De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. E. Kramer Organist: br. M. Jansma Pianist. Br. M. van Breden Beamist: br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. E. Kramer Organist: br. M. Jansma Pianist. Br. M. van Breden Beamist: br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. E. Kramer Organist: br. M. Jansma Pianist. Br. M. van Breden Beamist: br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2 Over vier paarden en een Lam
Biddag Thema: Over vier paarden en een Lam Met een kinderwerkblad: WAAR BID JIJ VOOR

3 Drukfout in kerkgids In de kerkgids van 2013 staat een fout. Daar staat namelijk het verkeerde beamer- adres. Het juiste adres is:

4 Agenda komende week zondag, 10. maart 09:15 Oppas (Hennie & Elise)
09:30 Kerkdienst: ds. J. Kramer (Assen-Marsdijk) - Heilig Avondmaal - (incl. liturgie) 10:30 Koffiedrinken na de dienst 14:00 Leesdienst: br. I. van Apeldoorn (incl. liturgie) 15:15 KP-1 (12-15jr.) - Het 10e gebod (Jaloezie) - Koek: Irene maandag, 11. maart 19:30 KP- 4 (19+ jr.) 19:45 Kerkenraad

5 Agenda komende week dinsdag, 12. maart 19:00 KP- 3 (17-19jr.)
woensdag, 13. maart 19:30 Dankdag donderdag, 14. maart 20:00 Koorrepetitie Voices vrijdag, 15. maart 20:30 Soos zondag, 17. maart 09:15 Oppas (Irene & Aliene) 09:30 Leesdienst: br. J. Meijer 14:00 Kerkdienst: ds. J.J. Verwey (Leeuwarden) 15:15 KP-1 (12-15jr.) - Christelijk leven - Koek: Dennis

6 Uitleg Bloemstuk VERGEVING Door Jezus' offer aan het kruis mogen wij onze handen opheffen en vergeving ontvangen ! Gegeven is het Woord Ik heb gehoord Ik heb gezien: Water, brood en wijn Ik wil in Christus Geborgen zijn Lenze. L.Bouwers

7

8

9

10

11 Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,
die he - mel en aar - de ge - maakt heeft. A - men.

12

13 Psalm 34: 1, 2 1 Ik zing voor God, de HEER.
Hem prijs ik al mijn levenstijd. In Hem, wie ik mijn loflied wijd, is al mijn roem en eer. Hoor blij mijn zingen aan, u, die ootmoedig bent in nood. Kom, maak met mij de HERE groot en prijs zijn grote naam.

14 Psalm 34: 1, 2 2 Hem zocht ik in gebed.
Hij heeft geantwoord op mijn klacht. Uit al wat mij verschrikking bracht heeft mij de HEER gered. Zij slaan op Hem het oog, de vreugde straalt van hun gelaat. Wie in benauwdheid tot Hem gaat verlost Hij van omhoog.

15

16 Psalm 86: 2, 5 1 Hoor mij, HEER, wil antwoord zenden,
zie mijn bittere ellende. Hoed mijn leven, U gewijd, stel uw knecht in veiligheid. Heer mijn God, wees mij genadig, want ik roep tot U gestadig. Stel mij in het blijde licht, want ik zoek uw aangezicht.

17 Psalm 86: 2, 5 5 Gij zijt groot en zeer verheven,
Gij doet wondren aan ons leven. Gij zijt God, ja Gij alleen, goedertieren om ons heen. Heer, Gij hebt mij aangenomen, mij weer tot het licht doen komen uit de diepten van de dood. Ja, uw goedheid is zeer groot.

18

19 Psalm 86: 4 4 Leer mij naar uw wil te handlen,
laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

20

21 Lezen Psalm 86 1 Een gebed van David. Hoor mij, HEER, en antwoord mij,
ik ben verzwakt en arm. 2 Behoed mij, want ik ben u toegewijd, red uw dienaar die op u vertrouwt, u bent mijn God. 3 Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot u, 4 verblijd het hart van uw dienaar, naar u verlang ik, Heer. 5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,

22 Lezen Psalm 86 uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.
6 Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. 7 In dit uur van mijn nood roep ik u aan, want u geeft mij antwoord. 8 Geen god is u gelijk, Heer, uw daden zijn zonder weerga. 9 Alle volken, door u gemaakt, komen en buigen zich, Heer, voor u en prijzen uw naam. 10 U bent groot, u doet wonderen,

23 Lezen Psalm 86 u alleen bent God. 11 Wijs mij uw weg, HEER,
laat mij wandelen op het pad van uw waarheid, vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. 12 U, Heer, mijn God, zal ik loven met heel mijn hart, uw naam voor eeuwig prijzen. 13 Want u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. 14 God, een opstandige bende komt op mij af,

24 Lezen Psalm 86 met geweld bedreigen zij mijn leven,
zij houden u niet voor ogen. 15 U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. 16 Keer u tot mij en wees mij genadig, schenk kracht aan uw dienaar, red het kind van uw dienares. 17 Geef mij een teken van uw goedheid, dan zullen mijn haters verbleken en zien dat u, HEER, mij bijstaat en troost.

25

26 Tekst Psalm 86: 5 5 U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid,
uw trouw is groot voor ieder die u aanroept.

27

28 Zou jij graag antwoord willen van God?

29 Zou jij graag antwoord willen van God?
David wel!

30 Zou jij graag antwoord willen van God?
David wel! Gods antwoord is meestal niet dat je leven verandert.

31 Zou jij graag antwoord willen van God?
David wel! Gods antwoord is meestal niet dat je leven verandert. Gods antwoord: wie hij is en hoe hij is.

32 Zou jij graag antwoord willen van God?
David wel! Gods antwoord is meestal niet dat je leven verandert. Gods antwoord: wie hij is en hoe hij is. Gods heldere antwoord: Jezus Christus!

33 AVONDMAAL VIEREN

34

35 Gezang 160: 1, 2 1 Groot is uw trouw o Heer, mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde, die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

36 Gezang 160: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

37 Gezang 160: 1, 2 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt; kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

38 Gezang 160: 1, 2 Refrein: Groot is uw trouw o Heer, groot is uw trouw o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven, groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

39

40 Avondmaalsformulier II
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling De apostel Paulus beschrijft de instelling van het heilig avondmaal zo: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker,

41 Avondmaalsformulier II
en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ En hij vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Daarom maakt iemand, die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer.

42 Avondmaalsformulier II
Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen voordat hij van het brood eet en uit de beker drinkt, want wie eet en drinkt maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf.

43

44 Avondmaalsformulier II
Jezelf toetsen De Heer gebruikt het avondmaal om ons geloof sterker te maken. Om dat te bereiken moeten we onszelf toetsen. Als je jezelf toetst, moet je eerst nadenken over je zonden en tot het besef komen dat God terecht boos is op jou. Om die zonden krijg je een hekel aan jezelf; je weet je heel klein voor God. Verder moet je je afvragen of je vertrouwt op de belofte van God dat hij je al je zonden heeft vergeven alleen omdat Christus voor je is gestorven.

45 Avondmaalsformulier II
Tot slot moet je bij jezelf nagaan of je van plan bent voortaan dankbaar en oprecht met God te leven. Ben je van harte bereid in liefde en vrede met je medemensen om te gaan?

46

47 Avondmaalsformulier II
Uitnodiging en terugwijzing God wil iedereen die door de werking van de heilige Geest verdriet heeft over zijn zonden zeker in genade aannemen. Als je met heel je hart verlangt tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, al heb je zonder het te willen nog zonden en zwakheden. Maar voor iedereen die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, klinkt deze waarschuwing: blijf van het avondmaal weg, anders straft God je nog zwaarder.

48

49 Avondmaalsformulier II
Christus gedenken Christus heeft ons bevolen deze maaltijd te houden om hem te gedenken. Daarom gedenken we dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in deze wereld gezonden is. Het Woord is mens geworden. Van het begin tot het einde van zijn leven op aarde heeft hij voor ons de toorn van God gedragen, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken. Gebogen onder de zware druk van onze zonden en van Gods toorn was hij in de olijfgaard Getsemane dodelijk bedroefd,

50 Avondmaalsformulier II
zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Daar liet hij zich boeien om ons vrijuit te laten gaan. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij voor Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Ja, hij heeft zijn lichaam aan het kruis laten spijkeren en zo de vloek die op ons lag, op zich genomen om ons met zijn zegen te vervullen. Hij is door God verlaten, zodat God ons zou aannemen en hij ons nooit meer zou verlaten. Tot slot heeft hij met zijn dood het verbond van genade en verzoening voor eeuwig bekrachtigd, toen hij uitriep: ‘Het is volbracht!’

51

52 Avondmaalsformulier II
Verzekering Elke keer dat we van dit brood eten en uit deze beker drinken, wordt ons de trouwe liefde van Christus getoond en op het hart gebonden. Hij heeft zich immers eerst voor ons aan het kruis in de dood gegeven. Nu stilt hij onze geestelijke honger en dorst met zijn lichaam en bloed zodat we eeuwig leven. Dat is even zeker als dat we dit brood eten en uit deze beker drinken.

53

54 Avondmaalsformulier II
Eenheid Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf, zodat we met Paulus mogen zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door diezelfde Geest verbindt hij ons ook met elkaar in echte liefde als delen van één lichaam, want de apostel schrijft:

55 Avondmaalsformulier II
Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. Daarom zijn we samen één lichaam en moeten we ons inspannen elkaar in liefde te dienen, met woord én daad.

56

57 Avondmaalsformulier II
Verlangen naar Christus’ terugkomst Christus heeft ons de opdracht gegeven het avondmaal te vieren, totdat hij komt. Aan zijn tafel krijgen we alvast een voorproefje van de overweldigende blijdschap die hij beloofd heeft. Vol verlangen zien we uit naar zijn luisterrijke verschijning, naar de bruiloft van het Lam, waar hij opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Laten we dus blij zijn en feestvieren en hem de eer geven, want de bruiloft van het Lam komt.

58

59 Avondmaalsformulier II
Opwekking Om met het echte brood uit de hemel, Christus zelf, gevoed te worden moeten we niet alleen naar dit brood en deze wijn kijken. We moeten juist omhoog kijken, onze blik richten op Jezus Christus, die aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel voor ons pleit. Laten we vast geloven dat we door de werking van de heilige Geest zijn lichaam en bloed geestelijk te eten en te drinken krijgen.

60

61 Avondmaalsformulier II
Viering Bij het breken en uitdelen van het brood spreekt de voorganger: Het brood dat we breken, maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof, dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

62

63 Avondmaalsformulier II
En als hij de beker geeft: De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit, gedenk en geloof, dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus uitgegoten is om al onze zonden volkomen te verzoenen.

64

65 Gezang 89: 1, 4 1 Jezus, leven van mijn leven,
Jezus, dood van mijnen dood, die voor mij U hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat 'k weten zou in 't sterven, dat ik 't leven mag beërven. Duizend-, duizendmaal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer.

66 Gezang 89: 1, 4 4 Dank, mijn Heiland, voor uw lijden,
voor uw bittre bange nood, voor uw heilig, biddend strijden, voor uw trouw tot in de dood. Voor de wonden, U geslagen, voor het kruis, door U gedragen, voor al 't heil aan mij geschied, prijst U eeuwiglijk mijn lied.

67

68 Collecte Diaconie & Eredienst

69

70 Opwekking 268: 1-4 1 Hij kwam bij ons, heel gewoon,
de Zoon van God als mensenzoon. Hij diende ons als een knecht en heeft zijn leven afgelegd. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

71 Opwekking 268: 1-4 2 En in de tuin van de pijn
verkoos Hij als een lam te zijn, verscheurd door angst en verdriet maar toch zei Hij: 'Uw wil geschied'. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

72 Opwekking 268: 1-4 3 Zie je de wonden zo diep.
De hand die aard' en hemel schiep, vergaf de hand die Hem sloeg. De Man, die onze zonden droeg. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

73 Opwekking 268: 1-4 4 Wij willen worden als Hij.
Elkanders lasten dragen wij. Wie is er ned'rig en klein? Die zal bij ons de grootste zijn. Refrein: Zie onze God, de Koning-knecht, Hij heeft zijn leven afgelegd. Zijn voorbeeld roept om te dienen iedere dag, gedragen door zijn liefd' en kracht.

74

75 Amen A - men, a - men, a - men.

76


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. E. Kramer Organist: br. M. Jansma Pianist. Br. M. van Breden Beamist: br. T.K. Moes Opmerkingen kunt u melden bij de leden van."

Verwante presentaties


Ads door Google