De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

"al wat in de vleeshal te koop is..." 1Korinthe 10:23-33

Verwante presentaties


Presentatie over: ""al wat in de vleeshal te koop is..." 1Korinthe 10:23-33"— Transcript van de presentatie:

1 "al wat in de vleeshal te koop is..." 1Korinthe 10:23-33

2 23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig
23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. 1 Opdat wij WAARLIJK VRIJ zouden zijn, heeft Christus ons vrijgemaakt. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen. Galaten 5 2

3 “Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?”
23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. hfst 6 – rechtbank “Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen?” 3

4 hfst 7 – huwelijk, echtscheiding “ik geef mij mening...”
23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. hfst 7 – huwelijk, echtscheiding “ik geef mij mening...” “Gij zijt gekocht en betaald, wordt geen slaaf van mensen...” “ik wilde wel dat gij zonder zorgen waart...” 4

5 hfst 10 – deelname aan afgodendienst
23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. hfst 10 – deelname aan afgodendienst “... ik spreek immers tot verstandige mensen; beoordeelt dan zelf wat ik zeg.” 5

6 “Ik wil dat gij dit weet...” “Leert de natuur u niet...?”
23 Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op. hfst 11 – haardracht “Ik wil dat gij dit weet...” “Leert de natuur u niet...?” “Indien het er iemand om te doen is gelijk te hebben, wij hebben zulk een gewoonte niet...” 6

7 24 Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
19 Want hoewel ik VRIJ sta tegenover allen, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te WINNEN... >>> 1Korinthe 9 7

8 24 Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
en ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen; hun, die onder de wet staan, als onder de wet (hoewel persoonlijk niet onder de wet) om hen, die onder de wet staan, te winnen... >>> 1Korinthe 9 8

9 24 Niemand zoeke het zijne, maar wat des anderen is.
Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen; voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enigen te redden. 23 ALLES doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. 1Korinthe 9 9

10 25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten (lett
25 Al wat in de vleeshal te koop is, moogt gij eten (lett. eet dat), zonder navraag te doen uit gewetensbezwaar... 10

11 26 want de aarde en haar volheid is des Heren.
kerk > Latijn: kuriake = wat des Heren is 11

12 26 want de aarde en haar volheid is des Heren.
24 De GOD, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, 25 en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen (lett. genezen), alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Handelingen 17 12

13 26 want de aarde en haar volheid is des Heren.
44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en KOOPT DIE AKKER. Matteüs 13 13

14 27 Indien een der ongelovigen u uitnodigt en gij wenst te gaan, eet dan alles, wat u wordt voorgezet, zonder dat gij navraag doet uit gewetensbezwaar. 14

15 4... gij zult geenzins sterven, maar 5... uw ogen zullen geopend worden...
Genesis 3 15

16 Als we beginnen te beseffen dat de dood een illusie is en dat het leven eeuwigdurend is, als we die stap nemen, dan zijn we in het gebied van het ruimere denken, want dan volgt er heel veel uit… 16

17 28 Doch indien iemand tot u zegt: Dat is gewijd vlees, eet het dan niet, om hem, die u dat te kennen gaf, èn om het geweten. 29 Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. 17

18 NBV: Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast?
29 ... Want waartoe zou mijn vrijheid beoordeeld worden door eens anders geweten? NBV: Mijn vrijheid wordt door zijn geweten toch niet aangetast? 18

19 30 Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets, waarvoor ik dankzeg? 4 Want ALLES wat God geschapen heeft, is GOED en NIETS daarvan is VERWERPELIJK, [als het] met dankzegging aanvaard wordt... 1Timotheüs 4 19

20 30 Indien ik onder dankzegging van iets gebruik maak, hoe kan men kwaad van mij spreken over iets, waarvoor ik dankzeg? 15 Want anders, indien gij een ZEGEN uitspreekt met uw geest, hoe zal iemand, die als toehoorder aanwezig is, op uw DANKZEGGING zijn amen spreken? 1Korinthe 14 20

21 31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.
21 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als GOD verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Romeinen 1 21

22 32 Geeft noch aan Joden, noch aan Grieken, noch aan de gemeente Gods aanstoot;
lett. struikelblok 22

23 33 zoals ook ik allen in alles ter wille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden. 23

24 111 Wordt mijn navolgers, gelijk ook ik Christus navolg.
16 Zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees. Indien wij al Christus naar het vlees gekend hebben, thans niet meer. 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 2Korinthe 5 24


Download ppt ""al wat in de vleeshal te koop is..." 1Korinthe 10:23-33"

Verwante presentaties


Ads door Google