De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda"— Transcript van de presentatie:

1 Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda

2 Workshop doorgaande lijn HEA
Opbouw workshop Introductie en kennismaking Inleiding -ontwikkeling Haagse Educatieve Agenda -casus brede school Dilemma’s Oplossingen

3 Workshop doorgaande lijn HEA Introductie en kennismaking
José Plasmans Patricia Verzantvoort Introductie deelnemers - Wie ben jij? - Wat verwacht je van deze workshop?

4 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding
Uitgangspunten bij de ontwikkeling van de Haagse educatieve agenda Gezamenlijke opdracht voor gemeente en schoolbesturen Ambities van gemeente en onderwijsveld samen Wettelijke taken: huisvesting, leerplicht, kwalificatieplicht, leerlingvervoer, kwaliteit van het onderwijs, schoolinterne zorg Financiering aanvullend op rijksfinanciering en gericht op Haagse prioriteiten Gericht op overleg Gelijke verantwoording van gemeente en partners voor de uitvoering

5 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding
Overleg met de partners in de stad Partners zijn: schoolbesturen, welzijnsinstellingen, andere gemeentelijke diensten Overleg is gericht op: - het maken van afspraken - waar mogelijk stellen van meetbare doelen - instemming van alle partijen

6 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding
Proces Keuze voor externe procesleiding Gespreksrondes door externe procesleiding met portefeuillehouder Onderwijs, schoolbesturen, beleidsmedewerkers, overige stakeholders Onderwerpen gesprekrondes: terugblik, bespreken ambities en prioriteiten Schrijven van concepten door externen Conceptbespreking in verschillende rondes met partners uit eerste ronde

7 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding
Vervolg proces Interne bewerking van het concept: aanscherpen, smart maken en aanbrengen finesses Concept in route: college van B&W, commissie en raad Ondertekening door wethouder Onderwijs en alle schoolbesturen en welzijnsinstellingen (minus één)

8 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding
Vervolg op de ontwikkeling/nog te doen Ontwikkeling van evaluatie en monitoringsysteem Uitrol nieuwe subsidiesystematiek Uitvoering

9 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding
Opbouw van de educatieve agenda: Terugblik Benoemen opgave en kansen in het Haagse onderwijs Ambities voor Stadsbrede beleidsthema’s Thema’s per leeftijdscategorie, 0-12 jaar, jaar en 18+ Afspraken over samenwerking rapportage en financiering

10 Workshop doorgaande lijn HEA Inleiding
Onderwerpen met een doorlopende leerlijn Taalbeleid hoge prioriteit Actieve ouders Sterk internationaal profiel Brede school Aanpak (zeer) zwakke scholen/opleidingen (po, vo en mbo) Uitwerking casus brede school

11 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo
Van Haagse educatieve agenda naar uitvoering De afspraken zijn gemaakt, de college en gemeenteraad zijn akkoord, alle partijen hebben getekend Hoe nu verder? Over de uitvoering zijn geen afspraken gemaakt Vervolg is een nieuwe ronde onderhandelen over de inhoud en de afspraken Brede school vo als voorbeeld

12 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo
HEA en brede school Primaire doelstelling: talent herkennen en erkennen Zorgen voor minimaal tien brede scholen voor voortgezet onderwijs in 2014 Bijvoorbeeld: huiswerkbegeleiding, extra taal en rekenen, sportieve of culturele activiteiten In 2014 kan elke leerling die dat wil deelnemen aan een zaterdag- of zomerschool Wat wil het nieuwe college Den Haag telt individuele talenten Onderwijs is dé plek om talent te ontdekken en te ontwikkelen Investeren in onderwijs is de duurzaamste belegging voor de toekomst Scholen krijgen een spilfunctie in de buurt Ook vo scholen kunnen bredere maatschappelijke functie vervullen Extra budget beschikbaar Coalitie akkoord Aan de slag! Mei 2010 Den Haag telt individuele talenten. Zij zijn het kapitaal van onze samenleving: mensen met talent, ambities, dromen, kennis en ervaringen. Het is ons streven dat iedere Hagenaar zijn talenten benut en het beste van zijn leven maakt. Daarbij hoort ook een leven lang leren. Want talent benutten is goed voor het individu én goed voor de stad. Dit neemt niet weg dat voor Hagenaars die (tijdelijk) niet kunnen meekomen, een vangnet nodig is. Je ontplooien en op eigen benen staan vormen de kern van burgerschap. Wij geven het streven naar goed burgerschap een plek in al ons beleid dat zich richt op het leren van de taal, het ontplooien van talent en het actief zijn. Hierin volgen wij het advies van de commissie Sorgdrager. Het onderwijs is dé plek om talent te ontdekken en te ontwikkelen. Meer dan Haagse kinderen en jongeren volgen onderwijs in onze stad. Investeren in goed onderwijs voor deze jonge generatie is de duurzaamste belegging voor de toekomst. Met een rendement waarbij elke aandelenkoers op de beurs verbleekt. Onderwijs is niet alleen belangrijk voor jongeren, ook volwassenen zijn niet uitgeleerd. Hogerop komen in het werk, een rentree op de arbeidsmarkt, of een nieuwe kans na schooluitval, vragen allemaal om onderwijs op maat. Wij willen daarom elk kind en elke volwassene de kans geven om zijn of haar talenten te ontwikkelen. We gaan daarbij niet uit van achterstanden, we gaan uit van mogelijkheden. De Haagse Educatieve Agenda is de basis voor ons beleid. Wij leggen daarbinnen de volgende accenten. Het aantal brede buurtscholen uitbreiden Kern van ons beleid is dat scholen een spilfunctie krijgen in de buurt door een combinatie met andere activiteiten in de wijk. Daarom zetten wij massief in op ontwikkeling van de brede buurtschool. Wij willen het onderwijs verknopen met kinderopvang, peuterwerk, jeugdzorg, welzijn, sport, cultuur, bibliotheken en de activiteiten van de Centra voor Jeugd en Gezin. Dat levert inhoudelijke én ook financiële voordelen op. Ook in het voortgezet onderwijs zien wij kansen voor scholen met een bredere maatschappelijke functie. Denk bijvoorbeeld aan het aanbieden van sportactiviteiten na schooltijd. Daarom ondersteunen wij nieuwe initiatieven die scholen een bredere functie geven, zoals sportactiviteiten, naar school op zaterdag, of in de vakanties. HEA Talent herkennen en erkennen, dat is de primaire doelstelling van het Haagse onderwijs. Ieder mens is uniek. Laat zien wie je bent, laat zien wat je kunt. Dat is de uitdaging die uit moet gaan van het onderwijs in onze stad. Het beste uit jezelf halen, is wat we leerlingen moeten voorhouden. Daar plukken zij zelf en de stad de vruchten van. Investeringen in onderwijs leiden tot minder uitkeringen, meer economische groei, grotere technologische vooruitgang, minder criminaliteit en een betere gezondheid. Kortom, investeren in onderwijs loont. Ook scholen voor voortgezet onderwijs krijgen een steeds bredere maatschappelijke functie. Er is een voorzichtige start gemaakt met het ontwikkelen van brede scholen in het voortgezet onderwijs. Brede scholen in het voortgezet onderwijs ontwikkelen zich anders dan brede scholen in het basisonderwijs. Ze verzorgen in sommige gevallen tieneropvang als vorm van buitenschoolse opvang, maar zijn met name gericht op buitenschoolse activiteiten om leerlingen hun talenten beter te laten voor ontwikkelen. Brede scholen voor voortgezet onderwijs in Den Haag werken nauw samen met sport- of cultuurorganisaties. Ook nemen zij extra tijd voor taal, rekenen en huiswerkbegeleiding en zoeken hierbij de aansluiting met vervolgopleidingen in Mbo of hoger onderwijs. De school is ook een ontmoetingsplek voor buurtbewoners. In het gebouw kunnen leerzame activiteiten georganiseerd worden en kunnen bijvoorbeeld welzijnsinstellingen in informatie over de wijk voorzien. En de school is de plek waar leerlingen actief meedenken, meebeslissen en meedoen. •Zorgen voor minimaal tien brede scholen voor voortgezet onderwijs in Brede scholen bieden verschillende combinaties van binnen- en buitenschools leren, zodat leerlingen ook na schooltijd een zinvolle tijdsbesteding aangeboden krijgen en zo hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Deze arrangementen kunnen bestaan uit extra huiswerkbegeleiding onder verantwoordelijkheid van de school, uit extra taal en rekenen, sportieve of culturele activiteiten. Hierbij werkt de school samen met verschillende partners. Bekostigen van extra leertijd bovenop de reguliere onderwijstijd. In 2014 kan elke leerling die dat wil deelnemen aan een zaterdag- of zomerschool om zo zijn of haar talenten tot ontwikkeling te laten komen.

13 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo
Druk neemt toe HEA + nieuw college  druk wordt opgevoerd om tot succesvol beleid te komen Eerste geluiden uit het besturenveld: geen behoefte aan brede schoolontwikkeling

14 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo
Hoe aan de slag? Werkgroep met bestuursvertegenwoordigers Gesprekken met scholen Gesprekken met gemeentelijke afdelingen Uitgangspunten voor het proces Open houding Luisteren Samenwerken Draagvlak Voordeel: budget

15 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo
Beeld Weerstand maar ook medestand van inspirerende schoolbesturen Ambtelijke samenwerking noodzakelijk: inhoudelijk + financieel

16 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo
Na ¾ jaar …… een beleids- en subsidiekader brede school vo Kernpunten Gemeente en scholen hebben gedeeld belang Haagse definitie: educatie en ontwikkelingskansen voor leerlingen,ouders en buurtbewoners Stedelijke doelen: 11 brede scholen aan de slag + zaterdag- en zomerschool Uitgangspunten voor beleid: (pedagogische) visie, samenwerking met partners in de stad, kwaliteit Rolverdeling

17 Workshop doorgaande lijn HEA Casus brede school vo
Hoe verder in 2011 Subsidieaanvragen afwachten Plannen beoordelen Monitoring en evaluatie opzetten Samenwerking met de scholen Samenwerking gemeentelijke afdelingen opzoeken Tot 2014 tijd voor doorontwikkelen

18 Workshop doorgaande lijn HEA dilemma’s
Dilemma’s die we hebben ondervonden in Den Haag Intern geen eenduidige afspraken aan de start van het proces over taak – en rol verdeling en ontbreken van een “startschot” Vergroten draagvlak en participatie van partners en zijn alle relevante partners benaderd Inhuur van een externe organisatie. Vooraf benoemen van voor- en nadelen Hoe bevorderen van samenhang tussen de thema’s Informatie laten landen binnen organisatie van partners

19 Workshop doorgaande lijn HEA dilemma’s
Welke dilemma’s hebben jullie ervaren?

20 Workshop doorgaande lijn HEA Oplossingen
Welke oplossingen kunnen we nu formuleren voor de benoemde dilemma’s?

21 Workshop doorgaande lijn HEA Oplossingen
Haagse ervaringen en oplossingen: Vooraf in kaart brengen van alle relevante partners Actief en vroeg betrekken partners Een startschot geven aan het proces Bevorder samenhang tussen thema’s Regelmatige terugkoppeling vorderingen aan iedereen Een externe kan de paden effenen De ontwikkeling van een Lokale Educatieve agenda is als het oplossen van een complex probleem


Download ppt "Workshop doorgaande lijn binnen de Haagse Educatieve Agenda"

Verwante presentaties


Ads door Google