De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst In deze dienst zal Joas den Hollander gedoopt worden Voorganger: ds. E.J. Sytsma We lezen: Filippenzen 3: De preek gaat over Filippenzen 3: 12 – 14 de wedstrijd van je leven Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Zingen aan het begin van 2011: Gezang 147: 1, 4 (NG 76) Psalm 146: 1, 4 (zitten) . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Gezang 147: 1, 4 (NG 76) Psalm 146: 1, 4 (zitten)

3 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 4 (NG 76) Maak muziek voor God de Vader in de ruimte van de tijd, die in Christus ons bewaarde, door zijn Geest ons heeft geleid. Met de hemel als een koepel, als het klankbord van de Heer, komt het loflied als geroepen, stijgt het op en daalt het neer. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

4 Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon
Gezang 147: 1, 4 (NG 76) Heer, blijf bij ons als te voren, in uw licht zien wij elkaar en bezingen wij uw glorie als de sterren jaar na jaar. Wijs ons wat wij niet aanschouwen en behoed ons voor de val. Wij gaan verder in vertrouwen dat de Heer ons leiden zal. Dank aan God die zetelt op de troon. Glorie aan het Lam, de Mensenzoon

5 Votum en Zegengroet Zingen aan het begin van 2011: Gezang 147: 1, 4 (NG 76) Psalm 146: 1, 4 Zingen met de cantorij: Gezang 51 Wet Zingen: Psalm 119: 13, 14, 15 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezen: Filippenzen 3: Preek over Filippenzen 3:

6 O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt,
Gezang 51: 1, 2, 3, 4, 5, 6 O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt, mijn ogen zijn als vensters op het oosten in gloed gezet, de duisternis verdwijnt. Gezegend Hij die komt om ons te troosten.

7 Naar deze zon strek ik mijn armen uit.
Gezang 51: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Naar deze zon strek ik mijn armen uit. De Zoon van het verbond wordt opgedragen hier in de tempel, in zijn Vaders huis, de reine tortelduif van mijn behagen.

8 Die opgaat als het licht, die voor altijd
Gezang 51: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Die opgaat als het licht, die voor altijd van waarheid en gerechtigheid zal spreken, voor heidenen de redder die bevrijdt en voor de mensheid een omstreden teken.

9 Dit Kind zal velen worden tot een val,
Gezang 51: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dit Kind zal velen worden tot een val, een struikelblok voorgoed. Niet om het even hoe ik Hem zie, hoe ik Hem noemen zal. Zijn naam is tot schandaal en eeuwig leven.

10 Troost, troost mijn volk, nu God zich openbaart,
Gezang 51: 1, 2, 3, 4, 5, 6 Troost, troost mijn volk, nu God zich openbaart, een licht, dat met de handen is te tasten, - en door uw ziel, Maria, snijdt een zwaard - o licht dat ons verlicht en ons ontmaskert.

11 De heidenen en heiligen verstaan
Gezang 51: 1, 2, 3, 4, 5, 6 De heidenen en heiligen verstaan de waarheid van de oude priesterzegen: laat lichten Heer uw aangezicht, wij gaan door U geleid in vrede onze wegen.

12 Wet Zingen: Psalm 119: 13, 14, 15 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezen: Filippenzen 3: Preek over Filippenzen 3: Zingen: Gezang 115:1, 2 (GK 37) Doop Joas den Hollander:

13 Wet Zingen: Psalm 119: 13, 14, 15 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezen: Filippenzen 3: Preek over Filippenzen 3: Zingen: Gezang 115:1, 2 (GK 37) Doop Joas den Hollander:

14 Wet Zingen: Psalm 119: 13, 14, 15 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezen: Filippenzen 3: Preek over Filippenzen 3: Zingen: Gezang 115:1, 2 (GK 37) Doop Joas den Hollander:

15 Wet Zingen: Psalm 119: 13, 14, 15 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezen: Filippenzen 3: Preek over Filippenzen 3: Zingen: Gezang 115:1, 2 (GK 37) Doop Joas den Hollander:

16 k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God
Gezang 168 (NG 88) k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij. ‘k Zie naar Hem op en weet: Hij is mij steeds nabij.

17 Wet Zingen: Psalm 119: 13, 14, 15 Gebed Kidsmoment Zingen: Gezang 168 (NG 88) Lezen: Filippenzen 3: Preek over Filippenzen 3: Zingen: Gezang 115:1, 2 (GK 37) Doop Joas den Hollander:

18 rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan
Tekst: Filippenzen 3: rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan

19 rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan
Tekst: Filippenzen 3: rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan 1. Start (geroepen worden door Jezus)

20 rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan
Tekst: Filippenzen 3: rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan 1. Start (geroepen worden door Jezus) 2. Wedstrijd (het navolgen van Jezus) 1e: ik ben gegrepen 2e: Ik vergeet wat achter me ligt 3e: Ik richt mij op wat voor me ligt, ik ga recht op mijn doel af

21 rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan
Tekst: Filippenzen 3: rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan 1. Start (geroepen worden door Jezus) 2. Wedstrijd (het navolgen van Jezus) 3. Finish (de ontmoeting met Jezus)

22 rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan
Tekst: Filippenzen 3: rennen naar Jezus Christus met vallen en opstaan 1. Start (geroepen worden door Jezus) 2. Wedstrijd (het navolgen van Jezus) 3. Finish (de ontmoeting met Jezus) '2011': Zonder Jezus Christus is niks belangrijk Met Hem is alles belangrijk

23 Nooit kan 't geloof teveel verwachten,
Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Nooit kan 't geloof teveel verwachten, des Heilands woorden zijn gewis. 't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijne macht beperken? 't Heelal staat onder zijn gebied. Wat zijne liefde wil bewerken, ontzegt Hem zijn vermogen niet.

24 Die hoop moet al ons leed verzachten.
Gezang 115: 1, 2 (GK 37) Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog! Voor hen die 't heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid, niet af te meten, o vreugd, die alle smart verbant! Daar is de vreemdlingschap vergeten en wij, wij zijn in 't vaderland!

25 Doop Joas den Hollander:
Formulier 1 Gebed Vragen Doop Zingen: Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Opwekking gemeente Collecte Zingen:  Gezang 139: 6 (GK30) Zegen

26 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of met water besprenkeld. Op die manier wordt zichtbaar gemaakt dat je vuil bent in de ogen van God. Bij je geboorte ben je namelijk al belast met zonde. En God veroordeelt alle zonde. Je kunt het koninkrijk van God dan ook alleen binnenkomen als je

27 De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I opnieuw geboren wordt. De doop wil je ertoe brengen om je verkeerde daden en gedachten onder ogen te zien, ze nederig voor God te erkennen en de afwassing van je vuilheid en een nieuw leven helemaal van Jezus Christus te verwachten. In de tweede plaats garandeert de doop dat Jezus Christus je inderdaad wil schoon wassen. Daarom heeft hij bevolen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest.

28 Door je doop garandeert God de Vader je dat
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Door je doop garandeert God de Vader je dat hij een eeuwig genadeverbond met je sluit. Hij adopteert je als zijn kind enerfgenaam . Hij wil altijd liefderijk voor je zorgen. Het kwaad zal hij van je weren; of hij laat het bijdragen aan het goede. Door je doop garandeert de Zoon dat hij al je zonde van je wegneemt. Hij maakt je één met zichzelf in zijn dood en opstanding. Hij schenkt je zijn eigen

29 volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I volmaakte zuiverheid. Hij zorgt er voor dat God je vrijspreekt. Door je doop garandeert de heilige Geest je dat hij in je wil wonen. Hij maakt je een levend lid van Christus. In Christus bezit je namelijk al de afwassing van je zonde en de dagelijkse vernieuwing van je leven. De Geest maakt dat tot je persoonlijke eigendom. Daardoor zul je eens volmaakt zuiver zijn.

30 Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Dan zul je eeuwig leven te midden van het door God uitgekozen volk. In de derde plaats, van jouw kant ben je nu verplicht God te gehoorzamen op een manier die bij je nieuwe leven past. Je moet geloven in deze ene God, Vader, Zoon en heilige Geest en hem liefhebben met heel je ziel, met heel je hart, met heel je verstand en met inzet van al je krachten. Je moet met de zonde breken,

31 je oude aard doden en vol ontzag voor God leven.
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I je oude aard doden en vol ontzag voor God leven. Als je uit zwakheid nog zonden doet, hoef je niet aan Gods genade te twijfelen. Evenmin is dat een reden om dan maar door te gaan met zondigen. Je doop is immers de garantie dat het verbond dat God met je gesloten heeft eeuwig is.

32 Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Over de kinderdoop Natuurlijk begrijpen kleine kinderen niets van deze dingen. Toch is dat geen reden om hen de doop te weigeren. Want God heeft met hen zijn verbond gesloten, al begrijpen ze dat evenmin. De belofte die God aan Abraham heeft gedaan, geldt namelijk nog steeds voor ons en onze kinderen; namelijk: Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle

33 komende generaties, een eeuwigdurend
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. De apostel Petrus zegt hetzelfde met de woorden: voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. Om deze reden heeft God Abraham opgedragen zijn nakomelingen te besnijden. De besnijdenis was in de tijd van het oude

34 verbond het garantieteken waardoor God liet
Formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen – I verbond het garantieteken waardoor God liet zien dat je door het geloof rechtvaardig bent. Jezus Christus zelf heeft kinderen omarmd, de handen opgelegd en gezegend. In het nieuwe verbond is de doop in de plaats gekomen van de besnijdenis. De kinderen van gelovigen horen er dus helemaal bij. Ze zijn erfgenamen van Gods rijk en delen in zijn verbond.

35 Formulier om de heilige doop te bedienen
aan de kleine kinderen van de gelovigen – I Daarom moeten ze gedoopt worden. De ouders horen hun kinderen, wanneer die opgroeien, uit te leggen wat het betekent gedoopt te zijn.

36 Doop Joas den Hollander:
Formulier 1 Gebed Vragen Doop Zingen: Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Opwekking gemeente Collecte Zingen:  Gezang 139: 6 (GK30) Zegen

37 Doop Joas den Hollander:
Formulier 1 Gebed Vragen Doop Zingen: Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Opwekking gemeente Collecte Zingen:  Gezang 139: 6 (GK30) Zegen

38 Doop Joas den Hollander:
Formulier 1 Gebed Vragen Doop Zingen: Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Opwekking gemeente Collecte Zingen:  Gezang 139: 6 (GK30) Zegen

39 Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen,
Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moeder – schoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

40 die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest
Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Lof, eer en prijs zij God, die troont in ’t licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

41 Doop Joas den Hollander:
Formulier 1 Gebed Vragen Doop Zingen: Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Opwekking gemeente Collecte Zingen:  Gezang 139: 6 (GK30) Zegen

42 Doop Joas den Hollander:
Formulier 1 Gebed Vragen Doop Zingen: Gezang 141: 1, 3 (GK 35) Opwekking gemeente Collecte Zingen:  Gezang 139: 6 (GK30) Zegen

43 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de Kerk
Na de collecte zingen we: Gezang 139: 6 (GK30)

44 COLLECTE Volgende week De collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging:
Vandaag: Lars van Veelen Volgende week: Mathijs van IJzeren Na de collecte zingen we: Gezang 139: 6 (GK30)

45 Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag.
Gezang 139: 6 (GK30) Wij zegenen, o Heer, uw goedheid al de dag. Geef, dat eeuw in eeuw uit, ons lied U loven mag. Geef, dat wij bij uw komst onstrafflijk wezen mogen. Ontferm, ontferm U, Heer, toon ons uw mededogen. Op U steunt onze hoop, o God van ons vertrouwen. Zij worden nooit beschaamd, die op uw goedheid bouwen.

46 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

47 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google