De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visitatie ORGANISATIE oncologische zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visitatie ORGANISATIE oncologische zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Visitatie ORGANISATIE oncologische zorg

2 Visitatie oncologische zorg
Doel: optimaliseren van de multidisciplinaire oncologische zorg en beleid Peer review methode Visitatoren: o.a. medisch specialisten en coördinerend oncologieverpleegkundigen Discipline- en afdelingsoverstijgend: oncologische zorgproces op orde? hoe wordt oncologisch proces doorlopen? hoe wordt optimale samenwerking bereikt? hoe vindt vakinhoudelijke afstemming plaats? hoe toegankelijk en veilig is de zorg? Start vanaf 1994 in IKN regio

3 Visitatie in de IKC regio’s
IKC 3+= 36 ziekenhuizen Visitatoren: 30 IKN, IKR = 3e ronde IKW, IKL= 2e ronde IKMN, IKO, IKST= 1e ronde IKZ= start IKA=?

4 Ontwikkelingen Ervaringen met visitatie
Landelijke PVC bijeenkomst nov. 2007  meer inhoud van zorgprocessen  meer onderbouwing uit KR en spiegelinformatie  van regionaal naar landelijk model  NIAZ als sterke partner Nadere oriëntatie behoefte bestaat aan een visitatiemodel met meer aandacht voor de inhoud van de zorgprocessen en een meer resultaat-geöriënteerde visitatiemethodiek. Doel: ontwikkelen landelijk visitatiemodel nieuwe stijl mogelijkheid tot combinatie met NIAZ deelaccreditatie zorginhoudelijke aspecten en uitkomstmaten naast organisatorische aspecten Verdere professionalisering Plan van Aanpak Oriëntatie huidige visitatiemodel en nieuwe ontwikkelingen Ontwikkeling concept-visitatiemodel Communicatie/afstemming

5 Nieuw landelijk visitatiemodel
Instrument basisvisitatie Instrument tumorspecifieke visitatie Patiëntenperspectief Dossieronderzoek Meetpunten en scoremethodiek

6 Wat is nieuw? Kwaliteitskader Organisatie Oncologische Zorg
Vernieuwde zelfevaluatie gids Basisvisitatie: organisatie, beleidsvorming, multidisciplinaire samenwerking en afstemming Tumorspecifieke visitatie: zorginhoudelijke aspecten en uitkomsten van een specifieke tumorsoort (in ontwikkeling) Gecombineerde accreditatie/visitatie (NIAZ/VIKC) Landelijke pool van visitatoren Landelijke coördinatie

7 Kwaliteitskader Organisatie Oncologische Zorg
Visitatiemodel gebaseerd op INK aandachtsgebieden (Instituut Nederlandse Kwaliteit) Basiselementen voor verantwoorde en veilige oncologische zorg Toets op organisatie, zorginhoud en uitkomsten van zorg

8 Het Proces Voorbereiding Aanvraag/Zelfevaluatie/Documenten Go – no Go
Visitatiedag Gesprekken met visitatiecommissie 1e terugkoppeling Visitatie rapport Na 4 weken concept rapport Na 13 weken definitief rapport Follow- up visitatie Actieplan n.a.v. verbeterpunten uit visitatie Voortgangsrapportage

9 De Zelfevaluatiegids

10 Status en laatste wijziging
“Status” geeft aan of de vragenlijst correct is afgesloten en aantal vragen dat is beantwoord Per vragenlijst datum wanneer gestart met invullen en datum laatste wijziging

11 Invoegen documenten en verbeterpunten
Mogelijkheid om in de zelfevaluatiegids documenten toe te voegen bijvoorbeeld ziekenhuis beleidsplan, jaarverslag oncologie, procedure participatie trials) Mogelijkheid per vraag notities, verbeterpunten en documenten (als bewijsmiddel) toe te voegen Notities Verbeterpunten Documenten

12 INK-aandachtsgebieden
Het Kwaliteitskader bestaat uit een “boom” met vragen. Per INK aandachtsgebied een toelichting en bijbehorende vragen. De “boom” kunt u gebruiken om door de vragenlijst te bladeren. Beantwoorde vragen worden automatisch opgeslagen als u wisselt van vraag of hoofdstuk. Groen vinkje: de vragen zijn beantwoord Rood vinkje: er staan nog vragen open

13 Vragen beantwoorden Alleen de eerste regel van de vraag wordt getoond, door op de vraag te klikken wordt de gehele vraag zichtbaar. Een verklaring van de categorieën wordt getoond wanneer u met de muis over het betreffende antwoord beweegt. Icoontjes geven de fase van de Deming cirkel weer (Plan, Do, Check, Act)

14 Verbeterpunten Indien uw antwoord “Nee” is, wordt aangegeven dat deze score onvoldoende is U krijgt het advies aan te geven welke verbeteringen u gaat treffen Door op de link te klikken kunt u mogelijke verbeterinitiatieven opnemen

15 Markeren Vragen kunnen op een bespreeklijst geplaatst worden, deze vragen kunt u selecteren en in een apart overzicht afdrukken Gemarkeerde vragen kunt u selecteren via het keuzemenu. Hiervoor selecteert u ‘Gemarkeerd’

16 Printen en omzetten in Word/.pdf
Het printmenu wordt geactiveerd door op het printericoon te klikken achter de vragenlijst U selecteert een rapport via de keuzelijst: Resultaten of Vragen Vervolgens kiest u het bestands-formaat, papierformaat en pagina indeling. U kunt in de printversie een eigen titel en een voettekst opnemen.


Download ppt "Visitatie ORGANISATIE oncologische zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google