De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: ds. E.J. Sytsma Voorlezer: Anneke Vos De preek gaat over Marcus 5: Jezus: Bevrijder Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Gezang 68: 1, 3 (GK 25) . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 68: 1, 3 (GK 25)

3 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden
Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

4 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken,
Gezang 68: 1, 3 (GK 25) U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

5 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Wet Zingen: Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: Preek: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1

6 Ja, ik weet: groot is de HEER, die geen God naast Zich verdraagt.
Psalm 135: 3, 9, 11 Ja, ik weet: groot is de HEER, die geen God naast Zich verdraagt. Hem alleen komt toe de eer. En Hij doet wat Hem behaagt. Aard' en hemel zijn van Hem, zee en land bedwingt zijn stem.

7 Beelden, door een mens gemaakt, kunnen nimmer goden zijn:
Psalm 135: 3, 9, 11 Beelden, door een mens gemaakt, kunnen nimmer goden zijn: is hun mond soms welbespraakt, is hun horen meer dan schijn? Maakt men ooit een god van goud, die een mensenkind behoudt?

8 Prijs, Aärons huis, uw God. Huis van Levi, geef Hem eer;
Psalm 135: 3, 9, 11 Israël, loof God, de HEER. Prijs, Aärons huis, uw God. Huis van Levi, geef Hem eer; u die leeft naar zijn gebod, looft Hem om zijn majesteit, prijst de HEER in eeuwigheid.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Wet Zingen: Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: Preek: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1

10 Votum en Zegengroet Zingen: Gezang 68: 1, 3 (GK 25) Wet Zingen: Psalm 135: 3, 9, 11 Gebed Lezen: Marcus 5: Preek: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1

11 Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5

12 Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5

13 Jezus in zevenvoud Jezus is God Leraar Redder Heer Bevrijder
Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Jezus in zevenvoud Jezus is God Leraar Redder Heer Bevrijder Broer (vriend) Voorbeeld

14 …. zitten bij Jezus, gekleed en bij zijn volle verstand ….
Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5 …. zitten bij Jezus, gekleed en bij zijn volle verstand ….

15 Bevrijding heeft te maken met: 1. de duivel en heel zijn rijk
Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Bevrijding heeft te maken met: 1. de duivel en heel zijn rijk 2. bezeten zijn = bezet zijn 3. bevrijd worden

16 Bevrijding heeft te maken met: 1. de duivel en heel zijn rijk
Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Bevrijding heeft te maken met: 1. de duivel en heel zijn rijk

17 Bevrijding heeft te maken met: 2. bezeten zijn = bezet zijn
Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Bevrijding heeft te maken met: 2. bezeten zijn = bezet zijn

18 Bevrijding heeft te maken met: 3. bevrijd worden
Tekst: Marcus 5: Zingen: Psalm 146: 3, 5 Bevrijding heeft te maken met: 3. bevrijd worden bevrijding nodig hebben Jezus: de hoogste macht wat het Jezus gekost heeft wat het met jou doet

19 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft,
Psalm 146: 3, 5 Zalig hij die in dit leven Jakobs God tot helper heeft, hij die door de nood gedreven, zich tot Hem om troost begeeft, die zijn hoop in 't moeilijkst lot vestigt op de HEER, zijn God.

20 't Is de HEER, die aan de armen recht verschaft in druk en nood,
Psalm 146: 3, 5 't Is de HEER, die aan de armen recht verschaft in druk en nood, die uit liefderijk erbarmen hongerigen voedt met brood, die gevangnen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt.

21 Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Zegen

22 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat je vuil bent in de ogen van God. Bij je geboorte ben je namelijk al belast met zonde. En God veroordeelt alle zonde. Je kunt het koninkrijk van God dan ook alleen binnenkomen als je

23 De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I opnieuw geboren wordt. De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde daden en gedachten onder ogen te zien, ze nederig voor God te erkennen en de afwassing van je vuilheid en een nieuw leven helemaal van Jezus Christus te verwachten. In de tweede plaats garandeert de doop dat Jezus Christus je inderdaad wil schoon wassen. Daarom heeft hij bevolen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

24 Door je doop garandeert God de Vader je dat
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind enerfgenaam . Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede. Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij schenkt je zijn eigen

25 volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt. Door je doop garandeert de heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven. De Geest maakt dat tot je persoonlijke eigendom. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn.

26 Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk. In de derde plaats, van jouw kant ben je nu verplicht God te gehoorzamen op een manier die bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God, Vader, Zoon en heilige Geest en hem liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de zonde breken,

27 je oude aard doden en vol ontzag voor God leven.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I je oude aard doden en vol ontzag voor God leven. Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is dat een reden om dan maar door te gaan met zondigen. Je doop is immers de garantie dat het verbond dat God met je gesloten heeft eeuwig is.

28 Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Over de kinderdoop Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hen de doop te weigeren. Want God heeft met hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze dat evenmin. De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen; namelijk: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle

29 komende generaties, een eeuwigdurend
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. De apostel Petrus zegt hetzelfde met de woorden: voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. De besnijdenis was in de tijd van het oude

30 verbond het garantieteken waardoor God liet
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I verbond het garantieteken waardoor God liet zien dat je door het geloof rechtvaardig bent. Jezus Christus zelf heeft kinderen omarmd, de handen opgelegd en gezegend. In het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond.

31 Formulier om de heilige doop te bedienen
aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Daarom moeten ze gedoopt worden. De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn.

32 Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Zegen

33 Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Zegen

34 Jij bent van God mijn kind, Je werd als pas geboren
al in de kerk gebracht, God heeft aan jou gedacht Waarom huil je, ben je bang? Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang bij je Vader schuilen

35 Jij bent van God mijn kind. Je mocht bij ’t doopvont horen:
Mijn kind Ik was je rein; dit zal het teken zijn. Waarom huil je, ben je bang? Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang bij je Vader schuilen

36 Wij allen zijn Gods kind, het eigendom van Vader En wij vergeten niet,
Jij bent van God mijn kind Wij allen zijn Gods kind, het eigendom van Vader En wij vergeten niet, hoe Hij ons dopen liet Waarom huil je, ben je bang? Toe blijf niet huilen, je mag je leven lang bij je Vader schuilen

37 Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Zegen

38 Zingen: Psalm 146: 3, 5 Doopformulier 1 Gebed Doop Zingen: Jij bent van God mijn kind Opwekking aan de gemeente Collecte Zingen: Liedboek 460: 1, 2, 3 Zegen

39 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “wegwijzer”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor kerkopbouw Venlo/ Maastricht 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Esther Treurniet Volgende week: Klaske van der Veen Na de collecte zingen we: Liedboek 460: 1, 2, 3

40 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld,
Liedboek 460: 1, 2, 3 Loof de Koning, heel mijn wezen, gij bestaat in zijn geduld, want uw leven is genezen en vergeven is uw schuld. Loof de Koning, loof de Koning, tot gij Hem ontmoeten zult.

41 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe,
Liedboek 460: 1, 2, 3 Looft Hem als uw vaadren deden, eigent u zijn liefde toe, want Hij bergt u in zijn vrede, zegenend wordt Hij niet moe. Looft uw Vader, looft uw Vader, tot uw laatste adem toe.

42 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht.
Liedboek 460: 1, 2, 3 Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons, Hij kent onze broze kracht. Hij bewaart ons, Hij ontzet ons van de boze en zijn macht. Looft uw Heiland, looft uw Heiland, die het licht is in de nacht.

43 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google