De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Periode De Republiek ontstaat

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Periode De Republiek ontstaat"— Transcript van de presentatie:

1 2. Periode 1555-1588 De Republiek ontstaat

2 1. De Nederlanden vallen uiteen in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden

3 De Nederlanden komen in opstand
1559: Filips II definitief naar Spanje Margaretha van Parma landvoogdes Raadgever kardinaal Granvelle

4

5 Problemen: Hoge belastingsdruk Centralisatie Strenge godsdienstvervolging

6 Vragen om minder streng op te treden tegen ketters
Brieven uit het bos van Segovia Smeekschrift (meer succes bij Margaretha)

7 Gevolg: Houden van hagenpreken Beeldenstorm (gestart in Vlaanderen)

8 Maatregelen: Alva als landvoogd Leger naar de Nederlanden Raad van Beroerten

9 Egmont en van Horn terechtgesteld
WvO: stadhouder af en bezit verbeurd verklaard, vlucht naar Dillenburg

10 Geloof? Eerst luthers, maar streng vervolgd
Daarna opkomst calvinisme, meeste aanhang

11 De Opstand begint Eerste successen:
1568: WvO en broer Lodewijk vallen via Duitsland binnen 1572: Geuzen – Den Briel

12 WvO: Wil Brussel, MAAR: katholieken in opstand

13 Lodewijk van Nassau: Vanuit Frankrijk, MAAR: Bloedbruiloft

14 Resultaat? Alles behalve paar steden Holland van Spanje Katholieken en Protestanten tegenover elkaar

15 Pacificatie van Gent: alle gewesten in opstand
Niet-opstandige en opstandige gewesten willen Spaanse troepen weg Godsdienstige verdraagzaamheid

16 Unies van Utrecht en Atrecht: de gewesten geraken verdeeld
Calvinisten baas in Vlaamse steden → Unie van Atrecht → Unie van Utrecht → Andere gebieden door Parma veroverd

17

18 De republiek ontstaat 1580-1581 WvO vogelvrij verklaard
1581: Plakkaat van Verlatinghe

19 De Staten Generael van de geunieerde Nederlanden.
Allen dengenen die dese tegenwoordighe sullen sien ofte hooren lesen, saluyt. Alsoo een yegelick kennelick is, dat een Prince van den lande van Godt gestelt is hooft over zijne ondersaten, om deselve te bewaren ende beschermen van alle ongelijk, overlast ende ghewelt gelijck een herder tot bewaernisse van zijne schapen: En dat d'ondersaten niet en sijn van Godt geschapen tot behoef van den Prince om hem in alles wat hy beveelt, weder het goddelick of ongoddelick, recht of onrecht is, onderdanig te wesen en als slaven te dienen: maer den Prince om d'ondersaten wille, sonder dewelcke hy egeen Prince en is, om deselve met recht ende redene te regeeren ende voor te staen ende lief te hebben als een vader zijne kinderen ende een herder zijne schapen, die zijn lijf ende leven set om deslve te bewaren. En so wanneer hy sulx niet en doet, maer in stede van zijne ondersaten te beschermen, deselve soeckt te verdrucken, t'overlasten, heure oude vryheyt, privilegien ende oude herkomen te benemen, ende heur te gebieden ende gebruycken als slaven, moet ghehouden worden niet als Prince, maer als een tyran ende voor sulx nae recht ende redene magh ten minsten van zijne ondersaten, besondere by deliberatie van de Staten van den lande, voor egheen Prince meer bekent, maer verlaeten ende een ander in zijn stede tot beschermenisse van henlieden voor overhooft sonder misbruycken ghecosen werden:

20 Nieuwe vorst nodig! Waarom? Steun in stijd tegen Spanje Hertog van Anjou Graaf van Leicester

21 1588 Zonder vorst verder Ondersteund door ‘Deductie’ van Vrancken

22 2. In de Republiek meer godsdienstvrijheid dan elders

23 Andersdenkenden geduld, maar geen gelijke rechten
Moeilijke kwestie, veel partijen tevreden te stellen WvO voor religievrede MAAR: Strenge Calvinisten voeren boventoon

24 - Goed georganiseerd - Verantwoorden strijd tegen Filips II

25 Unie van Utrecht Vrijheid van geweten voor allen Vrijheid van eredienst enkel voor calvinisten Staatskerk = Gereformeerde Kerk Katholiek = geen openbare ambten

26

27 De situatie in Engeland
1558: Elizabeth I Voorgoed protestant Dissidenten getolereerd MAAR?

28

29 Ruzie met paus Sixtus V en Filips II
Resultaat? 1588: Armada overwonnen door Engelsen

30

31 De situatie in Frankrijk
Al een geruime tijd onrust BV: Beeldenstorm en burgeroorlog

32 Bloedbruiloft moest rust brengen
MAAR: brengt meer problemen

33

34 Bloedbruiloft tussen:
Zus Karel IX en Hendrik van Navarra MAAR: Catharina de Medici

35 Opm: Karel IX Hendrik III Hendrik IV (=Hendrik van Navarra)

36

37 Maatregelen Hendrik IV
Zelf katholiek worden Edict van Nantes Centralisatie (Huis van Bourbon)

38 3. Tijdens de Opstand begint de economische groei in de Noordelijke Nederlanden

39 De economische maatregelen van Filips II en Alva versterken het verzet
Versterken verzet tegen centralisatie Belastingen naar oorlogen (NLD’en, Turken, Frankrijk) Handelsblokkade tegen Frankrijk Invoeren Tiende Penning op roerende goederen

40

41 In de Noordelijke gewesten begint tijdens de Opstand een economische groei
Groei steden Groei ‘Oostzeehandel’ Geen feodale traditie Groei nijverheid

42

43 1585: Val van Antwerpen → Afsluiten van Schelde → Vlucht naar het Noorden → Kapitaal en kennis mee

44

45 Ook bloei wol- en textielindustrie

46 Weinig concurrentie: Engeland gericht op grootgrondbezit Engeland focus op handel Levant Frankrijk kampt met burgeroorlogen

47 Verdere bevordering: Autonomie steden en gewesten (tol) Beleid van kooplieden-regenten


Download ppt "2. Periode De Republiek ontstaat"

Verwante presentaties


Ads door Google