De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kinderzorg 16 Januari 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kinderzorg 16 Januari 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Kinderzorg 16 Januari 2014

2 Agenda Servicedocument: verschillende kaders
Focus op het organisatorisch kader Opvolging opdracht na leerplantoelichting Focus op het didactisch kader GIP Afspraken leerlingenmateriaal

3 Servicedocument Servicedocument: ondersteunend, tipgevend, informerend … (= advies) ondersteunt, geeft tips, informeert, verduidelijkt… Te lezen samen met leerplan (= verplicht) Zal regelmatig aangepast worden

4 Servicedocument Inhoudstafel zie dia 5 tot en met 8

5 Servicedocument: kaders
1 Pedagogisch kader: zie dia’s visie op leren 2 Juridisch kader: decreet Kinderopvang van baby’s en peuters (1 april 2014), info Kind en gezin, actua bijhouden! 3 Didactisch kader: Leren in samenhang/integratie

6 Servicedocument: kaders
3 Didactisch kader 3.1 Algemeen Competenties/AD Leeswijzer leerplan Van competenties, AD naar criteria Van LPD tot ontwikkelen van competentie (leren in samenhang, integratie en groei) Groei van leren in de les naar leren op stage

7 Servicedocument 3.2 Geïntegreerd werken Werken met geïntegreerde opdrachten Werken rond de samenhang les - stage 3.3 Stage (zie vergadering 27/3/2014) 3.4 GIP 3.5 Evalueren van het vak KZ (zeker nog later te bespreken!)

8 Servicedocument: kaders
3.6 Taalgericht vakonderwijs 3.7 Wenken bij de leerplandoelstellingen, overzicht bronnen/ websites 4 Organisatorisch kader

9 Focus op het organisatorisch kader
Autonomie voor het team: mits verplicht respecteren van: de realisatie en evaluatie van de AD’s, LPD’s , OLD de verhouding tss componenten: 10% AD4, 60% AD5, 10% AD uur stage + 2 u Expressie mits advies: ruimte en tijd voor geïntegreerd werken (10-20%): cyclisch gebeuren met aandacht voor transfer: tussen les-stage, tussen AD’s

10 Focus op het organisatorisch kader
Ordening van de LPD en OLD volgens een bepaalde clustering 2.1 Vb van klassieke clustering: 1 volgens de klassieke vakken: AD 4, 5, 6 en expressie 2 geïntegreerd werken (seminarie/GW/MB): integratie AD’s en les-stage 3 stage

11 Focus op het organisatorisch kader
2.2 Vb 1 vlg clustering gelinkt aan actoren: 1 omgaan met kinderen 2 omgaan met ouders / opvoedingsverantwoordelijken en externen 3 werken in team 4 geïntegreerd werken 5 stage

12 Focus op het organisatorisch kader
2.2 Vb 2 vlg settings gekoppeld aan leeftijdsgroepen: 1 opvang baby’s en peuters 2 buitenschoolse opvang 3 geïntegreerd werken 4 stage

13 Focus op het organisatorisch kader
In iedere gekozen clustering kan men thematisch en /of projectmatig werken Thematisch werken: eenzelfde onderwerp behandelen vanuit en met verschillende leraren, al dan niet gebruik makend van 1 (per component) ‘bundel’ of apart cursusmateriaal. Bv ivm kinderen uit kwetsbare gezinnen wordt er een bundeltje gemaakt met de inbreng van AD 6, AD 5 en AD 4 en evt AD 1, 2, 3 en 7

14 Focus op het organisatorisch kader
Projectmatig werken: eenzelfde onderwerp dat door het lerarenteam voorbereid en aangeboden wordt in 1 logisch geordende (vakoverschrijdende) ‘bundel’ en op opeenvolgende opbouwende wijze Bv kinderen uit kwetsbare gezinnen: vertrekken vanuit de pedagogische relatie en de invloed van zorg voor gezondheid en indirecte zorg. Lerarenteam begeleidt dit en kan organisatorisch bepaalde expertises op bepaalde momenten inzetten.

15 Focus op het organisatorisch kader
Leerlingenproject (verschillend van dia 12 en 13) Leerlingen zijn de motor en werken onder begeleiding een onderwerp uit met theoretische linken en concrete acties. De opdracht kan bestaan uit een onderzoeksvraag, een probleemstelling … waarop een antwoord gezocht en uitgeprobeerd wordt.

16 Focus op het organisatorisch kader
Na keuze van een clustering: - ordening (wat en welke logische volgorde) van de LPD en ODL bepalen van stage, evaluatieperiodes in de jaarkalender wie geeft wat als basis, toepassing en evaluatie = raamplan of vak- of componentoverschrijdende jaarplanning

17 Opvolging afspraak na leerplantoelichting
Opdracht: Eerste aanzet op eigen school aan de hand van Excell document In team per doelstelling (LPD, OD) uitzoeken wat nu gegeven wordt: correct volgens leerplan? Teveel? Te weinig? Actueel? = Uitdaging en kans … Vragen en bedenkingen?

18 Focus op het didactisch kader

19 Focus op het didactisch kader
3.1.3 Van competenties, algemene doelstellingen, leerplandoelstellingen, onderliggende doelen, handelingen en evaluatiecriteria Opdracht: Voorbeelden lezen in duo, vragen?

20 Focus op het didactisch kader
Leren in samenhang of integratie en groei Eerste stap: kennis, vaardigheden en attitudes binnen 1 LPD (op basis van onderliggende doelen) Tweede stap: verschillende LPD in 1 AD Derde stap: verschillende AD’s in 1 competentie Vb Lezen in trio … en dan eigen vb met concreet lessenreeks scenario (volgorde, structuur, werkvormen …) op poster om dit plenair toe te lichten

21 Focus op het didactisch kader
Groei van leren in de les naar leren op stage … naar leren in de les … cyclisch gegeven

22 Focus op het didactisch kader
Lerarenteam begeleidt transfer in 4 fasen en biedt groei van werken onder directe begeleiding naar werken onder verwijderd toezicht! Les = fase 1: aanleren en inoefenen van LPD (en onderliggende doelen) fase 2.1 observeren en ervaren van samenhang tss LPD uit AD’s en C 2.2 inoefenen van het handelen vanuit samenhang Bv AD 2.3: vlot en respectvol communiceren met ouders: in de les inventariseren waarom dit belangrijk is en waaruit en waarover dit zou kunnen vanuit stage ervaringen derde graad Werken aan de hand van casussen in verband met moeilijke thema’s (fase 1), linken met de pedagogische context zie AD 5.1, 2 en 15, AD 1.5 en 13, AD3.2, AD 4.2, AD 6 .1… (fase 2)

23 Focus op het didactisch kader
Stage = fase 3.1 observeren en ervaren (exploreren) van het geleerde mbt LPD naar concrete stagesituatie/gebruiker toe 3.2 toepassen van het geleerde … fase 4.1 observeren en handelen vanuit de samenhang tss LPD, AD’s en C in concrete stagesituatie/gebruiker 4.2 handelen vanuit het geleerde in samenhang tss … Bv AD 2.3: vlot en respectvol communiceren met ouders op stage, door het bijwonen van contactmoment met ouders (fase 3) en naar het einde toe zelf voorbereiden en opnemen onder begeleiding (fase 4) En zo steeds verder … opnieuw doorlopen van de hele cyclus, zie werkwoorden in LPD’s en onderliggende doelen èn respecteer de context van het leerplan!

24 Focus op het didactisch kader
3.2 Geïntegreerd werken Waarom? Samenhang en groei zie ook 3.1.3 Geïntegreerd werken tijdens de les: = via werkvormen voor geïntegreerde opdrachten tijdens de les bv. leerlingenproject (3.2.1) en andere … = voorbereiding en nabespreking stage ervaringen, geïntegreerde opdrachten, reflectie en evaluatie … (3.2.2)

25 GIP (web dpb personenzorg)
5 bronnen Besluit van de Vlaamse regering van december 2002 SO 64, structuur en organisatie van so, mei 2013 M-VVKSO , 18 december 2012 Document VVKSO, geïntegreerde proef (Personenzorg) juni 2013

26 GIP Wettelijk kader, advies en interpretatie van het VVKSO en schoolgebonden keuzes (september 2013) Doorheen de tijd is er een evolutie ondermeer omwille van juridische problemen Uitdaging: GIP kritisch bekijken met aandacht voor taakbelasting leerlingen en leraren Verdere uitwerking en uitwisseling binnen de netwerken van de coördinatoren zoals vandaag Vragen worden meegenomen naar het verbond!

27 GIP Vanuit studierichtingsprofiel
De leerling leert binnen teamverband begeleiding (op verzorgend, (ped)agogische en huishoudelijk vlak) op maat te bieden aan jongere zorgvragers van 0 tot 12 jaar in zorg- en opvangsituaties. De leerling verwerft daarvoor inzicht in de ontwikkeling van de baby, peuter en kind én in de organisatie van de welzijns- en gezondheidszorg. Hij verwerft de nodige ondersteunende kennis en vaardigheden (methodisch werken, omgaan met kinderen, bevorderen van welbevinden, omgaan met diversiteit, binnen een zorgplan werken...). Er is veel praktijk op school en de leerling loopt stage in de opvang van kinderen van 0 en 3 jaar en in de (buitenschoolse) opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar.

28 GIP Het specifieke gedeelte (= 1 vak KZ) van de studierichting en eventueel vakken van de basisvorming Beoordeling door betrokken leraren en aangeduide externe deskundigen Resultaat is belangrijk element in beslissing klassenraad

29 GIP Schoolbestuur kan andere personeelsleden aanwijzen op basis van hun deskundigheid om advies te verlenen over de beoordeling van de GIP Proces over langere periode in het schooljaar Componentoverschrijdend = geïntegreerd Betrekken van externe deskundige Belang van communicatie over GIP naar leerlingen en ouders toe (bij aanvang van schooljaar) Zie document GIP

30 Afspraken in verband met leerlingenmateriaal
Op niveau van LPD en ODL? Hoe verdelen? Wederkerigheid Digitale afspraken


Download ppt "Kinderzorg 16 Januari 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google