De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. <naam voorganger> Organist: br. <naam organist> Beamist: br. <naam beamist> Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. <naam voorganger> Organist: br. <naam organist> Beamist: br. <naam beamist> Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. <naam voorganger> Organist: br. <naam organist> Beamist: br. <naam beamist> Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2

3 Agenda aanstaande week 1/2

4 Agenda aanstaande week 2/2

5 Bedankt voor de bloemen
April 2013 Gemeente, Waar komen de door u geschonken bloemen terecht? Welnu – u ziet het en zo kan het ook: ze zijn op het graf van mijn vrouw geplaatst. - Ps. 103:6 (ber.) – Gemeente en Johanna: HARTELIJK DANK Lieuwe de Jong

6

7 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

8

9 Psalm 150: 1, 2 1 Looft de HEER uw God alom, looft Hem in zijn heiligdom. Looft Hem, maakt zijn naam bekend, looft Hem in zijn firmament. Looft de HEER om al zijn deugden. Looft Hem om zijn sterke macht. Looft Hem die zijn werk volbracht. Looft de HEER met grote vreugde.

10 Psalm 150: 1, 2 2 Looft de HEER, brengt Hem uw dank, looft Hem met bazuingeklank. Looft Hem met de harp en luit, looft Hem met de trom en fluit. Looft de HEER, elk moet Hem eren. Looft Hem, laat de cimbels slaan. Looft Hem, vangt de reidans aan. Al wat ademt, looft de HERE!

11

12 Lezen: Johannes 20: 11-18 11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf, 12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. 13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’ 14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. 15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’

13 Lezen: Johannes 20: 11-18 Maria dacht dat het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’ 16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei: ‘Rabboeni!’ (Dat betekent ‘meester’.) 17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is.’

14 Lezen: Johannes 20: 11-18 18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had.

15

16 Psalm 27: 1, 3, 7 1 God is mijn licht, mijn heil: wie zou ik vrezen? Hij is de HEER, die hulp verschaft in nood, mijn vaste burcht, ik hoef niet bang te wezen. Hij is 't die mij beveiligt voor de dood. Toen bozen mij belaagden in hun haat, bijna verslonden met hun leugenmond, was God het zelf die mij terzijde stond. Zij struikelden en vielen metterdaad.

17 Psalm 27: 1, 3, 7 3 Eén ding blijf ik steeds van de HERE vragen, één enkel ding, dat heel mijn hart begeert: om in zijn tempel al mijn levensdagen bij Hem te zijn, te wonen bij mijn HEER. Daar in zijn huis, waar alles spreekt van Hem, wil ik aanschouwen 's HEREN lieflijkheid, zijn schone dienst, verricht in heiligheid. Ik wil aandachtig luistren naar zijn stem.

18 Psalm 27: 1, 3, 7 7 Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Maar door Gods trouw keert mijn vertrouwen weer; in zwakheid wordt des HEREN kracht volbracht. Betoon u sterk, houd moed, geloof en wacht. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de HEER!

19

20 Psalm 66: 1, 2, 6 1 Breek, aarde, uit in jubelzangen, Gods glorierijke naam ter eer. Laat van alom Hem lof ontvangen. Geducht zijn uwe daden, Heer. Uw tegenstanders, diep gebogen, aanvaarden veinzend uw beleid. Heel d' aarde moet uw naam verhogen, psalmzingen uwe majesteit.

21 Psalm 66: 1, 2, 6 2 Komt, ziet nu de geduchte werken die God aan mensen heeft gedaan: Hij stelde aan de waatren perken, droogvoets zijn zij erdoor gegaan. Laat zich ons hart in Hem verblijden: God houdt de volken in het oog. Zijn rijk is over alle tijden. Gij trotsen, draagt het hart niet hoog.

22 Psalm 66: 1, 2, 6 6 Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied. Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, of in mijn hart was reeds een lied. Zou God mij hebben willen horen, wanneer ik onrecht had beraamd? Maar Hij nam mijn gebed ter ore, Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

23

24 Eredienst & Rente en Aflossing
Collecte Eredienst & Rente en Aflossing

25

26 Gezang 95: 1- 4 1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem; een heerlijk morgenlicht breekt aan: de Zoon van God is opgestaan! 2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon, die sterke Held, Hij steeg uit 't graf door eigen kracht, want Hij is God, bekleed met macht!

27 Gezang 95: 1- 4 3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan; wie in geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. 4 Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan, een leven door zijn dood bereid, een leven tot in eeuwigheid!

28

29 Gezang 162: 1, 3, 4 1 'k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgota. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht; Lam Gods, dat de zonde wegneemt, Lam van God voor ons geslacht.

30 Gezang 162: 1, 3, 4 3 'k Heb geloofd in U, wien d'aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont; U, aan wiens doorboorde voeten eenmaal in het gans heelal, Heer, daarboven, hier beneden, alle knie zich buigen zal.

31 Gezang 162: 1, 3, 4 4 Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik, U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer. Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom, ik wacht.

32

33 Amen A - men, a - men, a - men.

34


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. <naam voorganger> Organist: br. <naam organist> Beamist: br. <naam beamist> Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam:"

Verwante presentaties


Ads door Google