De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar 2010 Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar 2010 Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar 2010 Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen

2 De thema’s: Inhoud: programmering, onderwijskundige inrichting,
De kwaliteit van de kwalificaties (uitvoerbaarheid, studeerbaarheid, toetsing e.d.). Nederlands, Moderne Vreemde Taal, Rekenvaardigheden & Burgerschap. De positie van het management en de docent. Het traject van invoering. Inhoud: programmering, onderwijskundige inrichting, stages, examinering  Proffessionalisering: van al het (onderwijs)personeel Bedrijfsvoering: interne en externe organisatie en communicatie kwaliteitszorg administratieve organisatie informatie- en communicatietechnologie onderwijstijd onderwijslogistiek transparante en meervoudige publieke verantwoording

3 Kernen van de operatie:
Er is sprake van een grote vernieuwingsoperatie. De start ligt bij de wens van bedrijfsleven om competentiegericht op te gaan leiden. School is verantwoordelijk voor de keuzen die in het kader van het HOE worden gemaakt. 2010 is de stip op de horizon. Inzet is en blijft dat alle eerstejaars in augustus 2010 starten met een opleiding geënt op de competentiegerichte kwalificatiestructuur.

4 Evaluatie van de KD’s: Gepolst binnen het cluster wie mee wilde werken. Vragenlijst MBO 2010 (leidraad) uitgezet binnen de clusters. Overleg met Kenwerk en BTG HTVF of aanvullende vragen nodig zijn. Uitkomsten teruggekoppeld aan zowel Kenwerk als aan de bedrijfstak groep HTVF (MBO Raad).

5 Sterke punten kwalificatiedossiers:
Duidelijke verbetering ten opzicht van de vorige kwalificatiedossiers Voldoende ruimte om eigen vertaalslag te maken. De indeling in kerntaken en werkprocessen met prestatie-indicatoren maakt het KD hanteerbaar

6 Knelpunten / aandachtspunten:
Het werkveld herkent zich niet altijd in wat sociale partners landelijk beslissen Aansluiting VMBO en HBO onduidelijk. Certificeerbare eenheden. Koppeling deel B & C Waarom ieder experimenteerjaar een nieuw kwalificatiedossier?

7 Ontwikkel en en aanbreng en van kennis, vaardighe den en persoonlij ke groei.
Een mix van lessen, projecten, opdrachten, binnen- en buitenschoolse praktijk, etc De Balans

8 Leren, Loopbaan en Burgerschap
Nederlands Moderne Vreemde Taal Reken vaardig heden Burgerschap Elementen van Leren, Loopbaan en Burgerschap

9 De weg naar invoering: Opleiding & training via de Herontwerpschool
SOCW wil afspraken met COLO en MBO Raad om concrete verbeteringen te realiseren om de knelpunten bij de stages op te lossen. Inzet is en blijft dat alle eerstejaars in augustus 2010 starten met een opleiding geënt op de nieuwe kwalificaties. MBO 2010 moet zorgen voor activiteitenprogrammering, die een concrete bijdrage levert aan de professionalisering van management, teamleiders en docenten. Inspectie gaat aan de slag met themaonderzoek BPV. Doelstelling: Elk personeelslid is in staat de eigen dan wel rollen met resultaat, kwaliteit en plezier uit te oefenen. Het eigenaarschap van het competentiegericht beroepsonderwijs berust bij het College van Bestuur, het top/middenmanagement, leidinggevenden aan teams, teams, de ondersteunende afdelingen, de HRM-professionals en ‘last but not leas’t bij de individuele onderwijsgevende. Competentiegericht beroepsonderwijs is noch een bedreiging, noch een ontkenning van de eigen vakbekwaamheid, maar een eigentijdse vorm van middelbaar beroepsonderwijs dat aansluit bij de capaciteiten en ambities van leerlingen, de vraag vanuit de arbeidsmarkt en het hoger beroepsonderwijs. Competentiegericht Beroepsonderwijs vergroot het aantal rollen. En leidt tot uitbreiding van het repertoire aan benodigde kwaliteiten. Op basis van een inventarisatie die zicht geeft op de vraag aan professionalisering richt de ondersteuning en instrumentatie zich op : Onderwijsteams en docenten. -Onderwijsmanagement. -HRM – afdelingen. -Ondersteunende afdelingen. -En op de organisatie van en het aanbod aan Opleiding & Training, gericht op de genoemde doelgroepen.

10 De knelpunten bij de BPV volgens de scholen:
Leerlingen De school vindt moeilijker een stageplek voor een allochtone leerling dan voor een autochtone leerling Leerbedrijven Er worden veel opdrachten door het leerbedrijf aangeboden die niet aansluiten bij wat de leerling heeft geleerd Eigen problemen De school moet concurreren met andere scholen om de stage plek doordat het aanbod niet aansluit op de vraag.

11 De knelpunten bij de BPV volgens de bedrijven:
Leerlingen Leerlingen zijn vaak ongedisciplineerd en onvoldoende voorbereid op de stage School De praktijkopleider is/wordt niet of nauwelijks bij de school betrokken en de school irriteert het leerbedrijf door het te overspoelen met regels, eisen en verschillen in stage systemen Eigen problemen Het kleine en daardoor leerzame bedrijf is vaak niet instaat om de stagiair volgens de eisen te begeleiden

12 De knelpunten bij de BPV volgens leerlingen:
School De leerling heeft tijdens de stage nauwelijks contact met de stagebegeleider van school Leerbedrijven Het leerbedrijf weet vooraf weinig of niets over de bijzonderheden van de leerling Eigen problemen De motivatie zou groter zijn als de leerling een (hogere) stagevergoeding zou krijgen

13 Nieuwe initiatieven van het procesmanagement:
Regionale accountmanagers Uittesten van de kwalificatiedossiers Uittesten van de examenprofielen Oplossen van de BPV knelpunten Marktplaatsmbo.nl Trainingen voor middenmanagers

14 Van 2 tot 2 conferentie voor MBO managers
Start: dinsdag 20 januari 2009 om uur Einde: woensdag 21 januari 2009 om uur Locatie: Congrescentrum De Ruwenberg - St. Michielsgestel. Aantal deelnemers: minimaal 30 maximaal 60.

15 Van 2 tot 2 conferentie voor MBO managers
Organiserende partij partij: herontwerpschool i.s.m. Consortium voor Innovatie ( Doelgroep: leidinggevenden in het MBO Vol is vol. Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door MBO 2010 en is gebaseerd op het succes van de innovatieconferentie voor CvB’ers

16 Inhoud: Een interactieve werkconferentie met als thema (persoonlijk) leiderschap. Deelnemers gaan intensief met elkaar in gesprek over het thema en maken samen een activiteiten agenda voor de nabije toekomst. De eigen rol en taakopvatting staat daarbij centraal. Aan het eind van de bijeenkomst heeft elke deelnemer zijn persoonlijke ontwikkelplan (bijgewerkt).

17 www.mbo2010.nl & www.marktplaatsmbo.nl
Voor meer informatie: & © M&I/PARTNERS


Download ppt "Op weg naar 2010 Het MBO in transitie Observaties & Aantekeningen."

Verwante presentaties


Ads door Google