De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Voorganger: ds. J. Haveman

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Voorganger: ds. J. Haveman"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Voorganger: ds. J. Haveman
Muzikale begeleiding: Praiseband ‘Line Up’ Beamisten: zr. S. Spriensma & br. I.I. de Jong Opmerkingen kunt u melden bij de leden van het BeamTeam: Karel Moes, Derk Rouwhorst, Sandra Spriensma en Pieter Wiltjer. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Voor vrijdag 18.00 uur mailen naar:

2

3 Bloemengroet Veenhuizen
Voor de morgendienst van 1e paasdag (31maart) is er weer gelegenheid om een bos snijbloemen mee te nemen voor de bloemengroet. Een aantal gemeenteleden zal de kerkdiensten in Veenhuizen bijwonen en na afloop daar de meegebrachte bloemen uitdelen. Voor iedereen die belangstelling heeft om deze dienst bij te wonen: graag opgeven bij Jappie Riedstra.

4 Agenda aanstaande week

5 Agenda aanstaande week

6 Omschrijving bloemschikking
HOSANNA! Juicht, want JEZUS is HEER! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Ons gele boeket straalt licht uit, luister en glorie. Met de overwinning zichtbaar door het palmblad. Tegelijk zien we in het geel ook de afgunst en het verraad welke, door Judas, nog in het verschied ligt.

7

8 Votum: Opwekking 640 Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan? Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, die mij bij zal staan.

9 Votum: Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimer of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer.

10 Votum: Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer,
die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer die over mij waakt, die niet sluimer of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, U bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van U, Heer.

11 Votum: Opwekking 640 Mijn hulp is van U, Heer. O, van U.

12

13 Psalm 139: 1, 6, 7 1 HEER, U doorgrondt mij van omhoog,
mijn hart ligt open voor uw oog. U kent mijn zitten en mijn gaan, mijn denken zelfs kunt u verstaan. Waar ik ook ben, U komt mij tegen, U bent vertrouwd met al mijn wegen.

14 Psalm 139: 1, 6, 7 6 Ik loof het wonderbaar beleid
waarmee U mij hebt toebereid. Mijn hart en nieren zijn uw werk, ja, alles van mij draagt uw merk. U hebt het leven mij gegeven, mij in de moederschoot geweven.

15 Psalm 139: 1, 6, 7 7 Uw eigen hand heeft mij gebouwd
daar waar geen mens het ooit aanschouwt. Uw oog nam mijn gebeente waar, mijn aanvang was U openbaar. Zelfs had U reeds voor ik ging leven, mijn dagen in uw boek geschreven.

16

17 Doopformulier I Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat je vuil bent in de ogen van God. Bij je geboorte ben je namelijk al belast met zonde. En God veroordeelt alle zonde. Je kunt het koninkrijk van God dan ook alleen binnenkomen als je opnieuw geboren wordt.

18 Doopformulier I De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde daden en gedachten onder ogen te zien, ze nederig voor God te erkennen en de afwassing van je vuilheid en een nieuw leven helemaal van Jezus Christus te verwachten. In de tweede plaats garandeert de doop dat Jezus Christus je inderdaad wil schoon wassen. Daarom heeft hij bevolen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind en erfgenaam.

19 Doopformulier I Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede. Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij schenkt je zijn eigen volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt. Door je doop garandeert de heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven.

20 Doopformulier I De Geest maakt dat tot je persoonlijke eigendom. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn. Dan zul je eeuwig leven temidden van het door God uitgekozen volk. In de derde plaats, van jouw kant ben je nu verplicht God te gehoorzamen op een manier die bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God, Vader, Zoon en heilige Geest en hem liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de zonde breken, je oude aard doden en vol ontzag voor God leven.

21 Doopformulier I Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is dat een reden om dan maar door te gaan met zondigen. Je doop is immers de garantie dat het verbond dat God met je gesloten heeft eeuwig is. Over de kinderdoop Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hen de doop te weigeren. Want God heeft met hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze dat evenmin.

22 Doopformulier I De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen; namelijk: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. De apostel Petrus zegt hetzelfde met de woorden: voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen.

23 Doopformulier I Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. De besnijdenis was in de tijd van het oude verbond het garantieteken waardoor God liet zien dat je door het geloof rechtvaardig bent. Jezus Christus zelf heeft kinderen omarmd, de handen opgelegd en gezegend. In het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond. Daarom moeten ze gedoopt worden.

24 Doopformulier I De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn.

25 Doopformulier I

26 Doopformulier I Vragen aan de doopouders Geliefden in Jezus Christus onze Heer, in geloof moeten wij de doop verlangen en niet uit gewoonte of voor de uiterlijke vorm. Daarom vraag ik u eerlijk te antwoorden op de volgende vragen: Erkent u dat uw kind zondig en schuldig ter wereld is gekomen en daarom aan allerlei ellende en zelfs aan het eeuwig oordeel onderworpen is, en dat hij toch in Christus voor God heilig is daarom als lid van zijn gemeente gedoopt behoort te zijn?

27 Doopformulier I Belijdt u dat de bijbel Gods verlossende woord is, zoals de kerk dat in de Apostolische Geloofsbelijdenis uitspreekt en zoals dat hier in de christelijke kerk geleerd wordt? Belooft u dat u uw zoon/dochter zult voor gaan in een christelijke manier van leven en hem/haar zo goed mogelijk zult onderwijzen en laten onderwijzen om hem/haar te leren begrijpen wat het betekent om gedoopt te zijn?

28

29 Gezang 124: 1 - 5 1 Jouw leven staat aan het begin,
het heeft nog geen herinnering, het is zo weerloos en zo klein, je weet nog niet hoe het zal zijn. refrein O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

30 Gezang 124: 1 - 5 2 Jij weet nog niet wat leven is,
wat liefde is en wat gemis. Jij weet nog niet van nee en ja van ondergang en gloria. refrein O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

31 Gezang 124: 1 - 5 3 Je huilt nog van verwondering,
maar jij hoort hier, in onze kring. Het water wacht, die diepe zee geeft jou een taal, een teken mee. refrein O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

32 Gezang 124: 1 - 5 4 Dat teken is een heilgeheim:
God wil met jou verbonden zijn. Hij is nabij waar jij ook bent, omdat Hij je bij name kent. refrein O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

33 Gezang 124: 1 - 5 5 Zo komt jouw leven aan het licht,
zo krijgt het zin, zo krijgt het zicht. Gods adem heeft je aangeraakt en jou tot bondgenoot gemaakt. refrein O Heer, bevestig ons bestaan, noem ons bij onze naam.

34

35 Lezen 1 Korintiërs 6:12-20 12 U zegt: ‘Alles is mij toegestaan.’ Maar niet alles is goed voor u. Zeker, alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen. 13 U zegt: ‘Het voedsel is er voor de buik en de buik is er voor het voedsel, en God zal aan beide een einde maken.’ Maar bedenk dat het lichaam er niet is om ontucht mee te plegen: het is er voor de Heer en de Heer is er voor het lichaam. 14 God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. 15 Weet u niet dat uw lichaam een deel is van het lichaam van Christus?

36 Lezen 1 Korintiërs 6:12-20 Zou ik dan van de delen van zijn lichaam de lichaamsdelen van een hoer maken? Dat nooit! 16 Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt samen met haar één lichaam wordt? Want de Schrift zegt: ‘Zij zullen één lichaam zijn.’ 17 Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. 18 Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam.

37 Lezen 1 Korintiërs 6:12-20 19 Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? 20 U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

38

39 Bijdrage Kruispuntgroep 2
1. Kunt u vertellen wat het voor u betekent dat u een tempel bent van de Heilige Geest? (1 Kor. 6 : 19)  2. Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met Hem één Geest. Wilt u iets vertellen hoe u dat ziet en ook u hoe u dat persoonlijk beleeft? (1 Kor. 6 : 17)    3. Kunt u een voorbeeld geven over: Het is wel geoorloofd maar toch is het niet goed voor mij...  (1 Kor. 6 : 12)

40

41 Opwekking 609 (Man) (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig U bent machtig - U bent machtig U bent waardig - U bent waardig Eer en ontzag - Eer en ontzag Ik wil volgen - Ik wil volgen Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren Van U houden - Van U houden Iedere dag - Iedere dag

42 Opwekking 609 (Refrein) (man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent En juichen - en de hoogste Heer In aanbidding - U de machtige mij buigen - Kwam op aarde neer U de Heer - Als Emannuel aller Here - God zal met ons zijn U mijn God - Als het Lam van God Wil ik eren - Zo volmaakt en rein Ik wil zingen - U die leven geeft En juichen - Mij bevrijding bracht In aanbidding - En voor eeuwig leeft mij buigen - U hebt alle macht

43 Opwekking 609 U de Heer - U de Alfa, Omega aller Here - Eens zal ik U zien U mijn God - U mijn Meester, Messias, Wil ik eren - Verlosser en Vriend

44 Opwekking 609 (Man) (Vrouw)
U bent heilig - U bent heilig U bent machtig - U bent machtig U bent waardig - U bent waardig Eer en ontzag - Eer en ontzag Ik wil volgen - Ik wil volgen Ik wil luist'ren - Ik wil luist'ren Van U houden - Van U houden Iedere dag - Iedere dag

45 Opwekking 609 (Refrein) (man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent En juichen - en de hoogste Heer In aanbidding - U de machtige mij buigen - Kwam op aarde neer U de Heer - Als Emannuel aller Here - God zal met ons zijn U mijn God - Als het Lam van God Wil ik eren - Zo volmaakt en rein Ik wil zingen - U die leven geeft En juichen - Mij bevrijding bracht In aanbidding - En voor eeuwig leeft mij buigen - U hebt alle macht

46 Opwekking 609 U de Heer - U de Alfa, Omega aller Here - Eens zal ik U zien U mijn God - U mijn Meester, Messias, Wil ik eren - Verlosser en Vriend

47 Opwekking 609 (Refrein) (man) (vrouw)
Ik wil zingen - U die koning bent En juichen - en de hoogste Heer In aanbidding - U de machtige mij buigen - Kwam op aarde neer U de Heer - Als Emannuel aller Here - God zal met ons zijn U mijn God - Als het Lam van God Wil ik eren - Zo volmaakt en rein Ik wil zingen - U die leven geeft En juichen - Mij bevrijding bracht In aanbidding - En voor eeuwig leeft mij buigen - U hebt alle macht

48 Opwekking 609 U de Heer - U de Alfa, Omega aller Here - Eens zal ik U zien U mijn God - U mijn Meester, Messias, Wil ik eren - Verlosser en Vriend

49

50 Opwekking 337 Mijn hoop is op U Heer, mijn kracht is in U Heer,
mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht, met heel mijn hart, met al mijn kracht, heel mijn hart is van U.

51

52 Bijdrage Kruispuntgroep 3

53

54 Gezang 161: 1-4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waar op ik sta.
Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waar op ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

55 Gezang 161: 1-4 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd,
eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk. Tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

56 Gezang 161: 1-4 3 Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw.
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer. Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd, en in uw vergeving leef ik nu.

57 Gezang 161: 1-4 4 Vader van het leven, ik geloof in U.
Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

58

59 Opwekking 548 1. De muziek vervaagt langzaam wordt het stil, dan kom ik bij U. Met mijn grootste wens iets te geven Heer waar U blij mee bent. (Intro Refrein) Ik geef U meer dan een lied want, een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij door de buitenkant heen doorgrond het diepst van mijn hart.

60 Opwekking 548 (Refrein) Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om U, om U alleen Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging want het gaat toch om U, om U alleen Jezus.

61 Opwekking 548 Onvolprezen Heer, U bent zoveel meer dan ik zeggen kan. Maar al ben ik zwak, alles wat ik heb leg ik voor U neer. (Intro Refrein) Ik geef U meer dan een lied want, een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt. U kijkt veel dieper in mij door de buitenkant heen doorgrond het diepst van mijn hart.

62 Opwekking 548 (Refrein) Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om U, om U alleen Jezus. Ik heb zo'n spijt van hoe ik ermee omging want het gaat toch om U, om U alleen Jezus. (Nog 1x het refrein)

63

64 Collecte Evangelisatie & Rente en Aflossing

65 Op verzoek van de doopouders “Doop” – Sela

66 In het water van de doop, zien wij hoe God zelf belooft,

67 dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.

68 Water dat getuigt en spreekt, van de hoop die in ons leeft, dat Gods liefde voor ons niet veranderd is.  

69 Eén met Christus in zijn dood,

70 gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is.

71 Eén met Christus, ingelijfd,  staan wij op van schuld bevrijd, in een leven dat voorgoed veranderd is.

72 Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

73 Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,

74 dat Gods trouw en liefde blijvend is
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

75 In zijn lichaam ingelijfd: Christus’ kerk die wereldwijd, is geroepen om een beeld van Hem te zijn. 

76 Mensen overal vandaan, die de weg van Christus gaan,
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 

77 Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

78 Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,

79 dat Gods trouw en liefde blijvend is
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 

80 Reinig ons, vernieuw ons leven Heer
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer.

81 Met de Heer begraven en weer opgestaan, om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan. 

82 Uit het water van de doop, putten wij geloof en hoop,

83 dat Gods trouw en liefde blijvend is.

84 Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!

85 Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!

86 Wat een liefde, wat een hoop! U verzegelt door de doop

87 dat ons leven bij U veilig is.

88 Dat ons leven bij U veilig is.

89 Deze presentatie werd gemaakt door
Duncan, Lydia, Liedeke, Geerte, Lisanne & Ruth n.a.v. het thema ‘de sacrementen – de doop’ Het origineel is te vinden op YouTube:

90

91 Opwekking 697 1 Al wat ik ben, leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig. Mijn leven rust in de palm van uw hand, ik ben van U voor eeuwig. Refrein: Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen.

92 Opwekking 697 2 Zo wandel ik heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn vertroost U mij. En ik vertrouw op wat U belooft, uw woord staat vast voor eeuwig. Refrein: Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U. En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing...

93 Opwekking 697 Refrein: Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen. Tussenzang: Ik aanbid U, ik aanbid u, Heer. Ik vertrouw U, ik vertrouw op U.

94 Opwekking 697 Refrein: Jezus, ik geloof in U. Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef, de reden dat ik zing, bent U alleen.

95

96 Amen A - men, a - men, a - men.

97


Download ppt "Welkom Voorganger: ds. J. Haveman"

Verwante presentaties


Ads door Google