De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Centrum Genk, Bruisend Stadshart”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Centrum Genk, Bruisend Stadshart”"— Transcript van de presentatie:

1 “Centrum Genk, Bruisend Stadshart”
“vzw Centrummanagement” “Centrum Genk, Bruisend Stadshart”

2 Wat is het centrummanagement?
de vzw Centrummanagement werd opgericht in januari 2000 en werd gehuisvest in het handelscentrum, namelijk in Shopping 2. het is een koepelplatforum waar het stadsbestuur samen met de private partners Genk Shopping Stad, Unizo en LVZ de krijtlijnen uitzetten. Hoofddoel : opwaardering van Genk centrum als veelzijdige en attractieve binnenstad. Nauwe samenwerking met andere partners zoals de horeca, vastgoedeigenaars, projectontwikkelaars, stedelijke diensten, … Stad Genk, Economie – 22 november 2007

3 Werking Centrummanagement
vzw met een dagelijks bestuur en een raad van bestuur die maandelijks samenkomen en een jaarlijkse algemene vergadering. voorzitter van het centrummanagement is de schepen van economische zaken. het centrummanagement telt twee werknemers : een centrummanager en een administratieve kracht. Stad Genk, Economie – 22 november 2007

4 Financiering Centrummanagement
Jaarlijks bepaalt de gemeenteraad welk bedrag van de algemene middelen van het stadsbestuur als toelage wordt geschonken aan de vzw Centrummanagement. Jaarlijks wordt er een begroting opgemaakt aan de hand van de beschikbare middelen. De werkingsmiddelen van deze vzw bedragen +/- 50% van de beschikbare middelen : huur en onderhoudskosten pand, personeelskosten, telefoonkosten, pc, … Stad Genk, Economie – 22 november 2007

5 Doel en taken Centrummanagement
het tot stand brengen van een integrale kwaliteitsverbetering van het product “Genk centrum” ten behoeve van haar profielversterking als attractief en veelzijdig (koop)centrum. instaan voor een permanente informatie-uitwisseling, dialoog en waar mogelijk afstemming inzake te verrichten activiteiten voor de ontwikkeling van Genk-centrum. het vergroten van de organisatiegraad van ondernemers en eigenaars in het centrum. TAKEN : het (laten) verrichten van acties op het gebied van o.a. marketing, promotie, infovoorziening en voor de verbetering van de kwalitatieve uitstraling, het imago en het beheer van het bestaande product in Genk-centrum. het nemen van alle andere initiatieven die nuttig zijn om het doel van de vereniging te bereiken. Stad Genk, Economie – 22 november 2007

6 Enkele realisaties Marketing- en promotiestrategie uitgewerkt (logo, eigen huisstijl, doelbewust promo campagnes opzetten, …) Organisatie koopzondagen, zaterdag animatie, … Sfeerverlichting eindejaarsperiode Commerciële acties zoals Centre Culinair Overleg en bemiddeling met de handelsverenigingen Samenwerkingsverbanden voor Genk On Stage, Genk On Ice, Carnaval, Eindejaar, … met stedelijke diensten en andere organisaties. Infopunt voor openbare werken of mobiliteitsaanpassingen Lid van adviesgroep betreffende markten en foren, evenementen en terrassenbeleid. Maandelijkse uitgave nieuwsbrief Stad Genk, Economie – 22 november 2007

7 Vzw Centrummanagement : 7 jaar later
Na 7 jaar is er een grondige evaluatie gebeurd van het centrummanagement door alle betrokken partijen. Hieruit zijn twee grote aandachtspunten uit gekomen : de vaste kosten zoals huur- en onderhoudskosten van een pand in het centrum, de personeelskosten, telefoonkosten, administratiekosten enzovoort zijn zeer hoog en deze middelen kunnen dan niet meer worden ingezet voor promotie en ondersteuning van het handelscentrum. de betrokkenheid van de handelaars zou veel ruimer moeten zijn. Naar aanleiding hiervan is er een werkgroep opgericht waarin het stadsbestuur, de handelaars en de inter-professionelen vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep heeft als taak het centrummanagement te hervormen zodat de vzw nog optimaler kan functioneren. Het centrummanagement bevindt zich nu op de stedelijke dienst economie zodat de vaste kosten drastisch kunnen verminderd worden. De autonomie van de vzw blijft gehandhaafd. Stad Genk, Economie – 22 november 2007

8 Vzw Centrummanagement : 7 jaar later
Doordat het centrummanagement gehuisvest wordt in de stedelijke dienst economie, zal er ook een nauwere samenwerking mogelijk zijn met alle andere stedelijke diensten. Verder zal er getracht worden om de handelsstraten in een aantal clusters te verdelen zodat er meerdere handelaars kunnen betrokken worden en op deze manier wordt de doorstroming van informatie naar alle handelaars van het centrum verzekerd. Tot slot zal ook de horeca als een evenwaardige partner worden aangeschouwd in het hervormde centrummanagement. Stad Genk, Economie – 22 november 2007

9 VRAGEN OF OPMERKINGEN ?


Download ppt "“Centrum Genk, Bruisend Stadshart”"

Verwante presentaties


Ads door Google