De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Lucie Herrebout We lezen Psalm 130, Mattheus 1: 18 – 25 De preek gaat over anders kijken, anders leven Zingen: Gezang 50 (staan) Zingen: Er is een kindeke (zitten) Welkom en mededelingen Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet Zingen: Liedboek 125: 1, 4, 5 (staan) Kunstwerk: Serie advent & kerst, gemaakt door de knutselclub, vandaag: De geboorte van Jezus, herders in de stal

2 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge.
Gezang 50 Ere zij God, ere zij God in de hoge, in de hoge, in de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. Ere zij God in de hoge, ere zij God in de hoge. vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen, in de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een welbehagen. Amen, amen.

3 Er is een kindeke geboren op aard
't Kwam op de aarde voor ons allemaal Er is een Kindeke geboren in 't stro 't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi

4 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis
Er is een kindeke 't Kwam op de aarde en 't had er geen huis 't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn kruis Er is een kindeke geboren op aard 't Kwam op de aarde voor ons allemaal

5 Welkom en mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet Zingen: Liedboek 125: 1, 4, 5 Zaligsprekingen Zingen: Liedboek 134 Gebed Kerstgroet uit India Zingen: Liedboek 135: 1, 2 Lezen: Psalm 130, Mattheus 1: Preek: Mattheus 1: Zingen: Kyrie

6 Welkom en mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet Zingen: Liedboek 125: 1, 4, 5 Zaligsprekingen Zingen: Liedboek 134 Gebed Kerstgroet uit India Zingen: Liedboek 135: 1, 2 Lezen: Psalm 130, Mattheus 1: Preek: Mattheus 1: Zingen: Kyrie

7 Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!
Liedboek 125: 1, 4, 5 vrouwen O kom, o kom, Immanuël, Verlos uw volk, uw Israël Herstel het van ellende weer, Zodat het looft uw naam, o Heer! allen: Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!

8 Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël!
Liedboek 125: 1, 4, 5 mannen O kom, Gij sleutel Davids, kom en open ons het heiligdom; dat wij betreden uwe poort, Jeruzalem, o vredesoord! Allen: Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuël! 

9 Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!
Liedboek 125: 1, 4, 5 allen O kom, die onze Heerser zijt, in wolk en vuur en majesteit. O Adonai die spreekt met macht, verbreek het duister van de nacht. Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel! Weest blij, weest blij, o Israël! Hij is nabij, Immanuel!

10 Welkom en mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet Zingen: Liedboek 125: 1, 4, 5 Zaligsprekingen Zingen: Liedboek 134 Gebed Kerstgroet uit India Zingen: Liedboek 135: 1, 2 Lezen: Psalm 130, Mattheus 1: Preek: Mattheus 1: Zingen: Kyrie

11 Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd
Liedboek 134 Band Eer zij God in onze dagen, eer zij God in deze tijd Mensen van het welbehagen roept op aarde vrede uit Allen Gloria in excelcis Deo, Gloria in excelcis Deo

12 Eer zij God die onze Vader en die onze koning is
Liedboek 134 Band Eer zij God die onze Vader en die onze koning is Eer zij God die op de aarde naar ons toegekomen is Allen Gloria in excelcis Deo, Gloria in excelcis Deo Tussenspel

13 Lam van God Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs
Liedboek 134 Band Lam van God Gij hebt gedragen, alle schuld tot elke prijs Geef in onze levensdagen, Heil en vrede kyrieeleis Allen Gloria in excelcis Deo, Gloria in excelcis Deo

14 Welkom en mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet Zingen: Liedboek 125: 1, 4, 5 Zaligsprekingen Zingen: Liedboek 134 Gebed Kerstgroet uit India Zingen: Liedboek 135: 1, 2 Lezen: Psalm 130, Mattheus 1: Preek: Mattheus 1: Zingen: Kyrie

15 Welkom en mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet Zingen: Liedboek 125: 1, 4, 5 Zaligsprekingen Zingen: Liedboek 134 Gebed Kerstgroet uit India Zingen: Liedboek 135: 1, 2 Lezen: Psalm 130, Mattheus 1: Preek: Mattheus 1: Zingen: Kyrie

16 Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!
Liedboek 135: 1, 2 Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer! Vreed op aarde, 't is vervuld: God verzoent der mensen schuld. Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door, zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!

17 Hij, die heerst op 's hemels troon, here Christus, Vaders Zoon,
Liedboek 135: 1, 2 Hij, die heerst op 's hemels troon, here Christus, Vaders Zoon, wordt geboren uit een maagd op de tijd die God behaagt. Zonne der gerechtigheid, woord dat vlees geworden zijt, tussen alle mensen in in het menselijk gezin. Hoor, de englen zingen de eer van de nieuw geboren Heer!

18 Welkom en mededelingen
Belijdenis van afhankelijkheid en Zegengroet Zingen: Liedboek 125: 1, 4, 5 Zaligsprekingen Zingen: Liedboek 134 Gebed Kerstgroet uit India Zingen: Liedboek 135: 1, 2 Lezen: Psalm 130, Mattheus 1: Preek: Mattheus 1: Zingen: Kyrie

19 Toen Jezus' moeder Maria al was uitgehuwelijkt
Tekst: Mattheus 1: Toen Jezus' moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Toen verscheen hem in een droom een engel van de Heer. ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest.'

20 De heilige plannen van God ... Wie is Jozef nou helemaal?
Tekst: Mattheus 1: De heilige plannen van God ... Wie is Jozef nou helemaal? Wie ben jij nou helemaal? Kerst: Geen vanzelfsprekendheid, wel zekerheid!

21 "zwanger door de heilige Geest"
Tekst: Mattheus 1: God verwekt God "zwanger door de heilige Geest"

22 want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Psalm 130:
Tekst: Mattheus 1: Mattheus 1: Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Psalm 130: Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer. Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.

23 Kerst: anders kijken, anders leven Door Jezus zegt God tegen je:
Tekst: Mattheus 1: Kerst: anders kijken, anders leven Door Jezus zegt God tegen je: - Ik wil het lijden heel graag vernietigen, maar zonder jou te vernietigen. - Ik wil je bevrijden van je zonden en zo je lijden nu al minder maken.

24 Zingen: Kyrie Luisterlied: Magnificat Gebed Collecte Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen

25 Kyrie Band Kyrie Eleison Kyrie Eleison Christe Eleison

26 Kyrie Allen Kyrie Eleison Kyrie Eleison Christe Eleison Tussenspel

27 Kyrie Allen Kyrie Eleison Kyrie Eleison Christe Eleison

28 Zingen: Kyrie Luisterlied: Magnificat Gebed Collecte Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen

29 Mijn ziel prijst en looft de Heer,
Magnificat Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. En alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, Ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, Heilig is zijn naam.

30 Zingen: Kyrie Luisterlied: Magnificat Gebed Collecte Zingen: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Zegen

31 COLLECTE Vandaag Is de 1e collecte voor de Kerk
de 2e collecte is voor de Zending Na de collecte zingen we: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4

32 COLLECTE Oudejaarsavond Is de 1e collecte is voor de diakonie
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week Is de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: Liedboek 138: 1, 2, 3, 4

33 Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Allen Komt allen tezamen, jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren. Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

34 De hemelse eng’len riepen eens de herders
Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Allen De hemelse eng’len riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden! Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

35 Het licht van de Vader, licht van de beginne
Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Band Het licht van de Vader, licht van de beginne Zien wij omsluierd, verhuld in ‘t vlees Goddelijk kind, gewonden in de doeken allen: Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

36 O kind, ons geboren, liggend in de kribbe,
Liedboek 138: 1, 2, 3, 4 Allen O kind, ons geboren, liggend in de kribbe, neem onze liefde in genade aan! U, die ons liefhebt, U behoort ons harte Komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden, komt, laten wij aanbidden die Koning.

37 Zegen

38 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.

39 Oliebollen voor de Oekraïne
We hebben voor u weer oliebollen Bestel voor Woensdag!! U helpt ons om te helpen en geniet op oudejaarsdag van een lekker oliebol. Zie voor info de flyer in uw postvak.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google