De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In de moederschoot gevormd Psalm 139.

Verwante presentaties


Presentatie over: "In de moederschoot gevormd Psalm 139."— Transcript van de presentatie:

1 in de moederschoot gevormd Psalm 139

2 1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm
1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm. HERE, Gij doorgrondt en kent mij;

3 2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;

4 3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

5 4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen;

6 5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.
Concordant Version: belegert

7 6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

8 7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

9 8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar
8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan... vers 2

10 9 nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,

11 10 ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen houden.

12 11 Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen, dan is de nacht een licht om mij heen;

13 12 zelfs de duisternis verbergt niet voor U, maar de nacht licht als de dag, de duisternis is als het licht.

14 het prille begin...

15 Concordant Version: overschaduwd
13 Want Gij hebt mijn nieren gevormd, mij in de schoot van mijn moeder geweven. Concordant Version: overschaduwd ... De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Lucas 1:35

16 14 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid...
Concordant Version: ontzagwekkend ben onderscheiden

17 14 ... wonderbaar zijn uw werken; mijn ziel weet dat zeer wel.

18 15 Mijn gebeente was voor U niet verholen, toen ik in het verborgene gemaakt werd...

19 -200 meter 15 ...gewrocht in de diepten van het aardrijk;
Staten Vertaling: als een borduursel gewrocht -200 meter Nazareth

20 16 uw ogen zagen mijn vormeloos begin...

21 in uw boek waren zij alle opgeschreven, de dagen, die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik (in de boekrol staat van Mij geschreven) om uw wil, o God, te doen. Hebreeën 10:7

22 17 Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God, hoe overweldigend is haar getal.

23 18 Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand; als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.

24 in de dagen van de wederkomst...

25 19 O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht, (gij, mannen des bloeds, wijkt van mij)

26 20 die arglistig tegen U spreken en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.
De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde... Psalm 2:2

27 22 Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij.
21 Zou ik niet haten, HERE, wie U haten, niet verafschuwen wie tegen U opstaan? 22 Ik haat hen met een volkomen haat, tot vijanden zijn zij mij. 8 Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. 9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Psalm 2

28 23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, toets mij en ken mijn gedachten;

29 24 zie, of bij mij een heilloze weg is, en leid mij op de eeuwige weg.
Staten Vertaling: schadelijke


Download ppt "In de moederschoot gevormd Psalm 139."

Verwante presentaties


Ads door Google