De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 43 Jozef van Arimatea,

Verwante presentaties


Presentatie over: "57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 43 Jozef van Arimatea,"— Transcript van de presentatie:

1

2

3 57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 43 Jozef van Arimatea, een aanzienlijk lid van de Raad, die ook zelf het Koninkrijk Gods verwachtte… Marcus 15

4 58 Deze ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus het hem te geven.

5 59 En Jozef nam het lichaam en wikkelde het in zuiver linnen, 39 En ook kwam Nikodemus, die de eerste maal des nachts tot Hem gekomen was, en hij bracht een mengsel mede van mirre en aloe, ongeveer honderd pond. Johannes 19

6 60 en hij legde het in zijn nieuw graf… 9 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood… Jesaja 53 = de Joden en de Romeinen zouden de gekruisigde een criminelen-graf geven

7 60 … dat hij in de rots had laten uithouwen 46 De HERE leeft. Geprezen zij mijn Rots, en verhoogd zij de God mijns heils. Psalm 18

8 60 … en na een grote steen voor de ingang van het graf te hebben gewenteld, ging hij heen.

9 61 En daar waren Maria van Magdala en de andere Maria, gezeten tegenover het graf.

10 62 De volgende dag, dat is na de Voorbereiding, kwamen de overpriesters en de Farizeeën gezamenlijk tot Pilatus, = 15 Nisan, “grote sabbat” * * Johannes 19 31

11 63 en zij zeiden: Heer, wij hebben ons herinnerd, dat die verleider bij zijn leven gezegd heeft: Na drie dagen word Ik opgewekt. 14 15 16 17 1 2 3 donderdag kruisiging “grote sabbat” wekelijkse sabbat “daags na de sabbat” = dag van eerstelingschoof

12 64 Geef daarom bevel het graf te verzekeren tot de derde dag; anders konden zijn discipelen Hem komen stelen, en tot het volk zeggen: Hij is opgewekt uit de doden, en de laatste dwaling zou erger zijn dan de eerste.

13 65 Pilatus zeide tot hen: Hier hebt gij een wacht, gaat heen en verzekert het naar uw beste weten.

14 66 Zij gingen heen en verzekerden het graf met de wacht, na de steen verzegeld te hebben. 17 En er werd een steen gebracht en op de opening van de kuil gelegd, en de koning verzegelde die met zijn zegelring en met de zegelring van zijn machthebbers, opdat er niets zou worden veranderd met betrekking tot Daniel. Daniël 6

15 Daniël uit de stam van Juda… hield vast aan Gods Woord… de leeuwenkuil was zijn ‘graf’… voor de opening een steen… de steen was verzegeld… vroeg in de morgen: de steen weggewenteld Daniël levend ontkomen!

16

17 7 … wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods…

18 7 … die God reeds van eeuwigheid (lett. voor de aionen) voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

19 8 En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten… = de heerlijkheid

20 8 … want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. de heerlijkheid = de heerlijkheid van de opstanding!

21

22 15 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. godsdienstig > Sanhedrin politiek > de keizer militair > de wacht

23

24 55 Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel?

25 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet.

26 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

27 58 Daarom, mijn geliefde broeders, weest (lett. wordt) standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here.


Download ppt "57 Toen het nu avond geworden was, kwam een rijk man van Arimatea, genaamd Jozef, die eveneens een discipel van Jezus geworden was. 43 Jozef van Arimatea,"

Verwante presentaties


Ads door Google