De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden"— Transcript van de presentatie:

1 VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden
voor leveringen en diensten

2 Welkom Mijn naam is Eveline de Bruin/Yamuna Ditters van de VNG.
Mede namens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heet ik u van harte welkom op deze voorlichtingsbijeenkomst van het VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden. We hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het model en zijn dan ook blij u in deze grote opkomst te mogen begroeten.

3 Aanleiding VNG Model AIv
Vraag van gemeenten naar Model Convenant aanvullend beleid Op een goede wijze inkopen en aanbesteden is van groot belang voor gemeenten. Gemeenten hebben ons de afgelopen jaren aangegeven behoefte te hebben aan een compacte set gestandaardiseerde inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten. In 2010 heeft de VNG een convenant met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gesloten om gemeenten te ondersteunen bij de verdere professionalisering van de aanbestedingspraktijk, niet alleen door regels, maar ook door middel van aanvullend beleid. Het opstellen van een model algemene inkoopvoorwaarden door de VNG maakt deel uit van de afspraken over het aanvullend beleid in het convenant. Daarom heeft de VNG een Model Algemene Inkoopvoorwaarden ontwikkeld.

4 Doel VNG Model AIv Professionalisering Uniformiteit
Doel van het VNG Model AIv is: 1. Een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van gemeenten en bedrijfsleven op het gebied van inkoop en aanbesteden. 2. Uniformering van de gemeentelijke inkoop- en aanbestedingspraktijk: Minder vragen en onderhandelingen leiden voor gemeenten en ondernemers tot lastenverlichting Uniformiteit kan samenwerking tussen gemeenten bevorderen en vergemakkelijkt het inschrijven door opdrachtnemers.

5 Uitgangspunten VNG Model AIv
Expertmeeting/GIP/Expertisegroep PIANOo: Pragmatisch Breed toepasbaar Evenwichtig Toelichting tbv maatwerk In een expertmeeting waarbij vertegenwoordigers van gemeenten en bedrijfsleven aanwezig waren en via een uitvraag bij het GIP (Gemeentelijk Inkoop Platform) en bij de expertisegroep VNG-Modellen op Pianoo-desk is uitgevraagd wat de uitgangspunten van het VNG Model zouden moeten zijn. Pragmatisch compact en eenvoudig. Houd de vrijheid om per opdracht aanpassingen te kunnen doen. Breed toepasbaar niet voor iedere opdracht een andere set te voorschijn moeten halen Evenwichtig rekening houdend met de belangen van zowel gemeenten als het bedrijfsleven Toelichting tbv maatwerk de mogelijkheid behouden om in de overeenkomst maatwerk te leveren. Hiervoor zouden in de toelichting handreikingen geboden kunnen worden

6 VNG Model AIv Schrijfgroep Klankbordgroep Brede consultatie
Bijeenkomsten in het land Vervolgens is de schrijfgroep aan de slag gegaan. De schrijfgroep bestond uit gemeentelijke vertegenwoordigers, de penvoerder Martine Vidal van AKD en Eveline de Bruin van de VNG. 17 april: vandaag zijn we vereerd met de aanwezigheid van 2 leden van de schrijfgroep: Gerardus Bartels en Jos Moonen. 24 april: vandaag zijn we vereerd met de aanwezigheid van 1 lid van de schrijfgroep: André Lurvink Een klankbordgroep (met daarin vertegenwoordigers van gemeenten, NEVI, EL&I, VNO_NCW/MKB en wetenschap) heeft de concepten een aantal keer ter advisering voorgelegd gekregen. In de zomer van 2011 heeft het concept opengestaan voor commentaar van zowel gemeenten als bedrijfsleven. Dit heeft veel respons opgeleverd. Daarnaast is het model aan de orde geweest in bijeenkomsten van gemeenten in het land waaronder de Juridische Tweedaagse in oktober 2011.

7 Eindresultaat VNG Model AIv
Toelichting De uitgangspunten in het VNG Model AIv zijn gekozen na afweging van de belangen van gemeenten en het bedrijfsleven. Op twee belangrijke onderwerpen (intellectuele eigendom en aansprakelijkheid) heeft dat geleid tot de keuze om aan te sluiten bij de systematiek van de rijksinkoopvoorwaarden. Op deze, maar ook op andere punten is in de toelichting aangegeven dat partijen in de te sluiten overeenkomst kunnen afwijken van het VNG Model. Bovendien biedt de toelichting concrete alternatieven, zodat op lokaal niveau kan worden bekeken hoe de betreffende belangen kunnen worden afgewogen en welke keuzes er worden gemaakt. Graag geef ik nu het woord aan Aimée Verhulsdonck/Sander van Sluis die u kort iets vertelt over traject van de Aanbestedingswet. of Graag geef ik nu het woord aan Martine Vidal en Maria van der Velden die u meenemen door het VNG Model Ik wens u een hele goede bijeenkomst!


Download ppt "VNG Model Algemene Inkoopvoorwaarden"

Verwante presentaties


Ads door Google