credit spread rekening houden met mogelijkheden opbouw vermogen

13 KORTING IS GEEN STUURINSTRUMENT
derde nota van wijziging niet noodzakelijk één jaar wachten met korten korten opnemen in korte termijn herstelplan andere instrumenten (m.u.v. beleggingsbeleid) zijn uitgeput als premie niet verhoogd kan worden (afspraak sociale partners) korting is geen sturingsinstrument, laatste redmiddel lengte hersteltermijn van belang


Download ppt "Marc Pröpper (DNB) 26 september 2006"

Verwante presentaties


Ads door Google